Skip to main content

Skejjel, Traffiku u Iffullar


Din il-ġimgħa ħafna studenti reġgħu bdew sena skolastika oħra, u allura din il-ġimgħa għal ħafna studenti, ġenituri u għalliema tinbidel ir-rutina u tibda rutina ġdida.

U għal ħafna minna, jerġa’ jibda wkoll it-tgergir fuq il-problema tat-traffiku. Problema li qiegħda tkompli tikber, waħda mill-ħafna problemi li għandna li jitilqu mill-fatt li l-unika mod kif qed inkomplu nkabbru l-ekonomija tagħna huwa billi nżidu l-popolazzjoni u nżidu l-ħaddiema. Xi ħaġa li kulma jmur qed nirrealizzaw li qed issir ħafna aktar insostennibbli. Dan il-pajjiż għandu limitu, u dan it-tkabbir hemm prezz xi nħallsu għalih. Prezz infrastrutturali, prezz ambjentali minħabba ż-żieda dejjem tikber ta’ bini, u prezz fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna hekk kif kulma jmur il-pajjiż qed jinħass dejjem aktar u aktar iffullat.

Hemm diversi fatturi li wkoll mhux qed jgħinu biex tittaffa din il-problema tat-traffiku. Għadna poplu wisq marbut mal-użu tal-karozza tiegħu. Naqtgħu qalbna nużaw it-trasport pubbliku (għalkemm il-fatt li ma tantx tista’ sserraħ fuqu żgur ma jgħinx), naqtgħu qalbna nużaw ir-rota, naqtgħu qalbna nimxu. U sfortunatament qed inrabbu lil uliedna bl-istess mentalità. Meta kont għadni l-iskola jien kienet in-norma li t-tfal kollha jużaw van, minibus jew coach għall-iskola. Kien ukoll mument sabiħ fejn nissoċjalizzaw. Illum in-norma hija li jwassluk il-ġenituri. U ovvjament sa wara l-bieb tal-iskola, ma tmurx tinżel xi kantuniera bogħod u tilħaq tgħejja sa ma timxi ftit metri.

Dil-ġimgħa waqt li kont qed naqra ftit fuq din it-tema tfaċċa quddiemi artiklu tal-Kamra tal-Kummerċ (http://www.maltachamber.org.mt/en/putting-a-stop-to-malta-s-traffic-congestion) li jiddiskuti din il-problema u l-effetti tagħha, speċjalment l-effetti ekonomiċi. Hu stmat li l-konġestjoni tat-traffiku qed tiswa madwar €200 miljun lill-ekonomija Maltija, u din titla’ għal €1.2 biljun sas-sena 2050!

Il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni kien diġa’ għamel diversi proposti fuq dan is-suġġett, u anke’ ippubblika dokument b’diversi miżuri, fosthom trasport b’xejn għat-tfal tal-iskejjel kollha. Din hi miżura li wkoll ikkopja u wiegħed il-Partit Laburista, pero’ jidher li mhix ħa tkun qed tiddaħħal minn din is-sena. Ħasra.

Ma nistgħux ngħidu li kollox ħażin. Sar investiment infrastrutturali wkoll, bħal proġett tal-Kappara u l-propost proġett tal-Marsa, avolja ġew wara erba’ snin ta’ ixxuttar f’investiment infrastrutturali. Iżda l-pajjiż kemm jiflaħ aktar bini ta’ toroq ġodda?

Il-Kamra tal-Kummerċ f’dan l-artiklu wkoll għamlet numru ta’ proposti, fosthom l-involviment tal-privat għal sistemi ta’ mass transit. Il-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni wiegħed proġett ta’ metro/light railway li tgħaqqad l-aktar partijiet importanti. Il-Partit Laburista l-ewwel irredikola din il-proposta, issa qed jgħid li ħa jwettaqha. Nemmen li hija xi ħaġa essenzjali u li pajjiżna ilu li għandu bżonn.

L-artiklu jsemmi wkoll l-Intelligent Traffic Management System li l-Gvern ilu ħafna jiftaħar li implimenta. Ma nafx fejn qed jitħaddem dan pero’, għax ma tantx jidher li ħalla effett. Jew ġie implimentat biss fuq il-karta, u s-sistema li vera ġiet installata ma tilħaqx l-aspettattivi li tpoġġew? Jew is-sistema li biha intrebaħ it-tender lanqas biss tilħaq il-livell tekniku li kien jitlob it-tender innifsu?


Din il-problema hija waħda mill-aktar problemi akuti li qed isofri l-pajjiż, u li qed insoffru aħna ċ-ċittadini, u nemmen li bħala Oppożizzjoni issa għandna niffukaw fuq dawn il-materji u oħrajn li qed jolqtu lil Maltin fil-laħam il-ħaj, u nżommu l-Gvern kontabbli għal wegħdiet li kien għamel.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 01 t' Ottubru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…