Skip to main content

Favur il-ħajja, favur id-dinjita' tal-bniedem
B’għaġla liema bħala, il-Gvern ressaq fi ftit ġranet abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att Dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Abbozz li huwa ċar mill-iżbalji ortografiċi u f’ċertu każi kunfliġġenti li fih li sar ta’ malajr, u li sar biss biex il-Gvern joħloq devjazzjoni fil-ġranet li fihom kien jaf li l-konsorzju ta’ ġurnalisti tal-Forbidden Stories kien ser jiżvela aktar dettalji fuq il-korruzzjoni tiegħu fil-proġett Daphne Project.

Il-Partit Nazzjonalista huwa ċar fuq dan is-suġġett. Aħna Partit li nemmnu fil-valur tal-ħajja u fid-dinjità tal-persuna mill-konċepiment sal-mewt naturali tagħha. Aħna wkoll sensittivi għat-tbatija li jgħaddu minnha l-koppji li jkollhom problemi ta’ infertilità, li nafu li jkunu lesti jagħmlu minn kollox biex ikollhom l-ulied.

Huwa għalhekk li fil-Gvern, konna aħna li fl-2012 irnexxielna nsibu kunsens unanimu f’dan il-pajjiż, wara snin ta’ konsultazzjoni u diskussjoni, biex daħħalna l-ewwel liġi li irregolat is-servizz tal-IVF f’pajjiżna u rajna li dan is-servizz jibda jingħata b’xejn mill-isptarijiet pubbliċi tagħna lill-koppji li jkunu għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet.

Pero’ konna qgħadna attenti li filwaqt li ngħinu lil dawn il-koppji, inħarsu d-drittijiet ta’ kull embrijun li kien ser jiġi prodott u ta’ kull wild li kien ser jitwieled. Dan billi assigurajna li kull embrijun kien ser jingħata opportunità indaqs li jgħix, u kull wild kien ser ikun jaf min huma l-ġenituri bijoloġiċi tiegħu għax kienu ser ikunu l-istess ġenituri prospettivi li jgħix għandhom. L-uniku eċċezzjoni li saret kienet għal każ fejn l-omm, bejn iż-żmien meta jiġi ffertilizzat il-bajd u ż-żmien meta jkun ser jiġi impjantat f’ġufha, jiġrilha xi inċident jew diżgrazzja li minħabba fiha ma tkunx tista’ ssir l-impjantazzjoni. Kien f’dan il-każ biss, fejn ma kienx hemm għażla oħra għax inkella l-embrijun inkella kien imut, li bħala kontinġenza dak l-embrijun ġie ffriżat biex meta l-omm terġa’ tkun f’kundizzjoni tajba, ikunu jistgħu jiġu impjantati dawk l-embrijuni.

Dan l-abbozz li ressaq il-Gvern, jarmi għal kollox dan il-kunsens li kien hawn f’pajjiżna, u jressaq prattiċi ġodda li anke pajjiżi liberali jew baqgħu lura milli jdaħħlu, jew qed jerġgħu jaħsbuha biex ineħħu.

L-ewwelnett l-iffriżar tal-embrijuni b’mod ta’ għażla, u mhux aktar biss f’kontinġenza. Dan ser joħloq stock kbir ta’ embrijuni ffriżati li jibqgħu ma jingħataw il-ħajja qatt, li jkollhom fuqhom data ta’ skadenza li fiha jsiru proprjetà tal-Gvern, taħt care-order tal-Ministru. Din tarmi għal kollox d-dinjità tal-persuna umana fl-aktar stat vulnerabbli tagħha. Il-Gvern qed jipprova jmewwet l-inkwiet li jqum minn din il-prattika billi jgħid li dawn ser jingħataw għall-adozzjoni. Imma min ser jadotta embrijun ta’ ħaddieħor meta faċilment jista’ japplika biex jagħmlulu tiegħu, jekk hemm bżonn b’donazzjoni anonima ta’ sperma jew bajda kif tipprovdi din il-liġi?

