Skip to main content

Kampanja Qarrieqa u Giddieba

Il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat sejja[ elezzjoni biex jitlob il-fidu/ja tieg[ek.  Wara erbg[a snin ta’ di]onesta`, korruzzjoni u ind[il moqziez fl-istituzzjonijet, li wasslu biex lanqas biss ikun kapa/i jigverna g[al [ames snin, issa Joseph Muscat iridek temmnu.  Ejja nag[tu [arsa lejn kif qed jipprova jikkonvin/i l-poplu Malti waqt din il-kampanja?

L-aktar [a;a li tispikka hija li Joseph Muscat qed jipprova jnessik id-di]astru li rnexxielu jo[loq f’pajji]na wara biss erba’ snin.  Qed jipprova jnessik l-iskandli li qed jifnu l-gvern tieg[u u lil Malta, billi jg[idilna li kollox miexi fuq ir-rubini, tant li hawn surplus ekonomiku.  U skond il-Labour, la g[andna l-flus fil-but, kollox jin[afer.  X’jimpurtani li l-klikka korrotta li [akmet Kastilja tistag[na llegalment minn fuq dahar Malta?  Li jitkissru l-istituzzjonijiet u jintu]aw biex tixxekkel il-;ustizzja u kontra l-interess ta/-/ittadin?  L-aqwa li qed nistag[na jien, le?  Hekk qalulna Muscat u s[abu, g[ax hi l-mentalita` korrotta tag[hom.  Huma qabel Malta.  Imma fejnhom il-flus fil-but tal-[addiem?  Imkien.  {rafa o[ra f’kampanja di]onesta.  G[ax il-flus mhux jin]lu l-isfel g[and il-batut, i]da qed igawduhom biss is-sinjuruni li jie[du l-kuntratti dubbjuzi, il-[bieb ta’ Muscat bi skrivanija Kastilja jew il-klikka tal-Panama.  Lilna l-poplu, ma jmissna xejn. 

U anke dwar dan il-“fatt” tas-surplus, Joseph Muscat jipprova jqarraq bil-Maltin.  Ma jsemmix li l-famu] surplus ;ie biss ghax naqset in-nefqa kapitali (dak li gvern suppost jonfoq fi pro;etti kbar biex int ikollok [ajja a[jar).  Fil-verita`, id-dejn tal-gvern kompla ji]died.  Il-gvern [addem aktar ba]u]li u ddejjen aktar, i]da imbaghad naqqas l-infiq fejn jikkon/erna lilek biex jibbilancja l-kontijiet.  Muscat ma [oloq l-ebda settur ekonomiku ;did, u l-pajjiz g[adu qed ji]ra l-frott tas-setturi kreati minn gvernijiet pre/edenti (b[all-iGaming, is-servizzi finanzjarji jew l-avjazzjoni fost l-o[rajn).  Ma jsemmix li l-bidwi Muscat fta[ar b’xog[ol [addie[or tant li ma ]erghax si;ar ;odda, u li wara li nieklu dak il-frott [a j[allina mmutu bil-;u[ (metaforikament?).  Mela nsaqsi …. “Kieku veru hawn surplus, dan mhux qieg[ed hemm biex ju]ah Gvern Nazzjonalista wkoll?  Allura f’g[azla bejn ]ew; partiti li t-tnejn jistg[u ju]aw dan is-surplus fittizju biex iroxxuh lejn il-poplu, ma nippreferux il-partit li mhux im/appas bil-korruzzjoni?
Joseph Muscat qed jipprova jiddevja l-kampanja elettorali mill-veru problemi tal-pajji], li kienu l-kaw]a ta’ din l-elezzjoni bikrija, g[al fuq il-proposti.  L-g[an ta’ dan huwa li jnessi l-poplu mid-dnubiet tieg[u u jipprova j;ib il-partiti ji;;ieldu l-elezzjoni b[al li kieku din kienet kampanja normali.  F’kampanja normali, partit jipprova jirba[ il-fidu/ja tal-poplu billi jwieg[ed aktar, jew a[jar, mill-ie[or.  Imma din mhux kampanja normali.  B[all-elezzjonijiet tal-1987 u tal-2003, dawn il-kampanji huma mi;;ielda fuq valuri u prin/ipji ghola b[all-liberta`, l-;ustizzja jew il-valuri Ewropej.  Din ukoll hija elezzjoni e//ezzjonali, fejn il-poplu qed ji;;ieled g[al demokrazija vera u g[al governanza tajba, kif jixraqlu pajji]na.  Imma minn Prim Ministru bla prin/ipji, x’tistenna?

