Skip to main content

Azzjoni Industrijali f’isem il-pazjentiNhar it-Tlieta li għadda seħħ l-ewwel strajk tat-tobba fl-aħħar għaxar snin. Azzjonijiet industrijali min-naħa tat-tobba mhumiex xi ħaġa frekwenti, u jsiru biss f’okkażjonijiet ta’ natura gravi jew meta jsibu ruħhom daharhom mal-ħajt.

L-azzjoni industrijali ta’ din il-ġimgħa kienet iktar partikolari minn tas-soltu għax għall-ewwel darba, l-Assoċjazzjoni Medika Maltija ma sejħitx strajk għax qed titlob kundizzjonijiet aħjar, jew għax qed jitolbu żidiet fil-pagi. Għall-ewwel darba, l-azzjoni industrijali qed tittieħed biex tiddefendi l-interessi tal-pazjenti. L-interessi tagħna, tiegħi u tiegħek.

Kif spjega tant tajjeb is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni, it-tabib Martin Balzan, in-nuqqas ta’ ftehim li hemm mal-Gvern mhuwiex dwar il-fatt li jkun hemm ftehim mal-privat biex isir investiment fl-infrastruttura u fil-binjiet tas-saħħa. Pero’ ma jistgħux jifhmu kif l-immaniġġjar u l-operat tas-servizz ser jgħaddi wkoll għand il-privat, li l-interess tiegħu huwa biss li jagħmel il-profitt.

Għalkemm is-servizz jibqa’ b’xejn, l-inkwiet tat-tobba huwa li meta s-servizz jitqies bħala negozju, bħala business, jingħata iktar importanza lis-setturi li jħallu profitt, milli setturi li joperaw b’telf, bħas-servizzi għal mard rari.

Skont artiklu li deher fuq is-sit lovinmalta.com, Balzan żvela li l-Ministru Fearne, fil-prinċipju jaqbel mat-tobba! Pero’ qallhom li ma jista’ jagħmel xejn fuq il-ftehim li laħaq sar ma’ Vitals, għax ikun wisq għali u kumplikat għal Gvern biex jirtira minnu.

Iżda, jgħid Balzan, il-ftehim baqagħlu 28 sena, jekk mhux 97 sena, oħra biex jintemm, u allura mhux aktar xieraq li jekk hemm xi ħaġa ħażina, titwaqqaf issa, milli titħalla tikber u jbatu minnha l-pazjent għal dawn is-snin kollha li ġejjin?

Iżda l-Ministru Fearne jippreferi li l-kumplikazzjonijiet jerfgħuhom il-pazjenti, milli jerfagħhom hu u l-Gvern li jagħmel parti minnu.

Apparti minn hekk, it-tobba inkwetati li l-Gvern ma żammx mal-ftehim kollettiv, li jobbligah jikkonsulta magħhom qabel jagħmel xi tip ta’ trasferiment tal-isptarijiet mill-inqas sitt ġimgħat qabel. Dan qed joħloq preċedent li jekk il-Gvern jiddeċiedi jittrasferixxi xi sptarijiet jew kliniċi oħra, hemm il-biża’ li jerġa’ ma jonorahx.

Ovvjament il-pappagalli ta’ Muscat, ewlieni fosthom id-Deputat u Uffiċċjal tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, mal-ewwel pruvaw jinċitaw lin-nies kontra t-tobba, u fuq is-sit soċjali facebook xerrdu ritratt li ħadu t-tobba u l-istaff li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza, jgħajjruhom għax qed jitbissmu waqt l-istrajk. Li ma qalx huwa li dawn kienu nies li kienu qed jaħdmu iktar mis-soltu biex jippermettu lil sħabhom jistrajkjaw waqt li l-pazjenti ma jbatux.

Imma din qed tkun l-istrateġija tal-Gvern kulmeta jkun hemm azzjoni industrijali. Saħħan lin-nies kontra min jipprotesta, kontra min jistrajkja. Għamluha mal-għalliema, għamluha mal-lecturers tal-MCAST, u jibqgħu jagħmluha. Għax dan mhux Gvern li jemmen fid-djalogu u fid-demokrazija, imma Gvern li jemmen fil-biża’ u fil-poter. Gvern totalitarju.

Il-ftehim jinten li sar mal-Vitals qed iħammar wiċċ il-Gvern, għax qed taqagħlu l-maskla u qed jinkixef li dan kien ftehim intiż biss biex ftit nies jagħmlu l-miljuni minn fuq is-saħħa tagħna. U għalhekk ser inkomplu ngħassu biex toħroġ il-verità kollha.
Aħbar oħra li ġibditli l-attenzjoni din il-ġimgħa kienet aħbar li ħarġet fuq is-sit newsbook.com.mt. Dan is-sit żvela kif grupp tal-Partit Laburista fuq facebook, jikkonfoffa biex jikkordina attakki kontra s-sit Newsbook, kontra l-Knisja u kontra l-Arċisqof, kull meta dawn jgħidu xi ħaġa jew joħorġu xi aħbar li ma tkunx timxi man-narrattiva tal-Gvern. L-Arċisqof kellu kliem iebes għal dan u qal li “din hija tattika ta’ intimidazzjoni, din hija t-tattika li l-Mafja tużaha kontra l-għedewwa tagħha. Allura min irid jifhem jifimni”.

Fl-istess żmien, f’dan l-istess grupp, nies li jaħdmu fil-Ministeri u li huma midħla sewwa taċ-ċrieki tal-Gvern, kienu qed joffru lil-Laburisti biex jekk jafu lil xi ħadd li tmexxielu l-appuntament minħabba l-istrajk tat-tobba, ikellimhom, ħalli jkunu jistgħu iqabbżuh fuq ħaddieħor u jagħmlulu appuntament qabel. Offrew ukoll biex jekk jafu lil xi ħadd interessat għal xogħolijiet partikolari mal-Awtorità tal-Ippjanar, jew xogħolijiet oħra mal-Gvern, ikellimhom.

Ovvjament għax dan Gvern li jemmen fil-meritokrazija, fit-trasparenza, u fil-kontabbilità. Ħalluna. Il-maskla qed taqa’, u l-poplu ma jdumx ma jinduna li wara l-faċċata ta’ propoganda sabiħa, hemm organizzazzjoni li hija iktar kriminali milli politika.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 11 ta' Frar 2018.


Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…