Skip to main content

X'differenza!

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tal-ġurnal In-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 27 ta' April 2016

Nhar it-Tnejn li għadda sar magħruf li l-inkjesta maġisterjali li infetħet biex tinvestiga l-użu tal-fuel tal-karozza ta’ Simon Busuttil waslet fit-tmiemha. Kif kulħadd stenna, l-inkjesta sabet li ma kien hemm ebda abbuż, anzi lanqas biss kien hemm każ x’jinfetaħ, u eżonerat lix-xufier Toni Tabone minn kull akkuża.

Ilkoll niftakru kif beda dan il-każ. Kien l-Ispeaker Anġlu Farrugia li fetaħ dan il-każ billi bagħat għal Pulizija, għax qal li sab xi diskrepanzi f’kemm qed jiġu reġistrati mili fuq il-karozza u kemm qed jintalab fuel (li kien jammonta għal medja ta’ €75 fil-ġimgħa). Kumbinazzjoni dan il-każ infetaħ l-għada li l-Oppożizzjoni ppreżentat id-dokument tagħha għal governanza tajba, “Nibnu fiduċja ġdida fil-politika”, u kumbinazzjoni ġimgħa wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni kkontesta ruling tal-Ispeaker. Biex ma nżidux li kumbinazzjoni wkoll, ftit ġimgħat wara, it-tifla tal-Ispeaker ġiet nominata għal magistrat, minkejja li kienet għadha ma laħqitx l-esperjenza mitluba mill-Kostituzzjoni.

Dakinhar, il-Partit Laburista kien qal li “għandha tintrefa’ r-responsabbilità politika mill-Kap tal-Oppożizzjoni li nqabada f’wieħed mill-akbar frodi ta’ fondi pubbliċi f’pajjiżna”.

Ngħidilkom il-verità, meta nħares lura ma nafx għandix nidħak jew nibki. Għax hija altru milli tal-biki li Partit maqbud fl-akbar skandli li qatt baxxew il-politika Maltija f’qiegħ: l-Australia Hall, l-€4.2 miljuni tal-Café Premier, it-€3.5 miljuni ta’ Gaffarena, u l-ħabi ta’ kumpaniji sigrieti fil-Panama, isejjaħ bħala l-“akbar skandlu” l-użu ta’ €75 ta’ fuel fil-ġimgħa, u jitlob għar-responsabbilità politika meta għal dawk l-iskandli kollha li semmejt, għaddew xhur u min hu responsabbli ma refa’ r-responsabbilità tiegħu qatt.

U hija altru milli ironika li waqt li l-Ispeaker għokritu għajnu minn €75 fil-ġimgħa li tuża l-karozza tal-Kap tal-Oppożizzjoni, li jgawdi kariga kostituzzjonali li tirrikjedi minnu li jiġri ma’ Malta l-ħin kollu, fl-istess ħin li l-mara tal-Prim Ministru, li m’għandha l-ebda kariga, taħli kważi d-doppju ta’ fuel minn fondi pubbliċi, waqt li żewġha l-Prim Ministru jikri l-karozza tiegħu stess lilu nnifsu.

U hija traġika li l-Pulizija ħassew il-ħtieġa li jiftħu inkjesta maġisterjali fuq l-użu ta €75 fuel fil-ġimgħa mill-Kap tal-Oppożizzjoni, imma ma ħassew il-bżonn li jagħmlu l-ebda investigazzjoni fuq it-taħwida tal-iskandlu Gaffarena. Ma ħassew il-bżonn jagħmlu l-ebda investigazzjoni fuq min ħa l-commission tal- Café Premier. U ma ħassew il-bżonn li jagħmlu l-ebda investigazzjoni fuq għalfejn infetħu kumpaniji sigrieta fil-Panama minn Persuni Esposti għal Politika. Fid-dinja kollha, inkluż pajjiżi bħal El Salvador, il-Pulizija issekwestraw l-uffiċċji tar-rappreżentanti ta’ Mossack Fonseca biex jiġbru l-evidenza kollha possibli. F’Malta, il-Pulizija għadhom friski bħal ħassa, waqt li Nexia BT (ir-rappreżentanti ta’ Mossack Fonseca f’Malta), jarmu xkejjer u boroż ta’ karti l-barra, u jiġi jiġborhomlhom van tal-Kasco.

Imma f’Malta, il-Korp tal-Pupazzi jidher li għandu iżjed ħin jinvestiga l-għexieren ta’ ewro tal-fuel, milli l-miljuni li jista’ jkun qed jinħaslu minn kumpaniji sigrieti tas-senserija u riċiklaġġ. F’Malta, is-Servizz Sigrieti għandhom iżjed ħin jattendu l-protesti tal-Partit Nazzjonalista biex jaraw min hemm, milli jindagaw it-telefonati li hemm għaddejjin f’Kastilja u bejn in-nies involuti biex jaraw jiġbrux xi evidenza, jew biex jinvestigaw il-kriminalità organizzata. Dan hu l-qiegħ li niżel fih pajjiżna, u xhieda ċara aktar minn qatt qabel li ma għandniex istituzzjonijiet indipendenti li jiffunzjonaw kif suppost.

Id-differenza fl-istandards ta’ bejn Simon Busuttil u Joseph Muscat hi ċara daqs il-kristall. Iffaċċjat minn akkuża, il-Kap tal-Oppożizzjoni talab mill-ewwel is-sospensjoni tal-persuna involuta sa ma ssir l-investigazzjoni. L-istess kif b’irġulija u responsabbilità Samuel Azzopardi irriżenja mill-kariga ta’ Sindku tar-Rabat, Għawdex, sa ma jitlesta l-każ li għandu għaddej il-Qorti fuq ħabta bil-karozza.

Mill-banda l-oħra għandna lil Joseph Muscat li ma jieħu l-ebda deċiżjoni. La quddiem il-każ tal-ħabta b’karozza bla liċenzja tal-Ministru Refalo. La quddiem il-każ ta’ permess qarrieqi li nħareġ fuq proprjeta ta’ Ian Borġ, u l-misapproprjazzjoni ta’ fondi Ewropej li qed jiġi investigat għalihom l-istess Borġ, la meta kellu jieħu deċiżjoni wara l-gideb minħabba l-isparatura tax-xufier ta’ Manwel Mallia, la meta kellu jieħu deċiżjoni meta ħareġ il-każ ta’ Gaffarena, u aktar u aktar meta kellu jieħu deċiżjoni xahrejn ilu fuq il-kumpaniji sigrieti ta’ Keith Schembri u Konrad Mizzi. Mhux ta’ b’xejn li mmexxi minn Prim Ministru mingħajr awtorità morali, pajjiżna niżel fi kriżi ta’ immoralità li s-sistema politika tagħna qatt ma rat bħalha.

Minn qalbi nifraħ lil Toni Tabone, u nawguralu fir-ritorn tiegħu għax-xogħol, xogħol li dejjem għamel b’serjetà, b’impenn u b’lealtà assoluta.  Tul dan il-każ, Toni kien eżempju b’saħħtu ta’ irġulija. U grazzi għalih erġajna ftakarna li jekk isib min jiġġieled għalih, is-sewwa jirbaħ żgur.
Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…