Skip to main content

Deċiżjoni kontra l-poplu

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 21 ta' Diċembru 2016


It-Tnejn li għadda il-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) iddeċieda bi tmien voti kontra wieħed favur li jinħareġ il-permess IPPC biex it-tanker tal-gass u l-powerstation il-ġdida tal-Electrogas jibdew joperaw.

Il-Partit Laburista sejħilha deċiżjoni storika. U hija deċiżjoni storika tassew, għax hija l-ewwel darba fl-istorja tal-umanità li ġie approvat permess biex tanker, bla magni, mimli gass LNG, mingħajr regasification unit, jissuplixxi l-LNG lejn l-art f’port miftuħ għall-elementi. L-ewwel wieħed fid-dinja.

Minn kollox għamel il-Bord tal-ERA biex ifixkilna fil-proċess. L-ewwel tagħna biss tletin ġurnata biex induri 15,000 paġna ta’ dokumentazzjoni, u mbagħad żidhomlna b’miżerja ta’ għaxart ijiem oħra għal erbgħin ġurnata. Imbagħad fil-laqgħa tal-konsultazzjoni pubblika fejn għamilna l-mistoqsijiet lill-operatur ħlewlna erba’ siegħat mil-laqgħa bi preżentazzjonijiet, biex ma ħallewx ħin għal mistoqsijiet kollha. Imbagħad meta ħarġu r-risposti, jew aħjar in-nofs risposti jew ħarba mit-tweġibiet il-Ħamis li għadda, qalu li l-laqgħa li fiha tittieħed id-deċiżjoni ser issir nhar it-Tnejn, inqas minn jumejn tax-xogħol wara.

Morna ppreparati

Għalkemm kien hemm dawn l-ostakli kollha, grazzi għal team ta’ esperti immexxija b’abbilità minn Dr Ann Fenech, irnexxielna nduru d-dokumentazzjoni u t-tweġibiet kollha, u morna għal laqgħa tat-Tnejn preparati. Ġejna insulentati bi ħsejjes u tgħajjir degradanti mill-marmalja laburista li ntbagħtet mhux biex bħalna, issemma leħinha u l-ħsibijiet tagħha, imma purament biex tipprova twaqqaf lilna biex insemmgħu leħinna. Pero’ l-punti tagħna għamilniehom, tant li bqajna sal-aħħar ma ħadniex tweġibiet ċari għal numru ta’ punti. Fosthom għal kif ħa jinqala’ l-vapur minn mal-istorm moorings biex jinħareġ barra l-port f’każ ta’ maltemp estrem, għal kif iddeċidew li ma jieħdux inkonsiderazzjoni l-maltemp fir-risk assessment, għal kif ħa jitħallew joperaw meta miżuri ta’ sigurtà bħal quick release hooks qed jammettu li ma ġewx installati fuq il-vapur, għal kif jistgħu jitqiesu li huma kompatibbli mad-direttiva Seveso III meta għad ma kien hemm l-ebda laqgħa ta’ konsultazzjoni mar-residenti biex jiġi ppreparat il-pjan ta’ emerġenza, għal kemm hu n-numru aċċettabbli ta’ nies li r-rapport jgħid li jistgħu jmutu, għal kif qed jgħidu li sħaba tal-gass f’każ ta’ leak ma tasal qatt Marsaxlokk meta l-kalkoli tal-espert Pasman fl-2014 kienu qalu li jekk ir-riħ ikun favorevoli l-isħaba tal-gass tista’ tikber għal 2.3km u tgħatti Marsaxlokk kollu, u għal kif ma ġietx studjata l-possibilità li bi ftit miljuni oħra, dan it-tanker kien jitpoġġa barra ‘l port u jkun jista’ jitħaddem anke’ fil-maltemp, filwaqt li jkun aktar ta’ serħan il-moħħ għar-residenti kollha.

Minkejja dawn in-nuqqasijiet kollha, il-Bord kollu tal-ERA ħlief għal Profs Maria Attard, ivvutaw favur li jinħareġ dan il-permess. Għalina din hi deċiżjoni deplorabbli, għax il-Bord kien l-aħħar tarka istituzzjonali li kien baqagħlu ċ-ċittadin quddiem dan il-monument tal-korruzzjoni. 

Periklu inutli

Proġett li ilbieraħ reġa’ ġie kkonfermat mill-Enemalta li m’hemmx bżonnu, meta qalu li anke’ meta jintefa’ kollox għax it-tanker jinqala’ minn postu fil-maltemp, l-Enemalta xorta għandha biżżejjed kapaċità biex tissuplixxi l-enerġija kollha tal-pajjiż. Proġett li ħa jwassal biex nixtru l-elettriku bi prezz id-doppju ta’ dak li nistgħu nixtru mill-interconnector. Proġett li ħa jwassal biex is-sigurtà tar-residenti u l-proprjetà tagħhom titqies f’periklu inutli.

Minn hawn insellem ukoll lill-Inġinier Arthur Ciantar, li kellu l-kuraġġ jiftaħ protest ġudizzjarju fil-Qrati, liema protest iżomm il-membri kollha tal-Bord li approvaw il-permess responsabbli b’mod individwali jekk qatt jinqala’ xi inċident. Ovvjament il-Gvern ‘demokratiku’ li għandna infexx f’attakk isteriku kontra dan iċ-ċittadin privat, sempliċiment għax eżerċita d-dritt demokratiku tiegħu li jsemma’ leħnu u juri nuqqas ta’ qbil ma’ dak li jridu t-trinità korrotta Panamjana ta’ Kastilja.

Għal darb’oħra, bħalma ġara fil-masterplan ta’ Paceville, ħareġ ċar li għal dan il-Gvern iċ-ċittadin huwa sekondarju. F’Paceville il-profitti ta’ erba’ pampaluni ġew qabel il-proprjetà u l-ħajja tar-residenti u n-negozjanti. F’Marsaxlokk il-profitt ta’ kumpanija privata, li għamilnielha garanzija bankarja aħna, ġie qabel is-sigurtà tar-residenti u l-proprjetà tagħhom.

Dik hi l-Malta li qed ngħixu fiha. Malta fejn iċ-ċittadin ma baqagħlu l-ebda tarka, lanqas l-awtoritajiet suppost indipendenti, quddiem ir-regħba tat-trinità ta’ Kastilja u l-klikka tagħha.


Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom ilkoll Milied hieni u sena ġdida mimlija barka u risq.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…