Skip to main content

Idea Għawdex

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 1 ta' Frar 2017


Matul tmiem il-ġimgħa li għaddiet saret it-tielet Konvenzjoni Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista mindu saret ir-riforma fl-istatut u daħlet fis-seħħ din il-Konvenzjoni, li darba fis-sena tistieden lis-soċjetà ċivili u nies minn bara l-Partit biex jaqsmu l-veduti tagħhom u jagħtu s-suġġerimenti. Dan bħala parti minn eżerċizzju sħiħ ta’ djalogu li l-Partit Nazzjonalista jrid iżomm ma’ kulħadd, ma’ kulmin għandu ‘l pajjiżna għal qalbu.

Wara l-Konvenzjoni Idea Malta, u l-Konvenzjoni Idea Ambjent, issa kien imiss il-Konvenzjoni Idea Għawdex. Hawn min forsi jaħseb li dawn il-konvenzjonijiet ma jfissru xejn, u huma biss xi messa-in-scena li ssir għal media. Pero’ huwa ċar li fil-każ tal-Partit Nazzjonalista dan mhux il-każ. Il-konvenzjoni Idea Malta kellha l-intenzjoni li ġġib flimkien lil dawk kollha li xtaqu jaraw Partit Nazzjonalista iżjed b’saħħtu u miftuħ għal kulħadd biex nibdew flimkien innaddfu l-politika u nibnu ekonomija fuq investiment serju. U infatti, dik li mexxiet il-Konvenzjoni Ġenerali ta’ dakinhar, Rosette Thake, illum spiċċat Segretarju Ġenerali tal-Partit. Alex Mangion, li dakinhar għamel appell imqanqal biex il-Partit jinfetaħ aktar għal nies b’orjentazzjonijiet differenti, illum huwa kunsillier u kandidat għall-elezzjoni ġenerali f’isem il-Partit.

Il-konvenzjoni Idea Ambjent ukoll ħalliet frott importanti. Dakinhar infetħet diskussjoni importanti ħafna fuq il-qasam ambjentali. Infetaħ bieb għal NGOs ambjentali u dawk kollha li għandhom l-ambjent ta’ pajjiżna għal qalbhom. Wara sena ta’ konsultazzjoni magħhom, ftit tal-ġranet ilu seta’ jiġi ippubblikat id-dokument Kwalità ta’ Ħajja Aħjar b’171 proposta għal titjib fil-qasam ambjentali. Dan huwa s-seba’ dokument mimli proposti li qed jippubblika l-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni. X’risposta għal min għadu jipprova jbellagħha lin-nies li aħna xi Partit ‘negattiv’ u mingħajr proposti! L-ebda Oppożizzjoni fl-istorja ta’ pajjiżna ma ppubblikat tant dokumenti u proposti daqshekk xhur u snin qabel l-elezzjoni ġenerali. Żgur mhux Joseph Muscat!

Fost proposti oħra, il-Partit Nazzjonalist qed jipproponi li jidħol f’negozjati biex l-investituri Ġordaniżi jużaw art oħra flok iż-Żonqor għal din is-suppost “Università Amerikana”, u li kull proġett nazzjonali li jkun ser juża’ art ODZ, jekk jiġi approvat mill-Awtorità tal-Ippjanar, ikollu bżonn żewġ terzi tal-Parlament biex jimxi ‘l quddiem. Hemm proposti oħra biex jiġu kkumpensati nies li jkunu investew f’pannelli tax-xemx iżda wara li dawn isiru ħaddieħor jgħolli l-bini tiegħu u dawn jiġu mgħottija. B’hekk għall-ewwel darba jidħol il-kunċett ta’ drittijiet solari biex in-nies ikunu jistgħu jinvestu f’din l-enerġija rinnovabbli b’moħħ aktar mistrieħ li l-investiment tagħhom ser irendi. Proposti oħra jinċentivaw l-użu u r-riġenerazzjoni ta’ binjiet vojta fil-qalba tal-irħula tagħna, minflok il-bini ta’ aktar blokok kbar f’zoni li għadhom mhux żviluppati, aktar investiment fir-riċerka, kif ukoll l-evalwazzjoni tal-użu ta’ toroq solari (jiġifieri toroq magħmula minn pannelli li kapaċi jiġġeneraw l-elettriku mid-dawl tax-xemx), li jistgħu iżidu l-użu ta’ enerġija rinnovabbli mingħajr ma jużaw art agrikola għal solar farms kif qed ikun ikkunsidrat bħalissa.

Dawn il-proposti intlaqgħu tajjeb ħafna u ġew imfaħħra minn diversi għaqdiet ambjentali bħall-Flimkien Għal Ambjent Aħjar u l-Front Ħarsien ODZ, u jagħtu l-bażi ta’ proposti importanti li għadhom miftuħa għal diskussjoni ma’ min jixtieq jagħmel suġġerimenti oħra li jibnu fuqhom.

Din is-sena l-konvenzjoni iffukat fuq Għawdex, u wara li tkellmu diversi nies minn barra l-Partit bi proposti u ħsibijiet fuq Għawdex, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil spjega l-viżjoni tiegħu u tal-Partit għal Għawdex.

L-ewwel nett wiegħed li għall-elezzjoni ġenerali li jmiss il-Partit Nazzjonalista ser ikun qed jippreżenta programm elettorali speċifiku għal Għawdex. It-tieni, spjega li għalih il-politika Għawdxija trid tkun mibnija fuq erba’ pilastri: l-aċċessibilità, l-identità, l-opportunità u s-sostennibilità.

Dawn jiġu tradotti għal link permanenti bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġarr permezz ta’ mina, li jservi ukoll biex jgħaqqad light railway minn Għawde għal postijiet f’Malta bħall-Isptar, l-Università, l-Ajruport u l-Belt. Jitwaqqaf Kunsill Reġjonali li jħares is-sussidjarjetà tal-gżira Għawdxija. Jitwettqu l-wegħdiet li Joseph Muscat ma rnexxielux iwettaq, bħall-fast ferry service. Kien hemm diversi wegħdiet oħra li Joseph Muscat għamel u wettaqx, bħall-airstrip, cruise liner terminal, casino u yacht marina. Jiżdied l-investiment f’Għawdex, fosthom fit-toroq, li f’dawn it-tliet snin raw degradazzjoni qawwija, u fit-tieni cable diġitali, li huwa kruċjali biex aktar kumpaniji b’mod speċjali fis-setturi tal-informatika u tas-servizzi finanzjarji jkunu inċentivati jinvestu f’Għawdex u joħolqu impjiegi għall-Għawdxin f’Għawdex stess.

Dawn jistgħu jidhru miri ambizzjużi, pero’ l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jwettaqhom. Jekk ikollna Gvern li jiffoka fuq it-tmexxija ta’ pajjiżna u dak li għandu bżonn, u mhux fuq kif ħa jimla l-bwiet tal-qalba u jisker minn fuq dahar il-poplu (jew saħansitra jiffranka milli jaħli l-ħin ifittex il-parkeġġ minn fuq dahar il-persuni b’diżabilità), nistgħu nwettqu ħafna u ħafna aktar, u iva, flimkien inkunu nistgħu nirnexxu lkoll, u mhux biss il-ftit magħżula.


  

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…