Skip to main content

Idea Għawdex

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 1 ta' Frar 2017


Matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet saret it-tielet Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista mindu saret ir-riforma fl-istatut u daħlet fis-seħħ din il-Konvenzjoni, li darba fis-sena tistieden lis-soċjetà ċivili u nies minn bara l-Partit biex jaqsmu l-veduti tagħhom u jagħtu s-suġġerimenti. Dan bħala parti minn eżerċizzju sħiħ ta’ djalogu li l-Partit Nazzjonalista jrid iżomm ma’ kulħadd, ma’ kulmin għandu ‘l pajjiżna għal qalbu.

Wara l-Konvenzjoni Idea Malta, u l-Konvenzjoni Idea Ambjent, issa kien imiss il-Konvenzjoni Idea Għawdex. Hawn min forsi jaħseb li dawn il-konvenzjonijiet ma jfissru xejn, u huma biss xi messa-in-scena li ssir għal media. Pero’ huwa ċar li fil-każ tal-Partit Nazzjonalista dan mhux il-każ. Il-konvenzjoni Idea Malta kellha l-intenzjoni li ġġib flimkien lil dawk kollha li xtaqu jaraw Partit Nazzjonalista iżjed b’saħħtu u miftuħ għal kulħadd biex nibdew flimkien innaddfu l-politika u nibnu ekonomija fuq investiment serju. U infatti, dik li mexxiet il-Konvenzjoni Ġenerali ta’ dakinhar, Rosette Thake, illum spiċċat Segretarju Ġenerali tal-Partit. Alex Mangion, li dakinhar għamel appell imqanqal biex il-Partit jinfetaħ aktar għal nies b’orjentazzjonijiet differenti, illum huwa kunsillier u kandidat għall-elezzjoni ġenerali f’isem il-Partit.

Il-konvenzjoni Idea Ambjent ukoll ħalliet frott importanti. Dakinhar infetħet diskussjoni importanti ħafna fuq il-qasam ambjentali. Infetaħ bieb għal NGOs ambjentali u dawk kollha li għandhom l-ambjent ta’ pajjiżna għal qalbhom. Wara sena ta’ konsultazzjoni magħhom, ftit tal-ġranet ilu seta’ jiġi ippubblikat id-dokument Kwalità ta’ Ħajja Aħjar b’171 proposta għal titjib fil-qasam ambjentali. Dan huwa s-seba’ dokument mimli proposti li qed jippubblika l-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni. X’risposta għal min għadu jipprova jbellagħha lin-nies li aħna xi Partit ‘negattiv’ u mingħajr proposti! L-ebda Oppożizzjoni fl-istorja ta’ pajjiżna ma ppubblikat tant dokumenti u proposti daqshekk xhur u snin qabel l-elezzjoni ġenerali. Żgur mhux Joseph Muscat!

Fost proposti oħra, il-Partit Nazzjonalist qed jipproponi li jidħol f’negozjati biex l-investituri Ġordaniżi jużaw art oħra flok iż-Żonqor għal din is-suppost “Università Amerikana”, u li kull proġett nazzjonali li jkun ser juża’ art ODZ, jekk jiġi approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar, ikollu bżonn żewġ terzi tal-Parlament biex jimxi ‘l quddiem. Hemm proposti oħra biex jiġu kkumpensati nies li jkunu investew f’pannelli tax-xemx iżda wara li dawn isiru ħaddieħor jgħolli l-bini tiegħu u dawn jiġu mgħottija. B’hekk għall-ewwel darba jidħol il-kunċett ta’ drittijiet solari biex in-nies ikunu jistgħu jinvestu f’din l-enerġija rinnovabbli b’moħħ aktar mistrieħ li l-investiment tagħhom ser irendi. Proposti oħra jinċentivaw l-użu u r-riġenerazzjoni ta’ binjiet vojta fil-qalba tal-irħula tagħna, minflok il-bini ta’ aktar blokok kbar f’zoni li għadhom mhux żviluppati, aktar investiment fir-riċerka, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-użu ta’ toroq solari (jiġifieri toroq magħmula minn pannelli li kapaċi jiġġeneraw l-elettriku mid-dawl tax-xemx), li jistgħu iżidu l-użu ta’ enerġija rinnovabbli mingħajr ma jużaw art agrikola għal solar farms kif qed ikun ikkunsidrat bħalissa.

Dawn il-proposti intlaqgħu tajjeb ħafna u ġew imfaħħra minn diversi għaqdiet ambjentali bħall-Flimkien Għal Ambjent Aħjar u l-Front Ħarsien ODZ, u jagħtu l-bażi ta’ proposti importanti li għadhom miftuħa għal diskussjoni ma’ min jixtieq jagħmel suġġerimenti oħra li jibnu fuqhom.

Din is-sena l-konvenzjoni iffukat fuq Għawdex, u wara li tkellmu diversi nies minn barra l-Partit bi proposti u ħsibijiet fuq Għawdex, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil spjega l-viżjoni tiegħu u tal-Partit għal Għawdex.

L-ewwel nett wiegħed li għall-elezzjoni ġenerali li jmiss il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jippreżenta programm elettorali speċifiku għal Għawdex. It-tieni, spjega li għalih il-politika Għawdxija trid tkun mibnija fuq erba’ pilastri: l-aċċessibilità, l-identità, l-opportunità u s-sostennibilità.

Dawn jiġu tradotti għal link permanenti bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġarr permezz ta’ mina, li jservi ukoll biex jgħaqqad light railway minn Għawde għal postijiet f’Malta bħall-Isptar, l-Università, l-Ajruport u l-Belt. Jitwaqqaf Kunsill Reġjonali li jħares is-sussidjarjetà tal-gżira Għawdxija. Jitwettqu l-wegħdiet li Joseph Muscat ma rnexxielux iwettaq, bħall-fast ferry service. Kien hemm diversi wegħdiet oħra li Joseph Muscat għamel u wettaqx, bħall-airstrip, cruise liner terminal, casino u yacht marina. Jiżdied l-investiment f’Għawdex, fosthom fit-toroq, li f’dawn it-tliet snin raw degradazzjoni qawwija, u fit-tieni cable diġitali, li huwa kruċjali biex aktar kumpaniji b’mod speċjali fis-setturi tal-informatika u tas-servizzi finanzjarji jkunu inċentivati jinvestu f’Għawdex u joħolqu impjiegi għall-Għawdxin f’Għawdex stess.

Dawn jistgħu jidhru miri ambizzjużi, pero’ l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jwettaqhom. Jekk ikollna Gvern li jiffoka fuq it-tmexxija ta’ pajjiżna u dak li għandu bżonn, u mhux fuq kif ħa jimla l-bwiet tal-qalba u jisker minn fuq dahar il-poplu (jew saħansitra jiffranka milli jaħli l-ħin ifittex il-parkeġġ minn fuq dahar il-persuni b’diżabilità), nistgħu nwettqu ħafna u ħafna aktar, u iva, flimkien inkunu nistgħu nirnexxu lkoll, u mhux biss il-ftit magħżula.


  

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…