Skip to main content

Il-Bidla li l-Poplu Xtaq

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 24 ta' Settembru 2015Għaddew il-festi tal-Indipendenza, festi li ta’ kull sena l-Partit Nazzjonalista jiċċelebra bil-kbir. U bir-raġun, għax l-Indipendenza timmarka t-twelid ta’ kull nazzjon.

Din is-sena dawn il-festi ingħataw xejra daqsxejn differenti minn tas-soltu, u saru biswit id-daħla tal-Belt Valletta, daħla li ingħatat bixra għal kollox ġdida u ta’ preġju mill-Partit Nazzjonalista. U ma setax ingħażel post aħjar biex tiġi ċċelebrata l-Indipendenza tan-Nazzjon Malti mill-pjazza maġenb il-Parlament, is-simbolu tas-sovranità tal-poplu Malti, li grazzi għall-Indipendenza sar awtonomu u sar l-ogħla u l-unika istituzzjoni li fiha jiġu dibattuti u mressqa l-liġijiet li jmexxu lil dan il-poplu.

Pero’ l-Indipendenza mihix biss kisba ta’ darba u daqshekk. Hija kisba li rridu nxettlu u nkabbru biex nilħqu l-milja tagħha. Wara l-Indipendenza mill-Imperu, jmiss l-Indipendenza tal-poplu. L-indipendenza tal-ħsieb minn min jipprova jikkontrollah. L-indipendenza tal-istituzzjonijiet minn min jipprova jagħmilhom tiegħu. L-indipendenza tal-ekonomija minn min jipprova jikkontrolla fejn l-individwu jista’ jasal.

Dan il-Partit Nazzjonalista dejjem fehmu u dejjem stinka għalih. Kien għalhekk li l-ewwel proġett li l-Partit Nazzjonalista nieda propju fil-21 ta’ Settembru 1964 kien l-Università l-ġdida f’Tal-Qroqq. Biex in-Nazzjonindipendenti jagħmel l-ewwel passi għal poplu indipendenti, u dan permezz tal-edukazzjoni.

Wara l-kriżi demokratika tat-tmeninijiet, il-Partit Nazzjonalista kien għamel pass ieħor, u beda jibni pajjiż modern li jwassal issa għal indipendenza ekonomika. Dan billi jiftaħ is-suq, iħalli l-kompetizzjoni taħdem, u b’hekk l-individwu ma jkollux xkiel mill-gvern biex jaqla’ dak li ħaqqu, dak li jaħdem għalih, dak li jirriskja għalih.

Barra minn dan, beda wkoll iwassal għal indipendenza akbar tal-poplu minn min ikun qed imexxieh. Dan għamlu billi waqqaf diversi istituzzjonijiet u awtoritajiet li jaħdmu indipendentament mill-Gvern, uħud minnhom ta’ natura Kostituzzjonali, biex il-Gvern ma jkollux kontroll ta’ kollox u biex il-poplu jkun anqas dipendenti fuq il-politiċi. B’hekk jipproteġi anke’ lil politiċi infushom milli jkunu vittma ta’ tentazzjoni ta’ patrunaġġ li jiġu min-nies li javviċinawhom.

Fl-aħħar elezzjoni l-poplu ivvota għal bidla, u ta cans lil Partit Laburista li jwettaq dak li kien qed iwiegħed. Aktar trasparenza, aktar indafa fil-politika, awtoritajiet aktar indipendenti, aktar kontabbilità minn min ikun qed imexxi sabiex jerfa’ r-responsabilitajiet tiegħu, aktar onestà. Pero’ din il-bidla seħħet?

Illum nistgħ ngħidu b’mod ċar li mhux talli din il-bidla ma seħħitx, iżda talli seħħ bil-kontra. Illum il-Gvern, b’mod sistematiku, qed inaqqas l-indipendenza tal-awtoritajiet. Qed jikkontrolla b’mod partiġġjan il-korp tal-Pulizija u l-Armata, u fejn jidhirlu jordna li min suppost jiġi investigat ma jiġix. Qed iressaq liġi li tpoġġi l-MEPA taħt il-kontroll assolut tal-politiċi u l-pupazzi tagħhom, u li tneħħi l-protezzjoni kollha li kien ingħata l-ambjent. Jinjora b’mod sistematiku d-deċiżjonijiet tal-Ombudsman, uffiċċju kostituzzjonali, u ma jagħtix l-informazzjoni mitluba, li lilu, u lanqas lill-mezzi ta’ komunikazzjoni li jitolbuha. Daħħal mijiet u eluf ta’ nies jaħdmu fis-servizz pubbliku bla bżonn, bl-unika intenzjoni li jikkontrollah. Mela x-Xandir Pubbliku b’nies tiegħu, kultant mingħajr il-kompetenzi neċessarji, biex jikkontrolla x’informazzjoni jingħata l-poplu għas-spejjeż tat-taxxi tiegħu: mhux informazzjoni korretta, bilanċjata u oġġettiva kif inhu dmir tax-xandar nazzjonali li jagħmel, imma informazzjoni żbilanċjata, partiġġjana u propogandistika.

Fil-poplu qed jikber sens ta’ biża’ minn min imexxieh. Sens ta’ “aħjar nagħlaq ħalqi biex nibża’ għal xogħli”. Din mhix vera indipendenza. Kif qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fil-mass meeting tal-Ħadd li għadd, m’għandna qatt naċċettaw li ngħixu f’kulturà ta’ biża’, għax għal snin sħaħ ma konniex.

Din ma kienetx il-bidla li l-poplu xtaq, imma hija bidla li l-poplu qatt ma ried u ġie ngannat jivvota għaliha. Issa hu l-mument li dawk kollha ta’ rieda tajba, dawk kollha li jridu l-vera bidla għal aħjar, il-vera indipendenza sħiħa tal-poplu u tal-individwu, li jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista, jingħaqdu ma’ Simon Busuttil, u flimkien naħdmu biex minn hawn u sentejn oħra inkunu katalisti tal-vera bidla għall-aħjar li l-poplu jixtieq.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…