Skip to main content

Trasparenza u Onesta'

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 7 ta' Mejju 2015Mal-ħatra tiegħu bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil mill-ewwel għamilha ċara li l-onesta’ ser tkun pedina importanti li fuqha jrid jibni l-programm politiku tal-Partit Nazzjonalista. Irid partit li jkun ċar man-nies, li jgħid l-affarijiet kif inhuma, li jirrispetta l-intelliġenza tagħhom, li ma jippruvax iwegħdhom affarijiet li ma jistax iwettaq, li ma jaħbilhomx il-fatti.

U hekk għamel sa mill-ewwel ġurnata tiegħu. Kien ċar fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit, mingħajr ma ħeba kemm kienet serja l-problema. Kien ċar fil-pożizzjonijiet li ħa fuq id-diversi materji politiċi. Ma ħeba xejn mir-rapport ta’ x’kienu l-fatturi li waslu għat-telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U kien ċar fuq l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dejjem tkellem biss fuq il-fatti mingħajr tidwir tad-diskors. Għax iċ-ċittadini hekk jixiriqlhom, li jiġu stmati b’dinjita’.

Din l-onesta’ timxi id f’id mas-serjeta’ u l-professjonalita’ li biha jrid li jitmexxa l-Partit Nazzjonalista, u biex jasal għal dan ma iddejjaq xejn jieħu deċiżjonijiet iebsin. Mexxa ‘l quddiem tibdil fl-istatut li kompla fetaħ il-Partit, ra li jitwaqqaf Bord ta’ Awdituri biex jissorvelja l-ħidma ta’ kull fergħa u organu fil-Partit, irriforma l-media tal-Partit, ma ddejjaqx jagħmel reshuffle tas-shadow cabinet tal-Oppożizzjoni, mexxa l-ewwel oppożizzjoni f’pajjiżna li vvutat favur in-nomina ta’ President min-naħa tal-Gvern stess, mexxa oppożizzjoni li vvutat favur u mal-Gvern f’diversi liġijiet li dehrilha li kienu tajbin u li ma kellix tfixkel fihom, mingħajr ma qagħad lura milli jagħmel kritika kultant iebsa fejn kien hemm bżonn, mexxa l-aktar oppożizzjoni li qatt ressqet Private Members’ Bills u Abbozzi ta’ Liġijiet biex verament juri kemm il-Partit Nazzjonalista jrid ikun propożittiv, pro-attiv u innovativ, u mhux biss reattiv.

Din il-ġimgħa rajna prova oħra ta’ kemm Simon Busuttil irid li l-Partit Nazzjonalista verament jibbaża lilu nnifsu fuq is-serjeta’ u l-onesta’. It-Tlieta li għadda, meta sar magħruf li r-raġel tal-ex-Ministru Giovanna Debono kien ser jiġi mixli fil-Qorti b’diversi akkużi, il-Kap minnufih sejjaħ lil Giovanna Debono, u wara l-laqgħa li kellu magħha, aċċetta r-riżenja tagħha minn membru tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Mhux għax hi misjuba ħatja, imma għax anke l-fatt li r-raġel tagħha qiegħed taħt akkuża, ma jkunx xieraq li tibqa’ tirrapreżenta lil Partit sa ma isimha jkun imnaddaf.

Din hija l-istess ħaġa li l-Kap għamel meta l-ismijiet tal-ex-Ministri Michael Falzon u Ninu Zammit issemmew fil-lista ta’ nies li kellhom flus mhux dikjarati fl-Iżvizzera. Wieħed aċċetta r-riżenja tiegħu u l-ieħor ġie sospiż sakem ma tiġix iċċarata l-pożizzjoni tagħhom.

Dan hu l-istil ġdid ta’ politika li qed idaħħal Simon Busuttil. Politika fejn il-politiku jkun verament kontabbli għal għemilu. Fejn mhux kollox jgħaddi. Fejn l-inqas suspett iwassal għall-irfiegħ tar-responsabbilita’. X’differenza, x’kuntrast mal-Gvern preżenti li għalih kollox jgħaddi. Gvern li ma jara xejn ħażin li l-mara tal-Ministru tingħata €13,000 fix-xahar għalxejn, għax ħadd ma jaf fejnha. Li ma jara xejn ħażin li l-mara tal-ex-Ministru l-ieħor ġiet ippreferuta u l-Ministru ta ċ-ċittadinanza Maltija qabel għaddew ħames snin miż-żwieġ tagħhom. Li ma jara xejn ħażin fil-permess tal-villa barra miz-zona ta’ żvilupp ta’ Ministru ieħor minn tiegħu. Gvern li issa wkoll jidher intenzjonat li jkompli jeqred il-ftit kampanja li għad fadallu pajjiżna. Fuq dan pero’ forsi jkollna ċans niktbu darb’oħra.

Din ir-riżenja wasslet magħha deċiżjoni oħra: li s-Segretarju Ġenerali Chris Said intalab ma jerġax jikkontesta f’dan ir-rwol, u minflok jiffoka fuq Għawdex, fejn il-Partit Nazzjonalista jidher li jinsab f’diffikulta’. Deċiżjoni li Chris Said aċċetta b’umilta’ u dedikazzjoni. Minn hawn nawgura lil Chris għal din il-biċċa xogħol iebsa. Naf biċ-ċert li ħa jirnexxielu jġib ir-riżultati, bħalma f’sentejn ġab riżultati kbar fil-Partit, fosthom il-mod kif il-Partit reġa’ sar finanzjarjament sostenibbli. Awguri lilu f’din il-ħidma, u awguri lil min ser ikompli warajh fir-responsabbilita’ iebsa ta’ Segretarju Ġenerali.


Dan kollu juri kemm il-Kap tal-Partit Simon Busuttil huwa Kap li qed jimxi b’serjeta’ u irġulija kbira mal-attivisti tal-Partit u anke’ maċ-ċittadini li qed ifittxu li fil-Partit jaraw mudell eżemplari li jistgħu jerġgħu jafdaw bħala Gvern alternattiv. Juri wkoll li Simon Busuttil mhuwiex Kap tal-paroli, imma tal-fatti, u li ma joqgħodx lura milli jieħu d-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn, anke jekk dawn ikunu iebsa. Kull jum li jgħaddi qed ikompli jikber fl-istatura, u qed ikompli jimla lilna b’fiduċa sħiħa li mhux biss narawh Prim Ministru, imma li jerġa’ jkollna Prim Ministru li tassew inkunu kburin bih.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…