Skip to main content

Xaqq ta' tama għas-sistema politika f'Malta

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 15 ta' Marzu 2017
Hekk sejjaħ l-imġieba tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista l-artikolista tas-Sunday Times of Malta l-antropologu Mark-Anthony Falzon, f’artiklu ppublikat nhar il-Ħadd li għadda.

U bir-raġun. Dak li ġara l-ġimgħa l-oħra fuq il-każ tal-grupp db u l-ftehim jinten dwar il-bejgħ tal-art tal-ITS, u d-donazzjonijiet ta’ dan il-grupp lill-Partit Nazzjonalista, filwaqt li fetaħ kaxxa ta’ Pandora fuq dawk li huma donazzjonijiet tan-negozjanti u korporazzjonijiet lill-Partiti u qajjem terremot politiku sħiħ, offra opportunità biex wieħed jara mil-liema stoffa hu magħmul Simon Busuttil.

Ejja naraw ftit x’ġara. Il-Partit Nazzjonalista, malli bdew joħorġu d-dettalji dwar il-kuntratt li sar bejn il-Gvern u l-grupp db dwar l-art fil-Bajja San Ġorġ, mal-ewwel qajjem diversi punti dwar x’ma kienx qed isir sew. L-ewwel nett dwar il-proċess tat-tender, jew aħjar it-“taparsi tender”, li ġie ppubblikat fi żmien il-Milied u li għalih intalab prezz ta’ €10,000 biex wieħed biss jara x’fih dan it-tender.

It-tieni dwar il-prezz li bih ingħatat din l-art, prezz miżeru ta’ €5 miljun ewro u €10 miljun oħra fuq seba’ snin mingħajr interessi, meta tikkunsidra li din l-art ġiet stmatha fil-masterplan ta’ Paceville li kkummissjona l-Gvern stess li tiswa mal-€200 miljun. 

Spiża żejda

It-tielet l-ispiża żejda li ser jidħol għaliha l-pajjiż biex imexxi l-Istitut tal-Istudji Turistiċi minn fejn hu, spiża ta’ €70 miljun, biex din l-art tkun tista’ tingħata lill-grupp db. Ir-raba’ l-fatt li dan it-trasferiment tal-art pubblika, art tagħna lkoll, sar mingħajr ma għaddiet riżoluzzjoni mill-Parlament kif isir is-soltu.

Nhar il-Ħadd 5 ta’ Marzu, l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħabbar li quddiem dawn il-mistoqsijiet li għalihom l-Oppożizzjoni baqgħet bla tweġiba, l-Oppożizzjoni kienet ħa titlob l-Awditur Ġenerali jinvestiga dan il-kuntratt. Hawnhekk il-grupp db beda gwerra kkordinata ma’ Kastilja biex jattakka lil Simon Busuttil. Is-CEO ta’ dan il-grupp, bagħat messaġġ lil Simon Busuttil li jixtieq laqgħa urġenti miegħu biex jintalbu lura d-donazzjonijiet li dan il-grupp ta maż-żmien lill-Partit Nazzjonalista. Kien hawnhekk li Simon Busuttil ħa d-deċiżjoni kuraġġuża u ammirevoli li minflok ibaxxi rasu għal dan ir-rikatt, jesponi dan l-aġir u jieħu pożizzjoni soda quddiem dawn il-bullies li jaħsbu li jistgħu jixtru lil kulħadd.

Seta’ Simon Busuttil jieħu t-triq il-faċli u jirrispondi lura li lest jiltaqa’ magħhom, itaptpilhom tnejn fuq spallithom, u jnaqqas il-kritika li l-Partit kien qed jagħmel fuq dan il-proġett, bil-patt u l-kundizzjoni li dawn jibqgħu jagħtu d-donazzjonijiet lill-Partit. Imma m’għamilx hekk. Minflok, għażel it-triq id-diffiċli li jesponiehom u jagħmilha ċara li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jaċċetta d-donazzjonijiet ta’ kulħadd fil-parametri tal-liġi dwar il-finanzjament tal-Partiti, għax dak huwa l-unika mod kif Partit f’Malta jista’ jopera, pero’ bl-ebda mod mhu ħa jħalli lil xi ħadd jipprova jiddetta lilu u lill-Partit il-pożizzjonijiet politiċi tiegħu.

Xaqq ta' dawl għal politika Maltija

Iva, dan hu xaqq ta’ dawl għal politika Maltija. Għal wisq żmien aċċettajna s-sitwazzjoni fejn ftit żviluppaturi li jifilħu jħallsu, jżommu lill-politiċi fil-but u jippretendu li għax jiffinanzjawlhom il-kampanji politiċi dawn jaġevolawhom. Ir-riżultat kien li dawn il-bullies stagħnew kien hemm min kien hemm fil-Gvern, ħafna partijiet minn pajjiżna ġew irrovinati, u negozjanti oħra tal-affari tagħhom li ma kienu jixtru lil ħadd baqgħu lura.

Simon Busuttil huwa l-uniku tama li din is-sistema tispiċċa darba għal dejjem. Le, ma jistax ikun li min jilfaħ iħallas jibqa’ jgawdi u jistagħna filwaqt li jirrovina ‘l pajjiż, u b’effett ta’ dan iħalli negozjanti tal-affari tagħhom lura f’sistema assolutament inġusta. Aħna irridu pajjiż fejn jirrenja l-ġid komuni u mhux l-interessi tal-ftit, u fejn l-opportunitajiet ikunu miftuħa b’meritokrazija għal kulmin jixtieq jivesti, u mhux għal ftit magħżula.

Dan hu t-terremot politiku li beda Simon Busuttil, u li jkun jista’ jġibu fi tmiemu meta jkun Prim Ministru. Malta fejn ma jibqax jirrenja l-establishment li lest jixtri l-politiċi, imma Malta fejn jirrenja l-interess tal-poplu u s-saltna tad-dritt.


Dejjem ġie rifjutat

U din hija xi ħaġa li żgur ma jistax iwettaq Joseph Muscat. Għax kif innutaw ħafna, jekk il-grupp db ippretenda li għax il-Partit Nazzjonalista ma għalaqx ħalqu għandu jtih id-donazzjonijiet lura, mela kemm ħallas lill-Partit Laburista li rranġalu dan il-ftehim oxxen li bih seraq din l-art pubblika għall-profitt tiegħu? Speċjalment issa li nafu mill-President Onorarju tal-MDA Michael Falzon li Silvio Debono ilu jitlob din l-art minn żmien l-amministrazzjoni Gonzi, imma dejjem ġie rifjutat.

Għax il-problema mhix li partit jirċievi donazzjonijiet. Anzi, dik hija l-unika mod kif jista’ jopera fis-sistema preżenti. Il-problema hi jekk partit jaċċetta li għax xi ħadd itih donazzjoni, iżommu f’butu. Il-problema hi jekk partit jaċċetta li għax xi ħadd itih donazzjoni, iħallsu lura tagħha minn flus u art il-poplu meta jkun fil-poter. Il-problema hi jekk partit jaċċetta li għax xi ħadd itih donazzjoni, dan għandu jkollu privileġġi speċjali u preferenzi fuq il-kumplament.

Għaldaqstant, il-problema mihix id-donazzjonijiet li rċieva l-Partit Nazzjonalista, li minkejja li rċeviehom ma aġevola lil ħadd fuq ħaddieħor. Il-problema hija xi rċieva l-Partit Laburista biex aġevola lil Silvio Debono fuq kull negozjant ieħor, u fuq l-interess komuni tal-poplu kollu.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…