Skip to main content

Żgħażagħ Maltin lura minn festival tal-mużika fil-Bulgarija


Sitt żgħażagħ mill-Gudja li għandhom bejn is-16 u t-18-il sena kellhom l-opportunita' jipparteċipaw fil-Balkan Youth Festival ġewwa Sandanski fil-Bulgarija bejn is-6 u s-17 ta' Settembru, festival li fih jipparteċipaw eluf ta' żgħażagħ minn madwar id-dinja.

Din il-parteċipazzjoni kienet possibli grazzi għal proġett tal-Youth in Action iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, u li minnu ibbenefika l-Kunsill Lokali tal-Gudja flimkien ma' NGOs mill-Ingilterra, Estonja, Italja, Latvia, Rumanija u Turkija. Tul dan il-proġett, apparti li saru jafu l-mużika ta' pajjiżi differenti, kellhom anke' l-opportunita' jaħdmu fi gruppi fuq kompożizzjoni ta' mużika.

Nistedinkom taraw parti mill-video t'hawn isfel, u taraw kif dawn il-mużiċisti irnexxielhom iqajmu l-entużjażmu ta' folla żgħażagħ bħalhom permezz ta' diski tradizzjonali Maltin, minkejja li l-ewwel darba li dawn iż-żgħażagħ bdew idoqqu flimkien kien propju ftit tal-ġimgħat qabel telqu għal dan il-kunċert.


 


Minn raħal żgħir bħal Gudja, diġa' huma aktar minn 30 iż-żgħażagħ li ipparteċipaw f'xi proġett simili permezz tal-Kunsill Lokali. Huwa ta' sodisfazzjon li naraw li illum ħafna żgħażagħ qed igawdu minn opportunitajiet li qabel konna biss noħolmuhom. Minkejja li sa ftit tas-snin ilu kien hawn minn dawn l-opportunitajiet kien qed jiġġieled qatta' bla ħabel kontriehom, illum kburin li ħafna Maltin sabu fejn jimirħu, ikabbru t-talenti tagħhom, u jagħmlu suċċess, mingħajr ma jħossuhom inferjuri għal ħadd. 

Hawn huma ftit mill-kummenti ta' dawn iż-żgħażagħ wara din l-esperjenza:

"L-ewwel nett nixtieq nirrangrazzjak Mark tal-opportunità li tajtna li nirrapreżentaw il-Malta ġewwa l-Bulgarija. Kienet esperjenza li ħa tibqa mnaqqxa ġewwa fiha għal tul ħajti kollha fejn qattajt għaxart ijiem tal-ġenn ma ħafna nies minn pajjiżi u b'kulturi differenti. B'din l-oppurtinità tgħallimt bosta affarijiet ta' interss fuq pajjiżi diversi bħall-Bulgarija, l-Italja, l-Ingilterra, il-Maċedonja, il-Latvija, it-Turkija u l-Estonja filwaqt li sirt naf ħafna żgħażagħ oħra minn dawn il-pajjiżi u rnexxiela nikkomunikaw tant li għadna u ħa nibqgħu nagħmlu l-kuntatti permezz ta' Facebook. Li żgur nista' ngħid huwa li kull opportunità bħal din m'għandi qatt nitlifha anzi naħtafha mill-ewwel għax l-esperjenza li tieħu minnha hija waħda li ħadd m'għandu jitlef."

"Minn din l-esperjenza tant pjaċevoli, jien tgħallimt fuq diversi kulturi differenti. Din l-esperjenza waslitni biex għamilt ħbieb ġodda minn madwar l-Ewropa. Jien inħossni vera kburi ghaliex għamilt promozzjoni għal Malta u għaliex urejt it-talent u l-għamra għall-muzika barra minn xtutna. Bla dubju b’din l-esperjenza tgħallimt iktar naħdem fi grupp. Ma jistax jonqos li ngħid li din l-esperjenza għenitni nimmatura u nikber b’karattru sod u ddixiplinat. Ħadt pjaċir ħafna naqsam l-esperjenzi tiegħi ma nies barranin. Fl-aħħar mill-aħħar, nixtieq ngħid li din hija esperjenza li wieħed m’għandux jitlef għaliex tgħinek tikkomunika u ssir taf żgħażagħ bħalna minn kulturi differenti. Grazzi talli tajtuni din l-opportunita’. Din hija waħda mill-isbaħ esperjenzi li bla dubju ser tibqa’ f’qalbi."

