Skip to main content

Skejjel, Traffiku u Iffullar


Din il-ġimgħa ħafna studenti reġgħu bdew sena skolastika oħra, u allura din il-ġimgħa għal ħafna studenti, ġenituri u għalliema tinbidel ir-rutina u tibda rutina ġdida.

U għal ħafna minna, jerġa’ jibda wkoll it-tgergir fuq il-problema tat-traffiku. Problema li qiegħda tkompli tikber, waħda mill-ħafna problemi li għandna li jitilqu mill-fatt li l-unika mod kif qed inkomplu nkabbru l-ekonomija tagħna huwa billi nżidu l-popolazzjoni u nżidu l-ħaddiema. Xi ħaġa li kulma jmur qed nirrealizzaw li qed issir ħafna aktar insostennibbli. Dan il-pajjiż għandu limitu, u dan it-tkabbir hemm prezz xi nħallsu għalih. Prezz infrastrutturali, prezz ambjentali minħabba ż-żieda dejjem tikber ta’ bini, u prezz fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna hekk kif kulma jmur il-pajjiż qed jinħass dejjem aktar u aktar iffullat.

Hemm diversi fatturi li wkoll mhux qed jgħinu biex tittaffa din il-problema tat-traffiku. Għadna poplu wisq marbut mal-użu tal-karozza tiegħu. Naqtgħu qalbna nużaw it-trasport pubbliku (għalkemm il-fatt li ma tantx tista’ sserraħ fuqu żgur ma jgħinx), naqtgħu qalbna nużaw ir-rota, naqtgħu qalbna nimxu. U sfortunatament qed inrabbu lil uliedna bl-istess mentalità. Meta kont għadni l-iskola jien kienet in-norma li t-tfal kollha jużaw van, minibus jew coach għall-iskola. Kien ukoll mument sabiħ fejn nissoċjalizzaw. Illum in-norma hija li jwassluk il-ġenituri. U ovvjament sa wara l-bieb tal-iskola, ma tmurx tinżel xi kantuniera bogħod u tilħaq tgħejja sa ma timxi ftit metri.

Dil-ġimgħa waqt li kont qed naqra ftit fuq din it-tema tfaċċa quddiemi artiklu tal-Kamra tal-Kummerċ (http://www.maltachamber.org.mt/en/putting-a-stop-to-malta-s-traffic-congestion) li jiddiskuti din il-problema u l-effetti tagħha, speċjalment l-effetti ekonomiċi. Hu stmat li l-konġestjoni tat-traffiku qed tiswa madwar €200 miljun lill-ekonomija Maltija, u din titla’ għal €1.2 biljun sas-sena 2050!

Il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni kien diġa’ għamel diversi proposti fuq dan is-suġġett, u anke’ ippubblika dokument b’diversi miżuri, fosthom trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel kollha. Din hi miżura li wkoll ikkopja u wiegħed il-Partit Laburista, pero’ jidher li mhix ħa tkun qed tiddaħħal minn din is-sena. Ħasra.

Ma nistgħux ngħidu li kollox ħażin. Sar investiment infrastrutturali wkoll, bħal proġett tal-Kappara u l-propost proġett tal-Marsa, avolja ġew wara erba’ snin ta’ ixxuttar f’investiment infrastrutturali. Iżda l-pajjiż kemm jiflaħ aktar bini ta’ toroq ġodda?

Il-Kamra tal-Kummerċ f’dan l-artiklu wkoll għamlet numru ta’ proposti, fosthom l-involviment tal-privat għal sistemi ta’ mass transit. Il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni wiegħed proġett ta’ metro/light railway li tgħaqqad l-aktar partijiet importanti. Il-Partit Laburista l-ewwel irredikola din il-proposta, issa qed jgħid li ħa jwettaqha. Nemmen li hija xi ħaġa essenzjali u li pajjiżna ilu li għandu bżonn.

L-artiklu jsemmi wkoll l-Intelligent Traffic Management System li l-Gvern ilu ħafna jiftaħar li implimenta. Ma nafx fejn qed jitħaddem dan pero’, għax ma tantx jidher li ħalla effett. Jew ġie implimentat biss fuq il-karta, u s-sistema li vera ġiet installata ma tilħaqx l-aspettattivi li tpoġġew? Jew is-sistema li biha intrebaħ it-tender lanqas biss tilħaq il-livell tekniku li kien jitlob it-tender innifsu?


Din il-problema hija waħda mill-aktar problemi akuti li qed isofri l-pajjiż, u li qed insoffru aħna ċ-ċittadini, u nemmen li bħala Oppożizzjoni issa għandna niffukaw fuq dawn il-materji u oħrajn li qed jolqtu lil Maltin fil-laħam il-ħaj, u nżommu l-Gvern kontabbli għal wegħdiet li kien għamel.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 01 t' Ottubru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…