Skip to main content

Il-Bidla li l-Poplu Xtaq

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 24 ta' Settembru 2015Għaddew il-festi tal-Indipendenza, festi li ta’ kull sena l-Partit Nazzjonalista jiċċelebra bil-kbir. U bir-raġun, għax l-Indipendenza timmarka t-twelid ta’ kull nazzjon.

Din is-sena dawn il-festi ingħataw xejra daqsxejn differenti minn tas-soltu, u saru biswit id-daħla tal-Belt Valletta, daħla li ingħatat bixra għal kollox ġdida u ta’ preġju mill-Partit Nazzjonalista. U ma setax ingħażel post aħjar biex tiġi ċċelebrata l-Indipendenza tan-Nazzjon Malti mill-pjazza maġenb il-Parlament, is-simbolu tas-sovranità tal-poplu Malti, li grazzi għall-Indipendenza sar awtonomu u sar l-ogħla u l-unika istituzzjoni li fiha jiġu dibattuti u mressqa l-liġijiet li jmexxu lil dan il-poplu.

Pero’ l-Indipendenza mihix biss kisba ta’ darba u daqshekk. Hija kisba li rridu nxettlu u nkabbru biex nilħqu l-milja tagħha. Wara l-Indipendenza mill-Imperu, jmiss l-Indipendenza tal-poplu. L-indipendenza tal-ħsieb minn min jipprova jikkontrollah. L-indipendenza tal-istituzzjonijiet minn min jipprova jagħmilhom tiegħu. L-indipendenza tal-ekonomija minn min jipprova jikkontrolla fejn l-individwu jista’ jasal.

Dan il-Partit Nazzjonalista dejjem fehmu u dejjem stinka għalih. Kien għalhekk li l-ewwel proġett li l-Partit Nazzjonalista nieda propju fil-21 ta’ Settembru 1964 kien l-Università l-ġdida f’Tal-Qroqq. Biex in-Nazzjonindipendenti jagħmel l-ewwel passi għal poplu indipendenti, u dan permezz tal-edukazzjoni.

Wara l-kriżi demokratika tat-tmeninijiet, il-Partit Nazzjonalista kien għamel pass ieħor, u beda jibni pajjiż modern li jwassal issa għal indipendenza ekonomika. Dan billi jiftaħ is-suq, iħalli l-kompetizzjoni taħdem, u b’hekk l-individwu ma jkollux xkiel mill-gvern biex jaqla’ dak li ħaqqu, dak li jaħdem għalih, dak li jirriskja għalih.

Barra minn dan, beda wkoll iwassal għal indipendenza akbar tal-poplu minn min ikun qed imexxieh. Dan għamlu billi waqqaf diversi istituzzjonijiet u awtoritajiet li jaħdmu indipendentament mill-Gvern, uħud minnhom ta’ natura Kostituzzjonali, biex il-Gvern ma jkollux kontroll ta’ kollox u biex il-poplu jkun anqas dipendenti fuq il-politiċi. B’hekk jipproteġi anke’ lil politiċi infushom milli jkunu vittma ta’ tentazzjoni ta’ patrunaġġ li jiġu min-nies li javviċinawhom.

Fl-aħħar elezzjoni l-poplu ivvota għal bidla, u ta cans lil Partit Laburista li jwettaq dak li kien qed iwiegħed. Aktar trasparenza, aktar indafa fil-politika, awtoritajiet aktar indipendenti, aktar kontabbilità minn min ikun qed imexxi sabiex jerfa’ r-responsabilitajiet tiegħu, aktar onestà. Pero’ din il-bidla seħħet?

Illum nistgħ ngħidu b’mod ċar li mhux talli din il-bidla ma seħħitx, iżda talli seħħ bil-kontra. Illum il-Gvern, b’mod sistematiku, qed inaqqas l-indipendenza tal-awtoritajiet. Qed jikkontrolla b’mod partiġġjan il-korp tal-Pulizija u l-Armata, u fejn jidhirlu jordna li min suppost jiġi investigat ma jiġix. Qed iressaq liġi li tpoġġi l-MEPA taħt il-kontroll assolut tal-politiċi u l-pupazzi tagħhom, u li tneħħi l-protezzjoni kollha li kien ingħata l-ambjent. Jinjora b’mod sistematiku d-deċiżjonijiet tal-Ombudsman, uffiċċju kostituzzjonali, u ma jagħtix l-informazzjoni mitluba, li lilu, u lanqas lill-mezzi ta’ komunikazzjoni li jitolbuha. Daħħal mijiet u eluf ta’ nies jaħdmu fis-servizz pubbliku bla bżonn, bl-unika intenzjoni li jikkontrollah. Mela x-Xandir Pubbliku b’nies tiegħu, kultant mingħajr il-kompetenzi neċessarji, biex jikkontrolla x’informazzjoni jingħata l-poplu għas-spejjeż tat-taxxi tiegħu: mhux informazzjoni korretta, bilanċjata u oġġettiva kif inhu dmir tax-xandar nazzjonali li jagħmel, imma informazzjoni żbilanċjata, partiġġjana u propogandistika.

Fil-poplu qed jikber sens ta’ biża’ minn min imexxieh. Sens ta’ “aħjar nagħlaq ħalqi biex nibża’ għal xogħli”. Din mhix vera indipendenza. Kif qal il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil fil-mass meeting tal-Ħadd li għadd, m’għandna qatt naċċettaw li ngħixu f’kulturà ta’ biża’, għax għal snin sħaħ ma konniex.

Din ma kienetx il-bidla li l-poplu xtaq, imma hija bidla li l-poplu qatt ma ried u ġie ngannat jivvota għaliha. Issa hu l-mument li dawk kollha ta’ rieda tajba, dawk kollha li jridu l-vera bidla għal aħjar, il-vera indipendenza sħiħa tal-poplu u tal-individwu, li jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista, jingħaqdu ma’ Simon Busuttil, u flimkien naħdmu biex minn hawn u sentejn oħra inkunu katalisti tal-vera bidla għall-aħjar li l-poplu jixtieq.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…