Skip to main content

Ninbiegħu lill-barrani

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 21 ta' Mejju 2015Muscat reġa’ qed jagħmel waħda minn tiegħu. Waħda minn dawn il-ħafna mega-proġetti li jħobb iħabbar wara ħafna antiċipazzjoni, u li jekk ma toqgħodx b’seba’ mitt għajn xi jkun hemm moħbi wara ħafna kliem vag u pomposita’, u ma tiflix id-dettalji li jipprova ma jurikx, tispiċċa tibla’ l-lixka u taħseb li għamel xi biċċa xogħol ta’ barra minn hawn.

Hekk prova jagħmel bil-proġett ta’ żvilupp f’Żonqor. L-ewwel qalilna li dan kien investiment kbir ta’ DePaul University, universita’ Amerikana minn Chicago, li ser tiftaħ campus hawn Malta. Għaċ-ċerimonja tal-iffirmar, saħansitra rajna rappreżentanti minn DePaul jassistu, u l-Ambaxxatriċi Amerikana fost il-mistednin, biex jipprova jbellagħlna l-lixka. Imma kien hemm dettal kruċjali li xi wħud innutaw. Il-ftehim ma ġiex iffirmat bejn il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo u r-rappreżentanti tad-DePaul, iżda bejn il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona u l-investitur Ġordaniż Hani Salah, li jmexxi kumpanija ta’ kostruzzjoni bl-isem ta’ Sadeen Group. U din ġagħlet lil ħafna jibdew jistaqsu, sa ma d-DePaul waslu fil-punt li jibagħtu stqarrija lill-media kollha lokali biex jinfurmawhom li huma ma kellhom x’jaqsmu xejn ma’ dan il-proġett, mhux ser ikunu qed imexxu l-“universita’”, u mhux ser joħorġu degrees f’isimhom. Qalu li huma ntalbu biss jipprovdu xi kurrikula biex din l-istituzzjoni li ħa tiftaħ issegwi.

U hawn waqgħet il-maskra ta’ dan il-proġett u l-mod kif Joseph Muscat prova jidħak bil-poplu Malti bl-ewwel gidba. Dan ma kien investiment edukattiv Amerikan xejn. Kien investiment ta’ kuntrattur mill-Ġordan, li qatt ma mexxa universita’ u qatt ma kien imdaħħal fi proġett edukattiv, imma biss f’bini ta’ lukandi.

Muscat qalilna wkoll li dan ser juża’ 90 tomna ta’ art abbandunata. Morna fuq il-post, iltqajna mar-residenti, u skoprejna li l-parti kbira tal-art li ser tingħata lil dan l-investitur hija art agrikola li tinħadem mill-bdiewa Maltin. Hija art tajba, art verġni, u mhux art mitluqa. Agħar minn hekk, il-binja ser tkun biswit art skedata bħala art ta’ valur xjentifiku u art ta’ valur ekoloġiku. Hija wkoll parti miz-zoni ta’ barra l-iżvilupp li kienet desinjata fil-pjani lokali bħala park naturali, u li allura kellu jitħalla fl-istat naturali tiegħu. Altru mill-art abbandunata! U hawn inkixfet it-tieni gidba ta’ Muscat. Mhux vera kien ħa jsir park naturali bħala kumpens. Il-park naturali kien ġa desinjat mill-pjani lokali. L-iżvilupp kien ħa jnaqqas minnu!

Muscat qalilna wkoll li kemm-il darba inbnew skejjel f’zoni ODZ. Li ma qalx Muscat huwa li l-pjan lokali jippermetti bini ta’ skejjel f’ODZ, sakemm jimxu ma ċertu kundizzjonijiet, fosthom li jkunu jmiss ma’ zona ta’ żvilupp, li ma jkunux fuq art ta’ valur agrikolu, xjentifiku jew ekoloġiku, jew ta’ valur viżiv, u li tkun f’post faċilment aċċessibbli minn toroq arterjali mingħajr ma jikkawża problemi ta’ traffiku. Is-sit li qed jipproponi hu fiż-Żonqor jikser dawn il-kundizzjonijiet kollha. Jiġifieri hemmhekk, lanqas skola tal-Gvern ma jippermetti li jsir il-pjan lokali, li tagħti edukazzjoni b’xejn lil uliedna, aħseb u ara skola privata għal studenti barranin u għal profit ta’ kapitalist.

Pero’ mhux talli hekk. Talli l-Gvern, bil-moħbi ta’ kulħadd, biddel il-liġi ta’ kif jiġu akkredidati l-Universitajiet f’pajjiżna, u daħħal klawsola li issa biha l-Gvern jista’ jinjora r-rekwiżiti kollha tas-soltu, u jakkredita Universita’ bl-iskuża tal-“interess nazzjonali”. Skuża antika mis-snin tmenin, biex biha istituzzjonijiet li ma jkollhomx il-kredenzjali jissejħu Universita’ jkun jista’ jtihom dan it-titlu.

Daqshekk pajjiżna sar tallab. Daqshekk pajjiżna sar lagħqi tal-barrani. Kuntent ibaxxi l-istandards tiegħu u jagħti artu b’xejn, basta erba’ min-nies jagħmlu lira, fosthom il-klikka ta’ Lorry Sant li għandha l-artijiet fl-inħawi.

Hija tassew ironika li l-Partit li għamel l-isbaħ tletin sena jgħid li s-sehem li Malta tat fit-Tieni Gwerra Dinjija għar-rebħa tal-Alleati u d-demokrazija kontra t-theddida tal-faxxiżmu, kienet mewta “għalxejn” u mewta “għall-barrani”, huwa l-Partit li issa li reġa’ tela’ fil-Gvern mhux biss qed ibiegħ ‘il Malta lill-barrani, imma lest jeqridha, jbaxxi l-istandards tagħha, u jieħu dak li hu tal-poplu biex jgħaddihulhom għall-interessi tagħhom u tal-erba’ ta’ madwaru. Min jaf Mintoff x’jitqalleb fil-qabar.
Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…