Skip to main content

Trasparenza u Onesta'

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 7 ta' Mejju 2015Mal-ħatra tiegħu bħala Kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil mill-ewwel għamilha ċara li l-onesta’ ser tkun pedina importanti li fuqha jrid jibni l-programm politiku tal-Partit Nazzjonalista. Irid partit li jkun ċar man-nies, li jgħid l-affarijiet kif inhuma, li jirrispetta l-intelliġenza tagħhom, li ma jippruvax iwegħdhom affarijiet li ma jistax iwettaq, li ma jaħbilhomx il-fatti.

U hekk għamel sa mill-ewwel ġurnata tiegħu. Kien ċar fuq is-sitwazzjoni finanzjarja tal-Partit, mingħajr ma ħeba kemm kienet serja l-problema. Kien ċar fil-pożizzjonijiet li ħa fuq id-diversi materji politiċi. Ma ħeba xejn mir-rapport ta’ x’kienu l-fatturi li waslu għat-telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista. U kien ċar fuq l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Dejjem tkellem biss fuq il-fatti mingħajr tidwir tad-diskors. Għax iċ-ċittadini hekk jixiriqlhom, li jiġu stmati b’dinjita’.

Din l-onesta’ timxi id f’id mas-serjeta’ u l-professjonalita’ li biha jrid li jitmexxa l-Partit Nazzjonalista, u biex jasal għal dan ma iddejjaq xejn jieħu deċiżjonijiet iebsin. Mexxa ‘l quddiem tibdil fl-istatut li kompla fetaħ il-Partit, ra li jitwaqqaf Bord ta’ Awdituri biex jissorvelja l-ħidma ta’ kull fergħa u organu fil-Partit, irriforma l-media tal-Partit, ma ddejjaqx jagħmel reshuffle tas-shadow cabinet tal-Oppożizzjoni, mexxa l-ewwel oppożizzjoni f’pajjiżna li vvutat favur in-nomina ta’ President min-naħa tal-Gvern stess, mexxa oppożizzjoni li vvutat favur u mal-Gvern f’diversi liġijiet li dehrilha li kienu tajbin u li ma kellix tfixkel fihom, mingħajr ma qagħad lura milli jagħmel kritika kultant iebsa fejn kien hemm bżonn, mexxa l-aktar oppożizzjoni li qatt ressqet Private Members’ Bills u Abbozzi ta’ Liġijiet biex verament juri kemm il-Partit Nazzjonalista jrid ikun propożittiv, pro-attiv u innovativ, u mhux biss reattiv.

Din il-ġimgħa rajna prova oħra ta’ kemm Simon Busuttil irid li l-Partit Nazzjonalista verament jibbaża lilu nnifsu fuq is-serjeta’ u l-onesta’. It-Tlieta li għadda, meta sar magħruf li r-raġel tal-ex-Ministru Giovanna Debono kien ser jiġi mixli fil-Qorti b’diversi akkużi, il-Kap minnufih sejjaħ lil Giovanna Debono, u wara l-laqgħa li kellu magħha, aċċetta r-riżenja tagħha minn membru tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Mhux għax hi misjuba ħatja, imma għax anke l-fatt li r-raġel tagħha qiegħed taħt akkuża, ma jkunx xieraq li tibqa’ tirrapreżenta lil Partit sa ma isimha jkun imnaddaf.

Din hija l-istess ħaġa li l-Kap għamel meta l-ismijiet tal-ex-Ministri Michael Falzon u Ninu Zammit issemmew fil-lista ta’ nies li kellhom flus mhux dikjarati fl-Iżvizzera. Wieħed aċċetta r-riżenja tiegħu u l-ieħor ġie sospiż sakem ma tiġix iċċarata l-pożizzjoni tagħhom.

Dan hu l-istil ġdid ta’ politika li qed idaħħal Simon Busuttil. Politika fejn il-politiku jkun verament kontabbli għal għemilu. Fejn mhux kollox jgħaddi. Fejn l-inqas suspett iwassal għall-irfiegħ tar-responsabbilita’. X’differenza, x’kuntrast mal-Gvern preżenti li għalih kollox jgħaddi. Gvern li ma jara xejn ħażin li l-mara tal-Ministru tingħata €13,000 fix-xahar għalxejn, għax ħadd ma jaf fejnha. Li ma jara xejn ħażin li l-mara tal-ex-Ministru l-ieħor ġiet ippreferuta u l-Ministru ta ċ-ċittadinanza Maltija qabel għaddew ħames snin miż-żwieġ tagħhom. Li ma jara xejn ħażin fil-permess tal-villa barra miz-zona ta’ żvilupp ta’ Ministru ieħor minn tiegħu. Gvern li issa wkoll jidher intenzjonat li jkompli jeqred il-ftit kampanja li għad fadallu pajjiżna. Fuq dan pero’ forsi jkollna ċans niktbu darb’oħra.

Din ir-riżenja wasslet magħha deċiżjoni oħra: li s-Segretarju Ġenerali Chris Said intalab ma jerġax jikkontesta f’dan ir-rwol, u minflok jiffoka fuq Għawdex, fejn il-Partit Nazzjonalista jidher li jinsab f’diffikulta’. Deċiżjoni li Chris Said aċċetta b’umilta’ u dedikazzjoni. Minn hawn nawgura lil Chris għal din il-biċċa xogħol iebsa. Naf biċ-ċert li ħa jirnexxielu jġib ir-riżultati, bħalma f’sentejn ġab riżultati kbar fil-Partit, fosthom il-mod kif il-Partit reġa’ sar finanzjarjament sostenibbli. Awguri lilu f’din il-ħidma, u awguri lil min ser ikompli warajh fir-responsabbilita’ iebsa ta’ Segretarju Ġenerali.


Dan kollu juri kemm il-Kap tal-Partit Simon Busuttil huwa Kap li qed jimxi b’serjeta’ u irġulija kbira mal-attivisti tal-Partit u anke’ maċ-ċittadini li qed ifittxu li fil-Partit jaraw mudell eżemplari li jistgħu jerġgħu jafdaw bħala Gvern alternattiv. Juri wkoll li Simon Busuttil mhuwiex Kap tal-paroli, imma tal-fatti, u li ma joqgħodx lura milli jieħu d-deċiżjonijiet li jkun hemm bżonn, anke jekk dawn ikunu iebsa. Kull jum li jgħaddi qed ikompli jikber fl-istatura, u qed ikompli jimla lilna b’fiduċa sħiħa li mhux biss narawh Prim Ministru, imma li jerġa’ jkollna Prim Ministru li tassew inkunu kburin bih.Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…