Skip to main content

Kampanja Qarrieqa u Giddieba

Il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat sejja[ elezzjoni biex jitlob il-fidu/ja tieg[ek.  Wara erbg[a snin ta’ di]onesta`, korruzzjoni u ind[il moqziez fl-istituzzjonijet, li wasslu biex lanqas biss ikun kapa/i jigverna g[al [ames snin, issa Joseph Muscat iridek temmnu.  Ejja nag[tu [arsa lejn kif qed jipprova jikkonvin/i l-poplu Malti waqt din il-kampanja?

L-aktar [a;a li tispikka hija li Joseph Muscat qed jipprova jnessik id-di]astru li rnexxielu jo[loq f’pajji]na wara biss erba’ snin.  Qed jipprova jnessik l-iskandli li qed jifnu l-gvern tieg[u u lil Malta, billi jg[idilna li kollox miexi fuq ir-rubini, tant li hawn surplus ekonomiku.  U skond il-Labour, la g[andna l-flus fil-but, kollox jin[afer.  X’jimpurtani li l-klikka korrotta li [akmet Kastilja tistag[na llegalment minn fuq dahar Malta?  Li jitkissru l-istituzzjonijiet u jintu]aw biex tixxekkel il-;ustizzja u kontra l-interess ta/-/ittadin?  L-aqwa li qed nistag[na jien, le?  Hekk qalulna Muscat u s[abu, g[ax hi l-mentalita` korrotta tag[hom.  Huma qabel Malta.  Imma fejnhom il-flus fil-but tal-[addiem?  Imkien.  {rafa o[ra f’kampanja di]onesta.  G[ax il-flus mhux jin]lu l-isfel g[and il-batut, i]da qed igawduhom biss is-sinjuruni li jie[du l-kuntratti dubbjuzi, il-[bieb ta’ Muscat bi skrivanija Kastilja jew il-klikka tal-Panama.  Lilna l-poplu, ma jmissna xejn. 

U anke dwar dan il-“fatt” tas-surplus, Joseph Muscat jipprova jqarraq bil-Maltin.  Ma jsemmix li l-famu] surplus ;ie biss ghax naqset in-nefqa kapitali (dak li gvern suppost jonfoq fi pro;etti kbar biex int ikollok [ajja a[jar).  Fil-verita`, id-dejn tal-gvern kompla ji]died.  Il-gvern [addem aktar ba]u]li u ddejjen aktar, i]da imbaghad naqqas l-infiq fejn jikkon/erna lilek biex jibbilancja l-kontijiet.  Muscat ma [oloq l-ebda settur ekonomiku ;did, u l-pajjiz g[adu qed ji]ra l-frott tas-setturi kreati minn gvernijiet pre/edenti (b[all-iGaming, is-servizzi finanzjarji jew l-avjazzjoni fost l-o[rajn).  Ma jsemmix li l-bidwi Muscat fta[ar b’xog[ol [addie[or tant li ma ]erghax si;ar ;odda, u li wara li nieklu dak il-frott [a j[allina mmutu bil-;u[ (metaforikament?).  Mela nsaqsi …. “Kieku veru hawn surplus, dan mhux qieg[ed hemm biex ju]ah Gvern Nazzjonalista wkoll?  Allura f’g[azla bejn ]ew; partiti li t-tnejn jistg[u ju]aw dan is-surplus fittizju biex iroxxuh lejn il-poplu, ma nippreferux il-partit li mhux im/appas bil-korruzzjoni?
Joseph Muscat qed jipprova jiddevja l-kampanja elettorali mill-veru problemi tal-pajji], li kienu l-kaw]a ta’ din l-elezzjoni bikrija, g[al fuq il-proposti.  L-g[an ta’ dan huwa li jnessi l-poplu mid-dnubiet tieg[u u jipprova j;ib il-partiti ji;;ieldu l-elezzjoni b[al li kieku din kienet kampanja normali.  F’kampanja normali, partit jipprova jirba[ il-fidu/ja tal-poplu billi jwieg[ed aktar, jew a[jar, mill-ie[or.  Imma din mhux kampanja normali.  B[all-elezzjonijiet tal-1987 u tal-2003, dawn il-kampanji huma mi;;ielda fuq valuri u prin/ipji ghola b[all-liberta`, l-;ustizzja jew il-valuri Ewropej.  Din ukoll hija elezzjoni e//ezzjonali, fejn il-poplu qed ji;;ieled g[al demokrazija vera u g[al governanza tajba, kif jixraqlu pajji]na.  Imma minn Prim Ministru bla prin/ipji, x’tistenna?

