Skip to main content

Il-Panama blacklisted, bil-paroli iżda mhux bil-fattiNhar it-Tlieta li għaddew, il-Ministri tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea iddeċidew li jdaħħlu fi blacklist 17-il pajjiż li mhux jikkoperaw mal-miżuri li qed jittieħdu biex jitnaqqsu l-abbużi mit-taxxa u l-ħasil ta’ flus. Apparti din il-lista, ħarġu lista ta’ 47 pajjiż li qed jagħmlu riformi biex jimxu ‘l quddiem imma għadhom m’humiex mija fil-mija konformi mal-miżuri li l-Ewropa tistenna biex jiġu missielta dawn l-abbużi. L-aħbar kienet imħabbar fuq il-ġurnali internazzjonali ewlenin, fosthom il-Financial Times (https://www.ft.com/content/c4d721dc-d9cf-11e7-a039-c64b1c09b482) u l-Politico (https://www.politico.eu/article/eu-places-17-countries-on-tax-haven-blacklist-but-none-of-its-own/).

Interessanti wieħed jinnota li din id-deċiżjoni, peress li hija waħda marbuta mal-finanzi, ittieħdet b’mod unanimu. Dan ifisser li anke’ Malta qablet ma’ din id-deċiżjoni.

Aktar interessanti minn hekk huwa l-fatt li din il-lista tinkludi l-Panama. Iva, sew qed taqra. Malta din il-ġimgħa qablet li l-Panama mhix qed tikkopera fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus, u allura għandha tiġi blacklisted.

X’ironija hux? Proprju Ministru ta’ dan il-Gvern, ic-Chief-of-Staff tal-Prim Ministru, u allegatament il-mara tal-Prim Ministru stess, huma sidien ta’ kumpaniji reġistrati l-Panama, liema kumpaniji ma ġewx reġistrati għal fini ta’ taxxa, u liema kumpaniji huma meqjusa minn rapporti tal-FIAU li intużaw għal ħasil ta’ flus kbar, partikolarment ta’ tixħim ġej mill-proġetti marbuta mal-enerġija. Dawn il-kumpaniji s’issa ma nafux ġewx likwidati jew għadhomx qed jintużaw.

Ta’ min infakkru li anke’ f’dak iż-żmien stess li dawn il-kumpaniji kienu qed jinfetħu, fil-lista tal-MFSA ta’ Malta stess il-Panama kienet meqjusa pajjiż li kumpaniji tas-servizz finanzjarju ma kellhomx jużaw. U dan fl-istess ħin li membri stess tal-Gvern kienu qed jagħmlu hekk.

Imbagħad esponenti tal-Gvern jeħduha bi kbira għax ikun hawn min jgħid li dan mhux pajjiż normali u li m’hawnx saltna tad-dritt. Mhux bilfors? Jekk il-liġi, anke’ hawn, ma tapplikax l-istess għal kulħadd?

Sadattant, pajjiżi barranin reġgħu ħatfu dan iċ-ċans biex jattakkaw il-qafas ta’ tassazzjoni li nħadmu f’pajjiżna. Infatti jekk tara dawn l-artikli, issib diversi kummenti ta’ pajjiżi oħra, u anke’ ta’ NGO internazzjonali bħal Oxfam, li jgħidu li huwa ħażin li din il-lista ma tinkludix pajjiżi tal-Unjoni Ewropea stess, għax skont huma pajjiżi bħall-Irlanda, il-Lussemburgu, l-Olanda u Malta, għandhom jiġu inklużi għax huma wkoll qed jgħinu fl-evażjoni tat-taxxa.

Għalkemm bħala pajjiż dejjem iddefendejna l-pożizzjoni komuni tagħna fuq l-qafas ta’ tassazzjoni tagħna, l-attakki li qed jiġu lejn pajjiżna riċentament huma biss frott ħaġa waħda: l-għemil tal-Gvern.

Għal snin iddefendejna lilna nfusna, għal snin bnejna reputazzjoni b’saħħitha, tant li ħafna kienu dawk li bdew ifittxu lil Malta bħala ġurisdizzjoni ta’ kwalità, ta’ fama tajba, u ta’ min jista’ joqgħod fuqha.

Iżda malli d-dinja rat kif membri tal-Gvern stess jużaw is-servizzi finanzjarji tagħna biex jiftħu kumpaniji f’postijiet bħal Panama, jeqirdu awtoritajiet bħall-FIAU u l-Korp tal-Pulizija biex ma jitteħdux passi kontriehom, jinkixfu kif daħlu flus minn commissions u kickbacks illegali u kif ħaslu dawn il-flus, u ma jiġri xejn, ġraw żewġ affarijiet.

L-ewwelnett min hu serju ma baqagħx jafdana. U t-tieni, min kien jgħir għalina sab ix-xoqqa f’moxxtha biex jattakkana.

Din hija l-irresponsabbilità gravi ta’ dan il-Gvern. Li għal fini tal-interessi finanzjarji u personali ta’ uħud mill-membri tiegħu, qed jipperikola settur sħiħ, settur li illum jikkonstitwixxi aktar minn 12% tal-Prodott Gross Domestiku tagħna.

U jiġri dan kollu, u l-Prim Ministru jibqa’ mhux interessat biex tittieħed azzjoni. Jibqa’ intenzjonat li jiddefendi l-istatus quo u jiġġieled biex ma jsirux ir-riformi li hemm bżonn.

Ħasra tassew, għax pajjiżna jixraqlu aħjar.
Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 10 ta' Diċembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…