Skip to main content

Eżempju ta’ kontabbilità u irġulija

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar il-Ħamis 5 ta' Novembru 2015
Ir-riżenja ta’ Joe Cassar mill-Parlament ħasdet lil ħafna. Dan għaliex ilkoll nafu lil Joe bħala raġel integru, professjonali, u li dejjem fittex li jgħin lil kulħadd, għax dejjem poġġa l-umanità ta’ min fittex l-għajnuna tiegħu fuq quddiem.

Wara apoloġija tal-“iżball ta’ ġudizzju” li għamel tliet snin ilu, Joe mhux biss irriżenja minn kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kultura, imma irriżenja wkoll mill-Parlament. Sal-aħħar baqa’ juri l-karattru integru tiegħu, l-irġulija tiegħu u l-lealtà tiegħu lejn il-Kap u l-Partit. Kif spjega fl-ittra ta’ riżenja tiegħu, irid ikun ħieles jiddefendi ismu mingħajr ma jħalli lil ħadd jużah biex iħammeġ u jattakka lill-Kap u lill-Partit Nazzjonalista.

Għax din issa ħadnieha drawwa. Meta l-Gvern isib ruħu mgħarraq fi skandli gravi li jħammrulu wiċċu, jaqla’ xi tentufa fuq il-Partit Nazzjonalista biex idevja l-attenzjoni. U Joe Cassar ma riedx li l-Gvern ikompli jinqeda bih b’mod daqshekk malinn biex itappan il-kritika ġusta li qed tagħmel l-Oppożizzjoni fuq il-governanza ħażina ta’ dan il-Gvern.

Mhux hekk biss, pero’ b’din ir-riżenja l-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil qegħdin juru li lesti li bħala Partit, anke’ mill-Oppożizzjoni, nibdew indaħħlu l-kultura ta’ responsabbilità u kontabbilità għal kull deċiżjoni żbaljata jew ħażina li jieħdu l-politiċi. Mhux bil-paroli, mhux bil-wegħdi, imma bil-fatti.

X’differenza. X’kuntrast minn Joseph Muscat. Ir-riżenja ta’ Joe Cassar ġiet minkejja l-fatt li Gaffarena ma ħa xejn la minn għand Joe Cassar u lanqas mill-Partit Nazzjonalista. La ħa l-permess għall-pompa tal-petrol illegali li għandu f’Ħal Qormi, u lanqas ħa b’aktar minn €3 miljun f’artijiet. Mill-banda l-oħra, kemm ilu li tela’ Prim Ministru Joseph Muscat u żamm taħt idejh kemm il-MEPA u kemm il-Lands, Gaffarena nħariġlu l-permess illegali għal pompa tal-petrol, u it-tifel tiegħu ingħata ruxxmata artijiet pubbliċi. Wieħed allura bilfors jistaqsi Gaffarena x’ta lill-Partit Laburista, lill-Joseph Muscat, jew lis-Segretarju Parlamentari Michael Falzon, biex ġie akkomodat b’dan il-mod?

Ejja ma ninsewx li s-Segretarju Parlamentari Michael Falzon siefer ma’ Gaffarena, iltaqa’ u tkellem miegħu dwar il-binja ta’ Strada Zekka, kellu uffiċċjal mis-Segretarjat tiegħu jakkumpanja lil Gaffarena għand il-Lands, ħallieh jagħżel x’artijiet ried, qagħad jistennieh jixtri l-kwart l-ieħor tal-binja qabel l-esproprju flok avviċina s-sidien l-oħra, biex għamlu sinjur esproprja binja li l-Gvern m’għandux bżonnha, u l-Uffiċċju Intern tal-Investigazzjoni f’Kastilja ikkonkluda li l-ftehim kien illegali!

U ma ninsewx ir-rigal tal-Australia Hall lill-Partit Laburista, ir-rigal ta’ €4.2 miljun minn fuq daharna lis-sidien tal-Café Premier, u l-kirja illegali li qed tagħmel il-GWU lil entità parastatali stess minn ħwejjeġ il-Gvern.

Mhux jirriżenjaw u jitolbu apoloġija jmisshom Michael Falzon u Joseph Muscat tal-ħmieġ li hawn għaddej taħthom, imma jroddu lura lill-poplu dak li tteħiedlu u jmorru jistaħbew!

Wieħed jistaqsi wkoll fejnha l-Pulizija biex tinvestiga dawn id-deals jintnu li qed isiru bi ħwejjiġna, u kemm qed tfittex kienx hemm skambji ta’ flus għaddejjin warajhom. Wara kollox, għandhom jiftakru li qegħdin hemm biex jinvestigaw lil kull ċittadin, inkluż il-Ministri u l-Prim Ministru jekk hemm bżonn.

Fl-aħħar nett, joħroġ ċar li l-Partit Nazzjonalista l-kontabbilità u r-responsabbilità politika li jixtieq jara l-poplu mhux biss jippriedkahom, imma jwettaqhom. Il-vera bidla li ried il-poplu fl-aħħar elezzjoni, jista’ jtihielu biss il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil, u mhux il-Partit tal-ħabi u tad-deals jintnu mmexxi minn Joseph Muscat.


Minn hawn nirringrazzja lil Joe Cassar tas-servizz leali u minn qalbu li ta lill-Partit Nazzjonalista, lil pajjiżna u lil kostitwenti tiegħu, u nuri solidarjetà miegħu u mal-familja tiegħu f’dan il-mument diffiċli.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…