Skip to main content

Il-Bniedem fiċ-Ċentru tal-Politika

Spiss nisimgħu l-frażi li rridu npoġġu lill-bniedem fiċ-ċentru tal-politika tagħna. Kważi kważi, drajnieha u ma tantx għadna naħsbu fuq din xi tfisser.

Pero’ jekk vera npoġġuha fil-prattika u nattwawha, kif il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia u l-kumplament tat-tmexxija, l-amministrazzjoni u d-Deputati tagħna qed nagħmlu, din tagħmel differenza kbira fil-mod kif inħaddmu u nagħmlu l-politika.

Il-politika qed tibda dejjem mill-kuntatt man-nies. U ħafna drabi aktar kuntatt informali milli formali, fejn il-bniedem iħossu komdu jesprimi d-diffikultajiet u l-problemi li qed jiltaqa’ magħhom aktar milli f’ambjent strett u riġidu. U wara li nkunu smajna u għarbilna d-diffikultajiet li l-aktar qed jaffetwaw in-nies, nitkellmu fuqhom, jekk ikun hemm bżonn noħorġuhom fil-media, intuhom prominenza, inpoġġuhom fuq l-aġenda nazzjonali, u mbagħad nfasslu l-proposti politiċi li jistgħu jindirizzaw dik il-problema. Anke jekk il-problema tkun taffetwa imqar individwu wieħed, jekk qed isofri inġustizzja jew diffikultà għandu jingħata l-attenzjoni. Għax kull bniedem irid ikun fiċ-ċentru ta’ dak kollu li nagħmlu u ngħidu.

Dan hu l-mod ġdid kif irridu nfasslu l-politika. Mhux politika fejn nitkellmu biss fuq il-ħafna ħażin li qed jagħmel il-Gvern, li f’ċertu każi hu gravi, imma fejn nindividwaw kif qed jiġu affetwati n-nies u ntellqu l-politika u l-proposti tagħna mill-istejjer tagħhom.

Dan għamilnieh fil-każ tal-pensjonijiet tal-Membri Parlamentari fejn dawn ingħataw priorità aktar mill-pensjonijiet tan-nies, għamilnieh fil-każ ta’ Chris Bartolo li kien qed jinżamm arrestat minkejja l-kundizzjoni medika tiegħu, għamilnieh fil-każ tal-kundizzjoni tal-Isptar Monte Karmeli u l-istigma marbuta ma’ nies b’kundizzjonijiet ta’ saħħa mentali.

Issa qed nagħmluha wkoll fit-80 proposta li preparajna dwar il-Kunsilli Lokali. Il-Kunsilli huma l-iktar għodda li biha nistgħu vera npoġġu lil kull bniedem fiċ-ċentru, għax huma l-eqreb għodda politika qrib iċ-ċittadin. Kienet din ir-raġuni ewlenija għala 25 sena ilu l-Partit Nazzjonalista waqqafhom, biex anke jsaħħaħ il-kunċett tas-sussidjarjetà, fejn il-poter ikun dejjem eqreb lejn iċ-ċittadin u aktar mifrux.

Dawn il-proposti huma mibnija fuq ħames priniċipji ewlenin: li nitrattaw il-problemi soċjali mil-lokalità, li nsaħħu s-sigurtà fil-lokalitajiet tagħna, li nżidu l-koperazzjoni ta’ Kunsilli flimkien taħt il-kappa tar-reġjun, li nsaħħu l-finanzi pubbliċi li jamministraw il-Kunsilli, u li nsaħħu l-effiċjenza fl-amministrazzjoni ta’ kull Kunsill.

Fost dawn il-proposti qed ngħidu li kull Kunsill għandu jkollu Kunsillier responsabbli mill-Qasam Soċjali, li jkollu Community Worker assenjat skont id-daqs u l-bżonn tal-lokalità, li jkollu One-Stop Shop relatat mal-qasam soċjali, budget ring-fenced għal dan il-qasam, u li bil-għajnuna tal-Gvern ikun jista’ jamministra Ċentru ta’ Matul il-Jum u ta’ Matul il-Lejl, b’mod partikolari għall-anzjani u dawk li jkollhom bżonn.

Qed nipproponu wkoll li l-amministrazzjoni tal-infurzar lokali terġa’ tmur lura għand il-lokalitajiet u ma tibqax ċentralizzata kif inhi llum u li jidħol il-kunċett ta’ community policing mill-Korp tal-Pulizija.

Hemm ukoll diversi miżuri oħra relatati mat-turiżmu, negozji lokali, ħarsien tal-annimali, l-allokazzjoni finanzjarja u l-mod kif jiġu mfassla r-reġjuni. Inħeġġeġ lil kulħadd biex jagħti ħarsa lejn dan id-dokument, pilotat mill-Kelliem tal-Kunsilli Lokali Robert Cutajar u d-Direttur tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello flimkien mal-Kulleġġ Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista, li hu dokument li tfassal wara proċess twil ta’ konsultazzjoni li kien jinkludi Konferenza Nazzjonali li saret għal Kunsilliera kollha lura s-sena l-oħra.

Għal darb’oħra l-Partit Nazzjonalista qed jerġa’ jkun dak il-Partit propożittiv, b’ideat ġodda u maħsuba, biex verament il-bniedem jibqa’ fiċ-ċentru tal-ħidma politika kollha tagħna.


Dan l-artiklu deher fin-Nazzjon tal-Erbgħa 11 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…