Skip to main content

Il-ħuta minn rasha tinten

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 17 ta' Diċembru 2015


Mhux ta’ b’xejn li l-poplu huwa diżilluż mill-politika. Ta’ kuljum, ifeġġu skandli ġodda li jkomplu jgħarrqu lil dan il-Gvern u l-membri tiegħu. Safrattant, il-Prim Ministru ma jieħu l-ebda azzjoni, ħadd ma jerfa’ responsabbilità, u l-poplu jibqa’ jħoss li l-Prim Ministru u l-klikka tiegħu jħossuhom ‘il fuq mil-liġi. Dak li japplika għalina, ma japplikax għalihom.

Il-ġimgħa l-oħra l-Ombudsman ikkundanna b’mod ċar il-permess ta’ bini li inħareġ lis-Segretarju Parlamentari Ian Borġ. Dan is-Segretarju Parlamentari nħariġlu permess li lil ħaddieħor, tliet snin ilu, ġie rifjutat. L-Ombudsman qal b’mod ċar li l-applikant, Ian Borġ, kien qarrieqi meta ma għamilhiex ċara li sid il-proprjetà huwa hu, u staħba wara isem missieru. Fir-rapport tiegħu, l-Ombudsman għamilha ċara wkoll li l-fatti li ħalliet barra l-case officer tal-MEPA meta irrakkomandat l-approvazzjoni tal-permess ma jistgħux jitqiesu bħala żbalji, għax kienet l-istess case officer li ftit snin qabel fuq l-istess permess ikkwotat dawn l-istess fatti biex irrakkomandat li jiġi rifjutat. U la mhuwiex żball, mela huwa qerq.

U quddiem akkuża serja bħal din, Ian Borġ jgħid li hu ħa jibqa’ għaddej, u l-Prim Ministru jgħid li l-Ombudsman żbalja u ħa jkun qed jikkoreġieh hu. Ifakkarni ħafna f’ġenituri li meta t-tfal iġibu ruħhom ħażin u l-għalliem jagħmel għalihom, flok jikkoreġuhom huma wkoll iħebbu għall-għalliem. Hija ħasra minn żewġ aspetti.

L-ewwel nett hija ħasra li anke l-ġenerazzjoni suppost ġdida tal-Partit Laburista hija qarrieqa bħal, jekk mhux iżjed minn, ta’ qabilha. Ian Borġ kien jirrapreżenta wiċċ ġdid għal Labour. Minn flok, ġa jinsab ikkundannat mill-Ombudsman, u investigat mill-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni. It-tieni nett, hija ħasra li Joseph Muscat, flok jitlob li tintrefa’ r-responsabbilità, iċanfar l-Ombudsman u jiddefendi l-qerq.

U għalhekk bilfors li l-poplu jħossu mqarraq, u jħossu ma jista’ jagħmel xejn quddiem dawn l-inġustizzji li qed isiru issa bil-barka u l-approvazzjoni ta’ Joseph Muscat. Mill-banda l-oħra, wieħed diffiċli jista’ ħafna responsabbilità u korrettezza minn Joseph Muscat, għax hu stess qed jara kif jisloħ u jaħtaf l-iżjed. Il-kera tal-karozza tiegħu stess lilu nnifsu għal €7000 fis-sena hija biss it-tibna li qed naraw aħna. Kulħadd konvint li l-intiena tinten li ħierġa mill-iskandli oxxeni tal-Café Premier, l-artijiet ta’ Gaffarena u r-rigal ta’ art pubblika lil Hani Salah biex jibni “università” fiż-Żonqor, tfisser li xejn ma jsir għal xejn, speċjalment ksur ta’ regoli u tidwir mal-liġijiet biex xi ħadd isir sinjur.

Ir-rapport tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur ikompli juri l-qiegħ li qed tmiss il-governanza f’pajjiżna. Nuqqasijiet fil-mod kif qed jinxtara u jiġi kkunsmat il-fuel mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru innifsu (ironikament l-istess Prim Ministru li ħareġ jiġri jikkundanna li Simon Busuttil involut fl-ikbar skandlu f’pajjiżna – dak tas–€70 fuel li issa l-iSpeaker irtira għax qal li “m’hemm ebda evidenza”). Ksur tar-regoli tal-public procurement fl-għoti ta’ direct orders mingħajr tenders u kwotazzjonijiet. Nuqqasijiet fil-monitoraġġ tal-inventarju ta’ Villa Francia, fejn il-mara tal-Prim Ministru tħobb tiddandan torganizza l-attivitajiet. U l-oxxenità ta’ għoti ta’ direct order għal pariri legali ta’ €170 fis-siegħa. Hawn min lanqas jaqlagħhom fil-ġimgħa! Imma dan Gvern tagħna lkoll, ġust, u jqassam il-ġid b’mod ugwali, hux tassew?

Huwa f’dan il-kuntest li d-dokument “Nibnu fiduċja ġdida fil-politika” imniedi mill-Partit Nazzjonalista joffri raġġ ta’ tama għal dawk kollha ta’ rieda tajba, laburisti u nazzjonalisti, li jinsabu mdejjqin jaraw il-politika tinżel għal dan il-livell. Li tilfu l-fiduċja kollha tagħhom fil-politiċi. Li waslu biex jibdew jemmnu li l-politiċi kollha xorta.

Il-Partit Nazzjonalista u l-Kap tagħna Simon Busuttil qed joffri soluzzjoni, proposti, u stil ta’ politika ġdida. Politika li tnaqqas mill-poteri assoluti tal-Gvern, u tagħti lura l-poter lill-poplu u lis-soċjetà ċivili. Li tagħmel it-trasparenza u l-onestà l-mod normali kif issir il-politika, mhux l-eċċezzjoni. Li tgħolli l-istandards mistennija mill-politiċi mhux tbaxxiehom.

Bl-appoġġ tagħna lkoll, Simon Busuttil jista’ jerġa jtina Malta li verament inkunu kburin ngħixu fiha, li titmexxa b’diċenza min-nies responsabbli u kompetenti li jirrispettaw l-intelliġenza tal-poplu.


Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom il-qarrejja l-Milied u s-sena t-tajba!


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…