Skip to main content

Aktar indħil fil-Pulizija

Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 1 ta' Marzu 2017


Il-MaltaToday tal-Ħadd li għadda żvelat każ ieħor xokkanti ta’ indħil politiku fil-ħidma tal-Korp tal-Pulizija. Skont kif rappurtat minn din il-gazzetta, żewġt irġiel li nżammu taħt arrest wara li kienu ammettew għal akkużi ta’ traffikar tad-droga, ingħataw l-opportunità jbiddlu l-istatement tagħhom wara indħil minn żewġ politiċi prominenti tal-Gvern.

Skont ma ġie rrappurtat, ftit ġranet wara li dawn kienu ammettew, dawn iż-żewġ politiċi iltaqgħu mal-missirijiet taż-żewġt irġiel. Wara din il-laqgħa, l-irġiel ingħataw iċ-ċans ibiddlu l-istatement għal ieħor li kien kompletament kontradittorju tal-ammissjoni oriġinali, biex b’hekk inħelsu u l-Pulizija ma tellgħuhomx il-Qorti.

Din mihiex l-ewwel darba f’dawn l-erba’ snin li qed insiru nafu b’indħil fil-Korp tal-Pulizija u fil-kors tal-ġustizzja minn politiċi ta’ dan il-Gvern. Ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm il-każ ta’ Daniel Bogdanovic, li kien inżamm arrestat minħabba akkużi ta’ vjolenza domestika, imma l-coach tiegħu, li hu wkoll il-Kap tas-Segretarjat ta’ Ian Borġ, għamel telefonata lil Pulizija biex dan jinħeles biex ikun jista’ jilgħab logħba football.

Telefonata

L-inkjesta dakinhar kienet ikkonkludiet li għalkemm vera saret din it-telefonata, ma kienx grazzi għal din it-telefonata li Bogdanovic inħeles (minkejja li jibqa’ l-fatt li telefonata bħal dik missha qatt ma saret). Din id-darba l-Prim Ministru wkoll qal li ser isejjaħ inkjesta, pero’ ftit huma dawk li jemmnu li Muscat interessat mill-verità. Mill-inkjesti li rajna s’issa, Muscat aktar kien interessat li jgħatti xtur dawk ta’ madwaru milli li toħroġ il-verità. Fl-iskandlu tal-artijiet ta’ Gaffarena tħallew xhur jgħaddu qabel il-Pulizija bdiet tagħmel xi ħaġa. Fil-każ tal-Panama Papers, il-Pulizija għadha s’issa, sena wara, ma bdietx lanqas tipprova tiġbor il-provi. Dan filwaqt li madwar id-dinja kull ditta affiljata ma’ Mossack Fonseca ġiet investigata, u Mossack u Fonseca infushom ittellgħu l-Qorti fil-Panama fil-jiem li għaddew. Infatti, tant mhux interessat mill-verità li għaddew tlitt ijiem minn meta ħareġ dan il-każ tal-indħil f’Għawdex, u din l-inkjesta li qal li ħa jordna għadha ma tħabbritx.

L-istat li jinsab fih il-Korp tal-Pulizija huwa wieħed inkwetanti. In-nies, bir-raġun, jippretendu Korp tal-Pulizija li ma jħarisx lejn uċuħ. Korp tal-Pulizija li jinforza l-liġi b’mod ugwali fuq kulħadd. Korp tal-Pulizija li qiegħed hemm biex iħarishom u jara li ssir ġustizzja. Minflok, rajna Korp tal-Pulizija li sar pupazz tal-Gvern, arma oħra f’idejn Muscat biex bih jattakka lil min irid jagħlaqlu ħalqu, u jipproteġi lil dawk qrib tiegħu.

