Skip to main content

Il-wirt naturali fiż-Zejtun mheddedMatul din il-ġimgħa segwejt mill-qrib il-kummenti u l-artikli li għaddejin fid-dinja virtwali fuq l-estensjoni maħsuba għaz-zona industrijali ta’ Bulebel. Estensjoni li ser twassal il-fabbriki sa mitt metru mill-eqreb residenzi, dawk taz-zona magħrufa bħala Ġebel San Martin.

Jidher li l-isferġju ambjentali li ser toħloq din l-estensjoni mhuwiex wieħed żgħir. L-ewwelnett, iz-zona hija kollha kemm hi magħmula minn għelieqi agrikoli, li għadhom jinħadmu, u li għadhom s’issa miżrugħin bil-patata u bid-dwieli. Patata li dawn il-bdiewa ma jafux hux ser jilħqu jaħsdu sa Marzu, u dwieli li qatgħu qalbhom li ser jaraw Awissu. Huma irziezet li l-lapidi fuq il-post juru li ilhom hemm minn qabel l-1779. Vera li dawn il-bdiewa m’għandhomx titlu fuq l-art, vera li l-art hija tal-Gvern u kienu qed jaħdmuha biss bi qbiela, pero’ aħna suppost mhux qed nippruvaw naraw li jkollna żvilupp sostenibbli? Suppost mhux qed naraw li nħarsu l-art agrikola li baqa’? Kif dawn il-bdiewa jirċievu notifika biex jiżgumbraw l-irziezet u l-għelieqi li ilhom jaħdmu għal għomorhom? U mingħajr biss ma jingħataw alternattiva?

Fuq dan infatti, tkellmet in-Nature Trust (aqra hawn), li qalet li l-Gvern f’Settembru tal-2015 kien iffirma flimkien ma’ 192 pajjiż ieħor sabiex jilħaq miri sostenibbli tal-iżvilupp, il-Global Goals for Sustainable Development. Mira numru tnejn titlob lill-gvernijiet biex jeliminaw il-ġuħ u jtejbu l-provvista u s-sigurtà tal-ikel billi jippromwovu l-agrikoltura sostenibbli. Nature Trust staqsew kif jista’ jkun li din il-mira qed tintlaħaq, meta fi kliemu f’Malta donnu hemm pjan biex l-art ODZ tinqered darba għal dejjem. L-iżvilupp ta’ art agrikola jpoġġi f’riskju l-kunċett tal-aċċess ekonomiku u fiżiku kif spjegat min-Nazzjonijiet Magħquda, u jista’ jitfa’ lil Malta f’sitwazzjoni fejn ma nkunux kapaċi nipproduċu ikel biżżejjed għalina nfusna u jkollna niddependu minn pajjiżi barranin.

Apparti minn hekk, f’din iz-zona hemm aktar minn sebgħin siġra tal-ħarrub li għandhom ‘il fuq minn mitt sena, siġra li hi protetta, u li żgur ser ikollhom jinqerdu biex iseħħ l-iżvilupp propost.

Tkellmet l-NGO Wirt iż-Żejtun (https://wirtizzejtun.com/), li qalet li apparti l-valur agrikolu, iz-zona hija magħrufa għal fdalijiet arkeoloġiċi, speċjalment oqbra puniċi. Qalet li r-residenti ħa jkunu affetwati minn tniġġis tal-istorbju, minn tnaqqis fil-valur tal-proprjetà tagħhom, u mill-fatt li b’dan l-iżvilupp iż-Żejtun isir parti miz-zona urbana tal-Port il-Kbir, u allura jispiċċa l-green belt ta’ madwar ir-raħal, xi ħaġa li taffetwa d-deċiżjonijiet tal-ippjanar fil-futur u li ħa ttellfu l-karatteristiċi tiegħu ta’ raħal tipiku Malti. Dan wassal lil din l-NGO tibda tiġbor petizzjoni biex tiġi protetta din iz-zona, li tagħmel parti minn Wied Żrinġ.

Magħhom ingħaqad ukoll Steve Borġ, eks-kandidat tal-Partit Laburista fl-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li qal li din turi kemm hawn min mhux sensittiv għall-firxa kerha urbana li qed ngħixu fiha.

Tkellmu wkoll il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żejtun, Amanda Abela u Raymond Caruana, li qalu li għalkemm jifhmu l-importanza li jkollna zoni industrijali li joħolqu x-xogħol u jkabbru l-ekonomija, dan m’għandux jiġi għad-detriment li n-naħa t’isfel ta’ Malta tkompli titlef mill-ispazi miftuħa tagħha u l-art agrikola. Alternattivi oħra jeżistu, speċjalment f’zoni industrijali oħra, li ma jeqirdux art agrikola u b’valur ukoll arkeoloġiku.

Ta’ min infakkru li fir-reviżjoni tal-pjani lokali tal-2006, il-Gvern ta’ dak iż-żmien kien żied fil-pjan lokali li jekk qatt xi darba jkun hemm bżonn tiġi żviluppata din l-art, l-ewwel irid isir studju fuq il-valur agrikolu tagħha. Infatti, l-estensjonijiet kollha li saru mill-2006 sal-lum, dejjem ġie evitat li tintuża’ din l-art. Minkejja li l-pjan lokali jitlob li jsiru tali studju pero’, jidher li l-Gvern intenzjonat jibqa’ għaddej mingħajr ma jsiru dawn l-istudji, li suppost huma rikjesti bil-liġi.

Nagħlaq billi nikkwota frażi li qasam ħabib tiegħi Żejtuni fuq il-pjattaforma soċjali facebook din il-ġimgħa: “Aħna maħniex interessati li mmorru dawra fuq bankini tal-konkos u xi naqra turf biex jaqta' l-griż. Ħallulna l-borduri taż-Żejtun kif inhuma. Ma tistax tgħid li tħobb iż-Żejtun u ma titkellimx kontra tali "proġett".


Nibqa’ nittama li jirbaħ is-sens komun, u l-paroli ta’ “żvilupp sostenibbli”, “priorità lill-ambjent” u “nħarsu l-agrikoltura” nqegħduh fil-prattika.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 4 ta' Frar 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…