Skip to main content

Intervent fil-Kunsill Ġenerali "Infasslu Futur Flimkien" - Mejju 2018
Sinjura President, Għażiż Kap, sħabi Kunsilliera,

10 snin ilu kelli l-opportunità nindirizza dan il-Kunsill Ġenerali għall-ewwel darba, u huwa ta’ privileġġ għalija li llum, 10 snin wara, qed nindirizzakom bħala wieħed mill-uffiċċjali l-ġodda tal-Partit, l-iżgħar uffiċċjal ta’ din l-amministrazzjoni l-ġdida, amministrazzjoni li tkompli tixhed kemm dan il-Partit kompla jiġġedded, kompla jinfetaħ u kompla jsir aktar żagħżugħ.

Matul dawn ix-xhur, fil-laqgħat ġenerali annwali tal-fergħat tagħna, kelli x-xorti niltaqa’ ma’ ħafna nies li qed jaħdmu u jagħtu sehemhom biex inkomplu nsaħħu lil dan il-Partit. Nies li niftakarhom hawn quddiemi 10 snin ilu, u kienu hawn qabli u li għadhom sal-lum jagħtu qalbhom u ħinhom għal dan il-Partit, u wkoll ħafna nies ġodda li ressqu lejna għall-ewwel darba. Grazzi lilkom ilkoll! Il-bibien tagħna miftuħin beraħ għalikom, miftuħin beraħ għal dawk kollha li jridu jagħtu sehemhom. Għal dawk kollha li qed jersqu lejna għax fina qed jaraw tama. Tama li dan il-pajjiż nistgħu ntuh tmexxija ħafna aħjar minn dik li rajna f’dawn il-ħames snin.

Huwa għalhekk li mill-bidu tal-amministrazzjoni l-ġdida, qed naraw li l-leħen tal-Fergħat u l-membri tagħna jaslu fl-ogħla strutturi tal-Partit. Sa minn dawn l-ewwel xhur tal-amministrazzjoni l-ġdida, l-Eżekuttiv tal-Partit li għandi l-privileġġ li nippresiedi, reġa’ sar il-forum fejn jiġu diskussi l-policies tal-Partit, b’mod ħaj, b’mod vivaċi. U dak hu tajjeb, għax aħna maħniex Partit ta’ pupazzi u robots, aħna maħniex Partit fejn jiddeċiedi x’ser jiġri d-Dittatur, u kulħadd ibaxxi rasu, aħna Partit fejn kulħadd isemma’ leħnu, fejn il-pożizzjonijiet tagħna niddiskutuhom flimkien, u fejn jingħata spazju għal-veduti kollha, u jkun biss wara li tittieħed deċiżjoni u kulħadd ikun mistenni jimxi fl-istess direzzjoni.

Hekk għamilna riċentament dwar l-emendi li tressqu mill-Gvern għal liġi tal-protezzjoni tal-embrijuni. Smajna esperti fis-suġġett, biex id-diskussjoni tagħna tkun waħda infurmata, smajna x’jaħsbu l-fergħat differenti tagħna, u wasalna għal pożizzjoni komuni. Pożizzjoni li tirrefletti l-prinċipji tagħna, fuq tliet pilastri importanti:

·      id-difiża tagħna għal valur tal-ħajja sa mill-bidu nett tagħha. Għalina mal-ħajja tal-bniedem m’hemmx kompromessi, la meta jkun fih 100 miljun ċellula, u lanqas meta jkun fih tmienja. Għalina huwa l-istess bniedem;

·      id-difiża tagħna għad-drittijiet tat-tfal, illi kif tgħid il-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal li aħna firmatarji tagħha, jkollhom dritt ikunu jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom u jibnu l-identità  tagħhom, xi ħaġa li anke l-Kummissarju tat-Tfal insiet li huwa xogħolha li tipproteġi;

·      id-difiża tagħna għad-dinjità tal-mara, illi bis-surrogazzjoni ssir oġġett ta’ kuntratt, u li huwa għalhekk li l-Kunsill tal-Ewropa, u l-Parlament Ewropew ivvotaw biex din il-prattika titwaqqaf, anke fil-forma altruwistika. U waqt li ħaddieħor qed jitgħallem mill-iżballji u jikkoreġi dawn il-prattiċi, aħna f’pajjiżna qed nagħġlu u ndaħħluhom.

