Skip to main content

Il-ħuta minn rasha tinten

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 17 ta' Diċembru 2015


Mhux ta’ b’xejn li l-poplu huwa diżilluż mill-politika. Ta’ kuljum, ifeġġu skandli ġodda li jkomplu jgħarrqu lil dan il-Gvern u l-membri tiegħu. Safrattant, il-Prim Ministru ma jieħu l-ebda azzjoni, ħadd ma jerfa’ responsabbilità, u l-poplu jibqa’ jħoss li l-Prim Ministru u l-klikka tiegħu jħossuhom ‘il fuq mil-liġi. Dak li japplika għalina, ma japplikax għalihom.

Il-ġimgħa l-oħra l-Ombudsman ikkundanna b’mod ċar il-permess ta’ bini li inħareġ lis-Segretarju Parlamentari Ian Borġ. Dan is-Segretarju Parlamentari nħariġlu permess li lil ħaddieħor, tliet snin ilu, ġie rifjutat. L-Ombudsman qal b’mod ċar li l-applikant, Ian Borġ, kien qarrieqi meta ma għamilhiex ċara li sid il-proprjetà huwa hu, u staħba wara isem missieru. Fir-rapport tiegħu, l-Ombudsman għamilha ċara wkoll li l-fatti li ħalliet barra l-case officer tal-MEPA meta irrakkomandat l-approvazzjoni tal-permess ma jistgħux jitqiesu bħala żbalji, għax kienet l-istess case officer li ftit snin qabel fuq l-istess permess ikkwotat dawn l-istess fatti biex irrakkomandat li jiġi rifjutat. U la mhuwiex żball, mela huwa qerq.

U quddiem akkuża serja bħal din, Ian Borġ jgħid li hu ħa jibqa’ għaddej, u l-Prim Ministru jgħid li l-Ombudsman żbalja u ħa jkun qed jikkoreġieh hu. Ifakkarni ħafna f’ġenituri li meta t-tfal iġibu ruħhom ħażin u l-għalliem jagħmel għalihom, flok jikkoreġuhom huma wkoll iħebbu għall-għalliem. Hija ħasra minn żewġ aspetti.

L-ewwel nett hija ħasra li anke l-ġenerazzjoni suppost ġdida tal-Partit Laburista hija qarrieqa bħal, jekk mhux iżjed minn, ta’ qabilha. Ian Borġ kien jirrapreżenta wiċċ ġdid għal Labour. Minn flok, ġa jinsab ikkundannat mill-Ombudsman, u investigat mill-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni. It-tieni nett, hija ħasra li Joseph Muscat, flok jitlob li tintrefa’ r-responsabbilità, iċanfar l-Ombudsman u jiddefendi l-qerq.

U għalhekk bilfors li l-poplu jħossu mqarraq, u jħossu ma jista’ jagħmel xejn quddiem dawn l-inġustizzji li qed isiru issa bil-barka u l-approvazzjoni ta’ Joseph Muscat. Mill-banda l-oħra, wieħed diffiċli jista’ ħafna responsabbilità u korrettezza minn Joseph Muscat, għax hu stess qed jara kif jisloħ u jaħtaf l-iżjed. Il-kera tal-karozza tiegħu stess lilu nnifsu għal €7000 fis-sena hija biss it-tibna li qed naraw aħna. Kulħadd konvint li l-intiena tinten li ħierġa mill-iskandli oxxeni tal-Café Premier, l-artijiet ta’ Gaffarena u r-rigal ta’ art pubblika lil Hani Salah biex jibni “università” fiż-Żonqor, tfisser li xejn ma jsir għal xejn, speċjalment ksur ta’ regoli u tidwir mal-liġijiet biex xi ħadd isir sinjur.

Ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur ikompli juri l-qiegħ li qed tmiss il-governanza f’pajjiżna. Nuqqasijiet fil-mod kif qed jinxtara u jiġi kkunsmat il-fuel mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru innifsu (ironikament l-istess Prim Ministru li ħareġ jiġri jikkundanna li Simon Busuttil involut fl-ikbar skandlu f’pajjiżna – dak tas–€70 fuel li issa l-iSpeaker irtira għax qal li “m’hemm ebda evidenza”). Ksur tar-regoli tal-public procurement fl-għoti ta’ direct orders mingħajr tenders u kwotazzjonijiet. Nuqqasijiet fil-monitoraġġ tal-inventarju ta’ Villa Francia, fejn il-mara tal-Prim Ministru tħobb tiddandan torganizza l-attivitajiet. U l-oxxenità ta’ għoti ta’ direct order għal pariri legali ta’ €170 fis-siegħa. Hawn min lanqas jaqlagħhom fil-ġimgħa! Imma dan Gvern tagħna lkoll, ġust, u jqassam il-ġid b’mod ugwali, hux tassew?

Huwa f’dan il-kuntest li d-dokument “Nibnu fiduċja ġdida fil-politika” imniedi mill-Partit Nazzjonalista joffri raġġ ta’ tama għal dawk kollha ta’ rieda tajba, laburisti u nazzjonalisti, li jinsabu mdejjqin jaraw il-politika tinżel għal dan il-livell. Li tilfu l-fiduċja kollha tagħhom fil-politiċi. Li waslu biex jibdew jemmnu li l-politiċi kollha xorta.

Il-Partit Nazzjonalista u l-Kap tagħna Simon Busuttil qed joffri soluzzjoni, proposti, u stil ta’ politika ġdida. Politika li tnaqqas mill-poteri assoluti tal-Gvern, u tagħti lura l-poter lill-poplu u lis-soċjetà ċivili. Li tagħmel it-trasparenza u l-onestà l-mod normali kif issir il-politika, mhux l-eċċezzjoni. Li tgħolli l-istandards mistennija mill-politiċi mhux tbaxxiehom.

Bl-appoġġ tagħna lkoll, Simon Busuttil jista’ jerġa jtina Malta li verament inkunu kburin ngħixu fiha, li titmexxa b’diċenza min-nies responsabbli u kompetenti li jirrispettaw l-intelliġenza tal-poplu.


Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom il-qarrejja l-Milied u s-sena t-tajba!


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…