Skip to main content

Intervent fil-Kunsill Ġenerali Novembru 2014 - "Politika Onesta"

"Jekk partit politiku ma huwiex mibni fuq id-determinazzjoni li jmexxi 'l quddiem kawża li hi ġusta u li hi morali, mela allura ma huwiex partit politiku; huwa biss konfoffa biex jinħataf il-poter".

Sinjura President, għażiż Kap, Viċi-Kap, sħabi kunsilliera,

Dan il-kliem, tal-ekx President Amerikan Dwight Eisenhower, ġie f'moħħi f'dawn il-ġimgħat li fihom, dan il-Gvern Laburista waqgħetlu l-maskla ta' moviment progressiv, modern, trasparenti, li prova jpinġi qabel l-elezzjoni u l-poplu illum qed jara b'mod ċar li taħt dik il-maskla hemm moviment ta' ingann, moviment li ried biss jaħtaf il-poter u jużah mhux biex iservi imma biex jisserva, u tal-qalba jiffangaw kemm jifilħu.

Minix ha nerġa' nirrepeti l-punti rigward il-budget li semma b'mod dettaljat il-Kap tal-Partit Simon Busuttil fid-diskors eċċellenti li għamel fil-Parlament.

Ħa nitkellem fuq l-iżviluppi inkwetanti li qed jitkellmu fuqhom in-nies hemm barra. Inkwetanti għax l-aħħar darba li n-nies jiftakru xufiera tal-Ministri jisparaw fit-triq, kien 28 sena ilu. Pero' mhux dak l-aktar li inkwieta lin-nies. L-aktar li inkwieta lin-nies kien li bħal 28 sena ilu, min spara sab Korp tal-Pulizija u Gvern jippruvaw jgħattulu. Jinkwetaw in-nies li l-Ministru ħareġ stqarrija giddieba, fejn ipprova jigdeb fuq dak li sparaw fuqu, ipprova jiddefendi lil min spara, fejn gideb li kienu biss warning shots, fejn ivvinta li kien hemm hit-and-run. Jinkwetaw in-nies li l-Korp tal-Pulizija, flok mexa mal-proċedura, bagħbas il-provi fuq ix-xena tar-reat qabel saret l-inkjesta.
Dan kien xokk, speċjalment għal ġenerazzjoni tiegħi li dejjem għexna f'ambjent trankwill, ambjent fejn stajt isserraħ moħħok li jekk xi darba tkun vittma ta' xi ħaġa, ħa ssib l-awtoritajiet jaqbżu għalik u mhux jaqbżu għal min jaggredik.

U għalhekk dal-kaz, wera l-periklu li jinħoloq meta jkollok Partit fil-Gvern li jibbaża ruħu biss fuq in-nepotiżmu, fuq li naqbżu għal dawk ta’ magħna, għal "tal-familja", anke’ meta dawn jiksru l-ligi. U inutli Joseph Muscat jipprova jaħsel idu minn dak li ġara, għax din l-attitudni ma hi responsabbilita' ta' ħadd ħlief tiegħu.

Kien il-Prim Ministru li żera’ din l-attitudni meta ipproteġa Mħallef li nstab ħati ta' mġieba skorretta u ma ressaqx il-mozzjoni ta' impeachment fil-Parlament qabel ma dan irtira. U kompla jiżra’ din l-attitudni meta min instab ħati u ġie kkundannat mill-Qorti Kriminali b'sentenza sospiża, il-Prim Ministru, flok ra li jiħraxu l-pieni għal reati simili biex jipproteġi vittmi oħra, għammed lill-ħati "suldat tal-azzar", għamlu eroj, anzi tah job komdu Dar Malta!  Dakinhar, f’dak it-tghanniq taħt it-tinda, il-Prim Ministru bagħat messaġġ li jekk inti "tal-qalba”, “tal-familja", tista' tikser il-liġi kemm trid għax ħa ssib il-Gvern Laburista jaqbeż għalik.

U dan jinkwieta lin-nies, għax nistgħu forsi ma naqblux fuq il-budget, nistgħu ma naqblux fuq kif jinħoloq u jitqassam it-tkabbir ekonomiku, imma fuq dawn il-prinċipji fundamentali: l-ugwaljanza quddiem il-liġi, l-indipendenza tal-korp tal-pulizija u tal-forzi tal-ordni, il-ġustizzja, is-saltna tad-dritt, il-prinċipji bażiċi li jagħmluna demokrazija, għandna naqblu. Għax dawn huma prinċipji li ġġiliedna għalihom, ħdimna għalihom, uħud minnkom hawn qlajtu l-gass tad-dmugħ għalihom, u saħansitra kien hemm min xerred id-demm għalihom. U dawn il-prinċipji irridu niddefenduhom, niġġieldu għalihom, u ma nħallu lil ħadd inawwarhom mingħajr ma nieħdu azzjoni.

U allura din ħbieb tiegħi, trid tkun il-kawża ġusta, il-kawża morali tagħna. Il-politika onesta. Il-politika mibnija fuq il-verita u mhux fuq l-ingann. Politika mibnija fuq il-ġustizzja soċjali u mhux fuq l-iffangar minn tal-qalba. Politika mibnija fuq il-ġid komuni u mhux fuq l-interessi tal-ftit. U jien konvint li Simon Busuttil huwa l-bniedem li jista' jerġa' jagħti lin-nies fiduċja fil-politika bħala servizz u bħala għodda biex isir il-ġid, b’politika li tħares dawn il-prinċipji fundamentali ta’ demokrazija.

Pero dan ma jistax jagħmlu waħdu. Hemm bżonn li flimkien, bħala poplu, niġġieldu l-kultura ta' omerta' li qed isaħħaħ dan il-Gvern. M’għandniex nibqgħu naċċettaw kollox, u noqogħdu għal kollox. Tibżgħux titkellmu, ejja ma nibżghux nieqfulu lil dan il-Gvern, u kunu ċerti li ha ssibu l-Partit Nazzjonalista magħkom, tarka tagħkom, biex iva flimkien, nibdlu l-kultura politika ta’ pajjiżna. Flimkien mal-Kap tagħna Simon Busuttil, nistgħu nerġgħu nagħmlu mill-politika, għodda onesta ta' servizz, għodda li tmexxi l-quddiem il-ġid komuni, u tarka vera għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…