Skip to main content

Il-"Ferris Tapes"


Matul din il-ġimgħa, fuq is-site manueldelia.com, ġew ippublikati ‘l hekk imsejħa Ferris Tapes. Fi ftit kliem, dawn huma intervisti qosra u irrekordjati mal-ex-Spettur tal-Pulizija, ex-investigatur tal-FIAU u illum whistle-blower, Jonathan Ferris. Dawn l-intervisti saru mill-blogger Manuel Delia flimkien mal-ġurnalista Ellen Trapp mill-ARD TV (organizzazzjoni konġunta tal-istazzjonijiet pubbliċi reġjonali tal-Ġermanja).

Dawn l-intervisti maqsumin fuq erba’ recordings ta’ madwar 10 minuti ‘l waħda. L-aħħar parti tal-intervista tinsab fil-link https://manueldelia.com/2017/11/listen-ferris-tapes-part-4/. Minn hawnhekk wieħed jista’ wkoll isib il-link għat-tliet partijiet l-oħra.

X’joħroġ minn dawn l-intervisti?

L-ewwel nett, Ferris jitkellem fuq iż-żmien li għamel fl-Economic Crimes Unit tal-Korp tal-Pulizija. Jitkellem fuq kif mexxa l-prosekuzzjoni fil-każ ta’ John Dalli, każ ta’ frodi fuq anzjani Amerikani, u kif lesta r-rapport f’Novembru 2015. Sentejn ilu. Il-prosekuzzjoni ittellgħet il-Qorti biss issa, wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-akkuża li f’Malta spiċċat is-saltna tad-dritt.

Kien beda jinvestiga wkoll il-każ tal-frodi tal-visas lil-Libjani, liema każ pero’ l-iskwadra tiegħu ma kellhiex biżżejjed riżorsi biex tara d-dokumentazzjoni kollha u tmexxi fil-Qorti.

Tkellem ukoll fuq l-iskandlu taż-żejt, li kien qed jinvestiga hu wkoll u li fih kien diġa’ ressaq nies il-Qorti. Meta mistoqsi, ikkonferma li iva, f’dak iż-żmien kien jitħalla jinvestiga bil-libertà kollha, mentri mal-bidla fil-Gvern beda jitwaqqaf, daqqa b’nuqqas ta’ riżorsi u daqqa mis-superjuri tiegħu.

B’mod partikolari, jiżvela li l-unika raġuni għala kien talab biex jitmexxa mill-Korp tal-Pulizija kienet li f’Mejju 2016, meta kien qed jinvestiga każ ta’ frodi, Segretarju ta’ Ministru partikolari kien talbu informazzjoni fuq dan il-każ, f’email li fiha kien ikkuppjat il-Ministru innifsu. Din hija xi ħaġa illegali, għax il-Pulizija ma tistax tiżvela informazzjoni partikolari fuq investigazzjoni, lanqas lill-Ministru. Żvela wkoll li s-Supretendent Abdilla, li kien is-superjur tiegħu, qallu biex jirrispondi ħalli ma joħloqx “inkwiet diplomatiku”. Hu baqa’ jirrifjuta u talab li jiċċaqlaq. Illum nafu li dak il-Ministru ma kien ħadd ħlief il-Ministru Karmenu Abela, u kien għalhekk li l-Oppożizzjoni, is-Soċjetà Ċivili, u diversi ġurnali indipendenti, talbu pubblikament għar-riżenja tiegħu. Jekk le, ir-responsabbilità ma tkun ta’ ħadd ħlief tal-Prim Ministru.

Wara dan l-inċident Ferris kien ġie sekondat mal-FIAU. Ikkonferma li qabel mar hu, l-FIAU kienet ġa lestiet rapporti fuq il-Bank Pilatus u għaddiethom lill-Pulizija, liema rapporti ma sar xejn fuqhom sal-ġurnata tal-lum. Jikkonferma li l-Avukat Ġenerali naqas minn dmiru għax għandu l-poter li jibda investigazzjonijiet marbuta mal-ħasil ta’ flus. Jikkonferma wkoll li l-Avukat Ġenerali talbu informazzjoni fuq il-whistle-blower Russa, Maria Efimova, biex jipprova jgħin lill-Gvern jiskreditaha, wara li din kixfet li kienet rat dokumenti li juru li l-kumpanija Egrant hija tal-mara tal-Prim Ministru, u li kienet rat transazzjonijiet ta’ miljuni mit-tifla tal-President Aliyev tal-Azerbaijan għal kontijiet tal-kumpanija Egrant, flimkien ma’ transazzjonijiet oħra lejn Michelle Buttigieg, il-partner fin-negozju ta’ Michelle Muscat.

Din hija akkuża serjissima li turi ksur ta’ liġi gravi mill-Avukat Ġenerali innifsu.

Ferris isostni wkoll li persuni qed isegwuh, u li talab għal protezzjoni għax qed jibża’ għal ħajtu. U bir-raġun. Nafu li r-reġim tal-Azerbaijan mhux l-ewwel darba li ħeles minn ġurnalisti u nies li kienu qed jaħdmu kontrieh.

Ferris bħalissa għaddej fi proċedura fil-Qrati biex jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni li sofra meta tkeċċa mill-FIAU. L-Avukat Ġenerali talab li l-każ jinstema’ wara bibien magħluqa. Ferris qed jiġġieled dan u diġa’ ddikjara li lest jibqa’ tiela’ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, u jekk hemm bżonn quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.

Minħabba raġunijiet ta’ segretezza li kien marbut bihom bħala impjega tal-FIAU, Ferris projbiet milli joħroġ ċertu dettalji. Għalkemm huwa qal li f’dan il-każ il-liġijiet li suppost qegħdin hemm biex kriminali ma jkunux jafu minn qabel li qed jiġu investigati, qed jintużaw biex il-kriminali jiġu protetti.

Iżda ma waqafx hawn. Ferris ħareġ ukoll dikjarazzjoni fejn qal li “Malta 100% korrotta, mill-President ‘l isfel”. Huwa sfida lill-President biex jekk hija verament gwardjann tal-Kostituzzjoni, tiftaħlu libell ħalli biex jiddefendi lilu nnifsu jitneħħewlu l-obbligi ta’ segretezza u jkun jista’ jikxef dak kollu li jaf. S’issa l-President ma laqgħetx din l-isfida, u qed tippreferi tkompli tilgħabha tal-paladin tal-karità flok taqdi d-dmir li tobbligaha bih il-Kostituzzjoni.


Għandna ħafna ta’ x’hiex nirringrazzjaw lil Jonathan Ferris, li b’sagrifiċċju u riskju personali qed jiġġieled għall-ġustizzja u għad-drittijiet tagħna bħala ċittadini ta’ pajjiż demokratiku.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 3 ta' Diċembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…