Skip to main content

Il-"Ferris Tapes"


Matul din il-ġimgħa, fuq is-site manueldelia.com, ġew ippublikati ‘l hekk imsejħa Ferris Tapes. Fi ftit kliem, dawn huma intervisti qosra u irrekordjati mal-ex-Spettur tal-Pulizija, ex-investigatur tal-FIAU u illum whistle-blower, Jonathan Ferris. Dawn l-intervisti saru mill-blogger Manuel Delia flimkien mal-ġurnalista Ellen Trapp mill-ARD TV (organizzazzjoni konġunta tal-istazzjonijiet pubbliċi reġjonali tal-Ġermanja).

Dawn l-intervisti maqsumin fuq erba’ recordings ta’ madwar 10 minuti ‘l waħda. L-aħħar parti tal-intervista tinsab fil-link https://manueldelia.com/2017/11/listen-ferris-tapes-part-4/. Minn hawnhekk wieħed jista’ wkoll isib il-link għat-tliet partijiet l-oħra.

X’joħroġ minn dawn l-intervisti?

L-ewwel nett, Ferris jitkellem fuq iż-żmien li għamel fl-Economic Crimes Unit tal-Korp tal-Pulizija. Jitkellem fuq kif mexxa l-prosekuzzjoni fil-każ ta’ John Dalli, każ ta’ frodi fuq anzjani Amerikani, u kif lesta r-rapport f’Novembru 2015. Sentejn ilu. Il-prosekuzzjoni ittellgħet il-Qorti biss issa, wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u l-akkuża li f’Malta spiċċat is-saltna tad-dritt.

Kien beda jinvestiga wkoll il-każ tal-frodi tal-visas lil-Libjani, liema każ pero’ l-iskwadra tiegħu ma kellhiex biżżejjed riżorsi biex tara d-dokumentazzjoni kollha u tmexxi fil-Qorti.

Tkellem ukoll fuq l-iskandlu taż-żejt, li kien qed jinvestiga hu wkoll u li fih kien diġa’ ressaq nies il-Qorti. Meta mistoqsi, ikkonferma li iva, f’dak iż-żmien kien jitħalla jinvestiga bil-libertà kollha, mentri mal-bidla fil-Gvern beda jitwaqqaf, daqqa b’nuqqas ta’ riżorsi u daqqa mis-superjuri tiegħu.

B’mod partikolari, jiżvela li l-unika raġuni għala kien talab biex jitmexxa mill-Korp tal-Pulizija kienet li f’Mejju 2016, meta kien qed jinvestiga każ ta’ frodi, Segretarju ta’ Ministru partikolari kien talbu informazzjoni fuq dan il-każ, f’email li fiha kien ikkuppjat il-Ministru innifsu. Din hija xi ħaġa illegali, għax il-Pulizija ma tistax tiżvela informazzjoni partikolari fuq investigazzjoni, lanqas lill-Ministru. Żvela wkoll li s-Supretendent Abdilla, li kien is-superjur tiegħu, qallu biex jirrispondi ħalli ma joħloqx “inkwiet diplomatiku”. Hu baqa’ jirrifjuta u talab li jiċċaqlaq. Illum nafu li dak il-Ministru ma kien ħadd ħlief il-Ministru Karmenu Abela, u kien għalhekk li l-Oppożizzjoni, is-Soċjetà Ċivili, u diversi ġurnali indipendenti, talbu pubblikament għar-riżenja tiegħu. Jekk le, ir-responsabbilità ma tkun ta’ ħadd ħlief tal-Prim Ministru.

Wara dan l-inċident Ferris kien ġie sekondat mal-FIAU. Ikkonferma li qabel mar hu, l-FIAU kienet ġa lestiet rapporti fuq il-Bank Pilatus u għaddiethom lill-Pulizija, liema rapporti ma sar xejn fuqhom sal-ġurnata tal-lum. Jikkonferma li l-Avukat Ġenerali naqas minn dmiru għax għandu l-poter li jibda investigazzjonijiet marbuta mal-ħasil ta’ flus. Jikkonferma wkoll li l-Avukat Ġenerali talbu informazzjoni fuq il-whistle-blower Russa, Maria Efimova, biex jipprova jgħin lill-Gvern jiskreditaha, wara li din kixfet li kienet rat dokumenti li juru li l-kumpanija Egrant hija tal-mara tal-Prim Ministru, u li kienet rat transazzjonijiet ta’ miljuni mit-tifla tal-President Aliyev tal-Azerbaijan għal kontijiet tal-kumpanija Egrant, flimkien ma’ transazzjonijiet oħra lejn Michelle Buttigieg, il-partner fin-negozju ta’ Michelle Muscat.

Din hija akkuża serjissima li turi ksur ta’ liġi gravi mill-Avukat Ġenerali innifsu.

Ferris isostni wkoll li persuni qed isegwuh, u li talab għal protezzjoni għax qed jibża’ għal ħajtu. U bir-raġun. Nafu li r-reġim tal-Azerbaijan mhux l-ewwel darba li ħeles minn ġurnalisti u nies li kienu qed jaħdmu kontrieh.

Ferris bħalissa għaddej fi proċedura fil-Qrati biex jiġġieled kontra d-diskriminazzjoni li sofra meta tkeċċa mill-FIAU. L-Avukat Ġenerali talab li l-każ jinstema’ wara bibien magħluqa. Ferris qed jiġġieled dan u diġa’ ddikjara li lest jibqa’ tiela’ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali, u jekk hemm bżonn quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu.

Minħabba raġunijiet ta’ segretezza li kien marbut bihom bħala impjega tal-FIAU, Ferris projbiet milli joħroġ ċertu dettalji. Għalkemm huwa qal li f’dan il-każ il-liġijiet li suppost qegħdin hemm biex kriminali ma jkunux jafu minn qabel li qed jiġu investigati, qed jintużaw biex il-kriminali jiġu protetti.

Iżda ma waqafx hawn. Ferris ħareġ ukoll dikjarazzjoni fejn qal li “Malta 100% korrotta, mill-President ‘l isfel”. Huwa sfida lill-President biex jekk hija verament gwardjann tal-Kostituzzjoni, tiftaħlu libell ħalli biex jiddefendi lilu nnifsu jitneħħewlu l-obbligi ta’ segretezza u jkun jista’ jikxef dak kollu li jaf. S’issa l-President ma laqgħetx din l-isfida, u qed tippreferi tkompli tilgħabha tal-paladin tal-karità flok taqdi d-dmir li tobbligaha bih il-Kostituzzjoni.


Għandna ħafna ta’ x’hiex nirringrazzjaw lil Jonathan Ferris, li b’sagrifiċċju u riskju personali qed jiġġieled għall-ġustizzja u għad-drittijiet tagħna bħala ċittadini ta’ pajjiż demokratiku.


Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 3 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…