Skip to main content

Favur il-ħajja, favur id-dinjita' tal-bniedem
B’għaġla liema bħala, il-Gvern ressaq fi ftit ġranet abbozz ta’ liġi li jemenda l-Att Dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni. Abbozz li huwa ċar mill-iżbalji ortografiċi u f’ċertu każi kunfliġġenti li fih li sar ta’ malajr, u li sar biss biex il-Gvern joħloq devjazzjoni fil-ġranet li fihom kien jaf li l-konsorzju ta’ ġurnalisti tal-Forbidden Stories kien ser jiżvela aktar dettalji fuq il-korruzzjoni tiegħu fil-proġett Daphne Project.

Il-Partit Nazzjonalista huwa ċar fuq dan is-suġġett. Aħna Partit li nemmnu fil-valur tal-ħajja u fid-dinjità tal-persuna mill-konċepiment sal-mewt naturali tagħha. Aħna wkoll sensittivi għat-tbatija li jgħaddu minnha l-koppji li jkollhom problemi ta’ infertilità, li nafu li jkunu lesti jagħmlu minn kollox biex ikollhom l-ulied.

Huwa għalhekk li fil-Gvern, konna aħna li fl-2012 irnexxielna nsibu kunsens unanimu f’dan il-pajjiż, wara snin ta’ konsultazzjoni u diskussjoni, biex daħħalna l-ewwel liġi li irregolat is-servizz tal-IVF f’pajjiżna u rajna li dan is-servizz jibda jingħata b’xejn mill-isptarijiet pubbliċi tagħna lill-koppji li jkunu għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet.

Pero’ konna qgħadna attenti li filwaqt li ngħinu lil dawn il-koppji, inħarsu d-drittijiet ta’ kull embrijun li kien ser jiġi prodott u ta’ kull wild li kien ser jitwieled. Dan billi assigurajna li kull embrijun kien ser jingħata opportunità indaqs li jgħix, u kull wild kien ser ikun jaf min huma l-ġenituri bijoloġiċi tiegħu għax kienu ser ikunu l-istess ġenituri prospettivi li jgħix għandhom. L-uniku eċċezzjoni li saret kienet għal każ fejn l-omm, bejn iż-żmien meta jiġi ffertilizzat il-bajd u ż-żmien meta jkun ser jiġi impjantat f’ġufha, jiġrilha xi inċident jew diżgrazzja li minħabba fiha ma tkunx tista’ ssir l-impjantazzjoni. Kien f’dan il-każ biss, fejn ma kienx hemm għażla oħra għax inkella l-embrijun inkella kien imut, li bħala kontinġenza dak l-embrijun ġie ffriżat biex meta l-omm terġa’ tkun f’kundizzjoni tajba, ikunu jistgħu jiġu impjantati dawk l-embrijuni.

Dan l-abbozz li ressaq il-Gvern, jarmi għal kollox dan il-kunsens li kien hawn f’pajjiżna, u jressaq prattiċi ġodda li anke pajjiżi liberali jew baqgħu lura milli jdaħħlu, jew qed jerġgħu jaħsbuha biex ineħħu.

L-ewwelnett l-iffriżar tal-embrijuni b’mod ta’ għażla, u mhux aktar biss f’kontinġenza. Dan ser joħloq stock kbir ta’ embrijuni ffriżati li jibqgħu ma jingħataw il-ħajja qatt, li jkollhom fuqhom data ta’ skadenza li fiha jsiru proprjetà tal-Gvern, taħt care-order tal-Ministru. Din tarmi għal kollox d-dinjità tal-persuna umana fl-aktar stat vulnerabbli tagħha. Il-Gvern qed jipprova jmewwet l-inkwiet li jqum minn din il-prattika billi jgħid li dawn ser jingħataw għall-adozzjoni. Imma min ser jadotta embrijun ta’ ħaddieħor meta faċilment jista’ japplika biex jagħmlulu tiegħu, jekk hemm bżonn b’donazzjoni anonima ta’ sperma jew bajda kif tipprovdi din il-liġi?

