Skip to main content

Il-Panama blacklisted, bil-paroli iżda mhux bil-fattiNhar it-Tlieta li għaddew, il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jdaħħlu fi blacklist 17-il pajjiż li mhux jikkoperaw mal-miżuri li qed jittieħdu biex jitnaqqsu l-abbużi mit-taxxa u l-ħasil ta’ flus. Apparti din il-lista, ħarġu lista ta’ 47 pajjiż li qed jagħmlu riformi biex jimxu ‘l quddiem imma għadhom m’humiex mija fil-mija konformi mal-miżuri li l-Ewropa tistenna biex jiġu missielta dawn l-abbużi. L-aħbar kienet imħabbar fuq il-ġurnali internazzjonali ewlenin, fosthom il-Financial Times (https://www.ft.com/content/c4d721dc-d9cf-11e7-a039-c64b1c09b482) u l-Politico (https://www.politico.eu/article/eu-places-17-countries-on-tax-haven-blacklist-but-none-of-its-own/).

Interessanti wieħed jinnota li din id-deċiżjoni, peress li hija waħda marbuta mal-finanzi, ittieħdet b’mod unanimu. Dan ifisser li anke’ Malta qablet ma’ din id-deċiżjoni.

Aktar interessanti minn hekk huwa l-fatt li din il-lista tinkludi l-Panama. Iva, sew qed taqra. Malta din il-ġimgħa qablet li l-Panama mhix qed tikkopera fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, u allura għandha tiġi blacklisted.

X’ironija hux? Proprju Ministru ta’ dan il-Gvern, ic-Chief-of-Staff tal-Prim Ministru, u allegatament il-mara tal-Prim Ministru stess, huma sidien ta’ kumpaniji reġistrati l-Panama, liema kumpaniji ma ġewx reġistrati għal fini ta’ taxxa, u liema kumpaniji huma meqjusa minn rapporti tal-FIAU li intużaw għal ħasil ta’ flus kbar, partikolarment ta’ tixħim ġej mill-proġetti marbuta mal-enerġija. Dawn il-kumpaniji s’issa ma nafux ġewx likwidati jew għadhomx qed jintużaw.

Ta’ min infakkru li anke’ f’dak iż-żmien stess li dawn il-kumpaniji kienu qed jinfetħu, fil-lista tal-MFSA ta’ Malta stess il-Panama kienet meqjusa pajjiż li kumpaniji tas-servizz finanzjarju ma kellhomx jużaw. U dan fl-istess ħin li membri stess tal-Gvern kienu qed jagħmlu hekk.

Imbagħad esponenti tal-Gvern jeħduha bi kbira għax ikun hawn min jgħid li dan mhux pajjiż normali u li m’hawnx saltna tad-dritt. Mhux bilfors? Jekk il-liġi, anke’ hawn, ma tapplikax l-istess għal kulħadd?

Sadattant, pajjiżi barranin reġgħu ħatfu dan iċ-ċans biex jattakkaw il-qafas ta’ tassazzjoni li nħadmu f’pajjiżna. Infatti jekk tara dawn l-artikli, issib diversi kummenti ta’ pajjiżi oħra, u anke’ ta’ NGO internazzjonali bħal Oxfam, li jgħidu li huwa ħażin li din il-lista ma tinkludix pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess, għax skont huma pajjiżi bħall-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda u Malta, għandhom jiġu inklużi għax huma wkoll qed jgħinu fl-evażjoni tat-taxxa.

Għalkemm bħala pajjiż dejjem iddefendejna l-pożizzjoni komuni tagħna fuq l-qafas ta’ tassazzjoni tagħna, l-attakki li qed jiġu lejn pajjiżna riċentament huma biss frott ħaġa waħda: l-għemil tal-Gvern.

Għal snin iddefendejna lilna nfusna, għal snin bnejna reputazzjoni b’saħħitha, tant li ħafna kienu dawk li bdew ifittxu lil Malta bħala ġurisdizzjoni ta’ kwalità, ta’ fama tajba, u ta’ min jista’ joqgħod fuqha.

Iżda malli d-dinja rat kif membri tal-Gvern stess jużaw is-servizzi finanzjarji tagħna biex jiftħu kumpaniji f’postijiet bħal Panama, jeqirdu awtoritajiet bħall-FIAU u l-Korp tal-Pulizija biex ma jitteħdux passi kontriehom, jinkixfu kif daħlu flus minn commissions u kickbacks illegali u kif ħaslu dawn il-flus, u ma jiġri xejn, ġraw żewġ affarijiet.

L-ewwelnett min hu serju ma baqagħx jafdana. U t-tieni, min kien jgħir għalina sab ix-xoqqa f’moxxtha biex jattakkana.

Din hija l-irresponsabbilità gravi ta’ dan il-Gvern. Li għal fini tal-interessi finanzjarji u personali ta’ uħud mill-membri tiegħu, qed jipperikola settur sħiħ, settur li illum jikkonstitwixxi aktar minn 12% tal-Prodott Gross Domestiku tagħna.

U jiġri dan kollu, u l-Prim Ministru jibqa’ mhux interessat biex tittieħed azzjoni. Jibqa’ intenzjonat li jiddefendi l-istatus quo u jiġġieled biex ma jsirux ir-riformi li hemm bżonn.

Ħasra tassew, għax pajjiżna jixraqlu aħjar.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 10 ta' Diċembru 2017.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…