Skip to main content

Ekonomija għan-nies - L-Informatika

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 15 ta' Frar 2017


Flimkien mad-Deputat Claudio Grech u l-kandidata Elaine Camilleri Schembri iltqajna mas-sezzjoni tal-ICT tal-Kamra tal-Kummerċ fejn komplejna niddiskutu l-politika tagħna dwar l-ICT


Fl-2015 il-Partit Nazzjonalista ippubblika d-dokument “Ekonomija għan-nies”, li kien wieħed minn sensiela ta’ dokumenti li l-Partit qed jippubblika sa mill-Oppożizzjoni biex kulħadd ikun jaf l-istrateġija tiegħu, il-politika tiegħu, u l-proposti tiegħu f’kull settur partikolari.

Hu imporanti li matul din is-sena nispjegaw aħjar x’fih dan id-dokument biex ma jkunx biss studju akkademiku, imma jiġi mifhum mill-poplu kollu. F’dan l-artiklu ħa niffoka fuq wieħed mill-kapitli ta’ dan id-dokument, li jitratta l-Informatika u t-teknoloġija.

Qatt ma konna pajjiż b’riżorsi naturali x’juża għat-tkabbir ekonomiku tiegħu. Ir-riżorsa tagħna dejjem kienet il-ħaddiem u l-bżulija tiegħu. Kien għalhekk li dejjem kien importanti li l-edukazzjoni u t-taħriġ tal-ħaddiema jfasslu l-pedament tal-ekonomija li nippjanaw għall-għada.

L-informatika hija industrija li fiha nistgħu neċċellaw grazzi għal preparazzjoni tal-ħaddiema tagħna mingħajr il-bżonn ta’ riżorsi oħra. Il-Partit Nazzjonalista dejjem fehem dan, u kien għalhekk li l-ewwel ħaġa li beda jagħmel fl-1987 kien li jlesti l-pedamenti għal infrastruttura diġitali b’saħħitha, minkejja l-biża’ li prova jiżra’ l-Partit Laburista dak iż-żmien.

Reputazzjoni għolja

Fl-aħħar snin rajna l-Malta tikseb reputazzjoni dejjem aktar għolja f’dan il-qasam. Fl-2011 tlajna fl-ewwel post fl-Ewropa f’dik li hi provvista ta’ servizzi tal-e-Government fl-Unjoni Ewropea, u żammejna dak il-post sal-lum. Issa jekk irridu li dan is-settur ikompli jiffjorixxi, irridu nħarsu lejn il-passi li jmiss biex Malta tibqa’ tissaħħaħ bħala hub diġitali fir-reġjun. L-inċentivi fiskali u qafas regolatorju li fassalna wasslu biex kiber is-settur tal-online gaming li għen mhux ftit biex rajna tkabbir ekonomiku mgħaġġel. Pero’ ma nistgħu inserrħu biss fuq inċentivi fiskali biex nattiraw l-investiment, għax tibdil fir-regularizzazzjoni ta’ pajjiżi oħra jaf jaffetwana mill-ewwel. Id-dħul ta’ taxxa fil-post tal-konsum fuq l-online gaming fir-Renju Unit huwa eżempju ta’ bidla f’pajjiż ieħor li neħħietilna parti mill-vantaġġi tagħna. Għalhekk irridu kontinwament infittxu niċeċ ġodda li fihom jekk ninvestu u noffru qafas regolatorju b’saħħtu nistgħu nattiraw l-investiment, noħolqu impjiegi ta’ kwalità u nwasslu għal aktar ġid u tkabbir.

Id-dokument jgħid b’mod ċar li l-isfida li jmiss ser tkun mhux biss “kwistjoni ta’ nwasslux konnessjonijiet b’saħħithom ta’ internet u mobile, imma kif ħa nagħqdu sistemi, nies, negozji, bliet, irħula, pajjiżi, f’infrastruttura integrata u sigura li biha niġġeneraw aktar tkabbir ekonomiku.”

Diversi proposti

Fid-dokument hemm diversi proposti biex naslu għal dan il-għan. L-ewwel nett irridu nħarsu aktar lejn servizzi ibbażati fuq għarfien, bħal fintech (servizzi finanzjarji diġitali) u kura ta’ saħħa diġitali, u nwelldu dawn is-setturi bl-istess mod li wellidna is-settur tal-gaming snin ilu. Dan ħa jkun jeħtieġ ħaddiema preparati li mhux biss ikunu diġitalment litterati bħala konsumaturi passivi tat-teknoloġija, imma produtturi u ħallieqa innovattivi tat-teknoloġija! Għalhekk irridu li ndaħħlu l-programming bażiku minn etajiet żgħar fil-livell primarju, biex it-tfal jikbru jħarsu lejn it-teknoloġija bħala għodda li biha joħolqu l-ideat tagħhom, u mhux biss bħala prodott tal-logħob u tal-mogħdija taż-żmien.

Id-dokument jintroduċi wkoll il-kunċett ta’ Ċittadinanza Diġitali. Dan ifisser li mhux biss nipprovdu aktar servizzi b’mod diġitiali u li ċ-ċittadini jkunu involuti aktar fit-teħid tad-deċiżjonijiet permezz tat-teknoloġija, imma li anke’ nużaw il-valur tal-hekk imsejjħa big data (il-ġbir u l-analiżi ta’ ħafna informazzjoni) biex nipprovdu l-Kunsilli Lokali u l-Gvern innifsu bi statistika reali u immedjata li tista’ tkun kruċjali biex nipprovdu servizzi pubbliċi u infrastruttura aħjar. Il-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija li Malta tkun fit-tmun ta’ dan u ssir hub reġjonali li tipprovdi pjattaforma ta’ servizzi integrati lil pajjiżi tal-Afrika ta’ Fuq.

Infrastruttura b'saħħitha

Dan jeħtieġ infrastruttura b’saħħitha u ta’ serħan il-moħħ, u għalhekk nemmnu li għandu jkun inċentivat investiment f’submarine cable ieħor kemm lejn l-Ewropa u kemm lejn l-Afrika.

Irridu wkoll nimbarkaw fuq programm ta’ ħames snin intiż biex jappoġġa u jinċentiva negozji żgħar u start-ups ġodda biex jipprovdu servizzi diġitali għaċ-ċittadini u n-negozji, u niffaċilitaw il-mod li bih dawn is-servizzi mhux biss jimxu ‘l quddiem fuq livell lokali imma jkunu jistgħu jinħarġu u jiġu reklamati fuq livell globali. Għal dan, apparti l-inċentivi fiskali u loan guarnatees li ġa twegħdu għall-istartups (minflok ma jintużaw għal powerstation li m’għandniex bżonn), qed nikkommettu wkoll ruħna li 25% tas-servizzi diġitali li jkollu bżonn il-Gvern jiġu akkwistati minn dawn it-tip ta’ startups ġodda.

Din hija biss togħma żgħir ta’ dak li għandu f’moħħu l-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur, li jwassal biex ikollna ekonomija aktar b’saħħita li ma tkunx biss tiddependi fuq il-bejgħ tal-passaporti u l-għoti ta’ art ODŻ b’xejn lill-barranin, imma li tkun mibnija fuq l-għarfien, l-investiment u t-teknoloġija. Biex nagħmlu dan pero’ għandna bżonn Gvern li jkun iffukat fuq dak li ħa jagħti għal pajjiżna u għal poplu tiegħu, u mhux fuq x’ħa jieħu biex jimla l-kotba tal-kumpaniji sigrieti tiegħu u biex jonfoq fil-briedel u fix-xalar.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…