Skip to main content

Il-wirt naturali fiż-Zejtun mheddedMatul din il-ġimgħa segwejt mill-qrib il-kummenti u l-artikli li għaddejin fid-dinja virtwali fuq l-estensjoni maħsuba għaz-zona industrijali ta’ Bulebel. Estensjoni li ser twassal il-fabbriki sa mitt metru mill-eqreb residenzi, dawk taz-zona magħrufa bħala Ġebel San Martin.

Jidher li l-isferġju ambjentali li ser toħloq din l-estensjoni mhuwiex wieħed żgħir. L-ewwelnett, iz-zona hija kollha kemm hi magħmula minn għelieqi agrikoli, li għadhom jinħadmu, u li għadhom s’issa miżrugħin bil-patata u bid-dwieli. Patata li dawn il-bdiewa ma jafux hux ser jilħqu jaħsdu sa Marzu, u dwieli li qatgħu qalbhom li ser jaraw Awissu. Huma irziezet li l-lapidi fuq il-post juru li ilhom hemm minn qabel l-1779. Vera li dawn il-bdiewa m’għandhomx titlu fuq l-art, vera li l-art hija tal-Gvern u kienu qed jaħdmuha biss bi qbiela, pero’ aħna suppost mhux qed nippruvaw naraw li jkollna żvilupp sostenibbli? Suppost mhux qed naraw li nħarsu l-art agrikola li baqa’? Kif dawn il-bdiewa jirċievu notifika biex jiżgumbraw l-irziezet u l-għelieqi li ilhom jaħdmu għal għomorhom? U mingħajr biss ma jingħataw alternattiva?

Fuq dan infatti, tkellmet in-Nature Trust (aqra hawn), li qalet li l-Gvern f’Settembru tal-2015 kien iffirma flimkien ma’ 192 pajjiż ieħor sabiex jilħaq miri sostenibbli tal-iżvilupp, il-Global Goals for Sustainable Development. Mira numru tnejn titlob lill-gvernijiet biex jeliminaw il-ġuħ u jtejbu l-provvista u s-sigurtà tal-ikel billi jippromwovu l-agrikoltura sostenibbli. Nature Trust staqsew kif jista’ jkun li din il-mira qed tintlaħaq, meta fi kliemu f’Malta donnu hemm pjan biex l-art ODZ tinqered darba għal dejjem. L-iżvilupp ta’ art agrikola jpoġġi f’riskju l-kunċett tal-aċċess ekonomiku u fiżiku kif spjegat min-Nazzjonijiet Magħquda, u jista’ jitfa’ lil Malta f’sitwazzjoni fejn ma nkunux kapaċi nipproduċu ikel biżżejjed għalina nfusna u jkollna niddependu minn pajjiżi barranin.

Apparti minn hekk, f’din iz-zona hemm aktar minn sebgħin siġra tal-ħarrub li għandhom ‘il fuq minn mitt sena, siġra li hi protetta, u li żgur ser ikollhom jinqerdu biex iseħħ l-iżvilupp propost.

Tkellmet l-NGO Wirt iż-Żejtun (https://wirtizzejtun.com/), li qalet li apparti l-valur agrikolu, iz-zona hija magħrufa għal fdalijiet arkeoloġiċi, speċjalment oqbra puniċi. Qalet li r-residenti ħa jkunu affetwati minn tniġġis tal-istorbju, minn tnaqqis fil-valur tal-proprjetà tagħhom, u mill-fatt li b’dan l-iżvilupp iż-Żejtun isir parti miz-zona urbana tal-Port il-Kbir, u allura jispiċċa l-green belt ta’ madwar ir-raħal, xi ħaġa li taffetwa d-deċiżjonijiet tal-ippjanar fil-futur u li ħa ttellfu l-karatteristiċi tiegħu ta’ raħal tipiku Malti. Dan wassal lil din l-NGO tibda tiġbor petizzjoni biex tiġi protetta din iz-zona, li tagħmel parti minn Wied Żrinġ.

Magħhom ingħaqad ukoll Steve Borġ, eks-kandidat tal-Partit Laburista fl-Elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, li qal li din turi kemm hawn min mhux sensittiv għall-firxa kerha urbana li qed ngħixu fiha.

Tkellmu wkoll il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista fiż-Żejtun, Amanda Abela u Raymond Caruana, li qalu li għalkemm jifhmu l-importanza li jkollna zoni industrijali li joħolqu x-xogħol u jkabbru l-ekonomija, dan m’għandux jiġi għad-detriment li n-naħa t’isfel ta’ Malta tkompli titlef mill-ispazi miftuħa tagħha u l-art agrikola. Alternattivi oħra jeżistu, speċjalment f’zoni industrijali oħra, li ma jeqirdux art agrikola u b’valur ukoll arkeoloġiku.

Ta’ min infakkru li fir-reviżjoni tal-pjani lokali tal-2006, il-Gvern ta’ dak iż-żmien kien żied fil-pjan lokali li jekk qatt xi darba jkun hemm bżonn tiġi żviluppata din l-art, l-ewwel irid isir studju fuq il-valur agrikolu tagħha. Infatti, l-estensjonijiet kollha li saru mill-2006 sal-lum, dejjem ġie evitat li tintuża’ din l-art. Minkejja li l-pjan lokali jitlob li jsiru tali studju pero’, jidher li l-Gvern intenzjonat jibqa’ għaddej mingħajr ma jsiru dawn l-istudji, li suppost huma rikjesti bil-liġi.

Nagħlaq billi nikkwota frażi li qasam ħabib tiegħi Żejtuni fuq il-pjattaforma soċjali facebook din il-ġimgħa: “Aħna maħniex interessati li mmorru dawra fuq bankini tal-konkos u xi naqra turf biex jaqta' l-griż. Ħallulna l-borduri taż-Żejtun kif inhuma. Ma tistax tgħid li tħobb iż-Żejtun u ma titkellimx kontra tali "proġett".


Nibqa’ nittama li jirbaħ is-sens komun, u l-paroli ta’ “żvilupp sostenibbli”, “priorità lill-ambjent” u “nħarsu l-agrikoltura” nqegħduh fil-prattika.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 4 ta' Frar 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…