Skip to main content

It-Triq 'il Quddiem

Għaddew aktar minn ġimagħtejn mill-elezzjoni ġenerali li ssejħet qabel iż-żmien u li tat rebħa komda lill-Partit Laburista. Fl-artiklu ta' ġimagħtejn ilu qsamt ftit ħsibijiet dwar x'naħseb li seta' wassal għal dan ir-riżultat. Illum nixtieq nagħmel ftit riflessjonijiet dwar it-triq 'il quddiem.


Tmexxija ġdida

L-ewwel biċċa xogħol li ser ikollu l-Partit Nazzjonalista u l-organi tiegħu ser tkun dik li jaħtar tmexxija ġdida. L-iktar għażla importanti tibqa' dik li jinħatar Kap ġdid, flimkien ma' żewġ Viċi Kapijiet ġodda. Tajjeb li nibdew naħsbu ftit x'attributi jeħtieġ li naraw fil-Kap il-ġdid qabel ma nibdew insemmu ismijiet. Nemmen li l-Kap il-ġdid irid l-ewwel u qabel kollox ikun persuna kariżmatika li kapaċi tikkomunika b'lingwaġġ sempliċi. Trid tkun persuna determinata li lesta tidħol għal proġett fit-tul u li jrid ikun mibni fuq pedamenti sodi u fuq viżjoni ta' xi jrid li l-Parit Nazzjonalista jirrappreżenta. U fuq kollox, trid tkun persuna li taf lill-Partit sew u li kapaċi tgħaqqad fazzjonijiet u interessi diversi flimkien. Spiss wara riżultat bħal dan jibdew iqumu sejħiet għal nies "minn barra l-Partit" biex jidħlu għal kariga bħal din. Nistqarr mill-ewwel li din ma tantx iddoqqli. Kap ta' Partit ma jitwelidx mil-lum għal għada. Irid ikun xi ħadd li jaf il-politika, jaf x'jiġifieri tikkandida ruħek, jaf x'jiġifieri kampanja, forsi jkun ħadem f'livelli differenti tal-Partit u jaf l-istrutturi u l-interessi differenti li flimkien jagħmlu l-qawsalla ta' ideat li jimbuttaw il-votant Nazzjonalist. Li bniedem ikun kapaċi "jitkellem tajjeb" ma hijiex l-attribut waħdieni li bih niddeterminaw li persuna huwa tajjeb biex ikun Kap. Huwa attribut importanti, imma ma nemminx li huwa dak determinanti.

Skont min ħa jkun dak li jingħażel bħala Kap iridu jsiru l-għażliet kollha l-oħra, fosthom dawk tal-Viċi Kapijiet. Nemmen li t-tmexxija trid tirrefletti taħlita ta' etajiet, taħlita ta' professjonijiet u possibilment taħlita ta' sessi. Minn dan imbagħad jitilqu l-għażliet l-oħra kollha għal amministrazzjoni tal-Partit, li nemmen li għandu jkollha influss kbir ta' żagħżagħ li telgħu fil-Partit u li issa lesti biex jagħtu kontribut dirett fit-tmexxija tiegħu.


Narrattiva Politika

Dan it-tiġdid fit-tmexxija hu necessarju biex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jagħmel il-pass li jkun imiss: jerġa' jibni n-narrattiva politika tiegħu. Ħafna qed jirrassenjaw ruħhom li l-poplu Malti huwa "korrott u ħalliel", u allura ma jagħmilx sens li l-Partit Nazzjonalista jitkellem aktar fuq valuri u onesta' politika. Ma naqbilx ma' din l-analiżi. Naħseb li l-poplu ddejqu l-korruzzjoni, imma meta jpoġġieha fuq miżien jagħti priorita' lill-affarijiet oħra li jolqtuh aktar direttament. Qabel il-korruzzjoni, il-poplu jrid ikun ċert li lil min ser jivvota għandu programm politiku li ħa jtejjiblu ħajtu. U allura l-Partit Nazzjonalista jrid jerġa' jiffoka fuq dan, mingħajr ma jieqaf jitkellem fuq l-onesta' politika u l-korruzzjoni li qed tnawwar l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Dawk il-problemi għadhom hemm u għadhom importanti. U dawn il-valuri jibqgħu l-pedamenti tagħna. Imma b'mod parallel magħhom irridu nitkellmu fuq l-affarijiet li jolqtu aktar direttament lin-nies. Irridu nuru li nistgħu nkabbru l-ekonomija u ntejjbu l-kwalita' tal-ħajja tan-nies mingħajr l-istejjer u l-iskandli ta' korruzzjoni li qed inawwru l-fibra soċjali u morali ta' pajjiżna.

