Skip to main content

Il-banalizzazzjoni tar-Repubblika

Dan l-artiklu deher f' Il-Mument ta' nhar il-Ħadd 8 ta' Diċembru 2013
Ġimgħa wara l-oħra, jkomplu joktru l-istejjer li jġagħluk temmen li pajjiżna qabad rankatura għan-niżla li ħa jkun diffiċli jqum minnha.

Pajjiżna ser jerġa’ jospita c-CHOGM. Wara li pajjiżi oħra irrifjutaw li jospitawh minħabba l-attroċitajiet li qed iseħħu fis-Sri Lanka, il-Prim Ministru tagħna għolla jdejh u qallhom: “Nagħmlu jien nagħmlu jien!”.

Wieħed jitħasseb kemm hi għaqlija din id-deċiżjoni meta għandna biss sentejn u meta l-Gvern alloka budget tliet darbiet akbar minn kemm sewa dak tat-2005. Biex tkompli tgħaxxaq, it-task force organizzativa se tkun immexxija minn Phyllis Muscat, persuna mingħajr l-ebda esperjenza diplomatika imma sempliċiment ħabiba tal-familja tal-Prim Ministru. X’jimporta s-serjetà u d-diplomazija. L-aqwa li tgawdi l-klikka.

Wara li ċ-ċittadinanza ta’ pajjiżna ġiet redikolata ma’ wiċċ id-dinja, il-Gvern jidher li beħsiebu wkoll jirredikola l-onorefiċenzi li jagħti pajjiżna lil dawk li jagħtu servizz għal ġid tal-pajjiż jew tal-umanità. Waħda mill-affarijiet li kienet trendi dawn l-unuri prestiġġjużi u esklussivi kienet il-fatt li l-liġi kienet tipprovdi limiti ta’ kemm-il individwu jista’ jissieħeb fl-Ordni tal-Mertu jew fix-Xirka ta’ Ġieħ ir-Repubblika. F’emendi li ressaq din il-ġimgħa, il-Gvern neħħa dawn il-limiti biex ikun jista’ jagħti kemm irid minnhom. Il-mistoqsija tqum waħedha: għaliex il-Gvern irid li jkun jista’ jqassam kemm irid? Għalxiex ħa jneżża’ l-unuri tar-Repubblika mill-prestiġju tagħhom? Wegħdhom lil xi wħud ukoll? Għax s’issa, ħlief iħallas lura lil min għenu fl-elezzjoni ma rajniehx jagħmel.

Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li ser jagħti dan l-unur lit-team tal-kantanta Gaia Cauchi li rebbħet il-Junior Eurovision, li mill-ewwel nifirħilha tas-suċċess li kisbet u tat-talent eċċezzjonali li għandha. Ċert li għandha futur sabiħ quddiemha. Ma rridx nidħol fil-mertu ta’ hux sew jew le li tingħata dan l-unur, għalkemm nemmen li dawn l-unuri għandhom jirrikonoxxu karriera u servizz tul ħajja u mhumiex xi ħaġa li jingħataw lit-tfal. Pero’ wieħed jistaqsi kif il-Prim Ministru iddeċieda waħdu meta suppost hemm Kumitat ta’ Nominazzjonijiet li jevalwa dawn it-talbiet. Wieħed jistaqsi kif il-Prim Ministru qal li din deċiżjoni tal-Kabinett meta din ħabbarha t-Tnejn waqt li l-Kabinett jiltaqa’ t-Tlieta. Il-Prim Ministru għadu jaħseb li l-iStat huwa hu? Li hu Imperatur li jaqbeż l-istituzzjonijiet?

Dawn il-banalitajiet issa qed jinfirxu anke fost esponenti oħra tal-Gvern. Is-Sindku ta’ Ħal Qormi per eżempju, taħseb li għax hi Sindku laburista għandha dritt taqbeż iċ-ċittadini komuni meta tkun ġejja mgħaġġla minn Għawdex, u jekk il-Pulizija ma jagħrafhiex, għandha dritt iċċempel lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jgħidlu jħallieha tgħaddi hu. Għax anke l-vapur t’Għawdex, tagħna lkoll.

U l-konsulent tal-Gvern John Dalli, smajnieh jgħid li hu għadu Kummissarju Ewropew. Sirna l-unika pajjiż fl-Ewropa b’żewġ Kummissarju fil-kariga mingħajr ma nafu. Iltqajt ma’ ħafna nies li jħobbu jaħarbu r-realtà, imma qatt fuq dan il-livell. Forsi ta’ min il-Prim Ministru jikkunsidra jinnominah għal premju ta’ f’”Ġieħ kemm hemm”. Speċjalment wara li ikkummissjonalu rapport li rnexxielu jġelldu ma’ kulħadd sal-punt li issa l-Prim Ministru mhux qed jieħu pożizzjoni fuqu wara li ikkummisjonah hu.

Sadattant il-Ministru Manuel Mallia inawgura l-uffiċċju tal-propoganda tal-Gvern Ċiniż f’Malta u qalilna li dan hu tajjeb biex jitgħallmu aktar il-ġurnalisti Maltin. Ħa jitgħallmu kif bil-propoganda tgħatti l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem u tippromwovi tmexxija awtoritarja fiċ-Ċina, li hu l-istil ta’ tmexxija li jidher li jħobb Mallia.

Storja wara l-oħra ta’ banalitajiet tal-mistħija fi tmien xhur li ġabuna nistħu ngħidu li aħna Maltin. L-unika roadmap li jidher li żamm il-Gvern hija r-roadmap għall-banalizzazzjoni tar-Repubblika u r-ridikolaġni ta’ pajjiżna.

Jekk jogħbok Sur Gvern, naqra serjetà. F’ġieħ is-sewwa. F’ġieħ ir-Repubblika. Jew imqar f’ġieħ il-banana.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…