Skip to main content

Ħallik mill-burgers u c-chipsFil-ġranet li għaddew qamet kontroversja sħiħa dwar riklam li għalih intużat il-famuża pittura tal-Aħħar Ċena ta’ Leonardo Da Vinci. Kien hemm min ħassu offiż, kien hemm min ħadha biċ-ċajt, u kien hemm min saħansitra ħa l-liġi b’idejh u mar qatta’ dan ir-riklam. U peress li f’dawn il-ġranet kulħadd kien qed jitkellem dwar dan, xtaqt nislet ftit ħsibijiet żgħar minn dan l-episodju.

L-ewwel nett, bħalma għidt b’mod konsistenti f’episodji oħra fl-aħħar snin, id-dritt tal-libertà tal-espressjoni jibqa’ dritt sagrosant. U għalkemm din ikun hawn min iqarras wiċċu għaliha, il-ħsieb Ewropew espress f’diversi liġijiet u anke’ minn deċiżjonijiet tal-Qrati Ewropej, hu li libertà tal-espressjoni tinkludi wkoll id-dritt li toffendi. Anzi, hemm min saħansitra jgħid li l-libertà tal-espressjoni ma tfisser xejn mingħajr id-dritt li toffendi u tirredikola kwalunkwe’ ħaġa, anke’ affarijiet li għal ħaddieħor jafu jkunu għeżież ħafna. Ovvjament tiġi mill-individwu li jekk irid juri rispett lejn is-sentimenti ta’ ħaddieħor, joqgħod lura milli jirredikolahom. U sta għall-individwu l-ieħor ukoll li jekk iħoss li xi ħadd għamel riklam li bih offendih, jibqa’ fil-libertà li ma jixtrix il-prodotti tiegħu. Pero’ r-rispett ma jista’ qatt jiġi impost, a skapitu li jkun hemm xi ħadd jikkontrolla x’nistgħu nirredikolaw u x’ma nistgħux noffendu. Inkella din tista’ tiġi użata f’min qiegħed fil-poter biex jagħlaq ħalq ċertu kritika bi skuża li din toffendi.

U nżid oħra ma’ din, ħadd m’għandu jippretendi li jiġi protett milli jkun offiż. F’soċjetà demokratika u ħielsa għandek tkun int li tkun matur biżżejjed u tinjora affarijiet li tħoss li joffenduk. Sikwit ninzerta xi programm televiżiv li nħossu joffendili l-intelliġenza tiegħi biċ-ċuċati li jingħaddu. X’nagħmel? Nitlob il-liġi tagħlaqlu ħalqu, jew naqliblu u nistmah ta’ li hu? U allura, fil-miżien bejn il-kontroll li jista’ jwassal għal abbuż u l-libertà tal-espressjoni, għandha dejjem tirbaħ il-libertà. Dejjem sakemm din ma tinvolvix gideb u kalunji, jew ma tinċitax vjolenza jew mibegħda. Hemmhekk iva għandha tiġi mrażżna, u l-liġijiet tagħna diġa’ jaħsbu għal dan.

Jien ukoll Kattoliku, jien ukoll ħassejt li r-riklam irredikola xi ħaġa prezzjuża, pero’ l-Alla li nemmen fih jien hu kbir wisq biex jiġi offiż minn xi ħaġa daqshekk pwerili. Li kieku l-fidi tiegħi u Alla tiegħi jiġi affetwati minn dawn il-ħmerijiet, lanqas ikun vallapena nemmen fih.

Mela ejja nimmaturaw ftit u flok ninħlew niddibattu dawn il-kummiedji, niffukaw fuq il-veru attakki li qed isiru fuq is-sisien tal-valuri demokratiċi essenzjali tagħna. Għax waqt li l-poplu kien mehdi fuq il-pizza u l-burgers f’pittura, jew fuq id-dettalji ta’ terminoloġija fil-liġi, kompla l-attakk fuq l-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna biex ikomplu jiġu kkontrollati minn min għandu x’jaħbi. U l-ġimgħa l-oħra tnejn minn ħutna, ħaddiema investigaturi li m’għamlu xejn ħlief għamlu xogħolhom b’integrità u serjetà, tkeċċew mill-aġenzija ta’ kontra l-ħasil tal-flus FIAU, biex id-dnub tal-kriminali jibqa’ moħbi u jibqa’ għaddej. Kumbinazzjoni fl-istess żmien li ħalliena Pietru Pawl Busuttil, vittma oħra ta’ inġustizzja li seħħet biex id-dnub tal-kriminali tletin sena ilu baqa’ moħbi u baqa’ għaddej.

Quddiem dawn l-inġustizzji żgur li jkun offiż Alla. Speċjalment meta jara soċjetà li tant saret individwalista u magħmula min-nies li jaħsbu biss f’tagħhom li mhux dejjem ikunu kapaċi jkunu hemm għal xulxin, jitkellmu biex jiddefendu lil xulxin, u jieħdu azzjoni biex niddefendu lil xulxin mill-idejn ħżiena u awtoritarji li qed jiġbdu l-ispag tal-poter, u li mingħajr skrupli jkissru lill-innoċenti biex il-ħatja jibqgħu jagħmlu li jridu u jibqgħu ma jitressqux quddiem il-Qrati biex issir ġustizzja.


Dan l-artiklu deher fil-ħarġa tan-Nazzjon ta' nhar l-Erbgħa 5 ta' Lulju 2017

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…