Skip to main content

The Daphne Project
Ħasbu li għax isikktu lilha, ser joqtlu l-istejjer tagħha. Ħasbu li għax ser joqtlu lilha, ser joqtlu l-messaġġ. Iżda l-istejjer ma mietux, anzi jekk qabel kienu biss ta’ Daphne, issa saru ta’ 45 ġurnalist minn 18-il organizzazzjoni ta’ reputazzjoni internazzjonali minn pajjiżi differenti, fosthom La Repubblica, The Guardian, France 2, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The New York Times, Reuters u The Times of Malta.

Dak hu The Daphne Project, organizzat minn Forbidden Stories, għaqda ta’ ġurnalisti madwar id-dinja li jkomplu jinvestigaw l-istejjer ta’ ġurnalisti li jinqatlu. Stejjer tant kbar li jkun hemm min lest joqtol biex iwaqqafhom.

Ir-riżultat ta’ dawn l-investigazzjonijiet, li issa ilhom għaddejjin ħames xhur, bdew ħerġin proprju din il-ġimgħa. F’Malta dawn qed jiġu rappurtati minn Times of Malta, li huma partners f’dan il-proġett. U diġa’ ġie żvelat ħafna. Ħafna iktar milli sab, jew qal li sab, il-Korp tal-Pulizija mmexxi minn Lawrence Cutajar.

It-Tlieta sirna nafu li l-Ministru Chris Cardona, dak li hedded li ser “nagħtu bil-mannara”, iltaqa’ ma’ dawk akkużati bil-qtil ta’ Daphne, ras imb’ras, ġewwa bar fis-Siġġiewi fi żmien f’Novembru bejn meta seħħ il-qtil u meta sar l-arrest. U li f’mumenti minnhom ħareġ jitkellem waħdu ma’ wieħed minnhom barra l-bar. Dan ġie kkonfermat minn żewġ xhieda separati li tkellmu mal-ġurnalisti. Dwar dan ġie infurmat il-Maġistrat. Minkejja dan, u minkejja li l-politiċi huma l-aktar nies li waqgħu taħt suspett għax huma l-iżjed nies li Daphne Caruana Galizia investigat u kitbet fuqhom, il-Pulizija qalu li għadhom s’issa ma nvestigaw jew interrogaw lill-ebda politiku.

Sirna nafu wkoll li l-Pulizija konvinti li l-arrestati kienu infurmati minn qabel bl-arrest, u kien għalhekk li kienu fost l-oħrajn tefgħu l-mobiles il-baħar.

Sirna nafu wkoll li s-Servizzi Sigrieti kienu qed jissemmgħu t-telefonati fuq il-mobile ta’ wieħed mill-akkużati minn qabel ma sar il-qtil.

Fid-dawl ta’ dan, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia għamel diversi mistoqsijiet, fosthom:

  • Għalfejn il-Pulizija għadhom ma nvestigawx lil dawk li kienu għamlu kuntatt mal-akkużati, inkluż politiċi bħal Chris Cardona? Meta kien infurmat il-Prim Ministru b’din il-laqgħa, u x’pożizzjoni ħa?

  • Min kien informa lill-akkużati bl-arrest? Xi ħadd fil-poter? Xi ħadd fil-Korp? Xi ħadd fis-Servizzi Sigrieti? X’investigazzjoni qed issir fuq dan?
 
  • X’wassal biex is-Servizzi Sigrieti ma ndunawx b’dak li kien qed jiġi ppjanat? Frott inkompetenza? Jew agħar minn hekk, indunaw u ħallewh isir?


Il-poplu Malti mhux biss għandu dritt jagħmel dawn il-mistoqsijiet, iżda għandu dritt li dawn jiġu mwieġba mingħajr ma jitħallew ebda dubji, għax dawn iħallu implikazzjonijiet serji ħafna fuq is-sigurtà tagħna.

L-Erbgħa mbagħad sirna nafu xi ħaġa oħra. Daphne Caruana Galizia kienet ilha żmien issemmi kumpanija inkorporata fid-Dubai bl-isem ta’ “17 Black”. Rapport li ġie leaked mill-FIAU kien jagħmel referenza li din il-kumpanija intużat biex jingħaddew commissions lil politiċi Maltin. Issa ġew ippubblikati l-ewwel provi u dettalji ta’ transazzjonijiet finanzjarji li għaddew f’din il-kumpanija. Din il-kumpanija daħħlet $1.6 miljun dollaru: $1.4 miljun ġew minn kumpanija ta’ persuna mill-Azerbaijan, $200,000 ġew mill-Orion Engineering, li huma l-aġenti tal-kumpanija tat-tanker tal-gass li tpoġġa f’Marsaxlokk. Email ta’ Nexia BT tgħid li 17 Black kienet ser tkun il-klijenta tal-kumpaniji Hearnville u Tillgate, il-kumpaniji sigrieti fil-Panama ta’ Konrad Mizzi u Keith Schembri. Jiġifieri 17 Black kienet ser tkun qed tħallas lil dawn il-kumpaniji. Meta mistoqsi kemm, l-emails isemmu $2 miljun dollaru fis-sena, jew €150,000 fix-xahar. Dawn issa m’għadhomx allegazzjonijiet. Dawn huma fatti, stabbiliti, dokumentati u irrifjutabbli. Konrad Mizzi u Keith Schembri għandhom jiġu investigati u mressqa l-Qorti fuq tixħim, korruzzjoni u ħasil ta’ flus.

Iżda sal-lum għadu ma ġara xejn minn dan. Il-Kummissarju għadu rieqed, jew jiekol il-fniek. Il-Prim Ministru ma neħħiehomx u għadu jittama li kollox jorqod. L-Avukat Ġenerali għadu ma talabx li tinfetaħ investigazzjoni kif itih obbligu jagħmel l-Att Dwar il-Ħasil tal-Flus.

Jekk qatt ridna prova li f’Malta krollat is-saltna tad-dritt u tirrenja l-kultura tal-impunità, kienet din il-ġimgħa. Il-liġi li tapplika għall-annimali jidher li ma tapplikax għall-allat.

Għax issa ħadd ma jista’ jgħid li “dawn biss allegazzjonijiet”, li “m’hemmx provi”, jew li “m’hemmx suspett raġjonevoli biex issir investigazzjoni”. Issa l-provi ġew pubblikati iswed fuq l-abjad. Minn issa ‘l hemm, kulmin jiddefendi dan l-aġir jitqies kompliċi ta’ azzjoni kriminali.

U fl-aħħar, iż-żejt jitla’ f’wiċċ l-ilma u ġustizzja tkun trid issir ma’ kulħadd. Ma’ kulmin seraq, ma’ kulmin għen, u ma’ kulmin għalaq għajnejh.


Dan l-artiklu deher fir-rubrika Cyberspace tal-Mument tal-Ħadd 23 t' April 2018.

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…