Skip to main content

Il-fabbrika tal-gideb

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis, 13 ta' Novembru, 2014
Hekk sejjaħ il-proġett tal-power-station il-ġdida l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. U jum wara jum qed inkomplu naraw kemm dan hu minnu. Mhux biss il-Gvern mhux ħa jlesti dan il-progett kif Joseph Muscat wiegħed li ħa jagħmel b’tant konvinzjoni li intrabat li jekk ma jagħmilx hekk jirrezenja, imma talli qed ikompli jigdeb u jikkontradixxi lilu innifsu fuq l-aspetti kollha tal-pjan tal-enerġija li ppreżenta qabel l-elezzjoni.

Wiegħed li ħa jraħħas il-kontijiet u jħallas lura d-dejn tal-Enemalta grazzi għal kemm ħa tiffranka mill-prezz tal-fuel il-power-station il-ġdida, iżda issa qed jgħid li ħa jkun jista’ jraħħashom anke’ mingħajrha. Id-dejn tal-Enemalta wkoll issa qata’ qalbu minnu, u iddeċieda li jbiegħha liċ-Ċina kontra l-wegħda li għamel lill-ħaddiema tal-Enemalta.

Il-power-station il-ġdida tal-BWSC kien wiegħed li taqlibha għal gass l-Enemalta u tibqa’ propjeta’ tagħha, minflok illum biegħha liċ-Ċinizi wkoll, u issa qed jgħid li għadu qed ifittex investitur li jħallas biex tinqeleb għal gass. Wiegħed li sa ma jaqlibha għal gass, iħaddimha bid-diesel, pero’ għadha s’issa tahdem bl-HFO, li issa hu stess qed jammetti li wassal għal enerġija u arja aktar nadifa wara li beżża’ lin-nies ta’ Marsaxlokk bil-mard tal-kanċer għalxejn qabel l-elezzjoni.

Ftiehem għal prezz fiss għal ħames snin biss, bi prezz li ha jinbidel fit-tlettax-il sena ta’ wara li fihom xorta ħa nkunu marbutin minn għand min nixtru l-elettriku. Probabilment elettriku żejjed li mhux ħa jkollna bżonn, għax kemm il-konsorzju tal-power-station il-ġdida u kemm iċ-Ċinizi li xtraw il-power-station tal-BWSC iriduh jixtri l-elettriku kollu tagħhom, li fil-maġġoranza tal-ħin huwa d-doppju ta’ kemm għandna bżonn.

Biex jgħatti din il-balbuljata, il-Gvern qed jgħid li ħa jbiegħ l-elettriku żejjed minn fuq l-interconnector. Ejja ngħidu li dan ikun possibli. Fl-Ewropa bħalissa għaddej proċess ta’ armonizzazzjoni ta’ prezzijiet tal-elettriku, fejn il-prezzijiet bħalissa qed ivarjaw bejn it-3ċ5 u l-4ċ8 għal kull unit. Biex il-Gvern ibiegħ l-elettriku fl-Ewropa, irid jikkompeti b’dawk il-prezzijiet. Niftakru li l-prezz li bih intrabat li jixtri l-elettriku minn għand l-Electrogas, il-konsorzju tal-power-station il-ġdida, huwa ta’ 9ċ6. Mela anke jekk ibiegħ dan l-elettriku fl-Ewropa, il-Gvern ħa jkun qed ibiegħu bin-nofs ta’ kemm qed jixtrieħ, u allura b’telf konsiderevoli.

Hawnhekk iqumu ħafna aktar mistoqsijiet interessanti. La l-prezzijiet fis-suq Ewropew huma prattikament in-nofs ta’ dak li ħa tkun qed ibiegħ bih il-konsorzju l-ġdid, għalfejn fil-pjan tal-Gvern ħa nkunu qed nużaw l-interconnector ftit ħafna u nixtru l-elettriku bid-doppju tal-prezz minn għand l-Electrogas? Għalfejn ħa nintrabtu li nixtru l-enerġija minn għand kumpanija waħda għal 18-il sena sħaħ, meta din il-kumpanija ġa qed ittina prezz li hu d-doppju ta’ dak li nsibu fl-Ewropa?
U allura wieħed mill-ewwel jiġuh dubji għala l-Gvern iddeċieda li jagħti l-akbar kuntratt li qatt ingħata fl-istorja ta’ pajjizna, kuntratt ta’ kwazi 400 miljun ewro, mingħajr ma għadda mill-proċess sħiħ ta’ tender. L-iskuża kienet li ried ilesti malajr, sa Marzu li ġej, biex jibda jiffranka l-flus u jraħħas il-kontijiet. Imma illum nafu li dan mhux ħa jsir. U allura l-mistoqsija tqum aktar qawwija minn qabel: għalfejn Konrad Mizzi u Joseph Muscat taw kuntratt mingħajr tender lil konsorzju li ħa jbigħielna l-enerġija b’tariffa li hi d-doppju ta’ dak li nistgħu nixtru mis-suq Ewropew grazzi għall-interconnector?


Din hi l-mistoqsija li qed tpoġġi lil Joseph Muscat u lil Konrad Mizzi daharhom mal-ħajt, u li qed iġġegħlhom jippruvaw idevjaw l-attenzjoni billi jitfgħu t-tajn u jigdbu fuq ħaddieħor.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…