Skip to main content

Il-Ġurnalisti huma t-tarka tiegħekWara l-qtil brutali tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, intqal ħafna dwar ir-rwol tal-ġurnalisti f’demokrazija, dwar il-protezzjoni li jistħoqqilhom, dwar id-dmirijiet li għandhom u dwar il-libertà li għandhom igawdu, u dwar l-ambjent sikur u mhux ostili li għandhom iħossuhom qed jaħdmu fih.

U għalfejn dan kollu? Għax il-ġurnalist jiddefendik.

Int mintix Ministru… dawk jiddeċiedu dwar il-futur tiegħek u ta’ uliedek la darba jinħatru fil-kariga.

Mintix Membru Parlamentari…dawk jilleġislaw u jitkellmu f’ismek fil-Parlament.

Mintix maġistrat jew imħallef…. dawk jaqtgħu s-sentenzi skont il-liġi.

Imma l-affarijiet mhux dejjem jimxu hekk, u l-istituzzjonijiet mhux dejjem jaħdmu kif suppost. Min jiddeċiedi għalik, ġieli jiddeċiedi x’ħa jakkwista għalih. Min jilleġisla f’ismek, ġieli jkollu kunflitti biex jara kif ħa jmur aħjar hu u mhux il-pajjiż. U min jaqta’ s-sentenzi, ġieli wkoll ma mexiex kif suppost.

U waqt li f’pajjiż normali suppost ikun hemm tmexxija serja tal-Pulizija li tinvestiga kollox mingħajr kantunieri, din ukoll mhux dejjem tkun hekk.

U f’dak il-każ, int iċ-ċittadin, li darba kull ħames snin tiġi d-daqqa tiegħek u tintalab tagħżel min ser ikompli jmexxik, int li jkollok il-poter tal-pajjiż f’idejk, f’dak il-lapes u f’dik il-karta, dik id-darba f’ħames snin, kif ser tkun taf x’qed jiġri? Kif ser tkun taf min qed jilagħbek, min qed jgħaddi ż-żmien bik, min qed iwegħdek mod u jwettaq mod ieħor, jekk mhux grazzi għall-ġurnaliżmu? Speċjalment ġurnaliżmu investigattiv, u mhux ġurnaliżmu tradizzjoni li sempliċi jirrapporta dak li jgħidulu.

Forsi dipressanti l-ħsieb li int, bħala ċittadin, għalkemm sovran u liberu, tista’ titkellem biss darba kull ħames snin imbagħad tittama li f’dawk il-ħames snin min qed imexxi jara l-interessi tiegħek u mhux tiegħu.

Imma huwa aktar dipressanti l-ħsieb illi kieku mhux għal ġurnaliżmu investigattiv inti lanqas biss tkun taf b’dan, u titħalla tagħżel fil-għama. Il-ġurnalist ġenwin jinvestiga dan kollu u jinfurmak. Jipprovdilek l-għodda, imbagħad iħallik fil-libertà li tifforma opinjoni u tagħmel id-deċiżjoni tiegħek. Jpoġġik verament sovran billi jtik f’idejk il-fatti li kieku kienu jibqgħu moħbija minnek. Il-ġurnalist huwa l-uniku widna tiegħek f’soċjetà li aktar u aktar qed tipprova taħbilek. U xi drabi, biex jagħtik das-servizz, ipoġġi ħajtu għar-riskju.

Għax xi drabi l-verità hija inkonvenjent għal min jipprova joħnoqha. Imma m’għandux ikun hekk. Għax suppost fil-pajjiż hemm forzi u awtoritajiet li għandhom jaġixxu waħedhom biex jiddefenduk minn dawn l-abbużi. U l-fatt waħdu li ġurnalist ikollu jpoġġi ħajtu hu fil-periklu huwa sinjali li xi ħaġa mhix qed taħdem sew.

Ħadd aktar ma jpoġġi liċ-ċittadin qablu nnifsu, u propju għalhekk il-ġurnalist għandna nqisuh bħala t-tarka tagħna ċ-ċittadini.

Permezz tal-ġurnalist, int għandek il-lussu li ssir taf aktar dwar l-istess politikanti li tant kont taħlef fuqhom. Taraha kif taraha, l-ġurnalist jgħinek. Trid tkun għaref biżżejjed li tagħżel informazzjoni minn oħra, biex tibni l-istampa sħiħa, għax kull ġurnalist jaf ikollu perspettiva limitat jew saħansitra aġenda tiegħu, pero’ kull biċċa informazzjoni tista’ tgħinek tara l-istampa kollha.

Prova biss immaġina pajjiż bla ġurnalisti li jikxfu l-għawwar tal-mexxejja, jew li jibżgħu jinfurmawk. X’arma jkollok int, biex tiddeċiedi l-aħjar rotta għall-futur tiegħek? Min se jaqbez għalik kontra l-inġustizzji jekk il-mexxejja jkunu dawk li qed iwettquhom?

Għalhekk, il-ġurnaliżmu huwa meqjus bħala r-raba’ pilastru tad-demokrazija. Għax huwa l-għajn miftuħa fuq it-tliet pilastri l-oħra. Għax huwa l-wens li jmur bl-informazzjoni għandu min isir jaf b’ċertu affarijiet imma ma jafdax lil min jista’ jgħaddieha.

U għalhekk huwa importanti li din l-aħħar tarka tiegħek, dan l-akbar sors ta’ informazzjoni tiegħek, ikun imħares u protett, u mħolli jagħmel xogħolu b’serenità.

U għalhekk huwa importanti li dan ma jsirx biss bil-paroli u bil-liġijiet, imma anke’ bil-mod kif jaġixxu mal-ġurnalisti l-politiċi. Ma rridux naraw aktar politiċi li jinjoraw il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti, li jitolbu l-mistoqsijiet b’email għax ikunu jridu jduru mat-tweġiba, li jagħtu daharhom lill-ġurnalisti, li saħansitra jiddemonizzawhom meta dawn jagħmlu mistoqsijiet skomdi.

Il-politiċi jridu jimxu bl-eżempju. U l-ġurnalisti għandhom ikunu mħarsa, protetti, u liberi jagħmlu xogħolhom mingħajr xkiel.


Hekk biss ngħixu f’demokrazija vera.


Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 22 ta' Novembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…