Skip to main content

Theddida fuq il-ġurnaliżmu u fuq id-demokrazija

Hawn min jargumenta li għax xi ħaġa hija permessa mil-liġi hi ġusta u tajba. Infakkru li l-liġi magħmula mill-bniedem. Li ma jistax jissemma Eddie Fenech Adami fuq ix-xandir ukoll kienet legali. Li jiġi arrestat barrani jekk jitkellem fuq is-sitwazzjoni ta' pajjiżna ukoll kienet legali. Li jingħalqu l-ħwienet tal-Lhud ukoll kienet legali. B'danakollu ma jfissirx li dawn kienu mossi liberali u demokratiċi.
Il-punt kollu hu li jekk tkun Ministru, f'kariga li teżerċita poter, u toħroġ storja fuqek u tkun giddieba, toħroġ il-provi ħa turi lin-nies li dak hu gideb u ma ssirx ħsara lir-reputazzjoni tiegħek, u tiftaħ iva kawża ta' libell. Imma ma tagħmilx mandati fuq l-assi, għax meta tkun f'pożizzjoni li teżerċita poter trid turi li taf iżomm lura milli tagħmilha ta' bully fuq ċittadin jew ġurnalist li m'għandux dak il-poter. Speċjalment jekk jaf qed jgħid il-verita'.
Ordni ta' mandat fuq l-assi ta' ġurnalista mhi xejn għajr mossa intimidatorja u ta' tpattija, intiża biss biex tibgħat messaġġ ta' theddida lill-ġurnalisti oħra li anke' jekk ikollhom raġun, jaf jispiċċaw bl-assi tagħhom iffriżati sa ma tinqata' l-kawża u jingħatalhom raġun mill-Qorti. Hija mossa faxxista li ma nistgħux nagħlqu għajnejna għalija. Anke' jekk il-vittma ta' dan il-każ ġieli dejqitna u ma qbniliex magħha. Għax illum it-tirannija daret għaliha, imma għada taf iddur għalik. U quddiem it-tirannija, aħna ċ-ċittadini ma jibqgħalna xejn ħlief lil xulxin. U rridu nkun hemm għal xulxin, hu min hu u hu ta' liema kulur hu ċ-ċittadin li jisfa taħt attakk.
"Id-demokrazija ma ksibnihiex darba u daqshekk, imma rridu niġġieldu għaliha kuljum" kien qal Franco Debono. U qatt daqs illum ma kellna bżonn ningħaqdu biex nerġgħu niġġieldu għaliha.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…