Skip to main content

Deċiżjoni kontra l-poplu

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 21 ta' Diċembru 2016


It-Tnejn li għadda il-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) iddeċieda bi tmien voti kontra wieħed favur li jinħareġ il-permess IPPC biex it-tanker tal-gass u l-powerstation il-ġdida tal-Electrogas jibdew joperaw.

Il-Partit Laburista sejħilha deċiżjoni storika. U hija deċiżjoni storika tassew, għax hija l-ewwel darba fl-istorja tal-umanità li ġie approvat permess biex tanker, bla magni, mimli gass LNG, mingħajr regasification unit, jissuplixxi l-LNG lejn l-art f’port miftuħ għall-elementi. L-ewwel wieħed fid-dinja.

Minn kollox għamel il-Bord tal-ERA biex ifixkilna fil-proċess. L-ewwel tagħna biss tletin ġurnata biex induri 15,000 paġna ta’ dokumentazzjoni, u mbagħad żidhomlna b’miżerja ta’ għaxart ijiem oħra għal erbgħin ġurnata. Imbagħad fil-laqgħa tal-konsultazzjoni pubblika fejn għamilna l-mistoqsijiet lill-operatur ħlewlna erba’ siegħat mil-laqgħa bi preżentazzjonijiet, biex ma ħallewx ħin għal mistoqsijiet kollha. Imbagħad meta ħarġu r-risposti, jew aħjar in-nofs risposti jew ħarba mit-tweġibiet il-Ħamis li għadda, qalu li l-laqgħa li fiha tittieħed id-deċiżjoni ser issir nhar it-Tnejn, inqas minn jumejn tax-xogħol wara.

Morna ppreparati

Għalkemm kien hemm dawn l-ostakli kollha, grazzi għal team ta’ esperti immexxija b’abbilità minn Dr Ann Fenech, irnexxielna nduru d-dokumentazzjoni u t-tweġibiet kollha, u morna għal laqgħa tat-Tnejn preparati. Ġejna insulentati bi ħsejjes u tgħajjir degradanti mill-marmalja laburista li ntbagħtet mhux biex bħalna, issemma leħinha u l-ħsibijiet tagħha, imma purament biex tipprova twaqqaf lilna biex insemmgħu leħinna. Pero’ l-punti tagħna għamilniehom, tant li bqajna sal-aħħar ma ħadniex tweġibiet ċari għal numru ta’ punti. Fosthom għal kif ħa jinqala’ l-vapur minn mal-istorm moorings biex jinħareġ barra l-port f’każ ta’ maltemp estrem, għal kif iddeċidew li ma jieħdux inkonsiderazzjoni l-maltemp fir-risk assessment, għal kif ħa jitħallew joperaw meta miżuri ta’ sigurtà bħal quick release hooks qed jammettu li ma ġewx installati fuq il-vapur, għal kif jistgħu jitqiesu li huma kompatibbli mad-direttiva Seveso III meta għad ma kien hemm l-ebda laqgħa ta’ konsultazzjoni mar-residenti biex jiġi ppreparat il-pjan ta’ emerġenza, għal kemm hu n-numru aċċettabbli ta’ nies li r-rapport jgħid li jistgħu jmutu, għal kif qed jgħidu li sħaba tal-gass f’każ ta’ leak ma tasal qatt Marsaxlokk meta l-kalkoli tal-espert Pasman fl-2014 kienu qalu li jekk ir-riħ ikun favorevoli l-isħaba tal-gass tista’ tikber għal 2.3km u tgħatti Marsaxlokk kollu, u għal kif ma ġietx studjata l-possibilità li bi ftit miljuni oħra, dan it-tanker kien jitpoġġa barra ‘l port u jkun jista’ jitħaddem anke’ fil-maltemp, filwaqt li jkun aktar ta’ serħan il-moħħ għar-residenti kollha.

Minkejja dawn in-nuqqasijiet kollha, il-Bord kollu tal-ERA ħlief għal Profs Maria Attard, ivvutaw favur li jinħareġ dan il-permess. Għalina din hi deċiżjoni deplorabbli, għax il-Bord kien l-aħħar tarka istituzzjonali li kien baqagħlu ċ-ċittadin quddiem dan il-monument tal-korruzzjoni. 

Periklu inutli

Proġett li ilbieraħ reġa’ ġie kkonfermat mill-Enemalta li m’hemmx bżonnu, meta qalu li anke’ meta jintefa’ kollox għax it-tanker jinqala’ minn postu fil-maltemp, l-Enemalta xorta għandha biżżejjed kapaċità biex tissuplixxi l-enerġija kollha tal-pajjiż. Proġett li ħa jwassal biex nixtru l-elettriku bi prezz id-doppju ta’ dak li nistgħu nixtru mill-interconnector. Proġett li ħa jwassal biex is-sigurtà tar-residenti u l-proprjetà tagħhom titqies f’periklu inutli.

Minn hawn insellem ukoll lill-Inġinier Arthur Ciantar, li kellu l-kuraġġ jiftaħ protest ġudizzjarju fil-Qrati, liema protest iżomm il-membri kollha tal-Bord li approvaw il-permess responsabbli b’mod individwali jekk qatt jinqala’ xi inċident. Ovvjament il-Gvern ‘demokratiku’ li għandna infexx f’attakk isteriku kontra dan iċ-ċittadin privat, sempliċiment għax eżerċita d-dritt demokratiku tiegħu li jsemma’ leħnu u juri nuqqas ta’ qbil ma’ dak li jridu t-trinità korrotta Panamjana ta’ Kastilja.

Għal darb’oħra, bħalma ġara fil-masterplan ta’ Paceville, ħareġ ċar li għal dan il-Gvern iċ-ċittadin huwa sekondarju. F’Paceville il-profitti ta’ erba’ pampaluni ġew qabel il-proprjetà u l-ħajja tar-residenti u n-negozjanti. F’Marsaxlokk il-profitt ta’ kumpanija privata, li għamilnielha garanzija bankarja aħna, ġie qabel is-sigurtà tar-residenti u l-proprjetà tagħhom.

Dik hi l-Malta li qed ngħixu fiha. Malta fejn iċ-ċittadin ma baqagħlu l-ebda tarka, lanqas l-awtoritajiet suppost indipendenti, quddiem ir-regħba tat-trinità ta’ Kastilja u l-klikka tagħha.


Nieħu din l-okkażjoni biex nawgura lilkom ilkoll Milied hieni u sena ġdida mimlija barka u risq.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…