Skip to main content

Nibżgħu għal dak li għandna

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 29 ta' Marzu 2017Fit-8 ta’ Marzu Malta kienet f’luttu. Kulħadd jitkellem fuq il-waqgħa tat-Tieqa tad-Dwejra. Kulħadd iddispjaċut, nostalġiku, imbikkem. Bħala poplu, ħassejna li tlifna xi ħaġa li kienet tagħna lkoll. Daqs li kieku tlifna parti minna.

Pero’ fil-verità, kulma ġara fit-8 ta’ Marzu kien li n-natura ħadet lura biċċa minn dak li hi stess ħolqot. Fil-kumplament tal-ġranet, kemm qabel u kemm wara, konna aħna li ħadna min-natura ħafna iżjed minn hekk mingħajr ma tajna kas ta’ dak li qed nitilfu aħna lkoll, u li qed intellfu lil uliedna. Noħolqu miżbliet, fuq l-art u fil-baħar, nonqsu milli nisseparaw l-iskart, narmu mill-karozzi, minkejja li għandna kull faċilità li rridu biex niddisponu mill-iskart bi ħsieb u fil-kumdità. Inħallu lil min jibni bl-addoċċ, bla permessi u fuq art verġni, minkejja li għandna għexieren ta’ eluf ta’ proprjetajiet vojta lesti biex jiġu riġenerati.. Inħallu karozzi jdaħħnu aktar minn ċumnija jniġġsu n-nifs li nieħdu, minkejja l-inċidenza dejjem togħla tal-kanċer. Nagħlqu widnejna (u għajnejna) għal storbju inutli u bl-addoċċ, minkejja li dejjem jonqsulna l-mumenti ta’ paċi. U tant u tant modi li bihom qed niġu naqgħu u nqumu minn dak li qed neqirdu aħna, filwaqt li naqgħu f’luttu għal blata li għaddiet miċ-ċiklu naturali tagħha.

Djar tal-era kolonjali

Qed ngħid dan fid-dawl ta’ dak li qed jiġri anke’ fl-ippjanar u l-iżvilupp. Diversi applikazzjonijiet f’Tas-Sliema waslu biex kważi inqerdu kważi għal kollox id-djar tal-era kolonjali, u inbidlu fi blokok tal-konkrit, biex Tas-Sliema kważi tilfet għal kollox il-wirt arkitettoniku ta’ dak il-perjodu. Il-biża’ issa hija li l-istess xorti tmiss lill-irħula tagħna, irħula li għandhom karattru u awtentiċità li żammew minn mijiet ta’ snin ilu.

Riċentament tfaċċat applikazzjoni għal dar tal-anzjani f’Ħal Tarxien. Filwaqt li l-bżonn tad-djar tal-anzjani huwa wieħed reali u qiegħed dejjem jiżdied, hemm diversi mistoqsijiet li jqumu fuq din l-applikazzjoni. L-ewwel nett, iz-zona fejn qed jiġi ppjanat dan l-iżvilupp hija zona li skont il-pjan lokali tagħti permess ta’ tliet sular fuq l-art u semi-basement. L-applikazzjoni li qed issir hija ta’ tmien sulari fuq l-art u tliet sulari oħra taħt l-art. Il-Gvern riċentament kien nieda wkoll diversi linji gwida u policies anċillari biex jingħataw permessi għal aktar sulari. Kien hemm il-policy għal lukandi, u anke’ policy għal djar tal-anzjani, li tat permess għal żewġ sulari żejda. F’dan il-każ pero’. it-tmien sulari jaqbżu anke’ dawn iż-żewġ sulari żejda li ngħataw b’din il-policy.

Wieħed jistaqsi wkoll kemm tagħmel sens li l-anzjani jintefgħu fix-xifer tar-raħal, ma’ triq arterjali bħal Tal-Barrani. Għalkemm din l-applikazzjoni ma tużax art verġni imma art żdingata, li tista’ tiġi żviluppata, l-għoli ta’ tmien sulari jistona ħafna mal-iskyline ta’ Ħal Tarxien, li mkien ma jaqbeż it-tliet sulari, kif jgħid il-pjan lokali.

Żvilupp bħal tagħna joħnoq id-daħla ta’ Ħal Tarxien, u jitfa’ dell fuq numru kbir ta’ residenzi fiz-zona.

L-Awtorità u l-pjani lokali

Meta wieħed iqis li d-djar residenzjali qegħdin fit-tramuntana tal-binja, dan ħa jkun ifisser li dawn ir-residenti lanqas ħa jibgħalhom il-possibilità li jinvestu f’pannelli jew water heaters li jaħdmu bix-xemx, u agħar minn hekk, min għandu ħa jitlef l-investiment li għamel. Effett li bħalissa ħadd mhu jikkunsidra u li l-Partit Nazzjonalista jwiegħed li jindirizza fid-dokument tiegħu tal-politika ambjentali.

Ħadd għadu ma informa lanqas lid-dilettanti tan-nar jekk hux ser ikollhom jibdew jaħarqu n-nar minn x’imkien ieħor jekk isir dan l-iżvilupp, u jekk iva fejn.

Hija ħasra jekk l-Awtorità tinsa għal kollox il-pjani lokali (li wieħed jistaqsi għaliex qegħdin hemm jekk għal min ifettlilna ninsewhom), u tinsa l-effett ta’ żvilupp bħal dan fuq l-awtentiċità u l-karattru ta’ raħal tipiku Malti bħal Ħal Tarxien, biex takkomoda l-interessi privati. Ir-residenti u ċ-ċittadini Maltin jixirqilhom Awtorità li tiddefendi l-interessi tagħhom, u mhux l-interessi tal-ftit. Inkella għal xejn nibku l-waqgħa naturali tat-Tieqa jekk fl-istess nifs qed neqirdu aħna stess dak li għandna nipproteġu.Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…