Skip to main content

A loyal, modest and hard-working MPI have copied this post by Dr. Jean-Pierre Farrugia from his facebook wall. This man has been a Member of Parliament for 16 years, he never black-mailed anyone to be given a ministry, and even though he's not Minister Joe Cassar's 'little child', he gave his input in the health reform without expecting any merit.

You had much to learn by simply looking around you Franco.Ir-rekord tieghi – imxejt kuxjenzjozament – Minn Jean-Pierre Farrugia

F’mument daqshekk krucjali ghal pajjizna nixtieq niccara l-pozizzjoni tieghi fir-rigward ta’ kif membru parlamentari f’Parlament bi Gvern b’maggoranza ta’ siggu wiehed biss jista’ jaffettwa l-istabilita’ politika fil-pajjiz. Halli mela nispjega z-zewg cirkostanzi f’din il-Legizlatura fejn il-media mmanipulat din is-sitwazzjoni fil-konfront tieghi u kif gibt ruhi jien. 

Frar 2010: Kopja ta’ emails kunfidenzjali u ristrett ghall-Grupp Parlamentari tghaddi ghand il-media. B’hekk sar pubbliku fil-Malta Today u s-Sunday Times tal-14 ta’ Frar li “ghal Health Care Act li tinkludi downsizing tas-sahha primarja tal-Gvern jien mhux se nivvota”. 

Tlett ijiem wara fis-17 ta’ Frar jien hrigt din l-istqarrija pubblika:

“Wara dak li deher fil-gurnali nhar il-Hadd 14 ta’ Frar irrid nippreciza dawn il-punti:
1) kopja ta’ email li bghatt lill-Prim Ministru fid-9 ta’Frar intbaghtet biss lill-34 membru tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u lis-Segretarju Generali tal-PN; 
2) persuna fost dawn ghaddiet din l-email flimkien ma’ twegibiet ohra mill-kollegi Onor Michael Gonzi u Onor Robert Arrigo lill-gurnali;
3) il-kontenut tal-email kien intiz biss biex jistimola diskussjoni interna fost Grupp li kien ilu ma jiltaqa’ xahrejn;
4) Dwar ir-riforma tas-sahha primarja li ilha abbozzata sena, konfortat mill-valuri demokristjani li sawruni, wara pressjoni interna, jiena hrigt sahansitra qabel l-Oppozizzjoni u l-Unions tat-tobba niddikjara, malli gie ppubblikat id-dokument finali ta’ konsultazzjoni fil-5 ta’ Dicembru, li l-proposti ma kienux fl-interess tal-gid komuni .
5) Ma kellhiex tkun pubblika izda la giet ‘illeakjata’ l-informazzjoni, jien insostni li “ghall- Health Care Act li tinkludi downsizing tas-sahha primarja tal-Gvern jien mhux se nivvota.” Dan qed naghmlu kontra l-interessi privati tieghi bhala tabib tal-familja izda fl-interess tal-pazjent ghax is-sahha primarja pubblika mghandha qatt tigi privatizzata;
6) Minn naha tieghi, dan b’ebda mod m’ghandu jaffettwa l-istabilita’ politika fil-pajjiz. Anzi nistqarr li kif inhu ovvju, jien nibqa’ leali lejn il-Partit Nazzjonalista mmexxi mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi.”
Hmistax wara fis-Sunday Times tat-28 ta’ Frar il-Ministru Joe Cassar kien Ga stqarr li l-proposti ghar-riforma tal-kura tas-sahha primarja ma kienux jehtiegu vot fil-Parlament. Dan jien kont nafu mill-bidu.

Il-PM u l-Ministru tas-Sahha rrikonoxxew li kelli ragun. 

Jannar 2011: Meta fil-31 ta’ Di`embru 2010 il-membri parlamentari mhux fil-Kabinett ircevew ittra ufficjali minghand l-Iskrivan tal-Kamra li konna se niehdu mal- €20,000 b’lura u zieda ta’ €500 fix-xahar, fit-18 ta’ Jannar 2011 deher headlines fit-Times “PN MP would back Labour on raise” wara intervista minn gurnalist fejn talabni nghid nivvutax mal-Gvern jekk titressaq mozzjoni mill-Oppozizzjoni. 

L-anqas ghaddew 24 –il siegha ghax fid-19 ta’ Jannar iltqajt mal-PM li laqqa’ l-Kabinett u l-Grupp Parlamentari fejn gie deciz li l-Kabinett jirrifondi l- €20,000 fiz-zieda fl-onorarja ta’ deputat mill-2008 u titwaqqaf iz-zieda ta’ €500 fix-xahar ghad-69 MP.

Izda meta tkellimt mal-gurnalista tat-Times kont naf li l-Oppozizzjoni mhux se taghmel mozzjonijiet fil-Parlament ghax fil-Grupp taghha hafna MPs Laburisti rieduha z-zieda minkejja r-ricessjoni.

U meta f’Gunju li ghadda l-Oppozizzjoni ressqet mozzjoni kontra l-Gvern dwar l-onorarja tal-Kabinett jien mhux talli vvutajt kontra izda:
1. iddikjarajt fit-Times fit-28 ta’ Gunju, tlett jiem qabel ma giet diskussa l-mozzjoni fil-Parlament li kont se nivvota kontra l-mozzjoni tal-Oppozizzjoni 
2. bdejt jien stess inwiegeb fil-Parlament ghall-kritika tal-Kap tal-Oppozizzjoni meta tressqet fl-1 ta’ Lulju
3. flimkien mal-PM kont krucjali biex ma jghaddix il-vot li ttiehed l-ghada 2 ta’ Lulju.

Il-Kap u s-Segretarju Generali tal-Partit jafu kemm bl-iktar mod rett ippruvajt li l-PN ma jitghabbiex bil-hsara li ghamlet din is-saga li ghadha ghaddejja. Il-kuxjenza tieghi strahet meta Dr. Gonzi qal f’Marsaxlokk fit-8 ta’ Jannar “Il-politika tfisser li sservi lil pajjiżek u mhux pajjiżek iservi lilek” .

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…