Skip to main content

Eżempju ta’ kontabbilità u irġulija

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar il-Ħamis 5 ta' Novembru 2015
Ir-riżenja ta’ Joe Cassar mill-Parlament ħasdet lil ħafna. Dan għaliex ilkoll nafu lil Joe bħala raġel integru, professjonali, u li dejjem fittex li jgħin lil kulħadd, għax dejjem poġġa l-umanità ta’ min fittex l-għajnuna tiegħu fuq quddiem.

Wara apoloġija tal-“iżball ta’ ġudizzju” li għamel tliet snin ilu, Joe mhux biss irriżenja minn kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kultura, imma irriżenja wkoll mill-Parlament. Sal-aħħar baqa’ juri l-karattru integru tiegħu, l-irġulija tiegħu u l-lealtà tiegħu lejn il-Kap u l-Partit. Kif spjega fl-ittra ta’ riżenja tiegħu, irid ikun ħieles jiddefendi ismu mingħajr ma jħalli lil ħadd jużah biex iħammeġ u jattakka lill-Kap u lill-Partit Nazzjonalista.

Għax din issa ħadnieha drawwa. Meta l-Gvern isib ruħu mgħarraq fi skandli gravi li jħammrulu wiċċu, jaqla’ xi tentufa fuq il-Partit Nazzjonalista biex idevja l-attenzjoni. U Joe Cassar ma riedx li l-Gvern ikompli jinqeda bih b’mod daqshekk malinn biex itappan il-kritika ġusta li qed tagħmel l-Oppożizzjoni fuq il-governanza ħażina ta’ dan il-Gvern.

Mhux hekk biss, pero’ b’din ir-riżenja l-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil qegħdin juru li lesti li bħala Partit, anke’ mill-Oppożizzjoni, nibdew indaħħlu l-kultura ta’ responsabbilità u kontabbilità għal kull deċiżjoni żbaljata jew ħażina li jieħdu l-politiċi. Mhux bil-paroli, mhux bil-wegħdi, imma bil-fatti.

X’differenza. X’kuntrast minn Joseph Muscat. Ir-riżenja ta’ Joe Cassar ġiet minkejja l-fatt li Gaffarena ma ħa xejn la minn għand Joe Cassar u lanqas mill-Partit Nazzjonalista. La ħa l-permess għall-pompa tal-petrol illegali li għandu f’Ħal Qormi, u lanqas ħa b’aktar minn €3 miljun f’artijiet. Mill-banda l-oħra, kemm ilu li tela’ Prim Ministru Joseph Muscat u żamm taħt idejh kemm il-MEPA u kemm il-Lands, Gaffarena nħariġlu l-permess illegali għal pompa tal-petrol, u it-tifel tiegħu ingħata ruxxmata artijiet pubbliċi. Wieħed allura bilfors jistaqsi Gaffarena x’ta lill-Partit Laburista, lill-Joseph Muscat, jew lis-Segretarju Parlamentari Michael Falzon, biex ġie akkomodat b’dan il-mod?

Ejja ma ninsewx li s-Segretarju Parlamentari Michael Falzon siefer ma’ Gaffarena, iltaqa’ u tkellem miegħu dwar il-binja ta’ Strada Zekka, kellu uffiċċjal mis-Segretarjat tiegħu jakkumpanja lil Gaffarena għand il-Lands, ħallieh jagħżel x’artijiet ried, qagħad jistennieh jixtri l-kwart l-ieħor tal-binja qabel l-esproprju flok avviċina s-sidien l-oħra, biex għamlu sinjur esproprja binja li l-Gvern m’għandux bżonnha, u l-Uffiċċju Intern tal-Investigazzjoni f’Kastilja ikkonkluda li l-ftehim kien illegali!

U ma ninsewx ir-rigal tal-Australia Hall lill-Partit Laburista, ir-rigal ta’ €4.2 miljun minn fuq daharna lis-sidien tal-Café Premier, u l-kirja illegali li qed tagħmel il-GWU lil entità parastatali stess minn ħwejjeġ il-Gvern.

Mhux jirriżenjaw u jitolbu apoloġija jmisshom Michael Falzon u Joseph Muscat tal-ħmieġ li hawn għaddej taħthom, imma jroddu lura lill-poplu dak li tteħiedlu u jmorru jistaħbew!

Wieħed jistaqsi wkoll fejnha l-Pulizija biex tinvestiga dawn id-deals jintnu li qed isiru bi ħwejjiġna, u kemm qed tfittex kienx hemm skambji ta’ flus għaddejjin warajhom. Wara kollox, għandhom jiftakru li qegħdin hemm biex jinvestigaw lil kull ċittadin, inkluż il-Ministri u l-Prim Ministru jekk hemm bżonn.

Fl-aħħar nett, joħroġ ċar li l-Partit Nazzjonalista l-kontabbilità u r-responsabbilità politika li jixtieq jara l-poplu mhux biss jippriedkahom, imma jwettaqhom. Il-vera bidla li ried il-poplu fl-aħħar elezzjoni, jista’ jtihielu biss il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil, u mhux il-Partit tal-ħabi u tad-deals jintnu mmexxi minn Joseph Muscat.


Minn hawn nirringrazzja lil Joe Cassar tas-servizz leali u minn qalbu li ta lill-Partit Nazzjonalista, lil pajjiżna u lil kostitwenti tiegħu, u nuri solidarjetà miegħu u mal-familja tiegħu f’dan il-mument diffiċli.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…