Skip to main content

Power station ta' gideb

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 11 ta' Mejju 2016
Meta politiku jigdeb għax ma jkunx jaf il-fatti sew, huwa ħażin, għax fil-pożizzjoni tiegħu għandu jara li jkun infurmat sew fuq is-suġġett li qed jitkellem fuqu. Iżda meta politiku jigdeb b’mod konxju, u jgħid affarijiet li jkun jaf li mhumiex minnhom, il-ħażin huwa ħafna agħar, għax hawnhekk il-problema mhix li l-politiku mhux infurmat iżda li b’mod konxju qed iqarraq b’dawk li qed jitlobhom il-fiduċja tagħhom. 

Meta qabel l-elezzjoni kont nieħu sehem f’diversi dibattiti ma’ Konrad Mizzi, dak li imbagħad inħatar Ministru tal-Enerġija, dan Konrad Mizzi kien jiġi f’kull programm ibiegħ il-proġett tal-Powerstation tal-gass, li skont hu kellu jsir f’sentejn, kellu jsir mingħajr ma tiġi privatizzata l-Enemalta, kellu jiswa €376 miljun li kien ħa joħroġ il-privat mingħajr riskju fuq il-Gvern, li għalih kienu ħa jinbnew żewġ tankijiet fuq l-art, u li permezz tiegħu kien ħa jitħallas id-dejn tal-Enemalta u jorħsu l-kontijiet tad-dawl.

Għal diversi drabi għednielu li dan ma jistax ikun. Għednielu li impossibli jinbnew żewġ tankijiet tad-daqsijiet li qal hu biex jaħżnu l-ammont ta’ gass li kien hemm bżonn. Għednielu li impossibli proġett ta’ dik ix-xorta jsir f’sentejn. Iżda hu baqa’ jinsisti li aħna konna negattivi, li hu kien ħa jbiddel il-mentalità li proġetti tal-Gvern jaqbżu d-deadline ta’ meta jitlestew. Li hu qalilna, kien ser isalva l-Enemalta u grazzi għal dan il-proġett iraħħsilna l-kontijiet tad-dawl u jagħlaq dik li hu iddeskriva bħala “il-fabbrika tal-kanċer”.

Għaddiet l-elezzjoni, Konrad Mizzi inħatar Ministru, u bdew is-sorpriżi. F’daqqa waħda, spiċċat l-idea tat-tankijiet fuq l-art u skoprejna li kien ħa jirmonka tanker f’nofs il-port ta’ Marsaxlokk biex jaħżen il-gass. Skoprejna li l-kumpanija privata li ħa tagħmel il-proġett kulma għandha huma assi ta’ €10,000, u li l-proġett ħa tagħmlu kollu b’self mill-bank li għalih il-garanzija ta’ €360 miljun ħa ssir mill-poplu Malti u Għawdxi. Skoprejna li ma kien hemm l-ebda pjan biex tiġi salvata l-Enemalta, imma li din ħa tinbiegħ. Skoprejna li ħa jkunu għaddew tliet snin u nofs u l-proġett ħa jkun għadu mhux lest. Skoprejna li l-Gvern ħa jintrabat jixtri l-elettriku kollu ta’ din il-powerstation għal 18-il sena sħaħ. Skoprejna li l-kontijiet tad-dawl setgħu jorħsu mingħajr ma ssir din il-powerstation, għax kellna interconnector kważi lest, u dik li laqqmu bħala “fabbrika tal-kanċer” tant kienet effiċjenti u nadifa li ffrankat mill-ispiża taż-żejt u wasslet għal arja aktar nadifa. Skoprejna li l-għada li ħa l-ġurament tal-ħatra, il-Ministru Mizzi kien diġa’ qed jipprova jiftaħ kumpanija sigrieta fil-Panama. Skoprejna wkoll li kumbinazzjoni waħda mill-kumpaniji fil-konsorzju li ħa jagħmel il-proġett, il-Gasol, kienet kważi falluta u ma sarx due diligence tajjeb fuqha, u kumbinazzjoni dakinhar li rtirat mill-konsorzju u biegħhet l-ishma tagħha, il-Ministru Mizzi mexxa l-kumpanija li kellu fil-Panama għal ġot-trust li kellu fi New Zealand.

Imma agħar minn hekk, sirna nafu li dakinhar li Konrad Mizzi kien qed jgħidilna negattivi u “shame on you” meta bdejna ngħidulu l-fatti fuq il-proġett li kien qed iwiegħed, hu diġa’ kellu quddiemu rapport mill-Gasol li kien jgħid li ma setgħux isiru tankijiet fuq l-art u l-gass ħa jkollu jinħażen f’tanker, li l-proġett kien ħa jiswma bejn nofs biljun u biljun ewro, u li kien ħa jieħu bejn erba’ u ħames snin biex jitlesta. Iva, Konrad Mizzi kien diġa’ infurmat li aħna kellna raġun u li hu kien qed jigdeb minn qabel l-elezzjoni. Iva, Konrad Mizzi kien qed jigdeb konxjament meta kien qed jgħid li ħa jibni t-tankijiet tal-gass, li ħa jlestieh f’sentejn, u li ħa jiswieh €376 miljun, għax ir-rapport li kellu quddiemu sa minn dak iż-żmien kien jgħid mod ieħor.

U allura, issa li nafu li Konrad Mizzi kien lest jigdeb b’mod daqshekk sfaċċat qabel l-elezzjoni, kif qed nistgħu nemmnu li mhux qed jigdeb issa meta jgħidilna li l-kumpanija sigriet fil-Panama bil-kont moħbi fid-Dubai jew postijiet oħra, riedhom għal affarijiet nobbli u tajba? Kif qatt nistgħu nemmnuh li l-miljun ewro fis-sena li kien ħa jitfa’ fihom kienu ġejjin minn qliegħ onest meta l-paga tiegħu ta’ Ministru hija ta’ madwar €60,000 fis-sena u ma għandu l-ebda assi oħra dikjarati li jistgħu ituh dak il-qliegħ?


U kif qatt nistgħu nemmnu li l-Prim Ministru Muscat mhuwiex kompliċi miegħu meta qed jiddefendieh b’dan il-mod, u meta anke hu kien konxju minn qabel l-elezzjoni li dak kollu li kien qed iwiegħed Konrad Mizzi kien gidba sħiħa mill-bidu sal-aħħar.Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…