Skip to main content

Il-bidu tat-tmiem

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 3 ta' Frar 2016
Qed nibda l-artiklu b’din il-frażi għax hija l-mod li bih il-Kap tal-Partit Nazzjonalita Simon Busuttil iddeskriva xi jfisser l-iskandlu ta’ Gaffarena għal Gvern ta’ Muscat. Dan jista’ jkun il-bidu tat-tmiem ta’ dan il-Gvern.

Fl-opinjoni tiegħi, huma tlieta r-raġunijiet prinċipali għalfejn dan huwa minnu.

L-ewwel nett, dan l-iskandlu wera biċ-ċar li mhux talli għandna Gvern li l-korruzzjoni ma jiġġilidhiex, mhux talli għandna Gvern li mhux jikkontrolla l-iffangar ta’ dawk qrib tiegħu, iżda talli għandna Gvern li l-korruzzjoni jorganizzaha hu minn Kastilja. Din hija waħda mill-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali, li kkonkluda li f’dan l-iskandlu kien hemm “kollużjoni”, u allura ftehim fil-moħbi biex isir gwadann illeċitu, bejn is-Segretarjat tal-Segretarju Parlamenteri fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, id-Dipartiment tal-Artijiet, u Gaffarena. Kien Gaffarena li iddeċieda li jsir l-esproprju u x’ħa jieħu hu, u kien jaf minn qabel xtara ż-żewġ kwarti ta’ proprjeta’ li l-Gvern ħa jixtrieha minn għandu bi prezz ogħla.

Agħar minn hekk, waqt l-investigazzjoni tiegħu l-Awditur sab li matul dawn id-9 xhur mindu feġġ il-każ, il-minuti fil-file ġew rinumerati, u kien hemm korrispondenza li ġiet mibdula d-data tagħha. Dan juri li matul dawn ix-xhur kien hemm attentat ta’ cover-up biex il-verita’ ma toħroġx. U allura huwa giddieb il-Prim Ministru meta jgħid li dan il-każ kien żball. Meta tieħu żball tara x’tagħmel biex tirranġah, mhux tipprova tgħattieh. U żball ma tippjanahx minn qabel. Dan mhux żball. Dan frodi organizzat, maħsub u premeditat. U organizzat f’Kastilja.

It-tieni nett, dan l-iskandlu kompla jikkonferma kemm għandna Prim Ministru li ma jiddejjaq xejn jipprova jgħaddi l-poplu biż-żmien. Wara li rajnieh jigdeb u jirreċta fil-messaġġ tal-Ewwel tas-Sena, issa ranieh jirreċta bil-kawża li fetaħ hu bħala Deputat kontra l-Gvern tiegħu stess, biex forsi wara snin u snin il-Qorti, jikkonvinċieha tħassarlu ftehim li iffirma l-Ministeru tiegħu għax jaħasra “ħa żball”. Mela l-ewwel il-Ministru tal-Lands Joseph Muscat waqqa’ l-kawża kontra l-Mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat fuq l-Australia Hall. Imbagħad il-Ministru tal-Lands Joseph Muscat approva, mill-email privata tiegħu, minn wara dahar kulħadd, il-ftehim oxxen tal-Café Premier għax ma riedx “itawwal fil-Qorti”, kif b’mod ipokrita qed jagħmel issa fil-każ ta’ Gaffarena. Issa, għandna d-Deputat Joseph Muscat jiftaħ kawża kontra l-Ministru tal-Lands Joseph Muscat biex iħassar il-ftehim li dan għamel disa’ xhur ilu.

Taf x’qed nistennieh jagħmel biex jgħaqqad ir-reċta? Jgħidilna li l-Prim Ministru Joseph Muscat ħa jkeċċi l-Ministru tal-Lands Joseph Muscat għax dan il-Ministru għaffeġ wisq f’dan id-Dipartiment f’sentejn biss!

It-tielet punt li ħareġ minn din l-istorja hija li għandna Korp tal-Pulizija pupazz f’idejn il-Gvern u f’idejn Gaffarena. Wara 9 xhur rieqed, jew ma jarax gazzetti, il-Kummissarju bagħat il-Pulizija jinvestigaw il-files tad-Dipartiment tal-Lands, f’reċta oħra organizzatat minn Kastilja. Korp tal-Pulizija li ftit tax-xhur ilu kien immexxi minn Kummissarju li kien involut fin-negozju mal-Gaffarena li suppost uliedu kienu qed jinvestigaw. Illum għandna t-tielet Kummissarju f’sentejn appuntat minn dan il-Gvern, li jiddispjaċini ngħid qed jiddiżappunta wkoll. U n-nuqqas ta’ fiduċja fil-Korp tal-Pulizija hija inkwetanti ferm mhux biss għall-Oppożizzjoni, imma għal poplu li jippretendi li dawn jimxu bl-istess kejl ta’ liġi ma’ kulħadd.

Infakkar li ftit tax-xhur ilu, ġie rappurtat ukoll kif is-Sindku Laburista fil-Gudja bagħat il-Pulizija għand resident li deherlu li ma kellux imur jinqeda fil-bini tal-Kunsill “għax jgħid kontrieh”. Abbuż ċar ta’ poter mis-Sindku, u abbuż tal-Pulizija li tħallew li jintużaw għal dik li hi intimidazzjoni politika. L-Ispettur taż-Żejtun intalab jispjega dan. Il-Kummissarju tal-Pulizija ġie infurmat b’dan. Iżda ħadd minnhom ma kellu d-diċenza jwieġeb jew jieħu azzjoni.

Għax forsi f’dan il-każ, għadu ħadd ma ġibdilhom l-ispaga minn Kastilja.

Il-poplu issa qed jiddejjaq jassisti għal pantomimi u l-inġustizzji, fejn min għandu l-flus u l-poter ikun ‘il fuq mil-liġi, isir miljunarju, waqt li l-ħaddiem, l-istudent, il-pensjonant, u l-onest, iridu jitqannew biż-żidiet miżeri fil-pagi u l-pensjonijiet, bl-għoli sfrenat tal-ħajja, u bis-serq ta’ kuljum mill-pompi tal-petrol.

Iva ħbieb, il-poplu qed jiftaħ għajnejh, u dan jaf huwa l-bidu tat-tmiem ta’ dan l-aktar Gvern korrott fl-istorja ta’ pajjiżna, biex jekk Alla jrid, flimkien ma’ Simon Busuttil, nerġgħu nnaddfu l-politika, insaħħu l-istituzzjonijiet kif jixraq lil pajjiż demokratiku u Ewropew fis-seklu 21, u nibnu ekonomija mibnija fuq investiment u xogħol reali li jgawdi minnu kulħadd, mhux fuq bejgħ ta’ passaporti u ogħti ta’ art b’xejn li qed igawdu minnha biss tal-qalba.Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…