Twaqqaf kollox

Eżempju ieħor kien il-każ ta’ sentejn ilu meta raġel miż-Żejtun kien attakka xi pulizija f’għassa, iżda b’ordni minn fuq dan ir-raġel ma kienx ittella’ l-Qorti. Aktar qabel kien hemm il-każ ta’ Supretendent illi kien irċieva rapport ta’ vjolenza domestika fuq Silvio Scerri, li kien Chief of Staff tal-Ministru Manwel Mallia u illum Chief Officer f’Transport Malta, u għax kien ħa jieħu azzjoni fuqu kif tobbligah il-liġi, kien ingħata transfer u twaqqaf kollox.

Dan l-indħil beda mill-bidu. Niftakru li l-Kummissarju tal-Pulizija John Rizzo kien tneħħa u tbiddel minn Peter Paul Zammit proprju għax il-Gvern ried jipproteġi lil John Dalli milli jiġi mressaq il-Qorti. L-istess Zammit xhur wara kellu jirriżenja għax ġie akkużat li ma ikkoperax mall-uffiċċju tal-OLAF fl-istess investigazzjoni fuq Dalli.

U illum għadna fl-istess ilma. Il-Kummissarju preżenti Lawrence Cutajar qiegħed hemm biss biex ma titteħidx azzjoni fil-Qorti kontra Konrad Mizzi u Keith Schembri, kif inhu irrappurtat li jirrakkomanda r-rapport li għamlet l-aġenzija kontra l-ħasil tal-flus l-FIAU.

U dan hu att gravi, għax meta uffiċċjali tal-Pulizija jgħattu lill-kriminali u jwaqqfu l-ġustizzja milli tieħu l-korsa naturali tagħha, ikunu kompliċi mal-kriminalità.

Agħar minn hekk, dan wassal biex l-aktar Pulizija serji u integri telqu, għax ma felħux jaħdmu f’din is-sitwazzjoni. U allura l-Korp tilef l-aktar Pulizija investigattivi kapaċi u li kellhom esperjenza, bir-riżultat li l-Korp tal-lum mhux qed ikun kapaċi jiġġieled il-kriminalità u jsolvi l-każi l-aktar importanti. Dan għandu effett dirett fuq is-sigurtà tagħna.

Pajjiżna ma jixraqlux hekk. Pajjiżna jixraqlu Korp li jimxi b’mod ġust ma’ kulħadd, li jinvestiga lil kulħadd, li jipproteġi lil kulħadd. Iżda biex ikollna dan, irid ikollna Gvern li l-interess primarju tiegħu ma jkunx li jkollu korp li jista’ jwaqqfu milli jinvestiga lil min iridu hu, imma li l-interess tiegħu ikun korp li ma jħarisx lejn uċuħ u li jinvestiga lil kulħadd, inkluż lil membri tal-istess Gvern. U dan li qed iwiegħed Simon Busuttil. Kummissarju maħtur b’żewġ terzi, biex la jibża’ mill-Gvern u lanqas mill-Oppożizzjoni, u investigazzjoni serja u immedjata fuq il-każi kollha ta’ abbużi li ġew rappurtati f’dawn is-snin.


Pero’ dan mhux ħa jiġri waħdu. Dan jista’ jiġri biss bil-vot tiegħek. Il-ġustizzja u s-sewwa, għandhom bżonn lil kull wieħed u waħda minna.PS. Mindu inkiteb u ġie pubblikat l-artiklu, il-Prim Ministru ħabbar li ħatar lill-Avukat Frank Testa biex imexxi l-inkjesta. Minkejja dan, l-investigazzjoni xorta inbdiet tard, jumejn wara. Wieħed kien jistenna li malli toħroġ l-aħbar fil-MaltaToday kienu jiġu sekwestrati dokumenti u apparat elettroniku li seta' kellu xi provi fuq dan il-każ. Wieħed jippretendi wkoll li din l-inkjesta ma titmexxiex minn kanvaser tal-Ministru Mallia, li proprju kien il-Ministru responsabbli mill-Pulizija meta ġara l-każ, u allura wieħed milli seta' kien involuti.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…