Skip to main content

Ibażwru naqra 'l hemm u naqra 'l hawn

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon ta' nhar il-Ħamis 12 ta' Marzu 2015Wieħed jista’ sempliċiment jiddeskrivi l-ewwel sentejn tal-Gvern ta’ Joseph Muscat fi frażi waħda: sentejn ta’ tbażwir. U din il-ġimgħa, propju f’għeluq is-sentejn anniversarju mill-elezzjoni li għaddiet, kienet eżempju ċar ta’ f’hiex qed iwassal dan it-tbażwir.

Dan it-tbażwir ħareġ fil-beraħ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali. Tajjeb niftakru li l-Awditur Ġenerali hu appuntat, u jista’ jitneħħa biss, b’vot ta’ żewġ terzi tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Għalhekk huwa liberu li jikritika dak li jara ħażin waqt l-awditjar tal-użu tal-fondi pubbliċi mingħajr biża’ li jitneħħa mill-Gvern. Tajjeb niftakru li kontra għal dak li qal il-Prim Ministru Joseph Muscat, f’gidba oħra minn tiegħu, kull dipartiment pubbliku u Ministeru hu obbligat jipprovdi lill-Awditur kull informazzjoni li jintalab jagħti, u m’hemmx għalfejn il-Prim Ministru juri kemm hu “trasparenti” u qalbu tajba u jagħti permess hu biex l-informazzjoni tingħata. Imma hekk irid ibellagħhielna Joseph Muscat, li hu l-Imperatur u kulħadd irid joqgħod għalih. Tajjeb jifhem wara sentejn li f’demokrazija l-affarijiet ma jimxux hekk, u hemm uffiċċji Kostituzzjonali li anke’ hu irid jirrispondi għalihom.

Ngħaddu għal fatti. Nibdew bit-tbażwira tal-Cafe Premier. L-Awditur Ġenerali jikritika bil-qawwi l-mod kif il-Prim Ministru indaħal fin-negozjati u warrab kull Dipartiment li suppost kellu jinnegozzja u jsegwi l-proċedura tal-każ. Il-Prim Ministru gideb u qalilna li għamel hekk minħabba l-periklu taċ-ċilindri tal-gass għal Bibljoteka, mentri l-Awditur qalilna li l-kuntratt kien jagħmilha ċara li l-kċina kellha tkun bid-dawl u mhux bil-gass. Il-Prim Ministru reġa’ gideb meta qal li l-każ kien ħa jittawwal fil-Qorti – l-Awditur jgħid li l-każ kien ċar favur il-Gvern. Il-Prim Ministru gideb ukoll meta qal li d-deċiżjoni ittieħdet wara l-elezzjoni. Kieku kien hekk, il-Café Premier ma kienx jieqaf jiftaħ dakinhar li rebaħ l-elezzjoni l-Partit Laburista. Ir-riżultat hu li l-poplu Malti flok daħħal il-flus li kellu jieħu mill-kera, mill-ħlas tal-VAT, mill-kontijiet tad-dawl u mill-Income Tax tal-proprjetarji, spiċċa ħallashomlu hu, u magħhom ħallas self privat li dawn kellhom mal-Bank u ċ-ċirasa fuq il-kejk, commission lil min irranġa l-ftehim. Filli nikkritikaw, u sew nagħmlu, lil min ħa commissions biex ta tender lil wieħed u mhux lill-ieħor, u filli għandna l-Gvern stess jagħti commissions minn flus il-poplu! Mhux ta’ b’xejn il-Kummissarju tal-Artijiet, li inqabeż fil-proċess kollu, irriżenja għax ma felaħx aktar b’każi bħal dan u tal-Australia Hall. Minn fuq, Joseph Muscat jgħidilna li dan sar bi żball. Jekk bi żball jagħti €4.2 miljuni minn flusna għal xi ħaġa li hi diġa’ tagħna, mela bir-rispett kollu postu mhux hemm. Imma minn fuq, l-iżball mhux ser iwaqqfu, u l-pagament li baqa’ joħorġu ħa joħorġu xorta waħda. Dak żball! L-Ingliżi jgħidu “to err is human, to persist in error is diabolical” – li tiżbalja hu uman, imma li tippersisti bl-iżball hu att ta’ ħażen.

Issa l-Awditur Ġenerali reġa’ innota tbażwira oħra. Ironikament, fl-istess żmien meta fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi il-Ministri Owen Bonnici, Edward Zammit Lewis u l-eletta-bi-żball Justyne “dawk sriep” Caruana kienu qed jippruvaw jinsinwaw li t-taħwid li kien hemm fix-xiri taż-żejt kien qed isir bl-involviment tal-Ministri, u jippruvaw ipoġġu l-kliem f’ħalq l-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi, u jippruvaw jagħtu x’jifhmu li l-korruzzjoni kollu saret tort tan-nuqqas tal-amministrazzjoni precedent, fl-istess żmien il-Ministru seħibhom Konrad Mizzi kien qed jindaħal hu fix-xiri taż-żejt. Tista’ tkun bla żejt f’wiċċek aktar minn hekk? L-Awditur Ġenerali jgħid li ma jistax jifhem kif il-Ministru indaħal u ta l-ordni hu biex iż-żejt jinxtara minn għand il-gvern dittatorjali u korrott tal-Azerbaijan. L-Awditur jgħid li ma sab l-ebda dokumentazzjoni li twassal għal din il-konklużjoni, u l-proċedura tal-Kumitati tas-soltu inqabżet. Dan ix-xiri wassal biex il-pajjiż tilef €14.2 miljuni. Forsi dan bi żball ukoll. Jewwilla qed jiġuna għoljin l-iżbalji ta’ dan il-Gvern! F’ġimgħa swewna €18.4 miljuni. U dawk li nafu bihom biss, aħseb u ara l-oħrajn li għadhom ma ħarġux. Normalment il-Gvern tal-Azerbaijan imsemmi ħafna li jagħti l-commissions lura lil min jixtri minn għandu. Nittama li ma rġajniex qed naraw skandlu ieħor iseħħ f’wiċċna.

Imma nsomma, li kieku ma tantx għandna biex niskantaw. Huma stess kienu qalu “u iva, inbażwru naqra ‘l hemm u naqra ‘l hawn”. Issa qed nifhmu x’riedu jgħidu biha. Iċ-ċuċata hi li għall-iżbalji u t-tbażwir tagħhom, inħallsu jien u int.Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…