U dan konna kapaċi nagħmluh għal ħafna snin. Il-Partit Nazzjonalista kien il-partit li mmodernizza l-ekonomija, li bnieha, li tellagħha għal livell Ewropew, li qalibha minn ekonomija ibbażata fuq il-manifattura għal ekonomija ibbażata fuq is-servizzi, it-turiżmu u l-impjiegi ta' kwalita'. Kien il-Partit li daħħal ħafna libertajiet ċivili, soċjali u politiċi, fetaħ l-edukazzjoni u ta ħafna drittijiet lill-ħaddiema. Imma minħabba t-timbru ħażin tal-aħħar leġislatura tiegħu, tilef din in-narrattiva. Agħar minn hekk, ma konniex kapaċi nispjegaw li ħafna mid-deċiżjonijiet mhux popolari li ttieħdu fl-aħħar leġislatura kienu biss frott tar-riċessjoni internazzjonali li laqtet lid-dinja. Kienu deċiżjonijiet li waslu għal ħafna tgergir imma kienu neċessarji biex il-pajjiż salva l-impjiegi u biex Muscat fl-2013 sab pajjiż sod b'ekonomija li trendi u li setgħet tisfrutta mill-ewwel it-tijib ekonomiku internazzjonali. Is-suċċess ekonomiku ta' Muscat m'huwa xejn ħlief il-ħsad ta' dak li nżera' qabel. Kull politiku jippreferi jraħħas il-kontijiet, iżid il-benefiċċji soċjali, inaqqas it-taxxi u jaqla' ċ-ċapċip tal-poplu. Iżda fl-aħħar leġislatura, il-Partit Nazzjonalista ssagrifika l-popolarita' tiegħu biex salva pajjiż. Mhux għax hu Partit sadist li jħobb isawwat lilu nnifsu, imma għax ried iħares l-interess nazzjonali. U dan ma konniex kapaċi nikkomunikawh. B'hekk ħallejna l-Muscat jimla dan il-vojt bi propoganda rħisa li biha ħa l-mertu ta' dak li sab lest. U kif jgħid il-Malti, ħobż il-bieżel kielu l-għażżien.

Irridu wkoll niftakru li ma nistgħux inserrħu iktar fuq dak kollu li għamel għad-demokrazija l-Partit Nazzjonalista fit-tmeninijiet u kif bidel il-pajjiż wara l-1987. Il-votanti l-ġodda ta' din l-elezzjoni lanqas biss laħqu lil Alfred Sant Prim Ministru. Dawk tal-elezzjoni li jmiss, twieldu f'dan il-millennju, u lanqas biss jiftakru lil Eddie Fenech Adami. Għalihom is-sens ta' appartenenza lejn il-Partit Nazzjonalista ma jistax jinbena fuq l-istorja bħalma inbena għall-"attivisti" Nazzjonalisti tal-lum li ħadmu u batew għad-demokrazija dak iż-żmien. Irid jingħatalhom raison d'être ieħor. Dak ta' Partit li jridek taħseb b'mod indipendenti bħalma jrid indipendenti l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, ta' Partit li jrid itik iċ-ċavetta tal-opportunita' ħalli tasal bil-ħila tiegħek, ta' Partit li jrid iħares il-ftit ambjent li baqagħlna, ta' Partit li jrid iħares il-ġid komuni u s-sens ta' komunita' fuq l-individwaliżmu neo-liberali, ta' Partit li jrid lil pajjiżna jagħmel bidla fil-mentalita' biex xi darba jsir pajjiż verament Ewropew.

In-nies illum iridu politika li tħares 'il quddiem u li ttihom għal x'hiex jittamaw. Filwaqt li xogħolna jibqa' dak li nikkritikaw lill-Gvern fejn jiżbalja, irridu noqogħdu attenti li ma nispiċċawx nikkritikaw kollox u kullimkien, ħalli meta jkun hemm affarijiet serji x'nattakkaw ma jiġrilniex bħaż-żagħżugħ li fil-ħrafa jgħajjat li ġej il-lupu għalxejn, u meta verament jiġi ħadd ma jemmnu. Irridu kontinwament nuru li aħna lesti biex immexxu u għandna x'nipproponu.


Organizzazzjoni Politika

F'din l-elezzjoni ħareġ ċar li minkejja li l-Partit Nazzjonalista kien kapaċi jwassal messaġġ Nazzjonali li ġabar flimkien lil dawk li għandhom għal qalbhom il-ġid komuni, ma rnexxielux jolqot lil individwi jew setturi li għalihom il-problemi settorjali tagħhom huma aktar importanti minn kollox. Hawnhekk il-Partit Laburista wera li għal dawn l-aħħar snin kien kapaċi jibni network sod fejn jindividwa kwistjonijiet bħal tal-kaċċaturi, ta' dilettani tan-nar, ta' dilettanti tal-festi, u ta' għaqdiet oħra, u kulmeta tinqala' xi problema jkun pront joffrilhom tama ta' soluzzjoni. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista qed ikun kajman wisq. U filwaqt li vera l-midja soċjali saret importanti, u l-Partit Nazzjonalista għamel passi kbar f'dan is-settur, il-battalja politika għadha tiġi mitħaddta u missielta fil-kuntatt fit-triq, fl-għaqdiet u fil-każini. U jekk mhux ser ikun kapaċi jorganizza ruħu biex il-messaġġ tiegħu jasal f'dawn is-setturi u f'dawn l-irkejjen ukoll, ser jibqa' jbati.


Tama

Minkejja d-diżappunt u minkejja li t-triq 'il quddiem taf tidher iebsa, konvint li fil-Partit Nazzjonalista hemm biżżejjed nies ta' kwalita', nies ta' rieda tajba, nies li lesti jissagrifikaw ħin u enerġija għal kawża ġusta, li ser twassal biex il-Partit Nazzjonalista jiġġedded u jkompli jissaħħaħ. Hemm proġett ambizzjuż u twil quddiemna, imma proġett li jrid jitwassal fi tmiemu biex jerġa' jkollna sistema politika nadifa, soċjeta' li tilqa' u tħares lil kulħadd, u pajjiż li tassew jixraqilna. Jien flimkien ma ħafna żagħżagħ u ħafna attivisti seba' mitt sena biex ilkoll flimkien inxammru l-kmiem u nfittxu nibdew naħdmu. Għax meta nfasslu l-futur tal-Partit Nazzjonalista, inkunu qed infasslu l-futur ta' uliedna, u tal-pajjiż li rriduhom jgħixu fih.
Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon tal-Erbgħa 21 ta' Ġunju 2017

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…