Skip to main content

Xaqq ta' tama għas-sistema politika f'Malta

Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 15 ta' Marzu 2017
Hekk sejjaħ l-imġieba tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista l-artikolista tas-Sunday Times of Malta l-antropologu Mark-Anthony Falzon, f’artiklu ppublikat nhar il-Ħadd li għadda.

U bir-raġun. Dak li ġara l-ġimgħa l-oħra fuq il-każ tal-grupp db u l-ftehim jinten dwar il-bejgħ tal-art tal-ITS, u d-donazzjonijiet ta’ dan il-grupp lill-Partit Nazzjonalista, filwaqt li fetaħ kaxxa ta’ Pandora fuq dawk li huma donazzjonijiet tan-negozjanti u korporazzjonijiet lill-Partiti u qajjem terremot politiku sħiħ, offra opportunità biex wieħed jara mil-liema stoffa hu magħmul Simon Busuttil.

Ejja naraw ftit x’ġara. Il-Partit Nazzjonalista, malli bdew joħorġu d-dettalji dwar il-kuntratt li sar bejn il-Gvern u l-grupp db dwar l-art fil-Bajja San Ġorġ, mal-ewwel qajjem diversi punti dwar x’ma kienx qed isir sew. L-ewwel nett dwar il-proċess tat-tender, jew aħjar it-“taparsi tender”, li ġie ppubblikat fi żmien il-Milied u li għalih intalab prezz ta’ €10,000 biex wieħed biss jara x’fih dan it-tender.

It-tieni dwar il-prezz li bih ingħatat din l-art, prezz miżeru ta’ €5 miljun ewro u €10 miljun oħra fuq seba’ snin mingħajr interessi, meta tikkunsidra li din l-art ġiet stmatha fil-masterplan ta’ Paceville li kkummissjona l-Gvern stess li tiswa mal-€200 miljun. 

Spiża żejda

It-tielet l-ispiża żejda li ser jidħol għaliha l-pajjiż biex imexxi l-Istitut tal-Istudji Turistiċi minn fejn hu, spiża ta’ €70 miljun, biex din l-art tkun tista’ tingħata lill-grupp db. Ir-raba’ l-fatt li dan it-trasferiment tal-art pubblika, art tagħna lkoll, sar mingħajr ma għaddiet riżoluzzjoni mill-Parlament kif isir is-soltu.

Nhar il-Ħadd 5 ta’ Marzu, l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħabbar li quddiem dawn il-mistoqsijiet li għalihom l-Oppożizzjoni baqgħet bla tweġiba, l-Oppożizzjoni kienet ħa titlob l-Awditur Ġenerali jinvestiga dan il-kuntratt. Hawnhekk il-grupp db beda gwerra kkordinata ma’ Kastilja biex jattakka lil Simon Busuttil. Is-CEO ta’ dan il-grupp, bagħat messaġġ lil Simon Busuttil li jixtieq laqgħa urġenti miegħu biex jintalbu lura d-donazzjonijiet li dan il-grupp ta maż-żmien lill-Partit Nazzjonalista. Kien hawnhekk li Simon Busuttil ħa d-deċiżjoni kuraġġuża u ammirevoli li minflok ibaxxi rasu għal dan ir-rikatt, jesponi dan l-aġir u jieħu pożizzjoni soda quddiem dawn il-bullies li jaħsbu li jistgħu jixtru lil kulħadd.

Seta’ Simon Busuttil jieħu t-triq il-faċli u jirrispondi lura li lest jiltaqa’ magħhom, itaptpilhom tnejn fuq spallithom, u jnaqqas il-kritika li l-Partit kien qed jagħmel fuq dan il-proġett, bil-patt u l-kundizzjoni li dawn jibqgħu jagħtu d-donazzjonijiet lill-Partit. Imma m’għamilx hekk. Minflok, għażel it-triq id-diffiċli li jesponiehom u jagħmilha ċara li filwaqt li l-Partit Nazzjonalista jaċċetta d-donazzjonijiet ta’ kulħadd fil-parametri tal-liġi dwar il-finanzjament tal-Partiti, għax dak huwa l-unika mod kif Partit f’Malta jista’ jopera, pero’ bl-ebda mod mhu ħa jħalli lil xi ħadd jipprova jiddetta lilu u lill-Partit il-pożizzjonijiet politiċi tiegħu.

Xaqq ta' dawl għal politika Maltija

Iva, dan hu xaqq ta’ dawl għal politika Maltija. Għal wisq żmien aċċettajna s-sitwazzjoni fejn ftit żviluppaturi li jifilħu jħallsu, jżommu lill-politiċi fil-but u jippretendu li għax jiffinanzjawlhom il-kampanji politiċi dawn jaġevolawhom. Ir-riżultat kien li dawn il-bullies stagħnew kien hemm min kien hemm fil-Gvern, ħafna partijiet minn pajjiżna ġew irrovinati, u negozjanti oħra tal-affari tagħhom li ma kienu jixtru lil ħadd baqgħu lura.

Simon Busuttil huwa l-uniku tama li din is-sistema tispiċċa darba għal dejjem. Le, ma jistax ikun li min jilfaħ iħallas jibqa’ jgawdi u jistagħna filwaqt li jirrovina ‘l pajjiż, u b’effett ta’ dan iħalli negozjanti tal-affari tagħhom lura f’sistema assolutament inġusta. Aħna irridu pajjiż fejn jirrenja l-ġid komuni u mhux l-interessi tal-ftit, u fejn l-opportunitajiet ikunu miftuħa b’meritokrazija għal kulmin jixtieq jivesti, u mhux għal ftit magħżula.

Dan hu t-terremot politiku li beda Simon Busuttil, u li jkun jista’ jġibu fi tmiemu meta jkun Prim Ministru. Malta fejn ma jibqax jirrenja l-establishment li lest jixtri l-politiċi, imma Malta fejn jirrenja l-interess tal-poplu u s-saltna tad-dritt.


Dejjem ġie rifjutat

U din hija xi ħaġa li żgur ma jistax iwettaq Joseph Muscat. Għax kif innutaw ħafna, jekk il-grupp db ippretenda li għax il-Partit Nazzjonalista ma għalaqx ħalqu għandu jtih id-donazzjonijiet lura, mela kemm ħallas lill-Partit Laburista li rranġalu dan il-ftehim oxxen li bih seraq din l-art pubblika għall-profitt tiegħu? Speċjalment issa li nafu mill-President Onorarju tal-MDA Michael Falzon li Silvio Debono ilu jitlob din l-art minn żmien l-amministrazzjoni Gonzi, imma dejjem ġie rifjutat.

Għax il-problema mhix li partit jirċievi donazzjonijiet. Anzi, dik hija l-unika mod kif jista’ jopera fis-sistema preżenti. Il-problema hi jekk partit jaċċetta li għax xi ħadd itih donazzjoni, iżommu f’butu. Il-problema hi jekk partit jaċċetta li għax xi ħadd itih donazzjoni, iħallsu lura tagħha minn flus u art il-poplu meta jkun fil-poter. Il-problema hi jekk partit jaċċetta li għax xi ħadd itih donazzjoni, dan għandu jkollu privileġġi speċjali u preferenzi fuq il-kumplament.

Għaldaqstant, il-problema mihix id-donazzjonijiet li rċieva l-Partit Nazzjonalista, li minkejja li rċeviehom ma aġevola lil ħadd fuq ħaddieħor. Il-problema hija xi rċieva l-Partit Laburista biex aġevola lil Silvio Debono fuq kull negozjant ieħor, u fuq l-interess komuni tal-poplu kollu.


Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…