Skip to main content

It-tanker tal-gass: l-ERA għandha tivvota kontra (2)

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Ġimgħa 16 ta' Diċembru 2016


Fl-aħħar artiklu tiegħi fin-Nazzjon, dħalt ftit fid-dettal fuq in-nuqqasijiet li hemm fir-rapport tas-sigurta’ tat-tanker tal-gass (LNG) li ġie ppreżentat quddiem l-Awtorita’ tar-Riżorsi fl-applikazzjoni tal-Electrogas biex dan it-tanker jibda jopera. Illum ħa nkompli nsemmi xi nuqqasijiet oħra li sibnia fir-rapporti marittimi, u li ssottomettejna fir-rapport li ppreżentajna lill-Awtorita’.

Fl-istudji marittimi skoprejna li r-rapporti tal-qawwa u d-direzzjoni tal-mewġ fil-bajja ta’ Marsaxlokk ma sarux abbażi ta’ qisien reali li jittieħdu minn baga li titpoġġa fil-post. Din hija l-proċedura li tintuża s-soltu fi proġetti ta’ ċertu kobor. Per eżempju kulmeta saret xi estensjoni tal-Freeport, ukoll għal madwar sentejn ittieħdu qisien dettaljati u reali fil-post qabel ma nbniet. Fil-każ ta’ dan it-tanker skoprejna li r-rapporti ibbażaw ruħhom biss fuq qisien li ittieħdu minn fuq website fuq l-internet!

Dan in-nuqqas joħroġ b’mod ċar fir-rapport innifsu, li jagħmel twissija li dawn ir-riżultati mhumiex ta’ min jorbot fuqhom meta wieħed jiġi għad-disinn għax ma ttieħdux qisien reali fil-post. Il-bużillis hi li din it-twissija għad-disinn qiegħda f’rapport datat 18 ta’ Diċembru, meta d-disinn tal-jetty fejn ħa jankra l-vapur mhux biss kien lest, imma saħansitra kien diġa’ nbena!

Zona ta' esklużjoni

Ir-rapporti jitkellmu ċar ukoll fuq żona ta’ esklużjoni mad-dawra kollha tal-vapur. Fir-rapporti ta’ sigurta’, din iz-zona tant hi meqjusa importanti li tissemma’ mas-Safety Critical Measures, jiġifieri miżura ta’ sigurta’ kritika għall-operat tal-vapur. Transport Malta qalet fil-laqgħa pubblika li din iz-zona ta’ sigurta’ ħa tkun ta’ madwar 100 sa 200 metru mad-dawra kollha tal-vapur. Ir-rapport jgħid li din ħa tkun infurzat minn patrol boat. Pero’ s’issa għadna ma smajna xejn la din il-patrol boat hu ser tkun operata minn Transport Malta jew mill-Armata, la hux ser tkun qed iddur mal-vapur 24 siegħa kuljum, la hux ser tkun on standby u toħroġ biss jekk xi ħadd jidher riesaq lejn il-vapur. Assolutament dettalji ta’ xejn. In-nuqqas ta’ dawn id-dettalji qed jinkwieta wkoll lis-sajjieda u lil dawk kollha li jużaw il-port, speċjalment matul it-tliet ijiem fix-xahar li dan it-tanker ħa jkollu tanker ieħor ankrat maġenbu biex jimlieh. Il-port ser ikun magħluq f’dawn il-ġranet?

Apparti dan, ser ikun hemm ukoll zona ta’ esklużjoni għall-avjazzjoni. Għalkemm ir-rapporti, f’kull parti tagħhom, jgħidu li l-proġett ma jinsaxb fir-rotta ta’ avjazzjoni tal-ajruport u allura ma sar l-ebda studju fuq dan, ftit tal-ġimgħat ilu Transport Malta ħabbret li ser ikun hemm tibdil fir-rotot ta’ kif wieħed jiġi għar-runway tal-Ajrport proprju minħabba dan il-proġett, għax fuqu ħa jkun hemm zona ta’ 3 kilometri dijametru fejn ma jistgħux itiru ajruplani.

Kunsiderazzjonijiet ġeoloġiċi

Nuqqas ieħor fir-rapporti huwa li ma jagħtux kas kunsiderazzjonijiet ġeoloġiċi. Per eżempju l-parti tal-irdum ta’ Delimara li ftit xhur ilu kienet waqgħet, lanqas biss tidħol fl-istudju, għalkemm din tinsab proprju biswit il-jetty fejn ser ikun ankrat it-tanker.

Ir-rapport jinkludi wkoll studju imsejjaħ ALARP Assessment (As Low As Reasonably Practical). Dan l-istudju jiddetermina liema huma l-miżuri li b’mod prattiku jistgħu jittieħdu biex inaqqsu mir-riskju tal-vapur, u liema miżuri għalkemm jistgħu inaqqsu r-riskju bi ftit, mhumiex prattiċi u allura jistgħu ma jsirux. Iċ-ċuċata hi li r-riżultati tal-workshops li saru għal dan l-istudju, u min għamilhom, ma ġewx ippubblikati fir-rapport. Minflok għandna karti vojta!

Pero’ l-agħar ħaġa fir-rapport hija kif fil-konklużjonijiet tiegħu jgħid li fil-“każ remot ta’ inċident, in-numru ta’ fatalitajiet huwa aċċettabbli”. Iswed fuq l-abjad, qed jgħidulna li iva, il-proġett fih riskji u għalkemm bi probabilita’ remota, jistgħu jiġru. U iswed fuq l-abjad, qed jgħidulna li jekk jiġru, ħa jmutu n-nies, imma n-numr ta’ nies li ħa jmutu huwa “aċċettabbli”.

Inaċċettabbli


Għalina, anke’ l-mewt ta’ persuna waħda hija inaċċettabbli. Speċjalment meta din il-powerstation u dan it-tanker m’għandniex bżonnhom, imma qed nagħmluhom biss b’kapriċċ ta’ Joseph Muscat u l-klikka ta’ Kastilja, u speċjalment meta jidher ċar li r-rapporti u l-istudji ta’ sigurta’ ma sarux bis-serjeta’ meħtieġa għal proġett ta’ din ix-xorta. Huwa għalhekk, li aħna qed nitolbu lill-Awtorita’ tar-Riżorsi terfa’ r-responsabbilita’ tagħha, u ma toħroġx il-permess għall-operat ta’ dan it-tanker, sakemm jilħaq ir-rekwiżiti ta’ sigurta’ meħtieġa.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…