Il-billboards tal-PL qeg[din jifta[ru li wettqu dak li weghdu.  Hekk jonqos!  Li gvern ma jwettaqx li jkun wieg[ed.  Imma f’daqqa wa[da, niftakar fil-kliem “meritokrazija” u “trasparenza”, li kienu l-qofol tal-kampanja elettorali tal-PL sa erbg[a snin ilu biss u li min jaf kemm ikkonvin/ew nies jivvotawlhom.  Dlonk, donnhom sparixxew mill-vokabularju tal-Laburisti.  Ammissjoni impli/ita li l-Joseph Muscat ma wettaqx dawn il-weghdiet.  Mhux talli ma wettaqhomx, i]da rnexxielu jkasbar dawn il-kun/etti nobbli aktar minn kwalunkwe` Prim Ministru fl-istorja recenti ta’ pajjizna.  Record ta’ min jiftahar bih! 
Il-qerq tal-Labour wasal anke fuq l-Internet, fejn itellg[u pa;ni immirati biex iwasslu l-propaganda tal-gvern dwar l-iskandli tal-Panama, u l-Inkjesta Magisterjali fuq l-allegazzjonijiet ta’ tix[im f’Kastilja.  Meta wie[ed jid[ol fihom, isib li dawn huma kollha nofs veritajiet jew gideb sfa//at, b[alma ]velaw The Times of Malta u The Malta Independent, li ppruvaw li [afna minn dawn l-hekk imsejj[a fatti, m’huma fatti xejn, i]da propaganda qarrieqa.  Fuq is-siti so/jali b[al Facebook u fuq il-“comments boards” tal-gazzetti online, qed naraw “trolls” tal-Partit Laburista jo[olqu “fake profiles” u jikkritikaw dak kollhu li jg[id il-PN biex joholqu l-impressjoni li l-PL g[ad g[andu r-ra;uni morali jew il-ma;;oranza li kellu fl-2013.  Qed isiru wkoll attentati ta’ bullying fuq min juri xi simpatija g[all-Forza Nazzjonali jew il-proposti tag[ha biex fuq l-Internet tinstema biss il-vu/i tal-PL.  Ejja ma n[alluhomx jo[onqu l-liberta` tal-espressjoni billi jg[idu li l-PN qed jiffomenta l-mibeg[da.  G[andu jist[i min jag[mel dawn l-affarijiet, mhux min jitkellem kontrihom.  Li ssemma le[nek kontra l-korruzjoni tag[mlek cittadin ;ust u onest.  Mhix mibeg[da, i]da dritt fundamentali tieg[ek. 

Huwa ]mien diffi/li g[all-politika Maltija.  Fejn qerq b[al dan sar jg[addi qisu xejn m’hu xejn, g[ax hekk derrewna fl-a[[ar erbg[a snin.  Fejn il-klikka korrotta mhux talli ma jkolliex id-di/enza li tirre]enja, i]da tfittex il-mandat tal-poplu biex tibqa tg[affe; fil-[mie; tag[ha stess.  Imma huwa wkoll /ans tad-deheb biex b[alma ;ara fl-1987 u fl-2003, il-poplu Malti jgharaf jinsa l-politika parti;;jana, u jing[aqad f’g[an komuni kontra l-in;ustizzja.  Biex juri l-istoffa tieg[u.  Biex iqum b’dinjita` kontra l-[a]en u jtenni bil-vot tieg[u li [add m’hu ikbar minn Malta u l-poplu Malti.  Wisq inqas Joseph Muscat.


Dan l-artiklu deher fil-[arga ta' "In-Nazzjon" ta' l-10 ta' Mejju 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…