Skip to main content

Monument tal-Korruzzjoni

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 12 ta' Ottubru 2016 Din il-ġimgħa wasal fostna t-tanker Armada LNG Mediterrana, tanker li ser ikun qed jankra b’mod permanenti fil-port ta’ Marsaxlokk għas-snin li ġejjin sabiex iservi ta’ ħażna ta’ gass għall-powerstation il-ġdida li dan il-Gvern qed jibni.

Il-Partit Nazzjonalista sa mill-bidu kritika d-deċiżjoni li jitpoġġa dan it-tanker fil-bokka tal-bajja ta’ Marsaxlokk, u dan għal diversi raġunijiet, b’mod partikolari raġunijiet ta’ sigurta’. Mill-banda l-oħra il-Partit Laburista qed jipprova jikkonvinċi li huwa biss grazzi għal dan it-tanker li ser ikollna arja aktar nadifa u kontijiet orħos. U allura mhux ta’ b’xejn li ħafna nies qed iħawdu l-fatti u jitfixklu.

Ejja nibdew mill-bidu. Dan it-tanker ġie Malta biex tkun tista’ tinxtegħel il-powerstation ġdida tal-gass li bena dan il-Gvern. U għalfejn Joseph Muscat qalilna li għandna bżonn nixegħlu din il-powerstation illum qabel għada? Għax fl-aħħar elezzjoni, wiegħed li grazzi għal din il-powerstation ġdida ser ikun jista’ jraħħas il-kontijiet tad-dawl u jaqta’ d-dejn tal-Enemalta. Imma vera għandna bżonn nixegħlu din il-powerstation biex nagħmlu dan?

Il-verita’ hi li le. L-ewwel nett, m’għandniex bżonn powerstation ġdida għax bl-interconnector, bil-powerstation il-ġdida tal-BWSC, u bil-parti l-moderna ta’ Delimara, għandna biżżejjed biex nipproduċu l-elettriku li għandna bżonn għal ħafna snin oħra. It-tieni, bl-interconnector kapaċi nixtru l-elettriku bi prezzijiet ħafna irħas milli intrabatna li nixtruh għat-tmintax-il sena li ġejjin minn għand din il-powerstation il-ġdida. It-tielet, rapport tal-NSO ippublikat il-ġimgħa l-oħra juri ċar li l-emissjonijiet naqsu bin-nofs grazzi għal fatt li l-maġġor parti tal-elettriku tagħna qed nixtruh mill-interconnector. Ir-raba’, l-effiċjenza li ttina l-powerstation il-ġdida tal-BWSC tfisser li qed niffrankaw miljuni kull sena mix-xiri taż-żejt, apparti l-fatt li l-prezz taż-żejt naqas għal aktar minn terz ta’ dak li kien ftit tas-snin ilu. U l-ħames, id-dejn tal-Enemalta qalilna li spiċċa issa li nbiegħet liċ-Ċiniżi.

U allura, jekk diġa’ għandna arja aktar nadifa u prezzijiet orħos grazzi għall-interconnector u l-powerstation tal-BWSC, u la għandna biżżejjed produzzjoni biex ittina l-elettriku li għandna bżonn għas-snin li ġejjin, għalfejn qed nibnu powerstation oħra, u noħolqu dan ir-riskju kollu għan-nies ta’ Marsaxlokk, Birżebbuġa u n-naħa t’isfel ta’ Malta b’tanker mimli gass ankrat fil-port ta’ Marsaxlokk?

Agħar minn hekk, għalfejn ġiet skartata s-soluzzjoni li t-tanker ikun ankrat ftit aktar ‘il barra mill-port, fejn jekk jiġri xi ħaġa jkun hemm riskju ħafna anqas għan-nies, sempliċiment għax din tiġi tiswa aktar flus lill-investituri li qed jibnu l-powerstation il-ġdida?

U għalfejn Joseph Muscat, li kien jaf minn qabel l-elezzjoni, minn rapport tal-Gasol, li kien ħa jagħmel tanker u mhux jibni t-tankijiet kif kien qed jgħid, baqa’ jigdeb u jqarraq bil-poplu minkejja li kien jaf li mhux jgħid il-verita’?

U għalfejn, illum, il-Gvern għadu qed jirrifjuta li jippubblika r-risk assessment li jippreżenta x’inhuma r-riskji marbuta ma’ dan it-tanker? Tanker li ser jitpoġġa proprju biswit il-powerstation, biswit il-Freeport, u biswit ir-residenzi tan-nies. Tanker li għandu mat-tletin sena, u li skont il-liġijiet tagħna suppost lanqas seta’ jiġi rreġistrat fir-reġistru marittimu Malti.

Dawn huma l-mistoqsijiet li l-Gvern għadu qatt ma wieġeb, u li allura jwassluna għal konklużjoni li l-unika raġuni għalfejn dan it-tanker u din il-powerstation qed isiru hi li hemm interessi personali tal-ftit li ħa jkunu qed igawdu minn dan il-proġett. Min jaf, forsi anke xi kumpanija moħbija fil-Panama.

U għalhekk huwa tal-mistħija li dawn l-interessi personali tal-ftit, qed jitpoġġew qabel il-ġid komuni tal-ħafna, u qabel is-sigurta’ u s-serħan il-moħħ tan-nies tan-naħa ta’ isfel ta’ Malta.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…