Skip to main content

Inneħħu d-dubji minn moħħ il-poplu

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 26 ta' Frar 2015
Il-media tal-Partit Laburista għażlet li terġa’ tipprova toħloq storja fuq l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, u tipprova li fil-proċess b’xi mod iċċappas il-Partit Nazzjonalista. Dan bit-tentattiv li tgħatti u tnessi l-oxxenitajiet li qed jagħmel dan il-Gvern.

Pero’ ejja ngħidu l-fatti kif inhuma. L-iskandlu tax-xiri taż-żejt kien każ gravi fejn uffiċċjali pubbliċi li ġew appuntati biex jamministraw fondi pubbliċi, allegatament użaw il-pożizzjoni tagħhom biex ħaxxnu bwiethom minflok għamlu xogħolhom b’responsabbilita’. Dawn l-affarijiet sfortunatament ġraw taħt amministrazzjoni Nazzjonalista, u ċert li ser jibqgħu jiġru taħt kull Gvern. Il-mistoqsija hija kif iġib ruħu l-Gvern meta jiltaqa’ ma’ każ bħal dan.  U x’għamel Gvern Nazzjonalista meta feġġ dan il-każ? Dakinhar stess, ra li l-Pulizija tinvestiga fid-dettal x’ġara, sa ġew interrogati Ministri tal-Gvern stess bil-liberta’ kollha, ingħatat proklama fuq parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija biex ikun hemm xhieda ħalli jinbeda l-każ fil-Qorti, u f’xahar waqt kampanja elettorali tressqu sebgħa min-nies il-Qorti. Daqshekk kienet fil-liberta’ li tagħmel xogħolha mingħajr indħil il-Pulizija.

Ġara li tela’ l-Partit Laburista wara l-elezzjoni ta’ Marzu 2013, l-investigaturi tal-każ kollha ingħataw transfer, u nies oħra li l-Pulizija kellhom il-provi lesti biex itellgħuhom il-Qorti baqgħu ma ttellgħux ħlief għal din il-ġimgħa, sentejn wara. Mhux talli hekk, talli l-Gvern lanqas irid iħalli l-Avukat Ġenerali jixhed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jispjega għala kien hemm bżonn il-proklama (minħabba s-sigriet professjonali, avukat irid permess minn għand il-klijent biex jixhed, u fil-każ tal-Avukat Ġenerali l-klijent huwa l-Gvern).

Aktar inkwetanti hija li l-Gvern tal-lum sfortunatament qed jilgħab il-logħba ta’ min jixtieq li l-verita’ ma toħroġx. Sa smajna l-Prim Ministru b’mod irresponsabbli jhedded li jista’ jirtira l-proklama hu, minflok iħalli l-proċess legali li jista’ jittieħed jekk verament il-kundizzjonijiet tal-proklama jinkisru. Tafu x’qalu numru ta’ avukati esperti fuq x’jiġri jekk tiġi rtirata l-proklama? Il-każ jaqa’ kollu, kemm il-każ kontra l-akkużati, u kemm kontra dawk li għad iridu jitressqu, għax ix-xhieda ta’ George Farrugia ma tibqax ammissibbli l-Qorti. Xi jrid jaħbi l-Gvern Laburista? Minn x’hiex qed jibża’? Għala l-Gvern donnu ma jridx il-verita’ kollha toħroġ? Għax jekk toħroġ il-verita’ ikollu jieqaf jitfa’ t-tajn? Jew hemm affarijiet oħra? Għax jew il-Gvern huwa tant sempliċi li ma jafx li jekk jirtira l-proklama l-verita’ tibqa’ ma toħroġ qatt, jew huwa kompliċi mal-akkużati. Jew waħda jew l-oħra. Jien nixtieq nemmen li dan huwa każ ieħor fejn il-Gvern qed ikun dilettantesk u sempliċi, pero’ meta niftakar li nies fil-Partit Laburista bħal Manwel Mallia u David Farrugia Sacco huma l-avukati ta’ dawk li għandhom jitressqu l-Qorti, jiġuni dubbji serji.

Dan hu każ ieħor fejn il-Gvern b’mod ċar qed jimmina l-indipendenza tal-istituzzjonijiet, fosthom il-Pulizija, li issa jidher li għandna Segretarji Parlamentari li jhedduk li jibagħtuhom wara biebek jekk tweġibhom lura. Pero’ kellna każ ieħor, aktar gravi, fejn il-Gvern indaħal fuq istituzzjoni li l-imparzjalita’ tagħha hi mħarsa mill-Kostituzzjoni: il-Kummissjoni Elettorali. Sirna nafu li l-Kummissjoni Elettorali għaddiet draft tal-appell li kienet ser tressaq fil-Qorti fuq id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li l-Partit Nazzjonalista jiżdiedulu żewġ siġġijiet fil-Parlament. Hemm żewġ affarijiet inkwetanti. L-ewwel nett, il-fatt li kien il-Prim Ministru li ħareġ jgħid li s-sentenza ser tiġi appellata qabel biss il-Kummissjoni Elettorali iltaqgħet. It-tieni, kif dokument tal-Kummissjoni, li għandha tkun imparzjali u ma tiffavorixxi l-ebda Partit fuq ieħor, għadda għand il-Partit Laburista biex jiċċekkjalha u jikkonferma r-raġunijiet tal-appell. Kif jista’ l-poplu jkollu fiduċja li l-elezzjonijiet qed jitmexxew b’mod demokratiku u imparzjali meta huwa ovvju li l-Kummissjoni hi kkontrallata mill-Partit Laburista?

Din hi sitwazzjoni inaċċettabbli f’demokrazija liberali tas-seklu 21. Jew il-Kummissjoni Elettorali tispjega x’ġara u min kien responsabbli, jew terfa’ r-responsabbilita’ tagħha kollha kemm hi u tirriżenja. Ma jistax ikun hemm dubju f’moħħ il-poplu fuq is-sisien tad-demokrazija tagħna.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…