Skip to main content

Żewġ Partiti jew Tlieta?


Għalkemm issa għadda ftit taż-żmien mhux ħażin mindu l-Qorti Kostituzzjonali ħarġet is-sentenza li biha l-Partit Nazzjonalista ingħata żewġ siġġijiet żejda fil-Parlament biex jagħmlu tajjeb għal proporzjonalità, għadni qed nara diversi diċeriji jiġru fuq il-midja soċjali, u argumenti fażuli ibbażati fuq l-ispin li ta l-Partit Laburista lil din id-deċiżjoni.

Il-Partit Laburista argumenta ħafna, u hekk għadhom jagħmlu n-nies tiegħu, li l-Qorti ddeċidiet li fil-Parlament hemm biss żewġ partiti, u li allura Marlene Farruġia u Godfrey Farrugia huma Deputati Nazzjonalisti, u li meta l-Partit Nazzjonalista jgħid li dawn mhux Deputati tiegħu imma biss parti mill-Grupp Parlamenteri tal-Oppożizzjoni jkun qed jisfida d-deċiżjoni tal-Qorti.

Din hija spin għal kollox giddieba u qarrieqa. Il-Qorti m’għandha l-ebda fakultà tiddeċiedi fuq l-alleanzi tal-Membri Parlamentari. Tant hu hekk li meta Wenzu Mintoff waqqaf l-Alternattiva Demokratika fl-1989, għamel tliet snien bħala Deputat tal-Alternattiva Demokratika fil-Parlament. Għalkemm fl-elezzjoni tal-1987 telgħu żewġ partit, mill-1989 sal-1992 hemm kien hemm tlieta. L-istess ġara meta Marlene Farrugia waqfet l-Partit Demokratiku fl-2016. Għalkemm fl-elezzjoni tal-2013 telgħu fil-Parlament żewġ partiti, sal-aħħar tal-leġislatura kien hemm tliet partiti fil-Parlament u magħhom deputat indipendenti (Giovanna Debono).

Mela x’iddeċidiet il-Qorti? Il-Qorti iddeċidiet, u tista’ tiddeċiedi biss, fuq kif għandu jiġi interpretat ir-riżultat tal-elezzjoni għal fini tal-liġi elettorali u tal-Artiklu 52 tal-Kostituzzjoni, li jitkellem fuq x’jiġri meta fil-Parlament jitilgħu biss żewġ partiti. Niċċaraw, l-artiklu jitkellem fuq kif jiġi interpretat ir-riżultat tal-elezzjoni, u mhux x’jiġri fil-Parlament wara. U kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku, fl-ewwel lok, laħqu ftehim minn qabel l-elezzjoni biex jidhru f’lista waħda. Biex għal fini ta’ dan l-artiklu, jiġu meqjusa mill-Kummissjoni Elettorali bħala Partit wieħed, u allura l-voti tagħhom jingħaddu flimkien, u d-deputati tal-Partit Demokratiku jingħaddu bħala deputati tal-Partit Nazzjonalista. U alla ħares il-Qorti ma ddeċidietx hekk, għax allura l-ftehim tal-Forza Nazzjonali, li sar biss biex għar-riżultat elettorali ż-żewġ partiti jingħaddu bħala partit wieħed, kien ikun sar għalxejn. Pero’ dan jgħodd biss sal-interpretazzjoni tar-riżultat. Minn minuta wara li r-riżultat ikun interpretat, il-mekkaniżmu Kostituzzjonali jidħol fis-seħħ u s-siġġijiet jitqassmu, kull Partit kien ħa jieħu postu fil-Parlament bħala Partit distint. U l-Qorti ma tistax iżżomm lid-Deputati milli jagħmlu dan, għax kif ġa tajt eżempji aktar ‘il fuq, mhux fil-mertu tagħha tordna lid-Deputati ma’ min jallejawhom ruħhom fil-Parlament. Jekk iridu, għada, is-67 deputat li hemm fil-Parlament jistgħu jinqasmu f’67 partit differenti, u l-ebda Qorti u l-ebda appostlu ma jista’ jindaħlilhom, għax il-Parlament hu suprem. U sakemm il-Gvern iżomm l-appoġġ ta’ maġġoranza minn dawn is-67 deputat, jibqa’ jmexxi.

Sfortunatament il-Partit Laburista, għal darb’oħra, sfrutta n-nuqqas ta’ għarfien tal-maġġoranza tal-poplu (din id-darba fuq materji elettorali u kostituzzjonali), u prova jbella’ r-ross bil-labra, u jdawwarha li allura mhux vera ġie elett it-tielet partit fil-Parlament u li l-Partit Nazzjonalista qed jisfida l-Qorti Kostituzzjonali. Saħansitra rajna fuq quddiem lil Ministru Owen Bonnici, li għal ġieħna jgħallem il-Kostituzzjoni fl-Università ta’ Malta, u lill-avukat u Deputat Robert Abela, jxerrdu affarijiet li huma jafu aktar mill-oħrajn li mhumiex minnhom, iżda kienu lest jarmu l-kredibbilità professjonali tagħhom basta jmexxu propoganda qarrieqa.

Fid-dawl ta’ dan, nappella wkoll lid-deputati tal-Partit Demokratiku biex jirrispettaw il-proċess ta’ tiġdid li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista. Għalkemm iż-żewġ partit qed jiffurmaw Oppożizzjoni Parlamentari waħda, u allura għandu jkun hemm relazzjoni tajba bejniethom, importanti li jinżamm rispett reċiproku lejn id-distinzjoni ta’ bejniethom, u ħadd min-naħa jew oħra ma jipprova jimponi ruħu b’xi sens ta’ awtorità fuq il-partit l-ieħor.

Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 2 t' Awwissu 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…