Skip to main content

Partit pożittiv, Oppożizzjoni b’saħħitha


Il-Partit Nazzjonalista għandu responsabbilità fuqu. Dan għaliex il-bżonn li pajjiżna jkollu moviment b’saħħtu, immexxi mill-Partit Nazzjonalista, li joffri alternattiva serja għall-istil ta’ tmexxija li rajna f’dawn il-ħames snin, huwa bżonn reali li qiegħed dejjem ma jmur jiżdied.

Huwa veru li l-ekonomija ta’ pajjiżna baqgħet miexja ‘l quddiem. Ma baqgħetx miexja ‘l quddiem b’kumbinazzjoni, imma grazzi għall-pedament b’saħħithom li bnew gvernijiet Nazzjonalisti fil-passat. Sisien sodi li felħu l-maltemp tal-agħar riċessjoni internazzjonali tal-aħħar mitt sena u ż-żidet eżorbitanti fil-prezzijiet taż-żejt u ċ-ċereali qabel l-2013, u li allura meta għadda l-maltemp u ġie l-bnazzi, dawn kif kien mistenni ħallew aktar u aktar frott.

Mhux hekk biss, imma proġetti li kienu ġew imfassla mill-amministrazzjoni Gonzi bħall-interconnector li tana aċċess għall-enerġija bi prezzijiet irħas, proġetti infrastrutturali bħall-Coast Road u l-Kappara, u l-biljun u mitejn miljun ewro f’fondi tal-Unjoni Ewropea, setgħu jitgawdew minn dan il-Gvern li flimkien ma’ dawn sab prezzijiet taż-żejt tliet darbiet inqas milli kienu u qagħda ekonomika internazzjonli tajba ħafna. U allura, mingħajr ma jagħmel xejn, seta’ jaqta’ l-frott ta’ dak li ħdimna għalih bil-għaqal fil-passat.

L-isfortuna huma żewġ affarijiet. L-ewwelnett, li filwaqt li qed jaqta’ l-frott, dan mhux qed iqassmu b’mod ġust li jgawdi minnu kulħadd. U t-tieni, li mhux qed jaħseb għall-frott li jrid jinqata’ għada. Dan jidher f’diversi nuqqasijiet. In-nuqqas tal-Gvern li jattira setturi ekonomiċi ġodda li jrendu xogħolijiet aħjar b’pagi aħjar, u n-nuqqas tal-Gvern li jibża’ għar-reputazzjoni tajba li ħdimna tant għaliha.

Dan rajnieh fil-vot li tressaq fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa l-oħra. Mozzjoni mressqa mill-Partit Soċjalista, li l-Partit Laburista Malti jagħmel parti minnu, biex jikklassifika lil Malta bħala tax haven, u allura bħala pajjiż li ma jilħaqx il-livelli Ewropej għat-trasparenza fil-ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-ħasil tal-flus. Timbru li kien jagħmel ħsara irreparabbli lil pajjiżna speċjalment fil-qasam tant importanti tas-servizzi finanzjarji, u li m’għaddiex bi żbrixx, grazzi għall-ħidma tal-EwroParlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Vot li juri kemm ma baqagħlhom influwenza ta’ xejn fil-fora Ewropej l-MEPs tal-Partit Laburista, u kemm huma iżolati fl-Ewropa huma u Joseph Muscat.

Għalhekk hemm bżonn li aħna nkunu alternattiva valida għal dan it-tip ta’ tmexxija. Irridu nkomplu nkabbru l-ekonomija, kif dejjem għamilna meta konna fil-Gvern. Irridu nkomplu noħolqu setturi ġodda, kif dejjem għamilna meta konna fil-Gvern. Irridu naraw li nsaħħu l-istituzzjonijiet u d-demokrazija, kif dejjem għamilna meta konna fil-Gvern. Irridu naraw li nkomplu ngħollu isem Malta, fl-Ewropa u fid-dinja, ħalli kull Malta jerġa’ jħossu kburi jgħid li hu Malti, kif dejjem ħassu kburi kulmeta konna fil-Gvern.

U dan ser nagħmluh billi nkunu Partit aktar pożittiv, Partit li jfaħħar dak li jsir tajjeb, imma wkoll juri x’qed jiġri ħażin u jgħid hu x’ser jagħmel aħjar. Għad hawn nies li qed jgħixu fil-faqar, għad hawn nies li għandhom bżonn min jagħti kashom, għad hawn oqsma li mhux jingħataw l-attenzjoni meħtieġa. U dawn ser isibu l-Partit Nazzjonalista jitkellem għalihom.

U dan il-mod ġdid ta’ politika diġa’ qed isib l-appoġġ ta’ ħafna nies. Is-somma rekord li nġabret fil-maratona tal-ġimgħa l-oħra, somma li qatt ma nġabret mill-ebda partit politiku Malti, kienet turija ta’ fiduċja fl-amministrazzjoni l-ġdida u dan il-mod ġdid. In-numru ta’ nies li qed jiġu lura lejn il-Partit Nazzjonalista jkompli jimliena bit-tama. U din it-tama rridu nrodduha lin-nies, tama li dan il-pajjiż jista’ jitmexxa b’mod ħafna aħjar, tama li jekk qed jinħoloq il-ġid bi Gvern korrott, jista’ jinħoloq ħafna iżjed bi Gvern nadif, tama li jista’ jkollna l-flus fil-but mingħajr ma narmu l-valuri li jsawwruna u mingħajr ma nkissru r-reputazzjoni tagħna.

Din il-viżjoni tagħna, din it-tama tagħna, u bl-appoġġ u l-għajnuna tagħkom din it-tama narawha sseħħ f’realtà.

Nawgura lilkom u lill-familji tagħkom Milied hieni u sena ġdida mimlija barka u riżq.Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 20 ta' Diċembru 2017.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…