Skip to main content

Min hu l-ottimist?


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Ħamis 26 ta' Marzu 2015


Matul dawn is-sentejn ta' tmexxija Laburista, spiss smajna l-propoganda ta' dan il-Partit u tal-Gvern tiftaħar kemm il-Gvern hu ottimist u pożittiv. Issa fil-kampanja tal-Kunsilli Lokali morna pass oltre' u qed nisimgħu kemm Malta hi ottimista. B'kuntrast ma' dan, jgħidulna, l-Oppożizzjoni hi negattiva. U allura, għal xi raġuni li jafu huma biss, għandek tagħżel lil min u pożittiv u ottimist biex tkun pożittiv u ottimist int ukoll.

F'artiklu li deher fil-World Affairs Journal ta' dan ix-xahar, il-kummentatur politiku Amerikan Walter Laquer jitkellem fuq il-perikli ta' ottimiżmu falz fil-politika, u l-importanza li wieħed jitkellem u jiddiskuti fuq ir-realta'. Li fil-politika trid tkun realist mhux ottimist. Jgħid: "The danger is of course that overly optimistic assumptions will lead to disastrous miscalculations, in our private life as well as in politics...One of the dangers of false optimism is that it easily turns into dejection once the illusions have faded." (Bil-Malti: "Il-periklu hu li ħafna assunzjonijiet ottimisti iwasslu għal pjanar diżastruż, kemm fil-ħajja privata tagħna u kemm fil-politika...Wieħed mill-perikli tal-ottimiżmu falz hu li faċilment jinbidel f'diżappunt kbir meta l-illużjoni tispiċċa.")

U s'issa naħseb li dal-Gvern b'hekk biss qed jirnexxielu jżomm il-mewġa ta' populiżmu favurieh. Bl-illużjoni tal-ottimiżmu, jew aħjar b'ottimiżmu falz. Jiġri x'jiġri, joħroġ x'joħroġ, Joseph Muscat jgħid li dak mhu xejn, jew li kien sempliċiment żball għax għadu qed jitgħallem. Wara ħames snin MEP u sentejn Prim Ministru, għadu qed jitgħallem kif għandhom isiru l-affarijiet. Jekk jara li xi tbażwira tiegħu jista' jfarfarha fuq xi ħadd ieħor, hekk jagħmel. Jekk jara li aħjar idawwar l-attenzjoni tal-media fuq xi ħaġa oħra, jiftaħ il-kexxun immarkat "proġetti fl-ajru", u joħloq illużjoni ta' xi proġett li għadu pendenti, bħal xi pont għal Għawdex, jew xi monorail, jew xi investiment fis-saħħa li għadu ma jeżistix u mhu investiment xejn. Jekk jara li ħareġ xi skandlu fuqu imbagħad, jiftaħ il-kexxun l-ieħor immarkat "skandli ta' qabli" u jfaqqgħu fuq il-media, biex jgħidilna "ara x'għamel l-ieħor ħi". Bħat-tfal tal-iskola li meta jinqabdu jagħmlu xi ħaġa u l-ġenituri jew l-għalliema jgħajjtu magħhom, pront jgħidulek "mhux jien mama, l-ieħor kien!" Hekk irriduċa l-politika Joseph Muscat.

Imma jridna nkunu ottimisti. Iridna nkunu pożittivi. Iridna nitbissmu meta jeħdilna 4.2 miljun ewro mill-kontijiet u t-taxxi li nħallsu aħna biex iħallas il-kontijiet u t-taxxi pendenti ta' sieħbu. Iridna nitbissmu meta jaħli €14-il miljun ewro mit-taxxi li nħallsu aħna għax għal xi raġuni li għadna ma nafux jagħti ordni biex iż-żejt u l-fuel jinxtara bil-għoli mill-Azerbaijan, l-iktar pajjiż meqjus korrott fid-dinja, wara żjara li għamel fil-magħluq u mingħajr il-korp diplomatiku tas-soltu, bir-riżultat li bqajna nħallsu prezzijiet għolja għal petrol u d-diesel. Iridna nitbissmu meta n-nies li nafu, Nazzjonalisti u anke Laburisti ġenwini, jingħataw transfer mingħajr ma jkunu għamlu xejn ħażin, għax sempliċiment mhumiex tal-qalba. Iridna nitbissmu meta naraw lill-Ministru Helena Dalli tagħmel xogħol illegali fuq propjeta' tagħha barra z-zona ta' żvilupp mingħajr ħadd ma jgħid xejn. Iridna nitbissmu meta naraw lill-Ministru Chris Cardona jindaħal fil-proċess tal-liċenzja għal casino, bir-riżultat li ingħażel min kien qed joffri lill-poplu Malta miljun ewro flok min kien qed joffrilu erba' miljun ewro. Iridna nitbissmu meta d-Deputat Luciano Busuttil jiġi rrappurtat mill-Qorti li mexa b'kunflitt ta' interess u ta parir lil Kunsill ta' Bormla biex jaqa' tenderer sabiex jieħdu min kien klijent tiegħu. Iridna nitbissmu meta hu jiddefendi lil min inqabad jevadi t-taxxa u jaħbi l-flus l-Iżvizzera, biex minn għalih iġelled in-"Nazzjonalisti". Iridna nitbissmu meta naraw pajjiż ma jagħmilx proġett wieħed ġdid li jrendi fit-tul, ħlief tkomplija ta' proġetti li kienu inbdew mill-Gvern Nazzjonalista qabel. Iridna nitbissmu meta naraw li l-istatistika turi li l-unika tnaqqis fil-qagħad ġej għax qed idaħħal xaba' nies mal-Gvern għas-spejjeż tagħna. Iridna nitbissmu meta l-istatistika turi li Malta kien wieħed mill-pajjiżi li kellu l-ikbar tnaqqis fil-produzzjoni industrijali, fl-esportazzjoni u fl-importazzjoni fl-Ewropa. Iridna nitbissmu anke' meta l-anzjani tagħna jmutu fil-kurituri tal-isptar mingħajr dinjita'. Iridna nitbissmu meta nies imutu għax xi għaref minn "tagħna lkoll" jipparkja fuq il-helipad tal-isptar, għax la aħna fil-Gvern kullimkien tagħna.

Issa ħabib tiegħi, tista’ jew tibqa’ tgħix fl-illużjoni tal-ottimiżmu falz u temmen li kollox sejjer tajjeb. Jew tista’ tgħix fir-realta’, tkun ottimist ta’ veru, u temmen li l-affarijiet jistgħu isiru ħafna aħjar.

Simon Busuttil hekk jemmen. Li mhux vera l-politika ma tistax tkun onesta. Li mhux vera l-politika trid tkun maħmuġa. Li mhux vera li għax ta’ qabilna għamlu xi żbalji, aħna nistgħu nagħmluhom ukoll.

U allura f'dan il-kuntest, min hu l-vera ottimist? Min jgħidlek li l-politika ma tistax tkun differenti, jew min qed jgħidlek li l-affarijiet jistgħu isiru ħafna aħjar, u li flimkien nistgħu nagħmlu d-differenza?


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…