Skip to main content

Intervent fil-Kunsill Ġenerali "Infasslu Futur Flimkien" - Mejju 2018
Sinjura President, Għażiż Kap, sħabi Kunsilliera,

10 snin ilu kelli l-opportunità nindirizza dan il-Kunsill Ġenerali għall-ewwel darba, u huwa ta’ privileġġ għalija li llum, 10 snin wara, qed nindirizzakom bħala wieħed mill-uffiċċjali l-ġodda tal-Partit, l-iżgħar uffiċċjal ta’ din l-amministrazzjoni l-ġdida, amministrazzjoni li tkompli tixhed kemm dan il-Partit kompla jiġġedded, kompla jinfetaħ u kompla jsir aktar żagħżugħ.

Matul dawn ix-xhur, fil-laqgħat ġenerali annwali tal-fergħat tagħna, kelli x-xorti niltaqa’ ma’ ħafna nies li qed jaħdmu u jagħtu sehemhom biex inkomplu nsaħħu lil dan il-Partit. Nies li niftakarhom hawn quddiemi 10 snin ilu, u kienu hawn qabli u li għadhom sal-lum jagħtu qalbhom u ħinhom għal dan il-Partit, u wkoll ħafna nies ġodda li ressqu lejna għall-ewwel darba. Grazzi lilkom ilkoll! Il-bibien tagħna miftuħin beraħ għalikom, miftuħin beraħ għal dawk kollha li jridu jagħtu sehemhom. Għal dawk kollha li qed jersqu lejna għax fina qed jaraw tama. Tama li dan il-pajjiż nistgħu ntuh tmexxija ħafna aħjar minn dik li rajna f’dawn il-ħames snin.

Huwa għalhekk li mill-bidu tal-amministrazzjoni l-ġdida, qed naraw li l-leħen tal-Fergħat u l-membri tagħna jaslu fl-ogħla strutturi tal-Partit. Sa minn dawn l-ewwel xhur tal-amministrazzjoni l-ġdida, l-Eżekuttiv tal-Partit li għandi l-privileġġ li nippresiedi, reġa’ sar il-forum fejn jiġu diskussi l-policies tal-Partit, b’mod ħaj, b’mod vivaċi. U dak hu tajjeb, għax aħna maħniex Partit ta’ pupazzi u robots, aħna maħniex Partit fejn jiddeċiedi x’ser jiġri d-Dittatur, u kulħadd ibaxxi rasu, aħna Partit fejn kulħadd isemma’ leħnu, fejn il-pożizzjonijiet tagħna niddiskutuhom flimkien, u fejn jingħata spazju għal-veduti kollha, u jkun biss wara li tittieħed deċiżjoni u kulħadd ikun mistenni jimxi fl-istess direzzjoni.

Hekk għamilna riċentament dwar l-emendi li tressqu mill-Gvern għal liġi tal-protezzjoni tal-embrijuni. Smajna esperti fis-suġġett, biex id-diskussjoni tagħna tkun waħda infurmata, smajna x’jaħsbu l-fergħat differenti tagħna, u wasalna għal pożizzjoni komuni. Pożizzjoni li tirrefletti l-prinċipji tagħna, fuq tliet pilastri importanti:

·      id-difiża tagħna għal valur tal-ħajja sa mill-bidu nett tagħha. Għalina mal-ħajja tal-bniedem m’hemmx kompromessi, la meta jkun fih 100 miljun ċellula, u lanqas meta jkun fih tmienja. Għalina huwa l-istess bniedem;

·      id-difiża tagħna għad-drittijiet tat-tfal, illi kif tgħid il-Konvenzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal li aħna firmatarji tagħha, jkollhom dritt ikunu jafu min huma l-ġenituri bijoloġiċi tagħhom u jibnu l-identità  tagħhom, xi ħaġa li anke l-Kummissarju tat-Tfal insiet li huwa xogħolha li tipproteġi;

·      id-difiża tagħna għad-dinjità tal-mara, illi bis-surrogazzjoni ssir oġġett ta’ kuntratt, u li huwa għalhekk li l-Kunsill tal-Ewropa, u l-Parlament Ewropew ivvotaw biex din il-prattika titwaqqaf, anke fil-forma altruwistika. U waqt li ħaddieħor qed jitgħallem mill-iżballji u jikkoreġi dawn il-prattiċi, aħna f’pajjiżna qed nagħġlu u ndaħħluhom.

Qed nagħġlu għax għandna Gvern li jrid jgħatti, li jrid inessi l-kriżi li jinsab fiha minħabba l-korruzzjoni. U biex jagħmel dan lest jilgħab, b’mod daqstant irresponsabbli u bla skrupli, anke bil-ħajja u bid-drittijiet ta’ dawk l-aktar vulnerabbli.