Qed nagħġlu għax għandna Gvern li jrid jgħatti, li jrid inessi l-kriżi li jinsab fiha minħabba l-korruzzjoni. U biex jagħmel dan lest jilgħab, b’mod daqstant irresponsabbli u bla skrupli, anke bil-ħajja u bid-drittijiet ta’ dawk l-aktar vulnerabbli.

U għalhekk tikber ir-responsabbilità fuqna biex noffru għażla ta’ Gvern alternattiv, ta’ Gvern li ma jkejjilx is-suċċess tiegħu biss mill-istatistika, min-numri imma jkejjel is-suċċess tiegħu minn kemm inkunu pajjiż li jkun tarka tal-vulnerabbli, tal-foqra fis-soċjetà tagħna, tal-pensjonanti, ta’ dawk li għandhom problemi ta’ saħħa mentali, tal-annimali, tal-ambjent, tal-kultura tagħna, tal-valuri li jagħmluna Maltin.

U l-emendi għall-Istatut li qed jitressqu f’dan il-Kunsill iressquna aktar lejn dan il-għan. Jekk irridu naslu għal-mod ġdid ta’ politika, irridu nkunu Partit dejjem aktar żagħżugħ. Żgħażagħ ta’ 16-il sena, issa mhumiex biss ċittadini li jistgħu iħallsu t-taxxa imma ċittadini li jistgħu jiddeċiedu fuq il-futur ta’ pajjiżhom, issa jridu jkunu parteċipi aktar minn qatt qabel fit-tfassil tal-politika tal-Partit. U allura qed nipproponu iva, biex noħolqu fergħa ġdida, immexxija minnhom, fejn jiġu diskussi l-ideat tagħhom, mhux biex jibqgħu hemm, imma biex jiġu quddiem l-ogħla strutturi tal-Partit, quddiem l-Amministrattiv u l-Eżekuttiv tagħna, fejn dawn iż-żgħażagħ ser ikunu rappreżentati iktar minn qatt qabel.

U jien inħeġġeġ lil dawk iż-żgħażagħ, li għadhom jemmnu, li għadhom jittamaw f’pajjiż aħjar, biex jużaw dan l-ispazju li qed jingħataw f’dan il-Partit u jiġu magħna, fuq l-istess mejda magħna ħa jsemmgħu leħinhom huma wkoll. Ħa jkunu huma wkoll awturi tal-bidla li jrid iwettaq dan il-partit, partit dejjem aktar żgħażugħ, dejjem aktar miftuħ. Ħalli bil-ħeġġa tagħkom, flimkien magħna, flimkien mal-Kap tagħna Adrian Delia, INFASSLU FUTUR FLIMKIEN, fejn nerġgħu noħolmu u nerġgħu nibnu l-Malta li rridu ngħixu fiha.

Malta fejn il-liġi tkun l-istess għal kulħadd.

Malta fejn meta l-politiċi jagħmlu l-ħażin, ma jirriżenjawx il-Kummissarji, imma jirriżenjaw u jiġu investigati l-politiċi.

Malta fejn mhux imutu l-ġurnalisti u ma jiġri xejn, imma fejn il-ġurnalisti jiktbu u jistaqsu kemm iridu għax moħħhom mistrieħ li ma jiġrilhom xejn.

Malta fejn tħossok sikur x’ħin toħroġ mill-bieb tad-dar, għax taf li għandna korp tal-Pulizija attrezzat u li ma jħarisx lejn uċuħ.

Malta fejn ma nkomplux neqirdu kull roqgħa ħadra u spazju pubbliku li għandna, imma fejn nipproteġu l-wirt ambjentali u kulturali tagħna, fejn noħolqu aktar spazji miftuħa fejn uliedna jilagħbu.

