Skip to main content

Indħil u impożizzjoni fil-Kunsilli Lokali

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 28 ta' Settembru 2016Nhar it-Tnejn li għadda l-Kunsill Lokali tal-Gudja għadda minn esperjenza mhux normali.

Biex inpoġġikom fil-kuntest, xhur ilu il-Kunsill kien iddeċieda li temporanjament imexxi l-operat tiegħu għal Librerija Pubblika. Dan wara li l-Perit irrapporta li l-uffiċċju amministrattiv tal-Kunsill Lokali kien jinsab fi stat perikoluż, fejn kien anke qed jaqa’ l-ġebel mis-saqaf. Il-Kunsill qabel li jsir xogħol ta’ restawr fuq il-binja, u li din issir aċċessibbli għal persuni b’diżabilita’ u anzjani, minħabba li dawn biex jinqdew kien qed ikollhom jitilgħu żewġ sulari taraġ, liema taraġ kien wieqaf ħafna. Xi ħaġa li kienet diffiċli għall-anzjani, u impossibbli għal nies f’siġġu tar-roti.

Għalkemm il-binja ġiet restawrata mill-periklu, l-aċċessibilita’ ma tranġat qatt. Sadattant, in-nies bdew jirrikorru ħafna aktar għas-servizzi tal-Kunsill kemm dam jopera mil-Librerija Pubblika fejn kien qed iservi minn sular livell mat-triq.

Ġara illi xi ġimgħat ilu, il-Kunsill irċieva komunikat mid-Direttur tal-Gvern Lokali biex jirritorna lura fl-Uffiċċju Amministrattiv fejn kien qabel. Kumbinazzjoni, dan wasal wara li l-Kunsill fakkar lill-Gvern biex jipproċedi fuq l-impenn ta’ €15,000 li kien għamel mal-Kunsill Lokali għal proġetti kapitali, u wara li l-Kunsill qajjem numru ta’ mistoqsijiet fuq l-iżvilupp eċċessiv fl-Ajruport Internazzjonali, u wara li l-Kunsill oġġezzjona għall-bini ta’ tankijiet tal-ħażna tal-fuels f’Ħas Saptan, u wara li ntalbet investigazzjoni fuq is-sehem tas-Sindku u tal-Perit Buhagiar fin-nuqqasijiet li saru fi proġett tal-Kunsill fi Triq Birżebbuġia.

Appoġġ immedjat

Din it-talba tad-Direttur sabet l-appoġġ immedjat tas-Sindku, u intbagħtu anke’ emails minn Mario Fava lill-kunsilliera laburisti biex immedjatament jobdu. Minkejja dan, l-erba’ kunsilliera li aħna, inkluż dawk tal-Partit Laburista, żammejna sod u bqajna nagħtu priorita’ lill-aċċessibilita’ tal-persuni b’diżabilita’ u tal-anzjani, u vvutajna l-erbgħa li aħna kontra t-talba tas-Sindku biex inċaqalqu s-servizz tagħna bħala Kunsill immedjatament. Sadattant, għamilna talba lill-Ministru għal Gvern Lokali biex japprova l-għoti tas-servizzi tal-Kunsill mil-Librerija, liema talba għadha s’issa injorata, filwaqt li ilħaqna ftehim mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni għall-użu ta’ żewġ kmamar oħra mill-Iskola.

It-Tnejn li għadda l-Viċi Sindku u jiena ressaqna mozzjoni flimkien biex il-Kunsill Lokali, b’sens komun, japprova li l-laqgħat jerġgħu jibdew isiru mill-Uffiċċju Amministrattiv preċedenti kif qed jitlob id-Direttur, pero’ li s-servizzi temporanjament jibqgħu jingħataw mil-Librerija sakemm ikollna l-għajnuna neċessarja mill-awtoritajiet biex l-uffiċċju l-ieħor jsir aċċessibbli għall-anzjani u persuni b’diżabilita’.

Sfortunatament, is-Sindku ddikjara malli fetaħ il-laqgħa li l-mozzjoni mressqa “hija ‘l barra mill-poter tal-Kunsill u għaldaqstant ma tistax tiġi diskussa”. Kontra kull sens ta’ demokrazija, huwa ddikjara l-laqgħa magħluqa mingħajr ma biss ippermetta diskussjoni.

Oġġezzjoni fil-minuti

Minkejja dan, il-Viċi Sindku u l-kunsilliera kollha kemm aħna, kemm dawk eletti f’isem il-Partit Nazzjonalista u kemm dawk eletti f’isem il-Partit Laburista, tlabna lis-Segretarju Eżekuttiv iniżżel fil-minuti l-oġġezzjoni tagħna għal din id-deċiżjoni, għax nemmnu li ħadd ma għandu jwaqqaf milli tiġi diskussa mozzjoni li ġiet ipproponuta u issekondata kif titlob il-liġi, u li titratta materja li tolqot daqstant mill-qrib lir-residenti bħalma hi l-aċċessibilita’ tagħhom għas-servizzi li joffri l-Kunsill Lokali innifsu.

F’din il-kwistjoni kien hemm appoġġ wiesgħa minn kulħadd, u l-ġid tar-residenti, speċjalment dawk anzjani u dawk b’diżabilita’, tpoġġa’ qabel kull interess partiġġjan mill-Kunsilliera kollha, ħlief is-Sindku. Sfortunatament, għal darb’oħra qed jiġi ikkonfermat li l-Kunsill Lokali tal-Gudja huwa mmexxi minn Sindku li jkompli jagħmel li jrid mingħajr konsultazzjoni ma’ sħabu l-kunsilliera.

Dan hu l-istess Sindku li bħalissa jinsab investigat mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali rigward Triq Birżebbuġia, li bagħat il-Pulizija b’mod abbużiv fid-dar ta’ resident li hu ma riedx jara iżjed fl-uffiċċji tal-Kunsill, li qabad u ddeċieda waħdu li imprenditur fil-lokal jiġi eskluż illegalment mix-xiri tal-Kunsill, u li dan l-aħħar ġie żvelat li jieħu d-direzzjoni għad-deċiżjonijiet tiegħu mill-Partit Laburista minflok jaħdem għall-interess tal-Gudjani kollha.

Sfortunatament, anke’ fil-Kunsilli Lokali qed naraw tmexxija li tagħlaq ħalq min ma jaqbilx magħha, u li ma tagħtix każ il-bżonnijiet tal-anzjani u l-persuni b’diżabilita’, li aħna nemmnu li għandhom ikunu parti integrali mill-komunitajiet tagħna. Ta’ min jistaqsi kemm fil-verita’ l-Kunsilli Lokali qed jingħataw l-awtonomija neċessarja biex joperaw, u kemm verament dan il-Gvern jemmen fis-sussidjarjeta’, meta anke’ fuq kwistjonijiet purament lokali bħal dawn qed ikun hemm daqstant indħil u impożizzjoni mid-Dipartiment, mill-Ministeru, u mill-Partit Laburista.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…