Skip to main content

Nippremjaw il-bżulija? Jew il-bażużli?

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-Mument tal-Ħadd 23 ta' Novembru 2014

Nhar it-Tnejn li għadda tħabbar it-tielet budget ta’ dan il-Gvern Laburista. Budget li fi ftit kliem, spikka għat-tul tad-diskors tiegħu u għall-affarijiet li ħalla barra.

Ħalla barra żgur l-aħbarijiet ħżiena. Huwa ċar li l-istrateġija ta’ dan il-Gvern hija li deċiżjonijiet li jaffetwaw ħażin liċ-ċittadini, jidħlu fis-seħħ mingħajr l-ebda stqarrija jew konferenza stampa, filwaqt li deċiżjonijiet li jidhru sbieħ jitħabbru b’ħafna pompa. U l-budget ukoll iddawwar f’eżerċizzju ta’ marketing li jħalli barra l-effetti ħżiena.

Dan il-budget żied b’mod sostanzjali diversi taxxi indiretti: taxxi fuq l-użu tal-mobile, liċenzji tal-karozzi, bolla tal-assikurazzjoni, servizzi tal-Gvern (liema rati għadhom ma tħabbrux), taxxa fuq is-siment. Dawn huma taxxi li l-aktar li jaffetwaw huma n-nies bi dħul baxx, għax iridu jħallsu l-istess taxxa bħal min għandu dħul aktar ogħli. Wieħed stenna allura li almenu dawn in-nies ingħataw għajnuna akbar bħala kumpens. Imma le. Bħal ħaddieħor, ħadu biss żieda ta’ 58ċ fil-ġimgħa u €35 ta’ darba!

Mhux talli hekk, iżda talli n-nies l-aktar vulnerabbli qalgħu daqqiet akbar li f’budget ta’ erba’ siegħat tħallew barra u pruvaw jinħbew. L-ewwel fosthom, iż-żieda fil-kera fl-akkomodazzjoni soċjali. Nibdew mill-fatt li n-nies li jikkwalifikaw għall-akkomodazzjoni soċjali huma nies l-aktar f’riskju ta’ faqar. Dawn jinkludu nies b’diżabilita’ u nies bi problemi soċjali. Il-kera tal-akkomodazzjoni tal-Gvern għal dawn in-nies għoliet b’mod fenomenali, f’ċertu każi b’seba’ darbiet aktar. F’dawn il-ġimgħa kont qed indur nies li jgħixu fil-qasam tal-bini tal-Gvern f’Raħal Ġdid, u fhimt il-ħasda li ħadu dawn in-nies hekk kif irċievew il-kont tal-kera. Il-vili hi li dan il-Gvern li jsib il-flus biex jagħmel konferenza stampa bombastika biex iħabbar roħs ta’ 2ċ fuq il-petrol, ma jsibx ħin biex imqar jagħmel stqarrija biex iħabbar dawn iż-żidiet.

Barra minn hekk kellna ħasda oħra tistenniena bla mistenni, li lanqas ma ssemmiet fil-budget. Din kienet iż-żieda fil-ħlas tal-MATSEC, kemm għall-O-Level u kemm għall-A-Level. F’daqqa waħda, iż-żgħażagħ li jieħdu stipendju u li l-Gvern qed jiftaħar li żidilhom 2ċ kuljum, iridu jħallsu mas-€70 aktar biex jagħmlu l-A-Levels, jew aktar f’każi fejn hemm il-prattika. Żgħażagħ li qegħdin fis-sekondarja, il-ġenituri tagħhom iridu jħallsulhom mal-€75 aktar biex jagħmlu għaxar O-Levels. Iltqajt ma’ każi fl-istess house-visits ta’ familji f’riskju ta’ faqar fejn uliedhom kien beħsiebhom jippruvaw tmien O-Levels biex forsi jkunu jistgħu ikomplu jistudjaw għall-Universita’, iżda li minħabba dawn l-ispejjeż żejda ma jaffordjawx jippruvaw daqshekk eżamijiet. Hemm ukoll l-effett li meta żagħżugħ ikun dubjuż minn suġġett, jittanta inqas jippruvah minħabba li jiswielu ħafna iżjed.

Dan imur għal kollox kontra l-prinċipji soċjal-demokratiċi li l-Partit Laburista jgħid li jħaddan bil-paroli. Jekk hemm mod kif persuna fi stratt t’isfel tas-soċjeta’ tkun tista’ titla’ tarġa ‘l fuq huwa permezz tal-edukazzjoni. Il-fatti qed juru li dan il-Gvern jiġi jaqa’ u jqum min-nies vulnerabbli fis-soċjeta’. Minflok ma jingħataw għajnuna, qed naraw Gvern li qed jagħmilha iżjed diffiċli biex nies f’riskju ta’ faqar ikunu jistgħu jitilgħu ‘l fuq bil-kapaċita’ tagħhom.

Fl-istess ħin il-Gvern qed ikompli jsaħħaħ l-idea li jekk int tkun lagħqi tal-Gvern, jekk tappoġġjah, jekk tidher għalih fuq il-billboards, dan il-Gvern ikun hu li jsiblek xi job jew xi bord u jgħinek tpappieha. Għax il-Partit Laburista tal-lum, bħall-Partit Laburista tal-passat, jippreferi li jkollok isserraħ fuqu biex timxi ‘l quddiem milli tkun kapaċi timxi ‘l quddiem bil-ħila tiegħek.

Speċjalment meta wieħed jiftaħar li dawn iż-żidiet stajna ngħaddu mingħajrhom kieku per eżempju maħniex inħallsu €13,000 fix-xahar lill-mara tal-Ministru, għal xogħol li ma nafux x’inhu, f’uffiċċju li ma nafux fejn hu.


Altru milli Gvern li jippremja l-bżulija, dan huwa Gvern li jippremja l-bażużli.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…