Skip to main content

Kollox għall-bejgħ

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 17 t'Awwissu 2016


Ghaddiet il-festa ta' Santa Marija, u minkejja li normalment fl-eqqel tas-sajf ilkoll niehdu pawsa mill-politika, il-kontroversji ta' din l-amministrazzjoni ma naqsux. Anzi, ikolli nghid li issa drajna li dan il-Gvern is-sajf juzah apposta biex jiehu decizjonijiet kontroversjali waqt li n-nies ma jkunux qed jaghtu kaz.

Ezempju ta' dan huwa kif il-Gvern ghazel propju s-sajf biex jippubblika l-lista ta' nies li hadu cittadinanza Maltija kif obbligat jaghmel tal-inqas darba fis-sena. Ghalkemm kien biss grazzi ghal Oppozizzjoni li l-iskema ta' bejgh tac-cittadinanza inbidlet u issa l-Gvern ma ghadux jista' jzomm mohbija n-nies li jixtru c-cittadinanza Maltija, il-Gvern xorta qed jaghmel minn kollox biex dawn in-nies jahbiehom.

L-ewwel nett qed jippubblika lista wahda li fiha jghaqqad kemm lin-nies li hadu cittadinanza ghax ilhom snin mizzewwga lil xi hadd Malti, u kemm lil dawk li xtrawha. It-tieni, minflok izomm ordni alfabetika skont il-kunjom kif kien isir dejjem, qed tinzamm ordni skont l-isem, biex fejn ic-cittadinanza inxtrat minn familji shah, grazzi ghall-offerti specjali jekk tixtri cittadinanza anke ghan-nanniet u t-tfal, dawn ma jispikkawx billi jkun hemm hafna nies bl-istess kunjom wara xulxin. It-tielet, il-lista hija mimlija zbalji, b'ismijiet jithalltu ma' kunjomijiet u ohrajn maqluba ghal kollox, li jidher car li saru apposta biex ma jkunx facli li wiehed isibhom.

Niftakru li dan kien l-ewwel sinjal li kien juri li ghal dan il-Gvern kollox kien ghal bejgh. Li dan il-Gvern kien ha jmexxieh biss id-dhul tal-flus minghajr ebda konsiderazzjonijiet ohra.

Hekk gara fiz-Zonqor, fejn mhux biss l-art inghatat lil barranin, imma nghatat b'xejn! X'taw dawn lura u lil min ma nafux.

Hekk gara fl-Enemalta, fejn minkejja diversi weghdi li mhix ser tigi privatizzata, inbieghet lic-Cinizi u maghha eluf ta' metri kwadri ta' art li inghaddew mal-Enemalta fl-ahhar hin.

Hekk qed jigri mill-Airmalta, fejn qed naraw rapporti li l-Gvern lest itiha b'xejn waqt li jhallas id-dejn taghha hu. Kif u ghaliex, ghadu ma fehem hadd.

Pero' nahseb li ilhaqna qiegh meta din l-attitudni li kollox hu ghal bejgh, waslet biex l-ewwel kien hemm l-iskandlu ta' ghoti ta' visas lil Libjani. Skandlu li fih gie akkuzat l-eks-tezorier tal-Partit Laburista Joe Sammut. Imbaghad skoprejna bl-iskandlu tal-visas lill-Algerini, li fih ma kien involut hadd hlief il-kugin tal-Prim Ministru, appuntat ambaxxatur fl-Algerija mill-Prim Ministru innifsu. U issa, l-iskandlu tal-bejgh ta' visas medici lil Libjani, li fih qed jigi akkuzat Neville Gafa, habib tal-Prim Ministru u persuna appuntata bhala 'position of trust' mill-Prim Ministru innifsu.

Minkejja li fuq dan il-kaz tkellem whistleblower, u minkejja li Gafa mhuwiex impjegat tac-civil imma 'political appointment', dan thalla fil-kariga tieghu. Dan huwa kaz gravi u inkwetanti, ghax hawn qed ikun hawn nuqqas car ta' kwalunkwe forma ta' due diligence. Ghandna sitwazzjoni fejn nies qed jinghataw visa mhux ghax gew evalwati u gie meqjus li ghandhom bzonna, imma ghax hallsu ghaliha. Din hi theddida cara ghas-sigurta' f'pajjizna, specjalment f'dawn iz-zminijiet fejn hawn theddid ta' terrorizmu fir-regjun taghna.

Il-hasr hi li ghal Joseph Muscat u shabu, il-priorita' la hi s-sigurta', la huma l-haddiema, u wisq anqas hi l-gustizzja. Ghal Joseph Muscat u shabu, il-priorita' huma l-flus. Infatti, l-ewwel haga li hadu hsieb shabu kienu l-kontijiet fil-Panama lesti ghas-senseriji. U dawn shabu, kollha hmm ghadhom. Hadd mhu investigat. Ghaldaqstant, ma tantx nistghu nserrhu mohhna li siehbu Gafa' ha jigi trattat differenti.

Hekk jew hekk, issa qed nghixu fir-repubblika tal-"u iva mhux xorta". Fejn kollox ghandu prezz u kollox hu ghal bejgh. Anke' l-gustizzja.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…