U hawn ngħaddu għat-tieni kwistjoni, dik tad-donazzjonijiet anonimi tal-gameti. B’liema dritt niddeċiedu li noħolqu ġenerazzjoni ta’ tfal u żgħażagħ li mhu ser ikollhom qatt id-dritt li jsiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom? Diversi pajjiżi li daħlu din il-prattika illum qed jerġgħu jaħsbuha, għax hemm numru kbir ta’ individwi bi problemi psikoloġiċi ta’ nuqqas ta’ identità għax ma jistgħu qatt jibnu u jsiru jafu l-għeruq tagħhom. Il-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal issemmi b’mod ċar id-dritt li t-tfal ikunu jafu l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u aħna ser narmuha barra mit-tieqa. Agħar minn hekk, il-Kummissarju tat-Tfal li suppost tkun tal-ewwel li tħares dawn id-drittijiet, toħroġ stqarrija li fiha tigdeb u tqarraq meta tgħid li dawn it-tfal ta’ 16-il sena jistgħu jsiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. Mhux vera. L-abbozz tal-Gvern hu ċar li l-anonimità tad-donatur hija mħarsa f’kull stadju. Ta’ 16-il sena l-individwu jista’ biss isir jafu l-istorja medika tal-ġenitur bijoloġiku, iżda qatt l-identità tiegħu.

Apparti minn hekk, il-fatt li dan is-servizz ħa jkun provdut anke lil persuni single, imur għal kollox kontra l-kunċett tal-prokreazzjoni umana, li lkoll nafu li ssir bejn tnejn min-nies u mhux minn persuna waħedha. Ser iwassalna biex ikun l-Istat stess li joħloq ulied reġistrati b’unknown father. U ma nikkumparawx din mal-adozzjoni. L-adozzjoni min persuni single u gay hija maħsuba biex almenu tipprovdi familja lil dawk li m’għandhomx. Iżda huwa dritt tat-tfal li jitnisslu u kemm jista’ jkun jitrabbew mill-ġenituri bijoloġiċi tagħhom.

L-aħħar punt huwa dwar il-maternità surrogata (surrogacy). Il-Kunsill tal-Ewropa ivvota b’mod ċar biex din il-prattika tiġi abolita mill-Ewropa għax qed toħloq abbużi kbar, u qed titratta l-mara bħala oġġett għal kiri. Pajjiż ħafna aktar liberali bħall-Iżvezja, diġa’ għadda liġi li biha ma jippermettix iżjed din il-prattika f’pajjiżu. Iżda aħna bravi. Aħna progressivi ħafna. Aħna mhux biss ħa ndaħħlu s-surrogacy, iżda ħa ndaħħluha mingħajr l-ebda termini jew kontrolli. It-termini u d-deċiżjonijiet fuq surrogacy, jgħid l-abbozz li ressaq il-Gvern, ser jiddeċidiehom il-Ministru waħdu, b’avviż legali. Imma din x’serjetà hi? U l-iktar ħaġa tal-iskantament hija li l-NGOs u Fondazzjonijiet dwar id-Drittijiet tan-Nisa, fuq dan is-suġġett ma tkellmu xejn.

Huwa irresponsabbli u diżgustanti li l-Gvern juża’ dawn il-materji sensittivi, jilgħab bil-ħajja tan-nies, biex sempliċiment jaljena n-nies mill-fatti gravi li qed jiġu żvelati bħalissa. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija ċara, aħna nemmnu f’IVF etika u li tirrispetta u tissalvagwardja d-dinjità tal-embrijuni. Adrian Delia għamilha ċara wkoll li meta nerġgħu inkunu fil-Gvern dawn l-emendi jiġu rtirati biex ikollna servizz tal-IVF etiku, imma li nsaħħuh billi fost l-oħrajn naraw li l-mediċini neċessarji għalih jiġu provduti b’xejn, xi ħaġa li sal-lum għadha ma ssirx.

Nappella lid-Deputati kollha tagħna, li għalkemm ġie irtirat il-Whip kif il-Kap wiegħed li ser jagħmel fejn jidħlu materji ta’ sensittività morali, isegwu l-pożizzjoni tal-Partit li wasalna għaliha wara seminar u diskussjoni twila u miftuħa fl-Eżekuttiv, u jibqgħu jkunu vuċi għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli, għal valur tal-ħajja u għad-dinjità tal-bniedem.


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 25 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…