Skip to main content

Ħallik mill-burgers u c-chipsFil-ġranet li għaddew qamet kontroversja sħiħa dwar riklam li għalih intużat il-famuża pittura tal-Aħħar Ċena ta’ Leonardo Da Vinci. Kien hemm min ħassu offiż, kien hemm min ħadha biċ-ċajt, u kien hemm min saħansitra ħa l-liġi b’idejh u mar qatta’ dan ir-riklam. U peress li f’dawn il-ġranet kulħadd kien qed jitkellem dwar dan, xtaqt nislet ftit ħsibijiet żgħar minn dan l-episodju.

L-ewwel nett, bħalma għidt b’mod konsistenti f’episodji oħra fl-aħħar snin, id-dritt tal-libertà tal-espressjoni jibqa’ dritt sagrosant. U għalkemm din ikun hawn min iqarras wiċċu għaliha, il-ħsieb Ewropew espress f’diversi liġijiet u anke’ minn deċiżjonijiet tal-Qrati Ewropej, hu li libertà tal-espressjoni tinkludi wkoll id-dritt li toffendi. Anzi, hemm min saħansitra jgħid li l-libertà tal-espressjoni ma tfisser xejn mingħajr id-dritt li toffendi u tirredikola kwalunkwe’ ħaġa, anke’ affarijiet li għal ħaddieħor jafu jkunu għeżież ħafna. Ovvjament tiġi mill-individwu li jekk irid juri rispett lejn is-sentimenti ta’ ħaddieħor, joqgħod lura milli jirredikolahom. U sta għall-individwu l-ieħor ukoll li jekk iħoss li xi ħadd għamel riklam li bih offendih, jibqa’ fil-libertà li ma jixtrix il-prodotti tiegħu. Pero’ r-rispett ma jista’ qatt jiġi impost, a skapitu li jkun hemm xi ħadd jikkontrolla x’nistgħu nirredikolaw u x’ma nistgħux noffendu. Inkella din tista’ tiġi użata f’min qiegħed fil-poter biex jagħlaq ħalq ċertu kritika bi skuża li din toffendi.

U nżid oħra ma’ din, ħadd m’għandu jippretendi li jiġi protett milli jkun offiż. F’soċjetà demokratika u ħielsa għandek tkun int li tkun matur biżżejjed u tinjora affarijiet li tħoss li joffenduk. Sikwit ninzerta xi programm televiżiv li nħossu joffendili l-intelliġenza tiegħi biċ-ċuċati li jingħaddu. X’nagħmel? Nitlob il-liġi tagħlaqlu ħalqu, jew naqliblu u nistmah ta’ li hu? U allura, fil-miżien bejn il-kontroll li jista’ jwassal għal abbuż u l-libertà tal-espressjoni, għandha dejjem tirbaħ il-libertà. Dejjem sakemm din ma tinvolvix gideb u kalunji, jew ma tinċitax vjolenza jew mibegħda. Hemmhekk iva għandha tiġi mrażżna, u l-liġijiet tagħna diġa’ jaħsbu għal dan.

Jien ukoll Kattoliku, jien ukoll ħassejt li r-riklam irredikola xi ħaġa prezzjuża, pero’ l-Alla li nemmen fih jien hu kbir wisq biex jiġi offiż minn xi ħaġa daqshekk pwerili. Li kieku l-fidi tiegħi u Alla tiegħi jiġi affetwati minn dawn il-ħmerijiet, lanqas ikun vallapena nemmen fih.

Mela ejja nimmaturaw ftit u flok ninħlew niddibattu dawn il-kummiedji, niffukaw fuq il-veru attakki li qed isiru fuq is-sisien tal-valuri demokratiċi essenzjali tagħna. Għax waqt li l-poplu kien mehdi fuq il-pizza u l-burgers f’pittura, jew fuq id-dettalji ta’ terminoloġija fil-liġi, kompla l-attakk fuq l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna biex ikomplu jiġu kkontrollati minn min għandu x’jaħbi. U l-ġimgħa l-oħra tnejn minn ħutna, ħaddiema investigaturi li m’għamlu xejn ħlief għamlu xogħolhom b’integrità u serjetà, tkeċċew mill-aġenzija ta’ kontra l-ħasil tal-flus FIAU, biex id-dnub tal-kriminali jibqa’ moħbi u jibqa’ għaddej. Kumbinazzjoni fl-istess żmien li ħalliena Pietru Pawl Busuttil, vittma oħra ta’ inġustizzja li seħħet biex id-dnub tal-kriminali tletin sena ilu baqa’ moħbi u baqa’ għaddej.

Quddiem dawn l-inġustizzji żgur li jkun offiż Alla. Speċjalment meta jara soċjetà li tant saret individwalista u magħmula min-nies li jaħsbu biss f’tagħhom li mhux dejjem ikunu kapaċi jkunu hemm għal xulxin, jitkellmu biex jiddefendu lil xulxin, u jieħdu azzjoni biex niddefendu lil xulxin mill-idejn ħżiena u awtoritarji li qed jiġbdu l-ispag tal-poter, u li mingħajr skrupli jkissru lill-innoċenti biex il-ħatja jibqgħu jagħmlu li jridu u jibqgħu ma jitressqux quddiem il-Qrati biex issir ġustizzja.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 5 ta' Lulju 2017

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…