U għalhekk tikber ir-responsabbilità fuqna biex noffru għażla ta’ Gvern alternattiv, ta’ Gvern li ma jkejjilx is-suċċess tiegħu biss mill-istatistika, min-numri imma jkejjel is-suċċess tiegħu minn kemm inkunu pajjiż li jkun tarka tal-vulnerabbli, tal-foqra fis-soċjetà tagħna, tal-pensjonanti, ta’ dawk li għandhom problemi ta’ saħħa mentali, tal-annimali, tal-ambjent, tal-kultura tagħna, tal-valuri li jagħmluna Maltin.

U l-emendi għall-Istatut li qed jitressqu f’dan il-Kunsill iressquna aktar lejn dan il-għan. Jekk irridu naslu għal-mod ġdid ta’ politika, irridu nkunu Partit dejjem aktar żagħżugħ. Żgħażagħ ta’ 16-il sena, issa mhumiex biss ċittadini li jistgħu iħallsu t-taxxa imma ċittadini li jistgħu jiddeċiedu fuq il-futur ta’ pajjiżhom, issa jridu jkunu parteċipi aktar minn qatt qabel fit-tfassil tal-politika tal-Partit. U allura qed nipproponu iva, biex noħolqu fergħa ġdida, immexxija minnhom, fejn jiġu diskussi l-ideat tagħhom, mhux biex jibqgħu hemm, imma biex jiġu quddiem l-ogħla strutturi tal-Partit, quddiem l-Amministrattiv u l-Eżekuttiv tagħna, fejn dawn iż-żgħażagħ ser ikunu rappreżentati iktar minn qatt qabel.

U jien inħeġġeġ lil dawk iż-żgħażagħ, li għadhom jemmnu, li għadhom jittamaw f’pajjiż aħjar, biex jużaw dan l-ispazju li qed jingħataw f’dan il-Partit u jiġu magħna, fuq l-istess mejda magħna ħa jsemmgħu leħinhom huma wkoll. Ħa jkunu huma wkoll awturi tal-bidla li jrid iwettaq dan il-partit, partit dejjem aktar żgħażugħ, dejjem aktar miftuħ. Ħalli bil-ħeġġa tagħkom, flimkien magħna, flimkien mal-Kap tagħna Adrian Delia, INFASSLU FUTUR FLIMKIEN, fejn nerġgħu noħolmu u nerġgħu nibnu l-Malta li rridu ngħixu fiha.

Malta fejn il-liġi tkun l-istess għal kulħadd.

Malta fejn meta l-politiċi jagħmlu l-ħażin, ma jirriżenjawx il-Kummissarji, imma jirriżenjaw u jiġu investigati l-politiċi.

Malta fejn mhux imutu l-ġurnalisti u ma jiġri xejn, imma fejn il-ġurnalisti jiktbu u jistaqsu kemm iridu għax moħħhom mistrieħ li ma jiġrilhom xejn.

Malta fejn tħossok sikur x’ħin toħroġ mill-bieb tad-dar, għax taf li għandna korp tal-Pulizija attrezzat u li ma jħarisx lejn uċuħ.

Malta fejn ma nkomplux neqirdu kull roqgħa ħadra u spazju pubbliku li għandna, imma fejn nipproteġu l-wirt ambjentali u kulturali tagħna, fejn noħolqu aktar spazji miftuħa fejn uliedna jilagħbu.

Malta fejn il-miljuni ma jmorrux fil-kontijiet moħbija tal-ftit, imma fejn il-miljuni jmorru biex il-pensjonanti jingħataw il-mediċini tagħhom b’xejn,
biex nies fil-faqar ma jibqgħux imsallba bil-kera u bl-għoli tal-ħajja,
biex nagħtu dinjita’ lil pazjenti bi problemi ta’ saħħa mentali,
biex l-għalliema jkunu aktar rikonoxxuti tal-ħidma tagħhom, fejn l-edukazzjoni ninvestu fiha bis-serjetà.

Malta fejn l-opportunitajiet ta’ xogħol li toħloq l-ekonomija, jkunu miftuħa għal kulħadd, hu min hu, u mhux jitqassmu fuq il-paġni ta’ partit, fejn flok jgħoddu l-kapaċitajiet tiegħek, jgħodd kemm għandek ritratti fil-mass meetings.

Malta fejn tkompli tikber l-ekonomija, imma tikber magħha wkoll ir-reputazzjoni tagħna.

Din hi l-Malta tal-futur li rridu nfasslu flimkien, flimkien mal-Kap tagħna Adrian Delia, u b’mod partikolari flimkien magħkom iż-żgħażagħ tagħna.

