Skip to main content

It-tanker tal-gass: l-ERA għandha tivvota kontra (1)

Matul il-ġimgħat li għaddew, kont part minn team taħt it-tmexxija tal-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, Ann Fenech, li flimkien ma’ numru ta’ esperti dorna l-istudji u r-rapporti kollha li ġew ippubblikati rigward il-ħażna tal-LNG f’tanker f’nofs il-bajja ta’ Marsaxlokk. Ħmistax-il elf paġna ta’ dokumentazzjoni li l-pubbliku ingħata biss tletin ġurnata żmien biex ikun jista’ jifliehom u jagħmel il-kummenti u r-rappreżentazzjonijiet tiegħu. Kien biss wara talba tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li l-ERA estendiet dan iż-żmien b’miżerja ta’ għaxart ijiem oħra.

Minkejja ż-żmien limitat li kellna, irnexxielna bejnietna induru din id-dokumentazzjoni kollha, u noħorġu b’rapport tekniku li ġie ppreżentat lill-ERA, l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi li ser tkun qed tiddeċiedi fuq din l-applikazzjoni. F’dan ir-rapport, tajna r-raġunijiet tekniċi tagħna għalfejn wara li analizzajna d-dokumentazzjoni kollha ppreżentata, jidhrilna li l-Awtorità għandha tirrifjuta din l-applikazzjoni minħabba tħassib serju fuq is-sigurta’ tat-tanker li ser ikun qed jaħżen dan il-gass. Ħa nipprova nispjega uħud mir-raġunijiet li ltqajna magħhom fi kliem sempliċi.

Nibda mir-rapport tas-sigurtà (Safety Report), li kien ir-rapport li l-aktar li dħalt fid-dettal fih jiena. Interessanti l-fatt li waħda mill-ewwel sentenza fl-introduzzjoni tar-rapport, tispjega kif dan ir-rapport qed isir biex il-proġett ikun konformi mad-direttiva Seveso III. Ir-rapport jgħid li “f’każ ta’ proġett ġdid, ir-rapport għandu jkun sottomess żmien raġonevoli qabel il-bidu tal-kostruzzjoni jew l-operat. Rigward il-proġett tal-ElectroGas, ir-rapport mistenni jkun sottomess madwar sitt xhur qabel il-bidu tal-operat.” Mela l-ewwel sentenza tar-rapport, li kien sottomess biss dan ix-xahar meta t-tanker mistenni jibda jopera fil-ġimgħat li ġejjin, mill-ewwel qed tammetti li ż-żmien li ingħata biex wieħed jara r-rapporti kien ħafna inqas mis-sitt xhur li kienu mistennija biex il-proġett u l-proċess ta’ konsultazzjoni jkunu konformi mad-Direttiva Seveso III!

Ovvjament, l-ewwel ħaġa li mbagħad bdejt infittex f’dawn ir-rapporti, kienu d-dettalji tar-riskji u l-miżuri tas-sigurtà li ittieħdu fil-każi tal-maltemp, li huma l-aktar każi fejn it-tanker jista’ jkun ta’ periklu. Imma ħaġa tal-iskantament, ma tantx domt ma sibt it-tweġiba li qatgħatli l-għatx bil-perżuta. Ir-rapport jgħid mill-ewwel li “kundizzjonijiet estremi tat-temp, bħal mewġ u irjieħat qawwija, sajjetti, saħħa tal-blat, u attività sesmika (terremoti), ma ġewx ikkunsidrati fir-risk assessment għax huma indirizzati il-proċess normali tad-disinn tal-proġett.” Dan ifisser li tant ħassewhom konvinti li d-disinn tal-vapur ħa konsiderazzjoni tal-miżuri kollha neċessarji biex jissalvagwardja kwalunkwe’ periklu mill-maltemp, mewġ qawwi u l-kundizzjonijiet l-oħra kollha, li lanqas kien hemm bżonn jagħmlu analiżi tar-riskji li jista’ jkun hemm marbuta ma’ dawn il-kundizzjonijiet. U dan ipoġġi allura piż kbir ħafna fuq id-disinn tal-vapur u l-proċess li minnu għadda dan id-disinn.

Imma nistgħu noqogħdu fuq il-proċess ta’ disinn b’mod daqshekk għami? Jien naħseb li le, għal fatt li nafu diġa’ li l-proċess ta’ disinn kien ivvizzjat. L-ewwel nett, mir-rapport marittimu jidher ċar li fil-proċess ta’ disinn ma tteħidx kejl tal-qawwi u d-direzzjoni tal-mewġ fil-port ta’ Marsaxlokk, kif sar fil-proġetti kollha ta’ kull estensjoni tal-Freeport, imma qagħdu biss fuq statistika li inġabret minn website. Ir-rapport marittimu infatti jagħmilha ċara li dan il-kejl MHUWIEX TA’ MIN WIEĦED JOQĦOD FUQU minħabba li mhuwiex kejl li sar fuq il-post.

Agħar minn hekk nafu li l-vapur ma sarulux quick-release hooks għal meta jkun marbut mal-istorm moorings, il-post fejn ħa jkun marbut f’nofs il-bajja wara li jinqala’ minn mal-powerstation meta jqum il-maltemp. Dawn il-quick-release hooks huma ganċijiet apposta biex vapur jekk ikun hemm bżonn ikun jista’ jinqala’ malajr minn fejn ikun marbut biex jinħareġ il-barra mill-bajja. Fil-parti tar-rapport li tiddeskrivi l-installazzjonijiet ta’ sigurtà fuq il-vapur bħala parti mill-Proċess tad-Disinn tas-Sigurtà, jissemmew b’mod speċifiku dawn il-quick-release hooks, b’deskrizzjoni dettaljata ta’ kif inhuma. Huwa xokkanti li minkejja li dawn huma parti integrali mid-Disinn ta’ Sigurtà, nafu li dawn MA SARUX. Fl-istess ħin ma sarx risk assessment tal-każi ta’ maltemp għax jassumu li d-disinn tas-sigurtà ħa ħsieb għal dawn il-kundizzjonijiet. DAN HU SKANDALUŻ.

Dan ifisser li jekk skont ir-rapport tat-temp ikun previst li l-vapur għandu jinqala’ mill-powerstation u jmur fuq l-istorm moorings, imma l-maltemp imbagħad jitqawwa iżżejjed u lanqas l-istorm moorings ma jkunu jifilħu għalih u l-vapur ikollu bżonn jinqala’ minn hemm biex jinħareġ barra l-bajja, dan ma jkunx jista’ jsir. Dan ifisser li s-sigurtà kollha tal-bajja ħa tkun qed isserraħ fuq ir-rapporti tat-temp.


F’dan l-ispazju ma nistax nidħol f’aktar dettal f’aktar nuqqasijiet li sibna fir-rapporti l-oħra. Forsi jkolli ċans nagħmel dan fl-artiklu li jmiss. Pero’ dawn ir-raġunijiet waħedhom huma biżżejjed biex juru li s-sigurtà tal-bajja ta’ Marsaxlokk u r-residenti tagħha ħa jkunu taħt theddida, hemm ħafna fatturi li ma ġewx maħsuba, u li allura l-ERA għandha tivvota kontra l-permess biex dan it-tanker jibda jopera.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…