Skip to main content

Power station ta' gideb

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 11 ta' Mejju 2016
Meta politiku jigdeb għax ma jkunx jaf il-fatti sew, huwa ħażin, għax fil-pożizzjoni tiegħu għandu jara li jkun infurmat sew fuq is-suġġett li qed jitkellem fuqu. Iżda meta politiku jigdeb b’mod konxju, u jgħid affarijiet li jkun jaf li mhumiex minnhom, il-ħażin huwa ħafna agħar, għax hawnhekk il-problema mhix li l-politiku mhux infurmat iżda li b’mod konxju qed iqarraq b’dawk li qed jitlobhom il-fiduċja tagħhom. 

Meta qabel l-elezzjoni kont nieħu sehem f’diversi dibattiti ma’ Konrad Mizzi, dak li imbagħad inħatar Ministru tal-Enerġija, dan Konrad Mizzi kien jiġi f’kull programm ibiegħ il-proġett tal-Powerstation tal-gass, li skont hu kellu jsir f’sentejn, kellu jsir mingħajr ma tiġi privatizzata l-Enemalta, kellu jiswa €376 miljun li kien ħa joħroġ il-privat mingħajr riskju fuq il-Gvern, li għalih kienu ħa jinbnew żewġ tankijiet fuq l-art, u li permezz tiegħu kien ħa jitħallas id-dejn tal-Enemalta u jorħsu l-kontijiet tad-dawl.

Għal diversi drabi għednielu li dan ma jistax ikun. Għednielu li impossibli jinbnew żewġ tankijiet tad-daqsijiet li qal hu biex jaħżnu l-ammont ta’ gass li kien hemm bżonn. Għednielu li impossibli proġett ta’ dik ix-xorta jsir f’sentejn. Iżda hu baqa’ jinsisti li aħna konna negattivi, li hu kien ħa jbiddel il-mentalità li proġetti tal-Gvern jaqbżu d-deadline ta’ meta jitlestew. Li hu qalilna, kien ser isalva l-Enemalta u grazzi għal dan il-proġett iraħħsilna l-kontijiet tad-dawl u jagħlaq dik li hu iddeskriva bħala “il-fabbrika tal-kanċer”.

Għaddiet l-elezzjoni, Konrad Mizzi inħatar Ministru, u bdew is-sorpriżi. F’daqqa waħda, spiċċat l-idea tat-tankijiet fuq l-art u skoprejna li kien ħa jirmonka tanker f’nofs il-port ta’ Marsaxlokk biex jaħżen il-gass. Skoprejna li l-kumpanija privata li ħa tagħmel il-proġett kulma għandha huma assi ta’ €10,000, u li l-proġett ħa tagħmlu kollu b’self mill-bank li għalih il-garanzija ta’ €360 miljun ħa ssir mill-poplu Malti u Għawdxi. Skoprejna li ma kien hemm l-ebda pjan biex tiġi salvata l-Enemalta, imma li din ħa tinbiegħ. Skoprejna li ħa jkunu għaddew tliet snin u nofs u l-proġett ħa jkun għadu mhux lest. Skoprejna li l-Gvern ħa jintrabat jixtri l-elettriku kollu ta’ din il-powerstation għal 18-il sena sħaħ. Skoprejna li l-kontijiet tad-dawl setgħu jorħsu mingħajr ma ssir din il-powerstation, għax kellna interconnector kważi lest, u dik li laqqmu bħala “fabbrika tal-kanċer” tant kienet effiċjenti u nadifa li ffrankat mill-ispiża taż-żejt u wasslet għal arja aktar nadifa. Skoprejna li l-għada li ħa l-ġurament tal-ħatra, il-Ministru Mizzi kien diġa’ qed jipprova jiftaħ kumpanija sigrieta fil-Panama. Skoprejna wkoll li kumbinazzjoni waħda mill-kumpaniji fil-konsorzju li ħa jagħmel il-proġett, il-Gasol, kienet kważi falluta u ma sarx due diligence tajjeb fuqha, u kumbinazzjoni dakinhar li rtirat mill-konsorzju u biegħhet l-ishma tagħha, il-Ministru Mizzi mexxa l-kumpanija li kellu fil-Panama għal ġot-trust li kellu fi New Zealand.

Imma agħar minn hekk, sirna nafu li dakinhar li Konrad Mizzi kien qed jgħidilna negattivi u “shame on you” meta bdejna ngħidulu l-fatti fuq il-proġett li kien qed iwiegħed, hu diġa’ kellu quddiemu rapport mill-Gasol li kien jgħid li ma setgħux isiru tankijiet fuq l-art u l-gass ħa jkollu jinħażen f’tanker, li l-proġett kien ħa jiswma bejn nofs biljun u biljun ewro, u li kien ħa jieħu bejn erba’ u ħames snin biex jitlesta. Iva, Konrad Mizzi kien diġa’ infurmat li aħna kellna raġun u li hu kien qed jigdeb minn qabel l-elezzjoni. Iva, Konrad Mizzi kien qed jigdeb konxjament meta kien qed jgħid li ħa jibni t-tankijiet tal-gass, li ħa jlestieh f’sentejn, u li ħa jiswieh €376 miljun, għax ir-rapport li kellu quddiemu sa minn dak iż-żmien kien jgħid mod ieħor.

U allura, issa li nafu li Konrad Mizzi kien lest jigdeb b’mod daqshekk sfaċċat qabel l-elezzjoni, kif qed nistgħu nemmnu li mhux qed jigdeb issa meta jgħidilna li l-kumpanija sigriet fil-Panama bil-kont moħbi fid-Dubai jew postijiet oħra, riedhom għal affarijiet nobbli u tajba? Kif qatt nistgħu nemmnuh li l-miljun ewro fis-sena li kien ħa jitfa’ fihom kienu ġejjin minn qliegħ onest meta l-paga tiegħu ta’ Ministru hija ta’ madwar €60,000 fis-sena u ma għandu l-ebda assi oħra dikjarati li jistgħu ituh dak il-qliegħ?


U kif qatt nistgħu nemmnu li l-Prim Ministru Muscat mhuwiex kompliċi miegħu meta qed jiddefendieh b’dan il-mod, u meta anke hu kien konxju minn qabel l-elezzjoni li dak kollu li kien qed iwiegħed Konrad Mizzi kien gidba sħiħa mill-bidu sal-aħħar.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…