Skip to main content

Intervent fil-Kunsill Ġenerali Novembru 2014 - "Politika Onesta"

"Jekk partit politiku ma huwiex mibni fuq id-determinazzjoni li jmexxi 'l quddiem kawża li hi ġusta u li hi morali, mela allura ma huwiex partit politiku; huwa biss konfoffa biex jinħataf il-poter".

Sinjura President, għażiż Kap, Viċi-Kap, sħabi kunsilliera,

Dan il-kliem, tal-ekx President Amerikan Dwight Eisenhower, ġie f'moħħi f'dawn il-ġimgħat li fihom, dan il-Gvern Laburista waqgħetlu l-maskla ta' moviment progressiv, modern, trasparenti, li prova jpinġi qabel l-elezzjoni u l-poplu illum qed jara b'mod ċar li taħt dik il-maskla hemm moviment ta' ingann, moviment li ried biss jaħtaf il-poter u jużah mhux biex iservi imma biex jisserva, u tal-qalba jiffangaw kemm jifilħu.

Minix ha nerġa' nirrepeti l-punti rigward il-budget li semma b'mod dettaljat il-Kap tal-Partit Simon Busuttil fid-diskors eċċellenti li għamel fil-Parlament.

Ħa nitkellem fuq l-iżviluppi inkwetanti li qed jitkellmu fuqhom in-nies hemm barra. Inkwetanti għax l-aħħar darba li n-nies jiftakru xufiera tal-Ministri jisparaw fit-triq, kien 28 sena ilu. Pero' mhux dak l-aktar li inkwieta lin-nies. L-aktar li inkwieta lin-nies kien li bħal 28 sena ilu, min spara sab Korp tal-Pulizija u Gvern jippruvaw jgħattulu. Jinkwetaw in-nies li l-Ministru ħareġ stqarrija giddieba, fejn ipprova jigdeb fuq dak li sparaw fuqu, ipprova jiddefendi lil min spara, fejn gideb li kienu biss warning shots, fejn ivvinta li kien hemm hit-and-run. Jinkwetaw in-nies li l-Korp tal-Pulizija, flok mexa mal-proċedura, bagħbas il-provi fuq ix-xena tar-reat qabel saret l-inkjesta.
Dan kien xokk, speċjalment għal ġenerazzjoni tiegħi li dejjem għexna f'ambjent trankwill, ambjent fejn stajt isserraħ moħħok li jekk xi darba tkun vittma ta' xi ħaġa, ħa ssib l-awtoritajiet jaqbżu għalik u mhux jaqbżu għal min jaggredik.

U għalhekk dal-kaz, wera l-periklu li jinħoloq meta jkollok Partit fil-Gvern li jibbaża ruħu biss fuq in-nepotiżmu, fuq li naqbżu għal dawk ta’ magħna, għal "tal-familja", anke’ meta dawn jiksru l-ligi. U inutli Joseph Muscat jipprova jaħsel idu minn dak li ġara, għax din l-attitudni ma hi responsabbilita' ta' ħadd ħlief tiegħu.

Kien il-Prim Ministru li żera’ din l-attitudni meta ipproteġa Mħallef li nstab ħati ta' mġieba skorretta u ma ressaqx il-mozzjoni ta' impeachment fil-Parlament qabel ma dan irtira. U kompla jiżra’ din l-attitudni meta min instab ħati u ġie kkundannat mill-Qorti Kriminali b'sentenza sospiża, il-Prim Ministru, flok ra li jiħraxu l-pieni għal reati simili biex jipproteġi vittmi oħra, għammed lill-ħati "suldat tal-azzar", għamlu eroj, anzi tah job komdu Dar Malta!  Dakinhar, f’dak it-tghanniq taħt it-tinda, il-Prim Ministru bagħat messaġġ li jekk inti "tal-qalba”, “tal-familja", tista' tikser il-liġi kemm trid għax ħa ssib il-Gvern Laburista jaqbeż għalik.

U dan jinkwieta lin-nies, għax nistgħu forsi ma naqblux fuq il-budget, nistgħu ma naqblux fuq kif jinħoloq u jitqassam it-tkabbir ekonomiku, imma fuq dawn il-prinċipji fundamentali: l-ugwaljanza quddiem il-liġi, l-indipendenza tal-korp tal-pulizija u tal-forzi tal-ordni, il-ġustizzja, is-saltna tad-dritt, il-prinċipji bażiċi li jagħmluna demokrazija, għandna naqblu. Għax dawn huma prinċipji li ġġiliedna għalihom, ħdimna għalihom, uħud minnkom hawn qlajtu l-gass tad-dmugħ għalihom, u saħansitra kien hemm min xerred id-demm għalihom. U dawn il-prinċipji irridu niddefenduhom, niġġieldu għalihom, u ma nħallu lil ħadd inawwarhom mingħajr ma nieħdu azzjoni.

U allura din ħbieb tiegħi, trid tkun il-kawża ġusta, il-kawża morali tagħna. Il-politika onesta. Il-politika mibnija fuq il-verita u mhux fuq l-ingann. Politika mibnija fuq il-ġustizzja soċjali u mhux fuq l-iffangar minn tal-qalba. Politika mibnija fuq il-ġid komuni u mhux fuq l-interessi tal-ftit. U jien konvint li Simon Busuttil huwa l-bniedem li jista' jerġa' jagħti lin-nies fiduċja fil-politika bħala servizz u bħala għodda biex isir il-ġid, b’politika li tħares dawn il-prinċipji fundamentali ta’ demokrazija.

Pero dan ma jistax jagħmlu waħdu. Hemm bżonn li flimkien, bħala poplu, niġġieldu l-kultura ta' omerta' li qed isaħħaħ dan il-Gvern. M’għandniex nibqgħu naċċettaw kollox, u noqogħdu għal kollox. Tibżgħux titkellmu, ejja ma nibżghux nieqfulu lil dan il-Gvern, u kunu ċerti li ha ssibu l-Partit Nazzjonalista magħkom, tarka tagħkom, biex iva flimkien, nibdlu l-kultura politika ta’ pajjiżna. Flimkien mal-Kap tagħna Simon Busuttil, nistgħu nerġgħu nagħmlu mill-politika, għodda onesta ta' servizz, għodda li tmexxi l-quddiem il-ġid komuni, u tarka vera għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…