Il-billboards tal-PL qeg[din jifta[ru li wettqu dak li weghdu.  Hekk jonqos!  Li gvern ma jwettaqx li jkun wieg[ed.  Imma f’daqqa wa[da, niftakar fil-kliem “meritokrazija” u “trasparenza”, li kienu l-qofol tal-kampanja elettorali tal-PL sa erbg[a snin ilu biss u li min jaf kemm ikkonvin/ew nies jivvotawlhom.  Dlonk, donnhom sparixxew mill-vokabularju tal-Laburisti.  Ammissjoni impli/ita li l-Joseph Muscat ma wettaqx dawn il-weghdiet.  Mhux talli ma wettaqhomx, i]da rnexxielu jkasbar dawn il-kun/etti nobbli aktar minn kwalunkwe` Prim Ministru fl-istorja recenti ta’ pajjizna.  Record ta’ min jiftahar bih! 
Il-qerq tal-Labour wasal anke fuq l-Internet, fejn itellg[u pa;ni immirati biex iwasslu l-propaganda tal-gvern dwar l-iskandli tal-Panama, u l-Inkjesta Magisterjali fuq l-allegazzjonijiet ta’ tix[im f’Kastilja.  Meta wie[ed jid[ol fihom, isib li dawn huma kollha nofs veritajiet jew gideb sfa//at, b[alma ]velaw The Times of Malta u The Malta Independent, li ppruvaw li [afna minn dawn l-hekk imsejj[a fatti, m’huma fatti xejn, i]da propaganda qarrieqa.  Fuq is-siti so/jali b[al Facebook u fuq il-“comments boards” tal-gazzetti online, qed naraw “trolls” tal-Partit Laburista jo[olqu “fake profiles” u jikkritikaw dak kollhu li jg[id il-PN biex joholqu l-impressjoni li l-PL g[ad g[andu r-ra;uni morali jew il-ma;;oranza li kellu fl-2013.  Qed isiru wkoll attentati ta’ bullying fuq min juri xi simpatija g[all-Forza Nazzjonali jew il-proposti tag[ha biex fuq l-Internet tinstema biss il-vu/i tal-PL.  Ejja ma n[alluhomx jo[onqu l-liberta` tal-espressjoni billi jg[idu li l-PN qed jiffomenta l-mibeg[da.  G[andu jist[i min jag[mel dawn l-affarijiet, mhux min jitkellem kontrihom.  Li ssemma le[nek kontra l-korruzjoni tag[mlek cittadin ;ust u onest.  Mhix mibeg[da, i]da dritt fundamentali tieg[ek. 

Huwa ]mien diffi/li g[all-politika Maltija.  Fejn qerq b[al dan sar jg[addi qisu xejn m’hu xejn, g[ax hekk derrewna fl-a[[ar erbg[a snin.  Fejn il-klikka korrotta mhux talli ma jkolliex id-di/enza li tirre]enja, i]da tfittex il-mandat tal-poplu biex tibqa tg[affe; fil-[mie; tag[ha stess.  Imma huwa wkoll /ans tad-deheb biex b[alma ;ara fl-1987 u fl-2003, il-poplu Malti jgharaf jinsa l-politika parti;;jana, u jing[aqad f’g[an komuni kontra l-in;ustizzja.  Biex juri l-istoffa tieg[u.  Biex iqum b’dinjita` kontra l-[a]en u jtenni bil-vot tieg[u li [add m’hu ikbar minn Malta u l-poplu Malti.  Wisq inqas Joseph Muscat.


Dan l-artiklu deher fil-[arga ta' "In-Nazzjon" ta' l-10 ta' Mejju 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…