Skip to main content

Kollox għall-bejgħ

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 17 t'Awwissu 2016


Ghaddiet il-festa ta' Santa Marija, u minkejja li normalment fl-eqqel tas-sajf ilkoll niehdu pawsa mill-politika, il-kontroversji ta' din l-amministrazzjoni ma naqsux. Anzi, ikolli nghid li issa drajna li dan il-Gvern is-sajf juzah apposta biex jiehu decizjonijiet kontroversjali waqt li n-nies ma jkunux qed jaghtu kaz.

Ezempju ta' dan huwa kif il-Gvern ghazel propju s-sajf biex jippubblika l-lista ta' nies li hadu cittadinanza Maltija kif obbligat jaghmel tal-inqas darba fis-sena. Ghalkemm kien biss grazzi ghal Oppozizzjoni li l-iskema ta' bejgh tac-cittadinanza inbidlet u issa l-Gvern ma ghadux jista' jzomm mohbija n-nies li jixtru c-cittadinanza Maltija, il-Gvern xorta qed jaghmel minn kollox biex dawn in-nies jahbiehom.

L-ewwel nett qed jippubblika lista wahda li fiha jghaqqad kemm lin-nies li hadu cittadinanza ghax ilhom snin mizzewwga lil xi hadd Malti, u kemm lil dawk li xtrawha. It-tieni, minflok izomm ordni alfabetika skont il-kunjom kif kien isir dejjem, qed tinzamm ordni skont l-isem, biex fejn ic-cittadinanza inxtrat minn familji shah, grazzi ghall-offerti specjali jekk tixtri cittadinanza anke ghan-nanniet u t-tfal, dawn ma jispikkawx billi jkun hemm hafna nies bl-istess kunjom wara xulxin. It-tielet, il-lista hija mimlija zbalji, b'ismijiet jithalltu ma' kunjomijiet u ohrajn maqluba ghal kollox, li jidher car li saru apposta biex ma jkunx facli li wiehed isibhom.

Niftakru li dan kien l-ewwel sinjal li kien juri li ghal dan il-Gvern kollox kien ghal bejgh. Li dan il-Gvern kien ha jmexxieh biss id-dhul tal-flus minghajr ebda konsiderazzjonijiet ohra.

Hekk gara fiz-Zonqor, fejn mhux biss l-art inghatat lil barranin, imma nghatat b'xejn! X'taw dawn lura u lil min ma nafux.

Hekk gara fl-Enemalta, fejn minkejja diversi weghdi li mhix ser tigi privatizzata, inbieghet lic-Cinizi u maghha eluf ta' metri kwadri ta' art li inghaddew mal-Enemalta fl-ahhar hin.

Hekk qed jigri mill-Airmalta, fejn qed naraw rapporti li l-Gvern lest itiha b'xejn waqt li jhallas id-dejn taghha hu. Kif u ghaliex, ghadu ma fehem hadd.

Pero' nahseb li ilhaqna qiegh meta din l-attitudni li kollox hu ghal bejgh, waslet biex l-ewwel kien hemm l-iskandlu ta' ghoti ta' visas lil Libjani. Skandlu li fih gie akkuzat l-eks-tezorier tal-Partit Laburista Joe Sammut. Imbaghad skoprejna bl-iskandlu tal-visas lill-Algerini, li fih ma kien involut hadd hlief il-kugin tal-Prim Ministru, appuntat ambaxxatur fl-Algerija mill-Prim Ministru innifsu. U issa, l-iskandlu tal-bejgh ta' visas medici lil Libjani, li fih qed jigi akkuzat Neville Gafa, habib tal-Prim Ministru u persuna appuntata bhala 'position of trust' mill-Prim Ministru innifsu.

Minkejja li fuq dan il-kaz tkellem whistleblower, u minkejja li Gafa mhuwiex impjegat tac-civil imma 'political appointment', dan thalla fil-kariga tieghu. Dan huwa kaz gravi u inkwetanti, ghax hawn qed ikun hawn nuqqas car ta' kwalunkwe forma ta' due diligence. Ghandna sitwazzjoni fejn nies qed jinghataw visa mhux ghax gew evalwati u gie meqjus li ghandhom bzonna, imma ghax hallsu ghaliha. Din hi theddida cara ghas-sigurta' f'pajjizna, specjalment f'dawn iz-zminijiet fejn hawn theddid ta' terrorizmu fir-regjun taghna.

Il-hasr hi li ghal Joseph Muscat u shabu, il-priorita' la hi s-sigurta', la huma l-haddiema, u wisq anqas hi l-gustizzja. Ghal Joseph Muscat u shabu, il-priorita' huma l-flus. Infatti, l-ewwel haga li hadu hsieb shabu kienu l-kontijiet fil-Panama lesti ghas-senseriji. U dawn shabu, kollha hmm ghadhom. Hadd mhu investigat. Ghaldaqstant, ma tantx nistghu nserrhu mohhna li siehbu Gafa' ha jigi trattat differenti.

Hekk jew hekk, issa qed nghixu fir-repubblika tal-"u iva mhux xorta". Fejn kollox ghandu prezz u kollox hu ghal bejgh. Anke' l-gustizzja.Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…