Skip to main content

Nibżgħu għal dak li għandna

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 29 ta' Marzu 2017Fit-8 ta’ Marzu Malta kienet f’luttu. Kulħadd jitkellem fuq il-waqgħa tat-Tieqa tad-Dwejra. Kulħadd iddispjaċut, nostalġiku, imbikkem. Bħala poplu, ħassejna li tlifna xi ħaġa li kienet tagħna lkoll. Daqs li kieku tlifna parti minna.

Pero’ fil-verità, kulma ġara fit-8 ta’ Marzu kien li n-natura ħadet lura biċċa minn dak li hi stess ħolqot. Fil-kumplament tal-ġranet, kemm qabel u kemm wara, konna aħna li ħadna min-natura ħafna iżjed minn hekk mingħajr ma tajna kas ta’ dak li qed nitilfu aħna lkoll, u li qed intellfu lil uliedna. Noħolqu miżbliet, fuq l-art u fil-baħar, nonqsu milli nisseparaw l-iskart, narmu mill-karozzi, minkejja li għandna kull faċilità li rridu biex niddisponu mill-iskart bi ħsieb u fil-kumdità. Inħallu lil min jibni bl-addoċċ, bla permessi u fuq art verġni, minkejja li għandna għexieren ta’ eluf ta’ proprjetajiet vojta lesti biex jiġu riġenerati.. Inħallu karozzi jdaħħnu aktar minn ċumnija jniġġsu n-nifs li nieħdu, minkejja l-inċidenza dejjem togħla tal-kanċer. Nagħlqu widnejna (u għajnejna) għal storbju inutli u bl-addoċċ, minkejja li dejjem jonqsulna l-mumenti ta’ paċi. U tant u tant modi li bihom qed niġu naqgħu u nqumu minn dak li qed neqirdu aħna, filwaqt li naqgħu f’luttu għal blata li għaddiet miċ-ċiklu naturali tagħha.

Djar tal-era kolonjali

Qed ngħid dan fid-dawl ta’ dak li qed jiġri anke’ fl-ippjanar u l-iżvilupp. Diversi applikazzjonijiet f’Tas-Sliema waslu biex kważi inqerdu kważi għal kollox id-djar tal-era kolonjali, u inbidlu fi blokok tal-konkrit, biex Tas-Sliema kważi tilfet għal kollox il-wirt arkitettoniku ta’ dak il-perjodu. Il-biża’ issa hija li l-istess xorti tmiss lill-irħula tagħna, irħula li għandhom karattru u awtentiċità li żammew minn mijiet ta’ snin ilu.

Riċentament tfaċċat applikazzjoni għal dar tal-anzjani f’Ħal Tarxien. Filwaqt li l-bżonn tad-djar tal-anzjani huwa wieħed reali u qiegħed dejjem jiżdied, hemm diversi mistoqsijiet li jqumu fuq din l-applikazzjoni. L-ewwel nett, iz-zona fejn qed jiġi ppjanat dan l-iżvilupp hija zona li skont il-pjan lokali tagħti permess ta’ tliet sular fuq l-art u semi-basement. L-applikazzjoni li qed issir hija ta’ tmien sulari fuq l-art u tliet sulari oħra taħt l-art. Il-Gvern riċentament kien nieda wkoll diversi linji gwida u policies anċillari biex jingħataw permessi għal aktar sulari. Kien hemm il-policy għal lukandi, u anke’ policy għal djar tal-anzjani, li tat permess għal żewġ sulari żejda. F’dan il-każ pero’. it-tmien sulari jaqbżu anke’ dawn iż-żewġ sulari żejda li ngħataw b’din il-policy.

Wieħed jistaqsi wkoll kemm tagħmel sens li l-anzjani jintefgħu fix-xifer tar-raħal, ma’ triq arterjali bħal Tal-Barrani. Għalkemm din l-applikazzjoni ma tużax art verġni imma art żdingata, li tista’ tiġi żviluppata, l-għoli ta’ tmien sulari jistona ħafna mal-iskyline ta’ Ħal Tarxien, li mkien ma jaqbeż it-tliet sulari, kif jgħid il-pjan lokali.

Żvilupp bħal tagħna joħnoq id-daħla ta’ Ħal Tarxien, u jitfa’ dell fuq numru kbir ta’ residenzi fiz-zona.

L-Awtorità u l-pjani lokali

Meta wieħed iqis li d-djar residenzjali qegħdin fit-tramuntana tal-binja, dan ħa jkun ifisser li dawn ir-residenti lanqas ħa jibgħalhom il-possibilità li jinvestu f’pannelli jew water heaters li jaħdmu bix-xemx, u agħar minn hekk, min għandu ħa jitlef l-investiment li għamel. Effett li bħalissa ħadd mhu jikkunsidra u li l-Partit Nazzjonalista jwiegħed li jindirizza fid-dokument tiegħu tal-politika ambjentali.

Ħadd għadu ma informa lanqas lid-dilettanti tan-nar jekk hux ser ikollhom jibdew jaħarqu n-nar minn x’imkien ieħor jekk isir dan l-iżvilupp, u jekk iva fejn.

Hija ħasra jekk l-Awtorità tinsa għal kollox il-pjani lokali (li wieħed jistaqsi għaliex qegħdin hemm jekk għal min ifettlilna ninsewhom), u tinsa l-effett ta’ żvilupp bħal dan fuq l-awtentiċità u l-karattru ta’ raħal tipiku Malti bħal Ħal Tarxien, biex takkomoda l-interessi privati. Ir-residenti u ċ-ċittadini Maltin jixirqilhom Awtorità li tiddefendi l-interessi tagħhom, u mhux l-interessi tal-ftit. Inkella għal xejn nibku l-waqgħa naturali tat-Tieqa jekk fl-istess nifs qed neqirdu aħna stess dak li għandna nipproteġu.Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…