Skip to main content

Monument tal-Korruzzjoni

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 12 ta' Ottubru 2016 Din il-ġimgħa wasal fostna t-tanker Armada LNG Mediterrana, tanker li ser ikun qed jankra b’mod permanenti fil-port ta’ Marsaxlokk għas-snin li ġejjin sabiex iservi ta’ ħażna ta’ gass għall-powerstation il-ġdida li dan il-Gvern qed jibni.

Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika d-deċiżjoni li jitpoġġa dan it-tanker fil-bokka tal-bajja ta’ Marsaxlokk, u dan għal diversi raġunijiet, b’mod partikolari raġunijiet ta’ sigurta’. Mill-banda l-oħra il-Partit Laburista qed jipprova jikkonvinċi li huwa biss grazzi għal dan it-tanker li ser ikollna arja aktar nadifa u kontijiet orħos. U allura mhux ta’ b’xejn li ħafna nies qed iħawdu l-fatti u jitfixklu.

Ejja nibdew mill-bidu. Dan it-tanker ġie Malta biex tkun tista’ tinxtegħel il-powerstation ġdida tal-gass li bena dan il-Gvern. U għalfejn Joseph Muscat qalilna li għandna bżonn nixegħlu din il-powerstation illum qabel għada? Għax fl-aħħar elezzjoni, wiegħed li grazzi għal din il-powerstation ġdida ser ikun jista’ jraħħas il-kontijiet tad-dawl u jaqta’ d-dejn tal-Enemalta. Imma vera għandna bżonn nixegħlu din il-powerstation biex nagħmlu dan?

Il-verita’ hi li le. L-ewwel nett, m’għandniex bżonn powerstation ġdida għax bl-interconnector, bil-powerstation il-ġdida tal-BWSC, u bil-parti l-moderna ta’ Delimara, għandna biżżejjed biex nipproduċu l-elettriku li għandna bżonn għal ħafna snin oħra. It-tieni, bl-interconnector kapaċi nixtru l-elettriku bi prezzijiet ħafna irħas milli intrabatna li nixtruh għat-tmintax-il sena li ġejjin minn għand din il-powerstation il-ġdida. It-tielet, rapport tal-NSO ippublikat il-ġimgħa l-oħra juri ċar li l-emissjonijiet naqsu bin-nofs grazzi għal fatt li l-maġġor parti tal-elettriku tagħna qed nixtruh mill-interconnector. Ir-raba’, l-effiċjenza li ttina l-powerstation il-ġdida tal-BWSC tfisser li qed niffrankaw miljuni kull sena mix-xiri taż-żejt, apparti l-fatt li l-prezz taż-żejt naqas għal aktar minn terz ta’ dak li kien ftit tas-snin ilu. U l-ħames, id-dejn tal-Enemalta qalilna li spiċċa issa li nbiegħet liċ-Ċiniżi.

U allura, jekk diġa’ għandna arja aktar nadifa u prezzijiet orħos grazzi għall-interconnector u l-powerstation tal-BWSC, u la għandna biżżejjed produzzjoni biex ittina l-elettriku li għandna bżonn għas-snin li ġejjin, għalfejn qed nibnu powerstation oħra, u noħolqu dan ir-riskju kollu għan-nies ta’ Marsaxlokk, Birżebbuġa u n-naħa t’isfel ta’ Malta b’tanker mimli gass ankrat fil-port ta’ Marsaxlokk?

Agħar minn hekk, għalfejn ġiet skartata s-soluzzjoni li t-tanker ikun ankrat ftit aktar ‘il barra mill-port, fejn jekk jiġri xi ħaġa jkun hemm riskju ħafna anqas għan-nies, sempliċiment għax din tiġi tiswa aktar flus lill-investituri li qed jibnu l-powerstation il-ġdida?

U għalfejn Joseph Muscat, li kien jaf minn qabel l-elezzjoni, minn rapport tal-Gasol, li kien ħa jagħmel tanker u mhux jibni t-tankijiet kif kien qed jgħid, baqa’ jigdeb u jqarraq bil-poplu minkejja li kien jaf li mhux jgħid il-verita’?

U għalfejn, illum, il-Gvern għadu qed jirrifjuta li jippubblika r-risk assessment li jippreżenta x’inhuma r-riskji marbuta ma’ dan it-tanker? Tanker li ser jitpoġġa proprju biswit il-powerstation, biswit il-Freeport, u biswit ir-residenzi tan-nies. Tanker li għandu mat-tletin sena, u li skont il-liġijiet tagħna suppost lanqas seta’ jiġi rreġistrat fir-reġistru marittimu Malti.

Dawn huma l-mistoqsijiet li l-Gvern għadu qatt ma wieġeb, u li allura jwassluna għal konklużjoni li l-unika raġuni għalfejn dan it-tanker u din il-powerstation qed isiru hi li hemm interessi personali tal-ftit li ħa jkunu qed igawdu minn dan il-proġett. Min jaf, forsi anke xi kumpanija moħbija fil-Panama.

U għalhekk huwa tal-mistħija li dawn l-interessi personali tal-ftit, qed jitpoġġew qabel il-ġid komuni tal-ħafna, u qabel is-sigurta’ u s-serħan il-moħħ tan-nies tan-naħa ta’ isfel ta’ Malta.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…