Skip to main content

L-Ewwel Sinjali Pożittivi
Nhar il-Ħadd li għadda ingħata bidu għall-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema “Infasslu Futur Flimkien”. Kunsill Ġenerali li jiġi fi tmiemu proprju illum u li fih qed jiġi propost tibdil fl-Istatut tal-Partit biex titwaqqaf fergħa ġdida għal żgħażagħ adolexxenti ta’ bejn l-14 u s-17-il sena, u biex jiżdied in-numru ta’ żgħażagħ eletti mill-Kunsill Ġenerali fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit.

Apparti dan, nhar il-Ħadd li għadda kien hemm aħbar pjuttost pożittiva li bdiet dan il-Kunsill Ġenerali fuq nota ta’ kuraġġ. Il-MaltaToday ippubblikat survey dwar it-trust ratings tal-Kapijiet tal-partiti politiċi (ara hawn). Is-survey juri li l-fiduċja f’Adrian Delia żammet it-trend tas-surveys passati u kompliet titla’, f’dan is-survey ikollha l-ikbar qabża ‘l fuq ta’ 7%. Kien hemm ukoll tnaqqis ta’ 4% fil-fiduċja f’Joseph Muscat. L-istess ħaġa ġiet riflessa wkoll fl-intenzjoni tal-votanti jekk jivvutawx lill-Partit Laburista jew lill-Partit Nazzjonalista.

L-ikbar nota ta’ kuraġġ ġiet minn Għawdex fejn għall-ewwel darba wara snin, kemm il-Partit Nazzjonalista u kemm il-fiduċja fil-Kap tal-Partit ġabu riżultat aħjar minn dawk tal-Partit Laburista. Interessanti wkoll li fil-kategorija ta’ dawk li ma vvutawx fl-aħħar elezzjoni, filwaqt li nofshom jgħidu li jerġgħu ma jivvutawx, min-nofs l-ieħor hemm id-doppju li jgħidu li kieku issa jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista milli hemm li jgħidu li jivvutaw lill-Partit Laburista. Dan juri li hemm nies li għandhom tama li l-Partit Nazzjonalista u Adrian Delia jistgħu jagħtu tmexxija aħjar minn dik li rajna f’dawn l-aħħar ħames snin. Tmexxija li apparti li tkabbar l-ekonomija, tagħmel ġieħ ukoll lir-reputazzjoni ta’ pajjiżna.

Għalkemm id-distakk għadu kbir, dawn huma sinjali inkoraġġanti li juru li wara l-mument ikrah li għadda minnu l-Partit Nazzjonalista wara t-tieni telfa elettorali u t-taqtiegħa għat-tmexxija tal-Partit, issa l-ħidma li qed issir mill-amministrazzjoni l-ġdida bdiet tħalli l-frott u bdiet turi l-ewwel sinjali pożittivi. Fadal ħafna xi jsir u ħafna nies x’nikkonvinċu, pero’ konvint li bid-determinazzjoni u l-enerġija tal-Kap tal-Partit Adrian Delia, tat-tmexxija kollha, tal-Kumitati u l-Fergħat tagħna u tal-attivisti u t-tesserati tagħna, nistgħu naslu.


Il-Qorti terġa’ ttina raġunNhar il-Ħamis il-Qorti reġgħet tat raġun lil Adrian Delia fil-kawża li fetaħ kontra l-Gvern, il-Vitals u l-Avukat Ġenerali biex jitwaqqa’ l-kuntratt li bih il-Vitals Global Healthcare xtrat tliet sptarijiet tal-poplu Malti  (ara hawn). Il-Qorti iddikjarat li dan huwa każ ta’ importanza nazzjonali u għandu jinstema’ mill-aktar fis possibli mingħajr ma jinħela ħin fuq talbiet preliminari bħalma għamlu l-Prim Ministru u l-Awtorità tad-Djar fejn talbu lill-Qorti ma tismax il-każ għax skont huma l-ftehim issa laħaq sar.

Il-Qorti ppreseduta mill-Prim Imħallef uxxenti Silvio Meli iddikjarat li minħabba l-importanza tal-materja l-każ għandu jinstema’ u ser jitkompla fit-28 ta’ Mejju.

Din il-ġimgħa daħal ukoll fil-kariga l-Prim Imħallef il-ġdid Joseph Azzopardi, Imħallef li jgawdi r-rispett ta’ kulħadd, u li għalkemm kien kandidat Laburista fil-passat kien il-Partit Nazzjonalista li appuntah bħala Imħallef lura fl-2003 minħabba l-integrità, professjonalità u serjetà tiegħu, meta Malta kienet tassew “tagħna lkoll” u n-nies kienu jiġu appuntati bil-mertu tagħhom.

Nawguralu minn qalbi fil-ħidma tiegħu.Dan l-artiklu deher fil-Mument tal-Ħadd 13 ta' Mejju 2018

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…