Skip to main content

Il-Bniedem fiċ-Ċentru tal-Politika

Spiss nisimgħu l-frażi li rridu npoġġu lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Kważi kważi, drajnieha u ma tantx għadna naħsbu fuq din xi tfisser.

Pero’ jekk vera npoġġuha fil-prattika u nattwawha, kif il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia u l-kumplament tat-tmexxija, l-amministrazzjoni u d-Deputati tagħna qed nagħmlu, din tagħmel differenza kbira fil-mod kif inħaddmu u nagħmlu l-politika.

Il-politika qed tibda dejjem mill-kuntatt man-nies. U ħafna drabi aktar kuntatt informali milli formali, fejn il-bniedem iħossu komdu jesprimi d-diffikultajiet u l-problemi li qed jiltaqa’ magħhom aktar milli f’ambjent strett u riġidu. U wara li nkunu smajna u għarbilna d-diffikultajiet li l-aktar qed jaffetwaw in-nies, nitkellmu fuqhom, jekk ikun hemm bżonn noħorġuhom fil-media, intuhom prominenza, inpoġġuhom fuq l-aġenda nazzjonali, u mbagħad nfasslu l-proposti politiċi li jistgħu jindirizzaw dik il-problema. Anke jekk il-problema tkun taffetwa imqar individwu wieħed, jekk qed isofri inġustizzja jew diffikultà għandu jingħata l-attenzjoni. Għax kull bniedem irid ikun fiċ-ċentru ta’ dak kollu li nagħmlu u ngħidu.

Dan hu l-mod ġdid kif irridu nfasslu l-politika. Mhux politika fejn nitkellmu biss fuq il-ħafna ħażin li qed jagħmel il-Gvern, li f’ċertu każi hu gravi, imma fejn nindividwaw kif qed jiġu affetwati n-nies u ntellqu l-politika u l-proposti tagħna mill-istejjer tagħhom.

Dan għamilnieh fil-każ tal-pensjonijiet tal-Membri Parlamentari fejn dawn ingħataw priorità aktar mill-pensjonijiet tan-nies, għamilnieh fil-każ ta’ Chris Bartolo li kien qed jinżamm arrestat minkejja l-kundizzjoni medika tiegħu, għamilnieh fil-każ tal-kundizzjoni tal-Isptar Monte Karmeli u l-istigma marbuta ma’ nies b’kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali.

Issa qed nagħmluha wkoll fit-80 proposta li preparajna dwar il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsilli huma l-iktar għodda li biha nistgħu vera npoġġu lil kull bniedem fiċ-ċentru, għax huma l-eqreb għodda politika qrib iċ-ċittadin. Kienet din ir-raġuni ewlenija għala 25 sena ilu l-Partit Nazzjonalista waqqafhom, biex anke jsaħħaħ il-kunċett tas-sussidjarjetà, fejn il-poter ikun dejjem eqreb lejn iċ-ċittadin u aktar mifrux.

Dawn il-proposti huma mibnija fuq ħames priniċipji ewlenin: li nitrattaw il-problemi soċjali mil-lokalità, li nsaħħu s-sigurtà fil-lokalitajiet tagħna, li nżidu l-koperazzjoni ta’ Kunsilli flimkien taħt il-kappa tar-reġjun, li nsaħħu l-finanzi pubbliċi li jamministraw il-Kunsilli, u li nsaħħu l-effiċjenza fl-amministrazzjoni ta’ kull Kunsill.

Fost dawn il-proposti qed ngħidu li kull Kunsill għandu jkollu Kunsillier responsabbli mill-Qasam Soċjali, li jkollu Community Worker assenjat skont id-daqs u l-bżonn tal-lokalità, li jkollu One-Stop Shop relatat mal-qasam soċjali, budget ring-fenced għal dan il-qasam, u li bil-għajnuna tal-Gvern ikun jista’ jamministra Ċentru ta’ Matul il-Jum u ta’ Matul il-Lejl, b’mod partikolari għall-anzjani u dawk li jkollhom bżonn.

Qed nipproponu wkoll li l-amministrazzjoni tal-infurzar lokali terġa’ tmur lura għand il-lokalitajiet u ma tibqax ċentralizzata kif inhi llum u li jidħol il-kunċett ta’ community policing mill-Korp tal-Pulizija.

Hemm ukoll diversi miżuri oħra relatati mat-turiżmu, negozji lokali, ħarsien tal-annimali, l-allokazzjoni finanzjarja u l-mod kif jiġu mfassla r-reġjuni. Inħeġġeġ lil kulħadd biex jagħti ħarsa lejn dan id-dokument, pilotat mill-Kelliem tal-Kunsilli Lokali Robert Cutajar u d-Direttur tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello flimkien mal-Kulleġġ Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, li hu dokument li tfassal wara proċess twil ta’ konsultazzjoni li kien jinkludi Konferenza Nazzjonali li saret għal Kunsilliera kollha lura s-sena l-oħra.

Għal darb’oħra l-Partit Nazzjonalista qed jerġa’ jkun dak il-Partit propożittiv, b’ideat ġodda u maħsuba, biex verament il-bniedem jibqa’ fiċ-ċentru tal-ħidma politika kollha tagħna.


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 11 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…