Skip to main content

Gidba ġġib 'il-oħraIl-problema ta’ min jigdeb hi li ħafna drabi, biex tgħatti gidba jkollok tgħid gidba oħra. U iżjed ma tigdeb, iżjed trid tigdeb biex tgħattih. Sa ma x’imkien, gidba ma tibqax konsistenti mal-gideb l-oħra u l-giddieb jinqabad. Dan missirijietna minn dejjem għarfuh, u fl-għerf tagħhom ħallewlna qwiel bħal “il-giddieb għomru qasir”, u “iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma”.

Dan hu dak li qed jiġrilu dan il-Gvern. Gidba wara l-oħra qed tinkixef u l-maskla qed tkompli taqa’. Ejja ħa nħarsu biss lejn uħud mill-gideb li nkixfu f’dawn l-aħħar ftit ġimgħat.

Il-Ġimgħa l-oħra, fid-dibattitu tal-Kumitati LIBE u PANA fil-Parlament Ewropew dwar ir-rapport tad-Delegazzjoni ta’ MEPs dwar is-saltna tad-dritt f’Malta, il-Ministru Owen Bonnici prova jiddefendi dak li qed jagħmel il-Gvern tiegħu billi qal li anke’ l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia jaqbel miegħu li f’Malta qed tirrenja s-saltna tad-dritt u l-istituzzjonijiet qed jaħdmu. Dan ġie miċħud minnufih minn Adrian Delia, li kien ilu xhur jgħid li Malta mhix tiffunzjona bħal pajjiż normali, li għandha Gvern korrott, u li l-istituzzjonijiet mhux jagħmlu xogħolhom. Tant hu hekk li ftit ġranet wara l-qtil makabru ta’ Daphne Caruana Galizia, kien preżenta fil-Parlament mozzjoni b’numru kbir ta’ proposti biex jissaħħu l-istituzzjonijiet. Uħud minnhom proposti li setgħu jitwettqu mill-ewwel, uħud proposti li setgħu jitwettqu fi żmien sitt xhur, u proposti oħra ta’ tibdil Kostituzzjonali li setgħu jitwettqu bi pjan fuq medda ta’ sentejn. Il-Gvern s’issa injorahom għal kollox, anzi mar jigdeb quddiem l-MEPs li Adrian Delia jaqbel magħhom li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu sew.

Din mhux l-ewwel darba li Joseph Muscat jew membru tal-Gvern tiegħu gidbu quddiem l-MEPs. Joseph Muscat kien qal quddiem l-MEPs li l-FIAU f’Malta taħdem sew, u l-Gvern tiegħu tant ħa r-rapporti tagħha bis-serjetà li mill-ewwel ordna numru ta’ inkjesti. Qallhom ukoll li tant ittieħdu bis-serjetà l-allegazzjonijiet tal-Panama Papers li hemm ukoll infetħu investigazzjonijiet. U qallhom li l-Gvern tiegħu tant irid jiġġieled il-korruzzjoni li daħħal il-Whistleblower Act.

Imma x’ġara bil-fatti? Fl-istess nifs li kien qed jgħid kemm taħdem l-FIAU, kienu qed ikeċċu lill-aħjar investigaturi li kellha. Fl-istess nifs li kien qed jgħid kemm ħadu r-rapporti bis-serjetà, il-Ministru Scicluna kien qed jitfa’ d-dubji fuqhom u jgħid li dawn inkitbu minn xi ħadd bl-iskop li jiġu leaked. U fl-istess nifs li kien qed jgħid li l-Panama Papers qed jiġu investigati, hu flimkien ma’ Mizzi, Schembri, Hillman, Tonna u Cini għadhom qed jiġġieldu fil-Qorti biex lanqas biss jiġu investigati r-rapporti li ħarġu dwar il-Panama Papers. U waqt li jgħid lill-MEPs li hemm inkjesti għaddejjin, ilkoll nafu li l-inkjesti li hemm la nfetħu mill-Gvern u lanqas huma inizjattivi tal-Pulizija, imma ġew sfurzati minn Simon Busuttil wara li ħa provi li wasslu għandu quddiem il-Maġistrati.

Muscat inqabad jigdeb anke’ fuq l-Università “Amerikana”. Qalilna li ħa ġġib 4,000 student. Qalilna li ħa tkun istituzzjoni edukattiva ta’ livell għoli. Imma illum nafu li ġabet biss 15-il student, u din l-Università tal-kuntratturi m’għandha l-ebda reputazzjoni jew kredenzjali mad-dinja.

Inqabad jigdeb anke’ fuq il-ftehim tal-isptarijiet. Ftehim maħsub biex ifalli, fejn mar minn taħt il-poplu. Inbiegħ l-apparat kollu għal Ewro wieħed. Il-Vitals ma nvestew xejn milli kellhom jinvestu, iżda tħallsu li kellhom jitħallsu. Tħallew ibiegħu l-ftehim lil ħaddieħor. Il-ftehim li qalulna kien jorbot għal 30 sena issa nafu li jista’ jittawwal għal 99 sena. U issa nafu wkoll li l-isptarijiet tagħna jinsabu jagħmlu ta’ garanzija ma’ Bank għas-self li ħadu dawn il-Vitals, l-istess Vitals li minn mandat ta’ inibizzjoni li għamillhom wieħed mill-investituri tagħhom stess fil-Qrati fuq dan il-ftehim, jidher li pruvaw iqarrqu anke’ bl-investituri tagħhom. Aħseb u ara kemm ħa jaħsbuha jqarrqu bil-poplu Malti u Għawdxi.

Gideb fuq il-mewt ta’ tifla, li kienet taħt il-ħarsien tal-Aġenziji tal-Gvern, u li bla mistħija prova jitfa’ l-ħtija fuq is-Sorijiet Dumnikani ta’ Ħaż-Żabbar. Jigdeb anke’ fuq mewt ta’ tifla.

Muscat gideb ukoll lill-ħaddiema, ibda mill-għalliema. Wegħedhom żidiet kbar, “ftehim bla preċedent”, u meta ħarġu l-fatti spiċċa dawwar l-għalliema kontra l-Union u l-Union kontra l-għalliema. Ifred u saltan.

Għamel l-istess mal-għalliema tal-MCAST. Ftehim kollettiv li ilu skadut mill-2016, u li naqas li jerġa’ jinnegozja sa ma poġġa lill-għalliema daharhom mal-ħajt li wassalhom għal azzjonijiet industrijali. U minn fuq, anke’ hemm, spiċċaw batew l-istudenti, u irnexxielu wkoll idawwar l-istudenti kontra l-għalliema. L-istess. Ifred u saltan.

U gideb ukoll lis-social workers u l-ispiżjara, li bħalissa wkoll għaddejjin bl-azzjonijiet. Anke’ hawn, il-ħaddiema mhux stmati. Għax l-ewwel il-but, l-ewwel il-poter, l-ewwel fejn ħa ndawru lira u naħbu l-kontijiet, u mhux id-drittijiet tal-ħaddiema u tal-professjonisti tagħna.

Imma bil-mod il-mod il-maskla ta’ gideb qed taqa’. Għax kemm ħa ddum tigdeb, u tipprova tgħatti l-gideb b’gideb ieħor? Kif kien qal Muscat, “xi darba jkollok tgħid il-verità.

Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 31 ta' Jannar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…