Skip to main content

X’qed iħasseb lill-Maltin?
Xi ġranet ilu ġie pubblikat stħarriġ li jsir mal-Unjoni Ewropea kollha, magħruf bħala Eurobarometer. F’dan l-istħarriġ saru sensiela ta’ mistoqsijiet lil dawk intervistati, fosthom x’inhu l-aktar li qed jinkwethom f’pajjiżhom.

U x’inhu l-aktar li qed iħasseb u jinkwieta lill-Maltin fuq pajjiżhom? Il-kriminalità. U dan b’kuntrast kbir mal-kumplament tal-Ewropa. Għax filwaqt li l-medja fl-Ewropa hija ta’ 12% inkwetati dwar il-kriminalità, f’Malta din titla’ għal 45%. Erba’ darbiet aktar.

Ma niskantax. Illum il-poplu Malti kultant iħossu ma jista’ jagħmel xejn quddiem ċertu inġustizzji u serq, u fejn qabel kellu Korp tal-Pulizija li seta’ jserraħ rasu minnu, illum għandu Kummissarju tal-Pulizija li hu magħruf biss għall-inkompetenza tiegħu. Illum il-poplu Malti jara l-istituzzjonijiet li suppost jipproteġuh mill-abbużi, u jarahom ma jagħmlu xejn, pupazzi f’idejn Gvern li ħatafhom għal fini tiegħu. U jara l-mexxejja tiegħu, dawk li suppost huma l-gwardjan tal-patrimonju u tal-ġid tagħna, u jaf li instabu jixxaħħmu u jaħslu l-flus minn unit investigattiv iżda ma ttieħdu l-ebda passi fuqhom.

U hemm fattur ieħor li qed iwassal għal dan it-tħassib dwar il-kriminalità, illi hu n-numru dejjem jikber ta’ barranin f’pajjiżna mingħajr mhu jsir biżżejjed investiment fil-Korp tal-Pulizija biex dan iżid l-infurzar tal-ordni u sigurtà fil-pajjiż. Anzi, agħar minn hekk insiru nafu li fl-istess Korp iddaħħlu Pulizija lura li kienu tneħħew minħabba kondotta kriminali. U kien hemm minnhom li inqabad jixxaħħam f’post daqstant sensittiv bħall-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, biex iħalli nies jidħlu f’pajjiżna mingħajr ma jsiru l-kontrolli neċessarji ta’ sigurtà. Dawn l-affarijiet mhux qed jiġru b’kumbinazzjoni. Qed jiġru frott il-politika tax-xejn mhu xejn li imbotta dan il-Gvern, frott tad-deċiżjoni politika li biex jixtri l-voti ta’ nies li mhux xieraq li jkunu fil-Korp, dan reġa’ daħħalhom lura fil-Korp.

It-tieni tħassib kbir li għandhom il-Maltin skont dan l-istħarriġ infatti huwa l-immigrazzjoni. 32% semmew l-immigrazzjoni bħala l-aktar ħaġa li tħassibhom. Jidher iżda li dan mhuwiex tħassib ispirat mir-razziżmu, imma mill-fatt li qed jiġu wisq barranin jaħdmu f’Malta u l-effett li dawn qed iħallu. Infatti l-istatistika turi li fi tliet snin il-popolazzjoni ta’ Malta żdiedet b’31,000 ruħ, kollha barranin.

Dan l-ewwelnett qed jaffetwa l-kwalità tal-ħajja tagħna. Iżjed ma ssir densa l-popolazzjoni, iżjed jiżdied il-bini u l-għafsa fuq l-ambjent naturali tagħna, u infatti l-ambjent jikkwalifika fit-tielet post, bi 22% tal-Maltin imħassba fuqu. Iżjed jiżdied ukoll it-traffiku u l-iffullar. Iżjed tiżdied l-għafsa fuq l-infrastruttura tagħna.

It-tieni effett huwa wieħed ekonomiku. Ħafna mill-immigranti qed jiġu jagħmlu xogħolijiet ta’ kwalità baxxa u li jħallsu pagi baxxi. Dan qed ikun ta’ għafsa fuq il-pagi tal-ħaddiema Maltin, għal fatt li filwaqt li din iż-żieda ta’ ħaddiema qed tkabbar l-ekonomija, mhux tkabbar il-flus fil-but ras għal ras, għax qed iżżomm il-pagi tal-Maltin baxxi. Riċentament per eżempju, l-kumpanija tat-trasport pubbliku għamlet riklam fil-Pakistan biex timpjega tliet mitt xufier għal Malta. Apparti li dan kien riklam diskriminatorju kontra n-nisa u n-nies ta’ ċertu età, u li f’Malta ma kienx jitħalla jsir, juri li l-importazzjoni ta’ ħaddiema li għandna huma fil-maġġoranza tagħhom ħaddiema fuq pagi baxxi.

Mill-banda l-oħra, dan qed joħloq għafsa kbira fuq il-qasam tal-proprjetà. Illum il-Maltin bilkemm għadhom jaffordjaw fejn jgħixu f’pajjiżhom. Il-kera splodiet, u l-proprjetà tant għoliet li ħafna Maltin lanqas joħolmu jixtru mqar il-flat tagħhom.

U nfatti l-inkwiet l-ieħor huwa l-housing u l-għoli tal-ħajja. Hawnhekk ukoll naqbżu lil ħafna pajjiżi Ewropej. U dan ġej mill-fatt li filwaqt li f’dan il-qasam il-problemi qed jikbru, il-Gvern għamel ħames snin mingħajr ma bena imqar appartament wieħed għal housing soċjali.

Dawn huma l-oqsma fejn il-Gvern qed jonqos, bil-kbir. Dawn huma l-oqsma li l-Maltin qed jinkwetawhom. U dawn ħa jkunu uħud mill-oqsma li l-Partit Nazzjonalista ħa jkun qed jindirizza bi proposti konkreti u ta’ fejda għal kulħadd.
Dan l-artiklu deher f'In-Nazzjon tal-Erbgħa 28 ta' Frar 2018.

Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…