Skip to main content

Il-fabbrika tal-gideb

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis, 13 ta' Novembru, 2014
Hekk sejjaħ il-proġett tal-power-station il-ġdida l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. U jum wara jum qed inkomplu naraw kemm dan hu minnu. Mhux biss il-Gvern mhux ħa jlesti dan il-progett kif Joseph Muscat wiegħed li ħa jagħmel b’tant konvinzjoni li intrabat li jekk ma jagħmilx hekk jirrezenja, imma talli qed ikompli jigdeb u jikkontradixxi lilu innifsu fuq l-aspetti kollha tal-pjan tal-enerġija li ppreżenta qabel l-elezzjoni.

Wiegħed li ħa jraħħas il-kontijiet u jħallas lura d-dejn tal-Enemalta grazzi għal kemm ħa tiffranka mill-prezz tal-fuel il-power-station il-ġdida, iżda issa qed jgħid li ħa jkun jista’ jraħħashom anke’ mingħajrha. Id-dejn tal-Enemalta wkoll issa qata’ qalbu minnu, u iddeċieda li jbiegħha liċ-Ċina kontra l-wegħda li għamel lill-ħaddiema tal-Enemalta.

Il-power-station il-ġdida tal-BWSC kien wiegħed li taqlibha għal gass l-Enemalta u tibqa’ propjeta’ tagħha, minflok illum biegħha liċ-Ċinizi wkoll, u issa qed jgħid li għadu qed ifittex investitur li jħallas biex tinqeleb għal gass. Wiegħed li sa ma jaqlibha għal gass, iħaddimha bid-diesel, pero’ għadha s’issa tahdem bl-HFO, li issa hu stess qed jammetti li wassal għal enerġija u arja aktar nadifa wara li beżża’ lin-nies ta’ Marsaxlokk bil-mard tal-kanċer għalxejn qabel l-elezzjoni.

Ftiehem għal prezz fiss għal ħames snin biss, bi prezz li ha jinbidel fit-tlettax-il sena ta’ wara li fihom xorta ħa nkunu marbutin minn għand min nixtru l-elettriku. Probabilment elettriku żejjed li mhux ħa jkollna bżonn, għax kemm il-konsorzju tal-power-station il-ġdida u kemm iċ-Ċinizi li xtraw il-power-station tal-BWSC iriduh jixtri l-elettriku kollu tagħhom, li fil-maġġoranza tal-ħin huwa d-doppju ta’ kemm għandna bżonn.

Biex jgħatti din il-balbuljata, il-Gvern qed jgħid li ħa jbiegħ l-elettriku żejjed minn fuq l-interconnector. Ejja ngħidu li dan ikun possibli. Fl-Ewropa bħalissa għaddej proċess ta’ armonizzazzjoni ta’ prezzijiet tal-elettriku, fejn il-prezzijiet bħalissa qed ivarjaw bejn it-3ċ5 u l-4ċ8 għal kull unit. Biex il-Gvern ibiegħ l-elettriku fl-Ewropa, irid jikkompeti b’dawk il-prezzijiet. Niftakru li l-prezz li bih intrabat li jixtri l-elettriku minn għand l-Electrogas, il-konsorzju tal-power-station il-ġdida, huwa ta’ 9ċ6. Mela anke jekk ibiegħ dan l-elettriku fl-Ewropa, il-Gvern ħa jkun qed ibiegħu bin-nofs ta’ kemm qed jixtrieħ, u allura b’telf konsiderevoli.

Hawnhekk iqumu ħafna aktar mistoqsijiet interessanti. La l-prezzijiet fis-suq Ewropew huma prattikament in-nofs ta’ dak li ħa tkun qed ibiegħ bih il-konsorzju l-ġdid, għalfejn fil-pjan tal-Gvern ħa nkunu qed nużaw l-interconnector ftit ħafna u nixtru l-elettriku bid-doppju tal-prezz minn għand l-Electrogas? Għalfejn ħa nintrabtu li nixtru l-enerġija minn għand kumpanija waħda għal 18-il sena sħaħ, meta din il-kumpanija ġa qed ittina prezz li hu d-doppju ta’ dak li nsibu fl-Ewropa?
U allura wieħed mill-ewwel jiġuh dubji għala l-Gvern iddeċieda li jagħti l-akbar kuntratt li qatt ingħata fl-istorja ta’ pajjizna, kuntratt ta’ kwazi 400 miljun ewro, mingħajr ma għadda mill-proċess sħiħ ta’ tender. L-iskuża kienet li ried ilesti malajr, sa Marzu li ġej, biex jibda jiffranka l-flus u jraħħas il-kontijiet. Imma illum nafu li dan mhux ħa jsir. U allura l-mistoqsija tqum aktar qawwija minn qabel: għalfejn Konrad Mizzi u Joseph Muscat taw kuntratt mingħajr tender lil konsorzju li ħa jbigħielna l-enerġija b’tariffa li hi d-doppju ta’ dak li nistgħu nixtru mis-suq Ewropew grazzi għall-interconnector?


Din hi l-mistoqsija li qed tpoġġi lil Joseph Muscat u lil Konrad Mizzi daharhom mal-ħajt, u li qed iġġegħlhom jippruvaw idevjaw l-attenzjoni billi jitfgħu t-tajn u jigdbu fuq ħaddieħor.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…