Skip to main content

Il-każ ta' Franco Mercieca

Din hi l-opinjoni tiegħi dwar il-kwistjoni ta' Franco Mercieca, li dehret fil-ġurnal 'Illum' ta' nhar il-Ħadd 16 ta' Ġunju 2013, bħala tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet:

  • X'jidhirlek mill-kwistjoni ta' Franco Mercieca? Qed tingħata l-importanza mistħoqqha jew hija 'blown out of proportions'?
  • Temmen li l-waiver lil Franco Mercieca kienet żball?
  • Taħseb li l-pożizzjoni ta' Franco Mercieca għadha tenibbli? Taqbel ma min qed jgħid li għandu jirriżenja?
  • Taqbel li din il-kwistjoni ma kienetx mistennija mill-Gvern u li qed timbarazza lill-Prim Ministru?
  • Id-dħul ta' Franco Mercieca bħala speċjalist tal-għajnejn hu ħafna aktar minn dak ta' segretarju Parlamentari. Taqbel li din ir-raġuni tiġġustifika l-waiver? Taħseb li d-diskors li kien sar fuq l-onorarja issa qed jaffettwa negattivament lid-deputati Laburisti?


Naħseb li l-kwistjoni kollha tal-każ ta' Franco Mercieca hija l-kawża viżibbli tal-ħsara li għamel il-Partit Laburista meta iddemonizza u dawwar b'mod partiġġjan id-deċiżjoni li kien ħa l-Kabinett preċedenti li l-Ministri jibqgħu jitħallsu l-onorarja ta' Membri Parlamentari. Huwa vera li l-komunikazzjoni ta’ din id-deċijoni ma kienetx tajba, pero’ huwa veru wkoll li din setgħet kienet soluzzjoni fit-tul għall-problema li kien jaffaċċja kull Prim Ministru meta jiġi biex jifforma Kabinett, u d-dilemma li kien jiltaqa’ magħha kull professjonist meta jiġi biex jaċċetta kariga fl-Eżekuttiv.

Ir-riżultat issa hu li biex Joseph Muscat ma jmurx lura mill-kritika li għamel fuq l-onorarja, qed jaċċetta li jgħawweġ l-etika biex iħalli Ministri jew Segretarji Parlamentari li jibqgħu iservu b’mod privat, bl-iskuża tal-ġid tal-pazjent. L-iskuża kienet li dan ser isir biss nhar ta’ Ħadd u mhux waqt il-ġranet ta’ xogħol, li dan ser isir bla ħlas, u li dan ser isir biss f’każi speċjalizzati li jista’ jara biss Franco Mercieca. Fuq l-aħħar waħda diġa tqajmu dubju kemm hi vera, u fuq it-tnejn l-oħra inkixfet il-verita’ li qed jinkisru it-tnejn li huma. F’dan l-istadju allura għandna każ fejn jew il-Prim Ministru gideb meta għamel dik id-dikjarazzjoni u qal li Mercieca mhux qed jara każijiet bħall-kataretti, jew inkella kien Mercieca li gideb lill-Prim Ministru. Quddiem sitwazzjoni bħal din, naħseb li l-pożizzjoni ta’ Mercieca mihix tenibbli. U jekk inhu vera li hu daqshekk indispensabbli għall-pazjenti, mela allura ma kinetx għaqlija id-deċiżjoni li jservi ta’ Segretarju Parlamentari. L-etika tar-rwol ma tinbidilx mal-persuna. Hija l-persuna li trid tinbidel skont l-eżiġenzi tar-rwol li sservi.

Il-fatt li issa Franco Mercieca iddikjara li ħa jkun qed iwaqqaf din il-prattika privata turi li din kienet deċiżjoni oħra żbaljata ta’ Gvern li qed jaġixxi b’mod reattiv għal dak li joħroġ fil-media jew għas-sentimenti populisti. Ir-riżultat aħħari hu li minn pajjiz li kien qed jiddiskuti għandux ikollu Parlament full-time, spiċċajna qed niddiskutu jekk ikollniex Gvern part-time. Dan ma tantx hu sinjal progressiv.

Dal-każ joħroġ ukoll differenza kbira. Meta fl-1966 Ċensu Tabone kien inħatar Ministru, Borg Olivier ma kienx aċċetta li jibqa’ jaħdem ta’ oftalmologu, lanqas fil-ħin liberu tiegħu, minkejja li l-Kodiċi ta’ Etika kien baqagħlu 28 sena biex jinkiteb. Id-differenza pero’ kienet li dak iż-żmien, l-etika, il-professjonalita’ u l-ġentlomerija kienu parti mis-sens komun, u kienu jmorru lil hinn minn dak li neċessarjament issib miktub fil-kodiċi u l-liġijiet.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…