Malta fejn il-miljuni ma jmorrux fil-kontijiet moħbija tal-ftit, imma fejn il-miljuni jmorru biex il-pensjonanti jingħataw il-mediċini tagħhom b’xejn,
biex nies fil-faqar ma jibqgħux imsallba bil-kera u bl-għoli tal-ħajja,
biex nagħtu dinjita’ lil pazjenti bi problemi ta’ saħħa mentali,
biex l-għalliema jkunu aktar rikonoxxuti tal-ħidma tagħhom, fejn l-edukazzjoni ninvestu fiha bis-serjetà.

Malta fejn l-opportunitajiet ta’ xogħol li toħloq l-ekonomija, jkunu miftuħa għal kulħadd, hu min hu, u mhux jitqassmu fuq il-paġni ta’ partit, fejn flok jgħoddu l-kapaċitajiet tiegħek, jgħodd kemm għandek ritratti fil-mass meetings.

Malta fejn tkompli tikber l-ekonomija, imma tikber magħha wkoll ir-reputazzjoni tagħna.

Din hi l-Malta tal-futur li rridu nfasslu flimkien, flimkien mal-Kap tagħna Adrian Delia, u b’mod partikolari flimkien magħkom iż-żgħażagħ tagħna.

Biex flimkien, nerġgħu insiru poplu, li meta mmorru barra minn din il-blata u jsaqsuna minn fejn intom, nerġgħu inkunu kburin bil-passaport Malti, inkunu kburin ngħidu:

JIEN MALTI, JIEN MALTIJA, MINN MALTA

U pajjiżi l-aqwa fid-dinja, mhux biss fl-ekonomija, imma anke fid-demokrazija, fil-ġustizzja u fil-libertà.
Popular posts from this blog

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ

Daphne ma nqatlitx ilbieraħ.
Daphne inqatlet meta esponiet traffikanti tad-droga, bil-provi u bir-ritratti tagħhom, u dawn flok ġew arrestati sabu Gvern jgħattilhom. Għax il-papa kien midħla tal-Partit. Għax kien ħabib tal-Ministru.
Daphne inqatlet meta esponiet korruzzjoni fil-Korp tal-Pulizija, meta esponiet spetturi u kuntistabbli li kienu kompliċi mal-kriminali, u dawn flok tkeċċew sabu Gvern li jtihom il-promotions. Anzi, min minnhom kien laħaq tkeċċa qabel, sab Gvern li reġa' daħħlu lura.
Daphne inqatlet meta esponiet bil-provi każi ta' ħasil ta' flus fuq livell internazzjonali, minn reġimi dittatorjali, u l-Kummissarju, l-Avukat Ġenerali, u l-politiċi tagħna, flok ħadu passi raw kif għamlu biex l-evidenza tinqered jew titħalla taħrab.
Daphne inqatlet meta l-Avukat Ġenerali u tliet Kummissarji tal-Pulizija in fila, raw quddiemhom il-provi ta' kriminalita' organizzata min-nies fil-poter, u għalqu ħalqhom u m'għamlu xejn.
Daphne inqatlet meta l-politiċi tagħna ħ…

Daphne wasn't murdered yesterday

English translation of this original blogpost in Maltese.
Daphne wasn't murdered yesterday.
Daphne was murdered when she exposed drug traffickers, with photographs and evidence, and instead of being arrested they found a government ready to cover up for them. Because their daddy was into the Party's circle. Because he was a friend of the Minister.
Daphne was murdered when she exposed corruption in the higher echelons of the Police Force, when she exposed inspectors and police officers involved in criminal circles, and rather than seeing action being taken we saw a government rewarding them with promotions. And re-instating those who had been expelled in the preceding years.
Daphne was murdered when she exposed cases of money-laundering on an international level, involving high-profile politicians from dictatorial regimes, and our Police Commissioner, Attorney General and politicians, failed to take action. Rather, they sought to ensure these crimes were covered up and the evidence…

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…