U hawn ngħaddu għat-tieni kwistjoni, dik tad-donazzjonijiet anonimi tal-gameti. B’liema dritt niddeċiedu li noħolqu ġenerazzjoni ta’ tfal u żgħażagħ li mhu ser ikollhom qatt id-dritt li jsiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom? Diversi pajjiżi li daħlu din il-prattika illum qed jerġgħu jaħsbuha, għax hemm numru kbir ta’ individwi bi problemi psikoloġiċi ta’ nuqqas ta’ identità għax ma jistgħu qatt jibnu u jsiru jafu l-għeruq tagħhom. Il-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal issemmi b’mod ċar id-dritt li t-tfal ikunu jafu l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom, u aħna ser narmuha barra mit-tieqa. Agħar minn hekk, il-Kummissarju tat-Tfal li suppost tkun tal-ewwel li tħares dawn id-drittijiet, toħroġ stqarrija li fiha tigdeb u tqarraq meta tgħid li dawn it-tfal ta’ 16-il sena jistgħu jsiru jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom. Mhux vera. L-abbozz tal-Gvern hu ċar li l-anonimità tad-donatur hija mħarsa f’kull stadju. Ta’ 16-il sena l-individwu jista’ biss isir jafu l-istorja medika tal-ġenitur bijoloġiku, iżda qatt l-identità tiegħu.

Apparti minn hekk, il-fatt li dan is-servizz ħa jkun provdut anke lil persuni single, imur għal kollox kontra l-kunċett tal-prokreazzjoni umana, li lkoll nafu li ssir bejn tnejn min-nies u mhux minn persuna waħedha. Ser iwassalna biex ikun l-Istat stess li joħloq ulied reġistrati b’unknown father. U ma nikkumparawx din mal-adozzjoni. L-adozzjoni min persuni single u gay hija maħsuba biex almenu tipprovdi familja lil dawk li m’għandhomx. Iżda huwa dritt tat-tfal li jitnisslu u kemm jista’ jkun jitrabbew mill-ġenituri bijoloġiċi tagħhom.

L-aħħar punt huwa dwar il-maternità surrogata (surrogacy). Il-Kunsill tal-Ewropa ivvota b’mod ċar biex din il-prattika tiġi abolita mill-Ewropa għax qed toħloq abbużi kbar, u qed titratta l-mara bħala oġġett għal kiri. Pajjiż ħafna aktar liberali bħall-Iżvezja, diġa’ għadda liġi li biha ma jippermettix iżjed din il-prattika f’pajjiżu. Iżda aħna bravi. Aħna progressivi ħafna. Aħna mhux biss ħa ndaħħlu s-surrogacy, iżda ħa ndaħħluha mingħajr l-ebda termini jew kontrolli. It-termini u d-deċiżjonijiet fuq surrogacy, jgħid l-abbozz li ressaq il-Gvern, ser jiddeċidiehom il-Ministru waħdu, b’avviż legali. Imma din x’serjetà hi? U l-iktar ħaġa tal-iskantament hija li l-NGOs u Fondazzjonijiet dwar id-Drittijiet tan-Nisa, fuq dan is-suġġett ma tkellmu xejn.

Huwa irresponsabbli u diżgustanti li l-Gvern juża’ dawn il-materji sensittivi, jilgħab bil-ħajja tan-nies, biex sempliċiment jaljena n-nies mill-fatti gravi li qed jiġu żvelati bħalissa. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija ċara, aħna nemmnu f’IVF etika u li tirrispetta u tissalvagwardja d-dinjità tal-embrijuni. Adrian Delia għamilha ċara wkoll li meta nerġgħu inkunu fil-Gvern dawn l-emendi jiġu rtirati biex ikollna servizz tal-IVF etiku, imma li nsaħħuh billi fost l-oħrajn naraw li l-mediċini neċessarji għalih jiġu provduti b’xejn, xi ħaġa li sal-lum għadha ma ssirx.

Nappella lid-Deputati kollha tagħna, li għalkemm ġie irtirat il-Whip kif il-Kap wiegħed li ser jagħmel fejn jidħlu materji ta’ sensittività morali, isegwu l-pożizzjoni tal-Partit li wasalna għaliha wara seminar u diskussjoni twila u miftuħa fl-Eżekuttiv, u jibqgħu jkunu vuċi għal dawk li huma l-aktar vulnerabbli, għal valur tal-ħajja u għad-dinjità tal-bniedem.


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 25 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…