Skip to main content

Inneħħu d-dubji minn moħħ il-poplu

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 26 ta' Frar 2015
Il-media tal-Partit Laburista għażlet li terġa’ tipprova toħloq storja fuq l-iskandlu tax-xiri taż-żejt, u tipprova li fil-proċess b’xi mod iċċappas il-Partit Nazzjonalista. Dan bit-tentattiv li tgħatti u tnessi l-oxxenitajiet li qed jagħmel dan il-Gvern.

Pero’ ejja ngħidu l-fatti kif inhuma. L-iskandlu tax-xiri taż-żejt kien każ gravi fejn uffiċċjali pubbliċi li ġew appuntati biex jamministraw fondi pubbliċi, allegatament użaw il-pożizzjoni tagħhom biex ħaxxnu bwiethom minflok għamlu xogħolhom b’responsabbilita’. Dawn l-affarijiet sfortunatament ġraw taħt amministrazzjoni Nazzjonalista, u ċert li ser jibqgħu jiġru taħt kull Gvern. Il-mistoqsija hija kif iġib ruħu l-Gvern meta jiltaqa’ ma’ każ bħal dan.  U x’għamel Gvern Nazzjonalista meta feġġ dan il-każ? Dakinhar stess, ra li l-Pulizija tinvestiga fid-dettal x’ġara, sa ġew interrogati Ministri tal-Gvern stess bil-liberta’ kollha, ingħatat proklama fuq parir tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija biex ikun hemm xhieda ħalli jinbeda l-każ fil-Qorti, u f’xahar waqt kampanja elettorali tressqu sebgħa min-nies il-Qorti. Daqshekk kienet fil-liberta’ li tagħmel xogħolha mingħajr indħil il-Pulizija.

Ġara li tela’ l-Partit Laburista wara l-elezzjoni ta’ Marzu 2013, l-investigaturi tal-każ kollha ingħataw transfer, u nies oħra li l-Pulizija kellhom il-provi lesti biex itellgħuhom il-Qorti baqgħu ma ttellgħux ħlief għal din il-ġimgħa, sentejn wara. Mhux talli hekk, talli l-Gvern lanqas irid iħalli l-Avukat Ġenerali jixhed quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi biex jispjega għala kien hemm bżonn il-proklama (minħabba s-sigriet professjonali, avukat irid permess minn għand il-klijent biex jixhed, u fil-każ tal-Avukat Ġenerali l-klijent huwa l-Gvern).

Aktar inkwetanti hija li l-Gvern tal-lum sfortunatament qed jilgħab il-logħba ta’ min jixtieq li l-verita’ ma toħroġx. Sa smajna l-Prim Ministru b’mod irresponsabbli jhedded li jista’ jirtira l-proklama hu, minflok iħalli l-proċess legali li jista’ jittieħed jekk verament il-kundizzjonijiet tal-proklama jinkisru. Tafu x’qalu numru ta’ avukati esperti fuq x’jiġri jekk tiġi rtirata l-proklama? Il-każ jaqa’ kollu, kemm il-każ kontra l-akkużati, u kemm kontra dawk li għad iridu jitressqu, għax ix-xhieda ta’ George Farrugia ma tibqax ammissibbli l-Qorti. Xi jrid jaħbi l-Gvern Laburista? Minn x’hiex qed jibża’? Għala l-Gvern donnu ma jridx il-verita’ kollha toħroġ? Għax jekk toħroġ il-verita’ ikollu jieqaf jitfa’ t-tajn? Jew hemm affarijiet oħra? Għax jew il-Gvern huwa tant sempliċi li ma jafx li jekk jirtira l-proklama l-verita’ tibqa’ ma toħroġ qatt, jew huwa kompliċi mal-akkużati. Jew waħda jew l-oħra. Jien nixtieq nemmen li dan huwa każ ieħor fejn il-Gvern qed ikun dilettantesk u sempliċi, pero’ meta niftakar li nies fil-Partit Laburista bħal Manwel Mallia u David Farrugia Sacco huma l-avukati ta’ dawk li għandhom jitressqu l-Qorti, jiġuni dubbji serji.

Dan hu każ ieħor fejn il-Gvern b’mod ċar qed jimmina l-indipendenza tal-istituzzjonijiet, fosthom il-Pulizija, li issa jidher li għandna Segretarji Parlamentari li jhedduk li jibagħtuhom wara biebek jekk tweġibhom lura. Pero’ kellna każ ieħor, aktar gravi, fejn il-Gvern indaħal fuq istituzzjoni li l-imparzjalita’ tagħha hi mħarsa mill-Kostituzzjoni: il-Kummissjoni Elettorali. Sirna nafu li l-Kummissjoni Elettorali għaddiet draft tal-appell li kienet ser tressaq fil-Qorti fuq id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali li l-Partit Nazzjonalista jiżdiedulu żewġ siġġijiet fil-Parlament. Hemm żewġ affarijiet inkwetanti. L-ewwel nett, il-fatt li kien il-Prim Ministru li ħareġ jgħid li s-sentenza ser tiġi appellata qabel biss il-Kummissjoni Elettorali iltaqgħet. It-tieni, kif dokument tal-Kummissjoni, li għandha tkun imparzjali u ma tiffavorixxi l-ebda Partit fuq ieħor, għadda għand il-Partit Laburista biex jiċċekkjalha u jikkonferma r-raġunijiet tal-appell. Kif jista’ l-poplu jkollu fiduċja li l-elezzjonijiet qed jitmexxew b’mod demokratiku u imparzjali meta huwa ovvju li l-Kummissjoni hi kkontrallata mill-Partit Laburista?

Din hi sitwazzjoni inaċċettabbli f’demokrazija liberali tas-seklu 21. Jew il-Kummissjoni Elettorali tispjega x’ġara u min kien responsabbli, jew terfa’ r-responsabbilita’ tagħha kollha kemm hi u tirriżenja. Ma jistax ikun hemm dubju f’moħħ il-poplu fuq is-sisien tad-demokrazija tagħna.


Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…