Biex flimkien, nerġgħu insiru poplu, li meta mmorru barra minn din il-blata u jsaqsuna minn fejn intom, nerġgħu inkunu kburin bil-passaport Malti, inkunu kburin ngħidu:

JIEN MALTI, JIEN MALTIJA, MINN MALTA

U pajjiżi l-aqwa fid-dinja, mhux biss fl-ekonomija, imma anke fid-demokrazija, fil-ġustizzja u fil-libertà.
Comments

Popular posts from this blog

Il-kont tad-dawl u l-ilma...qed tinsteraq?

Ftit tal-ġimgħat ilu, il-gazzetta The Malta Independent investigat kif is-sistema l-ġdida ta’ kif qed taħdem il-kontijiet l-ARMS kienet qed twassal biex il-konsumaturi jirċievu kontijiet ogħla milli suppost (ara hawn). Diversi ekonomisti u akkademiċi wkoll tkellmu fuq dan u spjegaw kif dan qed jiġri, fosthom Marie Briguglio.
Kif qed jiġri dan? Ħa nipprova nispjega ftit kif taħdem is-sistema. Ir-rati li bihom tħallas għal kull unit mhumiex l-istess. Biex jiġi inkuraġġit li kemm jista’ jkun wieħed ma jikkunsmax aktar milli suppost, hemm skali (brackets) ta' prezzijiet li jogħlew skont il-konsum. Kif tindika t-tabella hawn taħt, jekk ma taqbiżx ċertu ammont ta' units f'sena, tħallas prezzijiet b'tariffi aktar baxxi, u aktar ma wieħed jikkonsma, aktar jiswew il-units.  S'hemmhekk sempliċi.


Sa ftit tas-snin ilu, għalkemm numru ta’ familji kienu jirċievu kont ta’ stima kull xahrejn jew kull tlieta, il-kont attwali kien jinħadem fuq perjodu ta’ sitt xhur. Dan kien ifisser l…

Il-ħarba tac-Chief-of-Staff

Probabli dan ikun isem tajjeb għal xi film. Il-ħasra hija li qed ngħixuh bħala realtà. Keith Schembri din il-ġimgħa kellu jidher il-Qorti fil-kawża ta’ libell li fetaħ hu stess kontra Simon Busuttil. Il-Qorti mar, imma ma marx biex iwieġeb. Mar biex jargumenta li m’għandux iwieġeb. Għax skont hu, jinfluwenza l-inkjesti Maġisterjali li qegħdin isiru.
Il-Maġistrat iddeferixxa l-każ, u għalissa Keith Schembri ħarab milli jwieġeb fil-Qorti. Il-ħarba kompliet wara l-kawża wkoll pero’ hekk kif il-ġurnalist bravu tat-Times of Malta Jacob Borġ, prova jieħu t-tweġiba ta’ Keith Schembri għal mistoqsija “ta’ min hi 17 Black?”, li Keith Schembri ftit ilu qal li kienet parti mill-business plan tiegħu. Araw il-video ta’ din il-ħarba, li telqet mill-Qorti u baqgħet sejra sa Kastillja (ara hawn). Fiha tifhmu kif tnaqqret id-demokrazija f’pajjiżna, hekk kif apparti li ma jweġibx mistoqsija leġittima, Keith Schembri sa jdur fuq il-ġurnalist u jheddu li hu kien “iħallaslu l-paga”.
Keith Schembri f’kummen…

“Ara kemm trid biex din naqtgħulha rasha”

Matul din il-ġimgħa, bħal ħafna minnkom, attendejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-festi tal-Indipendenza fuq il-Fosos tal-Floriana, organizzati mill-Partit Nazzjonalista. Kienet okkażjoni sabiħa fejn aħna l-uffiċċjali tal-Partit, Deputati, Kunsilliera u kandidati, stajna niltaqgħu mat-tesserati u l-attivisti għal skambju ta’ ideat u ta’ proposti. Mhux biss mal-attivisti, iżda anke ma’ nies li mhux soltu jkunu attivi fil-Partit Nazzjonalista iżda li avviċinawna għall-ewwel darba f’dawn il-festi. Tassew kienet okkażjoni sabiħa biex nerġgħu nikkargaw bl-enerġija għal kampanja li issa ġejja quddiemna għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Għal dan il-għan, servew ukoll bħala okkażjoni fejn jiġu preżentati l-ewwel seba’ kandidati li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista approvajna biex jikkontestaw f’isimna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew: Peter Agius, Dione Borġ, Michael Briguglio, David Casa, Roberta Metsola, Frank Psaila, Francis Zammit Dimech. Grazzi lkoll tal-impenn…