Skip to main content

Wara l-Konvenzjoni: Konvinzjoni u Kuraġġ

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ħamis 21 ta' Jannar 2016
Wieħed ma jistax ma jħarisx lejn tmiem il-ġimgħa li għaddiet u ma jħossux ottimist.

Il-Partit Nazzjonalista organizza b’suċċess it-tieni Konvenzjoni Ġenerali kemm ilha li din iddaħħlet fl-istatut tiegħu. Wara li s-sena ta’ qabel it-tema tal-Konvenzjoni kienet Idea Malta, din is-sena t-tema kienet Idea Ambjent. L-ambjent huwa qasam li qed jiġi traskurat u injorat għal kollox minn dan il-Gvern. Insemmu biss l-isferġju taż-Żonqor, li dan il-Gvern irid jagħti lil Hani Salah akkost ta’ kollox, il-permess li nħareġ lil Ian Borġ b’mod qarrieq (u li l-Ombudsman irrakkomanda li jiġi irtirat), l-emendi fil-MEPA biex l-NGOs u l-ambjent ikomplu jitilfu mill-importanza tagħhom, u policies ġodda bħal dik tal-agrituriżmu li huma biss skuża biex tinbena aktar art barra miz-zona tal-iżvilupp.

Dan kollu qed joħloq reazzjoni fost il-poplu, u qed tqum aktar kuxjenza li jekk mhux ser ningħaqdu biex issir xi ħaġa, ħa nispiċċaw neqirdu pajjiżna darba għal dejjem. U dan ikun ta’ dannu kbir għal uliedna, li jispiċċaw jgħixu f’pajjiż li ma jibqagħlux spazji miftuħa u li jkollu rata akbar ta’ mard, speċjalment kanċer, mard respiratorju, u mard mentali. Biex ma nsemmux d-dannu fuq it-turiżmu jekk l-attrazzjonijiet naturali u l-karattru rurali tagħna nitilfuh.

Għal Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil din hi xi ħaġa inkwetanti ħafna, u sa mill-bidu tat-tmexxija tiegħu ried jagħti priorita’ sħiħa lill-ambjent. Huwa ċar li jrid li l-Partit Nazzjonalista jsir il-vuċi ta’ dawk li għandhom għal qalbhom l-ambjent u huma mħassba fuq il-mod li bih qed jinqered.

U din il-Konvenzjoni ġabet flimkien lil dawn in-nies. Kien ta’ sodisfazzjon kbir għalija bħala rapporteur ta’ wieħed mill-workshops waqt din il-konferenza li nara parteċipazzjoni kbira minn dawk li attendew. Huwa ċar li n-nies inkwetati bi Gvern li qed jeleva l-individwaliżmu, u jinjora dak li huwa ġid komuni, filwaqt li juża l-wirt pubbliku u naturali bħal li kieku proprjeta’ tiegħu biex iqassamha lil min jaqbillu.

Waħda mill-mistoqsijiet li tqajmu tul din il-Konvenzjoni kienet jekk il-Partit Nazzjonalista jistax ikun idealist, bħalma jixtiequ l-Kap tiegħu, u bħalma ħareġ ċar fid-diskors li għamel Simo Busuttil il-Ħadd filgħodu, u xorta jirbaħ l-elezzjoni. Jistax il-Partit Nazzjonalista jħobb l-ambjent u jirbaħ ukoll l-elezzjoni.

U jien nemmen li iva. Irridu noħorġu miċ-ċirku li nqbadna fih u li min jemmen fil-politika antika jaqbillu li nibqgħu maqbudin fih. Iċ-ċirku li nemmnu li l-politika bilfors trid tkun maħmuġa, li biex tirbaħ l-elezzjoni trid tagħmel kompromessi ma prinċipji u ideali bażiċi, li ma tistax ma tkunx korrott u tirbaħ. Il-Partit Laburista hekk jemmen, u hekk irid il-poplu li jemmen. Għalhekk ma kull skandlu li jinqabad fih jipprova jitfa’ t-tajn fuq xi ħaġa li tkun ġrat qabel, biex jipprova jbellagħha li l-iskandlu hu normali, li hu aċċettabbli, li ġieli ġara bħalu, u li bilfors iridu jiġru.

Le! Dan mhuwiex minnu. M’għandna qatt naċċettaw din l-assurdita’ ta’ governanza bħala xi ħaġa normali. Il-politika tista’ tkun nadifa, tista’ tkun onesta, tista’ tkun idealista. U din ir-risposta jrid jagħtiha l-poplu u jrid jemmen fiha l-poplu. Ejja nkunu ottimisti u pożittivi ta’ vera u nemmnu li l-affarijiet jistgħu isiru sew. Li kif qal il-Kap fid-diskors tiegħu, nistgħu nħobbu l-ambjent u nirbħu l-elezzjoni.

Għax din l-unika tri li jista’ jieħu pajjiżna jekk irid jimxi ‘l quddiem u jsir pajjiż aktar modern u aktar Ewropew. U s-sondaġġ li ġie ppubblikat mill-MaltaToday nhar il-Ħadd iqawwilna qalbna li dan il-messaġġ qed jasal. Id-distakk bejn il-Partiti naqas għal 2.6%, li bl-istess ammont ta’ votanti tal-aħħar elezzjoni jfisser li niżel taħt it-tmint elef vot.

Dan ikompli jimliena b’ottimiżmu u b’motivazzjoni biex inkomplu naħdmu ħalli tiġi meta tiġi l-elezzjoni ġenerali nkunu lesti, u flimkien mal-poplu Malti nagħtu risposta lil Partit Laburista li spiċċa ż-żmien tal-politika antika, u li l-poplu Malti illum għandu dinjita’ ogħla, jippretendi governanza tajba, irid jieħu ħsieb pajjiżu biex jgħaddieh lil uliedu aħjar milli sabu, u jrid darba għal dejjem jeqred l-idea li l-politika onesta ma tistax tirbaħ elezzjonijiet.

Flimkien, dan nistgħu nagħmluh realta’.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…