"Aw Mark. Nixtieq ngħidlek prosit u grazzi ħafna talli tajtni l-opportunita li nitla' l-Bulgarija. Ħadna ħafna pjaċir u qbilna wkoll bħala grupp! Grazzi ħafna!"

"My experience in Bulgaria was amazing. First it was wonderful how Maltese music was welcomed in Bulgaria, but not only. Some people have found me on Facebook and asked me for the original versions of the songs because they really liked them, mostly “L-aħħar Bidwi f’ Wied il-Għasel” and “Il-Bajja tal-Mellieħa". The second thing that I appreciated is the different cultures of countries. The most thing, but that I liked the most is the amount of new friends I made from different countries. I recommend to all teenagers that if they have the chance for a similar opportunity, they immediately take it."

"L-għan ta' din l-attivita' kien li nitħalltu ma' pajjiżi differenti, nies differenti u kulturi differenti sabiex nitgħallmu dwar kulturi u pajjiżi kif ukoll tradizzjonijiet ġodda ta' pajjiżi oħra. Li titgħallem dwar dawn il-kulturi huwa l-ewwel pass sabiex tissaħħaħ it-tolleranza li għandu jkollna lejn kulturi differenti minna, sabiex ma nibżgħux minn dawn il-kulturi li forsi huma ġodda għalina u anke nneħħu xi sterjotipi li għandna f'moħħna dwar xi kulturi. Il-parteċipazzjoni tagħna fil-'workshops' organizzati għenuna sabiex nintegraw sew mal-grupp u għamilna diversi ħbieb ġodda. Il-ħinijiet informali ta' waqt l-ikel u l-attivitajiet soċjali ta filgħaxija komplew jgħinuna nsiru nafu lill-parteċipanti l-oħra aħjar. Lejla minnhom kull pajjiż ippreżenta video u xi ritratti tal-pajjiż rispettiv, kif ukoll lesta mejda b'ikel tradizzjonali. Bħala ikel għażilna affarijiet bhall-Ħelwa tat-Tork, galletti, żebbuġ mimli u x-xarba Maltija 'Kinnie' fost l-oħrajn. Żorna wkoll raħal tradizzjonali Bulgaru li jġib l-isem ta' Melnik, fejn rajna diversi bini antik, u tradizzjonijiet karatteristiċi ta' dan ir-raħal, fosthom il-produzzjoni tal-inbid permess tat-tagħsir tal-għeneb fil-kantini tad-djar tan-nies tal-post. L-għan l-ieħor kien li nipparteċipaw f'festival (Balkan Youth Festival). F'dan il-festival kull pajjiż ipprepara xi siltiet mużikali, bil-maġġoranza jduru fuq il-genre tar-Rock/Heavy Metal. Aħna bħala grupp iddeċidejna li ndoqqu diski tradizzjonali Maltin, bħal 'Il-Bajja tal-Mellieħa', 'Xemx', 'L-Aħħar Bidwi f' Wied il-Għasel' u xi siltiet oħra. Nista' ngħid li dawn is-siltiet intlaqgħu sew ma min kien qed isegwi l-kunċert. Nikkonkludi billi ngħid li f'dawn l-għaxart ijiem li għaddejna ġewwa Sandanski l-Bulgarija tgħallimt ħafna dwar kif għandna nikkomunikaw ma' nies li jitkellmu b'ilsien differenti, tgħallimt iktar dwar il-mużika u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fis-soċjeta', kif ukoll dwar it-tolleranza li għandu jkollna lejn kulturi differenti."
 


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…