Skip to main content

Il-MEPA: Awtorità jew Pupazz?

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Ħamis 3 ta' Lulju

Il-kontroversja dwar il-proposta’ tal-hekk imsejħa “università” fuq art verġni fiż-Żonqor fetħet beraħ diskussjoni dwar l-imparzjalità tal-Awtorità tal-Ambjent u l-Ippjanar. Dan b’mod speċjali wara li l-MEPA ppreżentat rapport preliminari li jiġġustifika l-għażla tas-sit taż-Żonqor għal dan l-iżvilupp.

Dan ir-rapport beda jiġi diskuss fil-Kumitat Permanenti tal-Kamra tad-Deputati dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp nhar it-Tnejn 15 ta’ Ġunju. Kienet laqgħa interessanti immense, li fiha NGOs kif ukoll ċittadini konċernati bħali stajna nagħmlu l-mistoqsijiet tagħna lill-Kap Eżekuttiv tal-MEPA, li l-uffiċċju tiegħu prepara u preżenta dan ir-rapport.

Fost l-oħrajn tkellmu Michael Briguglio u James Debono, f’isem il-Front Ħarsien ODZ, li ħarġu n-nuqqas ta’ serjetà tal-Awtorità li qed tippreżenta rapport ta’ ftit paġni li mhu iffirmat minn ħadd, u li fih ma kien involut l-ebda soċjologu, antropologu, bijologu, espert tat-traffiku, jew esperti oħra li jkunu involuti f’rapporti simili. Lanqas id-Direttorat tal-Ambjent tal-MEPA stess ma kien involut, għax fi kliem il-Kap Eżekuttiv, kellu istruzzjonijiet li jżomm kollox kunfidenzjali. Fi kliem ieħor, qed jgħid li l-Gvern u l-uffiċċju tiegħu m’għandhomx fiduċja fid-Direttorat tal-Ambjent.

Għamel intervent b’saħħtu wkoll Alfred E. Baldacchino, ex-Assistent Direttur fid-Direttorat tal-Ambjent fil-MEPA, li tkellem fuq id-dilettantiżmu ta’ dan ir-rapport. Tkellem kif dan ir-rapport ma jgħid xejn fuq l-impatt soċjali ta’ dan il-proġett u l-impatt fuq it-traffiku. Ħareġ ir-redikolaġni tar-rapport fejn isemmi l-ekosistemi u jgħid li m’hemm l-ebda fawna tabita z-zona, u kif ir-rapport kważi jgħid l-iskart u materjal li hemm fil-post jiġġustifika l-iżvilupp. B’mod ċar is-Sur Baldacchino jgħid li dan ir-rapport jidher intiż biex iġib “il-boċċa qrib il-likk”, qisu kien ġa deċiż li l-proġett isir iż-Żonqor u għamlu rapport biex jiġġustifikaw id-deċiżjoni, minflok sar bil-kontra.

Fir-rapport deher ċar ukoll li waqt li fil-bidu jgħid li kellha tintgħażel żona fin-Nofsinhar ta’ Malta, aktar tard jgħid li kellha tintgħażel żona fix-Xlokk ta’ Malta. Skont il-Kap Eżekuttiv, dan hu żball, għax huma intalbu jagħżlu żona fix-Xlokk, u sabu biss żewġ siti li jiġu kkumparati f’dan ir-rapport, mentri wara li qamet il-kontroverjsa intalbu jsibu sit fin-Nofsinhar kollu ta’ Malta. Dan ukoll jagħti xamma tinten li dan ir-rapport huwa biss attentat li jiġġustifika deċiżjoni ġa meħuda.

F’intervent qasir li għamilt jien ukoll sħaqt li l-Awtorità qed tinganna, bħalma qed jagħmel il-Gvern, meta tgħid li dan il-bini jista’ jsir f’ODZ għax hu edukattiv. Il-pjani lokali jiġġustifikaw biss bini ta’ skejjel fl-ODZ sakemm iz-zona ma tkunx ta’ valur agrikolu, ma tkunx ta’ importanza xjentifika u ekoloġika, u ma tkunx zona desinjata. Iz-zona indikata tikser dawn il-kundizzjonijiet. Dan ifisser li kieku l-Gvern applika biex jibni skola pubblika, b’xejn għal Maltin, f’din iz-zona, l-Awtorità kienet fid-dmir li twaqqfu għax tmur kontra l-pjani lokali li suppost qiegħda timplimenta, jekk hi tassew awtorità indipendenti u mhux pupazz tal-Gvern. Aħseb u ara meta l-binja hija tal-privat, għal profitt tal-privat! Minflok, qed naraw lill-Awtorità tindika s-sit hi stess f’dan ir-rapport!

Ic-Chairperson tal-Kumitat, Marlene Farrugia, sejħet ukoll bħala assurda kif filli kien hemm biss żewġ alternattivi, u filli l-Kap Eżekuttiv qal lill-Kumitat li issa hemm madwar 100 sit alternattiv. Fi kliemha, dan juri kif l-Awtorità m’għamlitx xogħolha sew mill-ewwel darba. Hija ċanfret ukoll lil Kap Eżekuttiv u appellatlu biex iżomm mar-rwol li għandu, li hu li jkun leali lejn il-poplu Malti u mhux lejn il-Gvern tal-ġurnata.

Dan ir-rapport qed joħroġ biċ-ċar li l-Gvern qed juża l-MEPA bħala pupazz f’idejh, u l-Awtorità qed tonqos mid-dmir tagħha li tiddefendi l-pjani lokali u l-ambjent Malti. Il-Gvern qed imur ukoll kontra l-wegħdi elettorali tiegħu, fosthom li jagħti priorità lill-ambjent u li għal kull proġett jagħmel studju tal-impatt soċjali. Minflok, qed jiġi jaqa’ u jqum minn kulħadd, basta jaqdi lil ħbiebu u l-iżvilupatturi li sostnewh.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…